Somogyi Hírlap, 1997. március (8. évfolyam, 51-74. szám)

1997-03-01 / 51. szám

Megyei körkép: Félpályán Szentbalázsnál is # Ügyet fakaszt a kaposvári tavasz (3. oldal) Somogyi tájak: Ébren tartott fonyódi emlékek + Balatonföldvár többet vállal _____(6. oldal) S zínes hétvége: Csurgóról a Sínai-félszigetre + Hatvanéves örök elégedetlen (13-24. oldal) Minta kell a magyar gazdaságpolitikának Átfogó gazdasági, társadalmi stratégia és nem a fejlett országok gazdaságpolitikájának kritikátlan átvétele szükséges Magyaror­szág fejlődéséhez. Ez azonban a rövid távú elképzelésekkel ren­delkező pénzügyi diktatúra uralma alatt nem valósulhat meg - han­goztatta Kádár Béla, az Országgyűlés Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának elnöke tegnap délután a Batthyány Lajos Alapítvány által szervezett „Gazdaságpolitika másként” című konferencián. Új nyugdíjforma újabb pontrendszerrel Az ÉT tanácskozáson a kormányzati oldal késznek mutatkozott arra, hogy a felosztó-kirovó nyugdíj formánál a pályakezdőkre vo­natkozóan bevezesse a pontrendszert. A felosztó-kirovó nyugdíj- rendszerrel kapcsolatos kormányzati javaslatokat az érdekegyez­tető felek támogatták az ülésen. Ä nyugdíjak évenkénti emelésénél a kormányzati oldal arra tett javaslatot, hogy 2000-ig a reálkerese­tek változását vennék alapul. Ukrán-magyar rendőrségi együttműködés Szorosabb és konkrétabb formában szeretne együttműködni a Bu­dapesti Rendőr-főkapitányság az ukrán belügyminisztérium ma­gyarországi képviselőjével. A felek tudatában vannak annak, hogy milyen nagy gondot jelent az ukrán állampolgárok sérelmére, il­letve az általuk elkövetett bűncselekmények hazánkban. A közös cél elérése érdekében találkozott Berta Attila dandártábornok, a BRFK főkapitánya Vladimir Mihajloviccsal, az Ukrán Belügymi­nisztérium magyarországi képviselőjével, és Tkacs Dmetróval, Ukrajna budapesti nagykövetével. Ismét egyeztetnek az M5-ös autópályáról Hétfőn folytatódnak a tárgyalások a közlekedési tárca képviselői és a M5-ÖS autópálya menti települések polgármesterei között a la- josmizsei Városházán - közölte Szalai Béla miniszteri biztos teg­nap. Elmondta: a közlekedési tárca hétfőn tárgyal az Alföld Kon­cessziós Autópálya Rt vezetőivel is a díjcsökkentés lehetőségeiről. Zsigó Viktor lajosmizsei polgármester levélben tájékoztatta arról, hogy a térségi önkormányzatok, és az érdekképviseleti szervezetek nem tekintik kielégítőnek Lotz Károly közlekedési miniszter vála­szait az M5-ÖS autópálya kapcsán felmerült vitás kérdésekre. * Kovács László az Egyesült Államokba utazott Kovács László külügyminiszter ma hivatalos látogatásra az Egye­sült Államokba utazik. A magyar diplomácia irányítója találkozik Madeleine Albright külügyminiszterrel, a Clinton-adminisztráció nemzetbiztonsági csoportjának vezetőivel, a képviselőház és a szenátus több tagjával, valamint az amerikai média és szakértői kö­rök számos képviselőjével. Új alelnökök a Duna Televízióban Sára Sándor, a Duna Televízió elnöke március 1-jétől alelnökké nevezte ki Szabó László Zsolt gazdasági igazgatót, március 14-től pedig ugyanilyen posztot tölt be Bakos Edit filmigazgató is. Hanák Gábor alelnök