Somogyi Hírlap, 1997. február (8. évfolyam, 27-50. szám)

1997-02-01 / 27. szám

/ Qj LU . — v f ví: í v-, ( '< fi r Megyei körkép: A megyéspüspök hatodik ostroma Barcson # Téli napok Böhönyén (3. oldal) Somogyi tájak: A tétlenség is jogsértő # Balatonboglár támogatja a tatarozást _____ S zínes hétvége: Dr. Németh Jenő a megyei közigazgatási hivatal vezetője válaszol SOMOGYI HÍRIÁP • • A VIII. évfolyam, 27. szám Ára: 38 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1997. február 1., szombat (5. oldal) (20. oldal) DAEWOO SZENZÁCIÓ! Kamatmentes -akció! Különböző típusainkat már 20% előleg befizetésével is megvásárolhatja. DAEWOO Autó Kaposvár Füredi út 180. Tel.:314-115 (40393) Zsúfolt lesz a tavaszi parlamenti program A kormány 61 törvény elfogadását kérte a parlamenttől, s más, fontos feladatok is várnak a tavaszi ülésszak alatt a honatyákra. A törvényjavaslatok között kiemelkedően fontos a nyugdíj- rendszer átalakítását, az egészségügy, illetve az igazságszolgál­tatás reformját célzó jogszabály. A most kezdődő ülésszak fel­adata egyebek között az is, hogy alkotmánybírót válasszon, és döntsön az Állami Számvevőszék elnökének, valamint egy új átvilágítóbírának a személyéről. Ragaszkodnak a tizenhét százalékhoz A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZÉF) ragaszko­dik a közalkalmazottak idei 17 százalékos béremeléséhez. A szakszervezeti fórum javasolja, hogy a kötelező magánnyugdíj tervezett egyharmados arányát egyötödére, legfeljebb egyne­gyedére csökkentsék. Elengedhetetlennek tartják az állami ga­ranciát a tőkefedezeti elven működő magánpénztáraknál, a tő­kerészen kívül a hozamra is. / » Göncz Árpádot Davosban hívták Erdélybe Göncz Árpád köztársasági elnök pénteken Davosban találko­zott Emil Constantinescu román államfővel. A svájci köztársa­ság elnökének meghívására közösen elfogyasztott ebéd után a többi között megegyeztek abban: a legutóbbi romániai válasz­tások nyomán minden esély megvan arra, hogy a két ország kö­zött a kapcsolatok új alapokra épüljenek, és megteremtődjék a kölcsönös bizalom légköre. Mindkét ország érdeke a NATO és az Európai Unió bővítése, ezért a két ország a jövőben támo­gatja egymás törekvéseit. Göncz Árpád hangsúlyozta, hogy Budapest kiemelt fontosságúnak tartja a román miniszterelnök mielőbbi magyarországi látogatását. A két államfő Davosban megegyezett abban, hogy Göncz Árpád tervezett romániai útja során közösen ellátogatnak Erdélybe is. Szakmai tanulmány Magyarországról Szakmailag korrekt, precíz ta­nulmányt készített a Nemzet­közi Munkaügyi Szervezet (ILO) Magyarországról a fog­lalkoztatási lehetőségek javítá­sát elemezve. Ezt Kiss Péter munkaügyi miniszter hangsú­lyozta a tanulmány pénteki, bu­dapesti vitáját követően. A ta­nulmány hozzájárulhat ahhoz, hogy a nemzetközi közvéle­mény megismerje a rendszervál­tás óta végbement változásokat, javasolja a gazdasági növekedés ösztönzését a foglalkoztatási gondok mérséklése érdekében. Népszavazás a szombathelyi benzinkútról Helyi népszavazást tartanak Szombathelyen, a város szívében épülő benzinkút ügyében. A szombathelyi önkormányzat még 1996-ban benzinkút építésére eladott egy területet a belváros­ban a Total Hungária Kft-nek 100 millió forintért, jóval a telek forgalmi értékén felül. Ezt követően a lakók tiltakozó akciókba kezdtek. A hatóság elrendelte az építkezés leállítását. A rendőr tudja: sok pénze nem lesz Dr. Ferenczi László dandártábornok: Kétezer forint fizetésemelés jár a tábornoki elóíéptetéssel Dr. Ferenczi László megyei rendőr-főkapitányt a héten előléptették dandártábor­nokká. Az esemény alkalom arra, hogy a rendőrségről kérdezze a Somogyi Hírlap a tábornok főkapitányt. — Elkészült már a tábor­noki egyenruhája? — Még nem. Civilben léptet­tek elő, méretet csak másnap vettek. — Ki finanszírozza az egyenruhát? — Az új rendőrre is ráköl­tünk bizonyos összeget: felru­házzuk. A tábornok is így kap rangjának megfelelő ruhát. — S fizetést? — Csak érdekességként mondom: 2000 forint bruttó fi­zetésemelés járt a tábornoki előléptetéssel. Ez nettóban lesz vagy 1000 forint. — Mi lesz a régi egyenruhá­jával? — Fölöslegessé vált. Ha le­szedik a váll-lapokat, használ­ható, akár az őrmester is felve-" heti. — A történelemben talán először erősíti a vidék rendőr­sége — benne a somogyi rend­őrség — a fővárost. Jó iskola a vidék? — Jó iskola. Bár kölcsönös ez: ha a vidék erősíti a fővárost, Tábornok a volánnál. Vezetői felelőssége a váll-lapját is nyomja FOTO: LANU ROliKKT akkor fordítva is így van ez. A Balaton-partot különösen a fő­városból rendszeresen erősítik. — Az országos kapitány is vidéki. — Az Országos Rendőr-fő­kapitányság teljes vezérkara be­járó, hiszen a két helyettese és a gazdasági igazgató is vidéki. — Őket gondolom, régóta ismeri. Könnyebb szót érteni velük? — Igen, miután egy korosz­tály vagyunk, és a pályánk is együtt futott. Az országos fő­kapitánnyal pedig még katona is együtt voltam. Nagyjából is- meijük egymást, még a másik gondolatait is. Mondhatom, hogy legalábbis nekem köny- nyebb. (Folytatás a 4. oldalon) Az ötvennyolc vállalkozó nyolcszáz millió forintos forgalmat remél már az idén Kinyitott a Balaton üzletlánc Idén nyolcszáz millió forintos forgalmat remél új partnereitől, a Balaton üzletlánc tagjaitól a Balaton Füszért. Két megye leg­nagyobb forgalmat lebonyolító kereskedői közül a Füszért ve­zetői eddig ötvennyolc vállalkozóval kötöttek szerződést. Őket egy franchise rendszerbe szervezték, amelyben gondos­kodnak a partner üzletek egy­séges megjelenéséről és az úgynevezett stratégiai termékek árát is egységesen alacsony szinten tartják. Minderről a megbeszélést követően Széles József, a Balaton Füszért vezér- igazgatója adott tájékoztatást. — A multinacionális cégek megjelenésével és a szövetke­zeti kereskedelem egysége­sebbé válásával a magánkeres­kedői rétegnek is fel kell is­mernie, hogy az eredményesség érdekében mind szorosabb ösz- szefogásra van szükség — ér­velt Széles József. — Keres­kedő partnereink is belátták, hogy hosszú távú érdekük a tár­sulás, természetesen önállósá­guk fenntartása mellett. A Balaton üzletlánc boltjai részére külön akciós kínálattal is szolgálnak, kéthetes idősza­kokra. Azokból a keresett cik­kekből pedig, amelyekből ki­sebb mennyiség van raktáron, az üzletlánc a tagok igényeit soron kívül elégíti ki. Ezzel előnyhöz juthatnak, melyre a jelenlegi helyzetben is szükség van. (Folytatás a 3. oldalon) Különleges állatok A cserénlái portán Győrit Karoly kedvenceivel tölti idejét. Rezsőt, az ötéves, Ázsiából származó kínai törpe-vaddisznót gyakran látogatják a környékbeli gyerekek. A szelíd jószág párja Emőke, tíz kismalacot nevel az infralámpa melegénél. A fémketrecek 17 fajta, különlegesen szép nagy- és törpepapagájnak adnak otthont fotó: lang Róbert Tegnap találkoztak az agráregyetemi rektorok a miniszterrel Két urat nehéz szolgálni Nagy Frigyes földművelésügyi miniszter pénteken találko­zott az agrár felsőoktatási intézmények rektoraival, hogy kö­zösen tekintsék át az egyetemek, főiskolák helyzetét. A talál­kozón a többi között a készülő agrártörvény is szóba került. A mezőgazdaság jövőjének szempontjából a szellemi inf­rastruktúra fejlesztése kulcs­kérdés. A következő években fel kell készülni az Európa Unió-beli tagságra, illetve az együttműködésre, ezért a je­lenleginél jóval több agrár­végzettségű szakemberre lesz szüksége az országnak. Az elképzeléseket, a felké­szülés mikéntjét a készülő ag­rárprogramnak tartalmaznia kell - jelentette ki a megbeszé­lést követően Horn Péter aka­démikus, a Pannon Agrártu­dományi Egyetem rektora, az Agrár Rektori Tanács soros elnöke. A testület számításai szerint az agrár-felsőoktatási intéz­mények megfelelő működteté­séhez szükséges anyagi forrá­sokból jelenleg mintegy 1-1,5 milliárd forint hiányzik. Sú­lyosbítja a helyzetet, hogy ra­cionalizálás címén az intéz­mények kiadásaiból az idén 500 millió forintot elvontak. A felsőoktatási törvény ér­telmében az agrárfőiskolák és -egyetemek felügyeletét is a művelődési tárca látja el, a szakmai kérdésekben azonban a földművelésügyi minisztéri­umnak továbbra is van bele­szólásijoga. A rektorok nem örülnek e kettősségnek, egyesek úgy vé­lik, ha ez így marad, azt meg­sínyli a képzés színvonala. Nyugat-Európában az agrár­egyetemek mindenütt a mező- gazdasági tárca irányítása alá tartoznak. A felsőoktatási in­tézmények vezetői a jövő héten találkoznak a kultusz­minisztérium vezetőivel, s ak­kor már a szakmai felügyele­tük is szóba kerül. (Rigi) \

Next

/
Oldalképek
Tartalom