saját kezdeményezésére, kölcsönös megegyezéssel távozik az intézménytől. A leköszönt alelnök a távirati iroda mun­katársának nyilatkozva elmondta: a tájékoztatási munkaterület te­endőit Lugossy László alelnök veszi át tőle, Bakos Edit pedig Lu- gossy eddigi, művészeti feladatokkal kapcsolatos irányítói felada­tait végzi majd. Nőnapra készülnek a kertészek a Nőnap közeledtável a virágtermelők is készül­nek. Már előre elkelt minden tövön lévő szegfű, frézia és gerbera is. A kaposvári Hruska Fe­renc virágkertészete egyike a legismertebb kaposvári üvegházaknak. Mintegy 600 négyzet- méteren 6 ezer szál szegfűt és 3 ezer száz gerberát termesztenek fotö: lang Róbert A lakosság megnyugtatására ma és vasárnap is nyitva tartanak Postabank: áll a bál A Postabank fizetőképes, rémhír az, ami a pénzintézet körül elterjedt - mondta tegnap Medgyessy Péter pénzügyminisz­ter újságíróknak. Azért, hogy megnyugtassa a közvéleményt a bank, szombaton és vasárnap is nyitva tart. Princz Gábor, a Postabank el­nök-vezérigazgatója az MTI- nek azt mondta: minden kifi­zetési igényt ki tudnak elégí­teni, nincs semmi ok az ügyfe­lek aggodalmára. Az ügyfelek azonban aggódtak a pénzü­kért, rekordforgalmat bonyolí­tott le a Postabank kaposvári és siófoki fiókja. A siófoki fiókból egyébként nemcsak vitték a pénzt, ott letétet is he­lyeztek el Etey Ferencné fió­kigazgató záróra után azt mondta: sajnos, nem volt elég készpénzünk, de szombaton már lesz, s ha kell, vasárnap is. — Honnan biztos ebben? — Onnan, hogy megnéztem a gyorsmérleget: a minap je­lent meg a Napi Világgazda­ságban. Bárki tanulmányoz­hatja. Tudom: a likviditásunk jó, a letétek jönnek. Princz Gábor elnök-vezér- igazató szerint a bank partne­rei továbbra is bíznak a pénz­intézetben. A Postabank hely­zete stabil, tavaly több mint 40 százalékkal nőtt mérlegfőösz- szege. A pénzintézetnél a megnövekedett ügyfélforgal­mat a hóvégi vállalati adóbefi­zetéseknek, a március eleji bérkifizetéseknek tudják be elsősorban, valamint annak, hogy néhány népszerű Posta­bank-papír most jár le.- Sajnálatos azonban - így az elnök-vezérigazgató -, hogy a nehéz helyzetbe jutott Polgári Bankról néhány sajtó- orgánum PB rövidítéssel ír, és így a Polgári Bankról mondot­takat sokan a Postabankra vo­natkoztathatják. Kaposváron csak a rádió híradások nyug­tatták a Postabank ügyfeleit. Szerkesztőségünkhöz érkezett telefonok azt kifogásolták, hogy a sorban állókkal senki sem beszélt, s nem adott felvi­lágosítást. A Somogyi Hírlap munkatársának sem sikerült Sárái Árpád kaposvári fióki­gazgatótól zárásig információt szerezni. A sorban állók vi­szont elmondták véleményü­ket. (Folytatás a 8. oldalon) SFOR-elismerés a magyaroknak Baranya és Tolna megye polgá­rainak, önkormányzatainak, fegyveres testületéinek, állami szervezeteinek adtak át elis­merő emlékplaketteket tegnap Pécsett az SFOR Taszáron ál­lomásozó amerikai támogató egységeinek képviselői. A pé­csi megyegyűlés dísztermében tartott ünnepségen Gregory A. Rountree, dandártábornok az SFOR Magyarországon állo­másozó egységének parancs­nok a mondott beszédet. James T. Gray ezredes, a taszári bázis állományfőnöke a magyar pol­gároknak szóló plakettet a két megyei önkormányzat vezető­jének, Tóth Sándor baranyai és Bach József Tolna megyei el­nöknek adta át. Hasonló elis­merésben részesültek a konvo­jok útvonala mentén fekvő te­lepülések polgárai, a Baranya megyei területvédelmi iroda, a két megye rendőrfőkapitány­sága, a pécsi határőr igazgató­ság, a Vám- és Pénzügyőrség Baranya, Somogy és Tolna me­gyei parancsnoksága és a Hon­védelmi Minisztérium Védelmi Hivatala is. Ötmilliós bírság a Matáv Rt-nek Ötmillió forintos bírságot rótt ki a Matáv Rt-re tegnap a Gaz­dasági Versenyhivatal gazda­sági erőfölénnyel való vissza­élés miatt. Az eljárást korábban a Novotrón kft kezdeményezte. A kft sérelmezte, hogy a Matáv saját tulajdonú, bérbe adott táv­közlési alépítményében lévő, a Novotron által korábban elhe­lyezett kábeleket ki akarja bon­tani és saját hálózatán akarja a Novotron által nyújtott szolgál­tatásokat továbbítani. A Ver­senytanács megállapította: a Matáv Rt erre irányuló szerző­déses ajánlata és a nyilatkozat, amelyet a Novotron részére tett gazdasági erőfölénnyel való visszaélésnek minősül. Ennyiért szavaznak Senki sem örül annak, ha nyilvánosságra kerül a fize­tése. így van ez az önkor­mányzati vezetők, képvise­lők esetében is. Bár az ada­tok nyilvánosak, mégis ke­vesen szeretnek szembe­sülni velük. A szűkös költ­ségvetéssel működő önkor­mányzatok esetében egyre többen kíváncsiak arra, hogy mibe kerül a testület működése. Nem véletlen, hogy a választópolgárok azt is tudni szeretnék: mennyi­ért is kormányozzák őket helyben. Munkatársaink an­nak jártak utána, mennyi fi­zetésért, tiszteletdíjért gya­korolják a helyi hatalmat. Cikkünk az 5. oldalon. Borverseny Ropolyban 17. alkalommal rendeztek borversenyt a PATE állattenyésztési karán dolgozók terméseiből. Az idén 39 fehér és 18 fajta vörös bort kostolt meg a zsűri. Tapso- nyi János fehér, cserszegi fűszerese és dr. Riedling Lőrinc oportója vitte el a pálmát fotó: kovács Kiemelkedő év után bizonytalan jövő Mosdósi veszélyhelyzet Jó évet zárt 1996-ban a Mosdósi Tüdő- és Szívkór­ház. Ezt bizonyítja a min­den eddiginél magasabb be­tegforgalom; a fekvőbeteg­ellátó osztályokon több mint 9000 rászorulót láttak el. Ez hangzott el tegnap az inté­zet év eleji munkaértekezle­tén, ahol dr. Gyurkovits Kál­mán főigazgató, egyetemi ta­nár számolt be az intézet dol­gozóinak a múlt év munkájá­ról. Az eszmecserén részt vett dr. Kolber István, a megyei közgyűlés elnöke és dr. Koncz Gábor megyei tiszti főorvos is. A többletteljesítmény elvén nyugvó személyi juttatások bevezetésével átlag 24 száza­lékos bérnövekedést sikerült elérniük. A finanszírozásból eredő gondok azonban a ka­pacitás kihasználásának a felső határáig sodorták a kór­házat és ez több szempontból is veszélyhelyzetet teremtett. — Szinte biztosnak látszik, hogy kompenzáció hiányában, nem vagy csak nagyon nehe­zen tartható ez a színvonal — mondta. Veszteséget jelent a mosdósi kórháznak a világ­banki hitelből mintaszerűen fölszerelt, aktív ellátásra ki­alakított kardiológiai osztály finanszírozásának elégtelen­sége, amely csak az aktív re­habilitációt teszi lehetővé. (Folytatás az 5. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom