Somogyi Hírlap, 1996. október (7. évfolyam, 229-254. szám)

1996-10-01 / 229. szám

1996. október 1., kedd SOMOGYI HÍRLAP SPORT 9 Papp Anita lehet a jövő nagy felfedezettje Huszonhét aranynál tart Klencsár Gábor főtanácsos gratulál Papp Anitának és edző­jének, Rákhely Bélának fotó: lang Róbert Tegnap Kaposváron a Bérezi Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diák­otthon nevelőtestülete, vala­mint az „Add a kezed!” Ala­pítvány kuratóriuma köszön­tötte az intézmény tanulóját, Papp Anitát. Mint ismeretes, a kaposvári sportoló részt vett Atlantában a X. para- limpiai játékokon, s távolug­rásban az előkelő 4., 200 mé­teres síkfutásban pedig az ötödik helyet szerezte meg. Az ünnepségen — amelyen részt vettek a támogatók, illetve városi és megyei vezetők is — kértük egy kis rövid beszélge­tésre az iskola hősét. — Emlékszik-e még az első érmére? — Ha jól emlékszem, nyolc évvel ezelőtt szereztem. — Mekkora otthon az éremgyűjteménye? — Összesen 35 érmem van: ennek a nagyrésze, 27 arany, s további négy-négy ezüst és bronz. — Az irigylésre méltó kol­lekciója jóformán csak arany­éremből áll. Atlantát nem szá­mítva mikor volt az utolsó olyan verseny, amelyen nem sikerült aranyat szereznie? — Három éve Gyöngyösön. Bár az is inkább a rossz időjá­rás, mint az ellenfelek számlá­jára írandó. — Az augusztusban Atlan­tában rendezett X. paralim­pián távolugrásban negyedik, 200 méteren pedig ötödik lett úgy, hogy mindkét számban megjavította egyéni legjobb eredményét. Melyik a kedvenc száma? — Egy harmadik, a 100 mé­teres síkfutás... Ez azonban nem volt Atlantában olimpiai szám. Négy év múlva Sydney­ben viszont már e verseny­számban is rajthoz szólítják majd a Jutókat. — Évente egyébként hány versenyen áll rajthoz? — Mintegy féltucatnyin, s napi másfél-két órás edzéssel készülök edzőm, Rákhely Béla irányításával. — A következő nagy felada­tok? — Két év múlva, 1988-ban Egyiptomban rendezik meg a világbajnokságot — a VB-t egyébként az olimpiához ha­sonlóan szintén négyévente rendezik —, 2000-ben pedig Sydneyben paralimpia. Mind­kettőn szeretnék ott lenni, ezekre a nagy világversenyekre készülők. Azt már a mestertől, Rákhely Bélától — aki egyben a magyar értelmi fogyatékos atléták szö­vetségi kapitánya is volt Atlan­tában — kérdeztük, hogy szá- mított(ak)-e erre a szép sikerre. — A paralimpia előtt a nem­zetközi ranglistán távolugrás­ban a negyedik, 200 méteren pedig a 10. helyen állt Anita — mondta Rákhely Béla. — így távolugrásban számítottunk a jó eredményre, a 200 méteren szerzett ötödik hely viszont a kellemes meglepetések közé tartozik. Távolban ráadásul mindössze három centivel ma­radt csak le a dobogóról. Mind­két (pontszerző) helyezés azért is különösen értékes, mert a versenyzők egymás után sorban javították meg a világcsúcso­kat, így igencsak nagy bravúr volt a legjobbak közé beke­rülni. S ne felejtsük el: Papp Anita az egész mezőny legfiata­labb résztvevője volt Atlantá­ban a maga 17 évével... Jelen­leg egyébként távolugrásban továbbra is a negyedik helyen található a ranglistán, 200 mé­teren feljött a nyolcadik helyre, legerősebb számában, 100-on pedig a harmadik. Sydneyben már a 100 méteres síkfutás is a paralimpia hivatalos verseny­száma lesz. S hogy mire lehet képes Anita a jövőben? Nem­csak én, hanem más, külföldi szakemberek is állítják: ő lehet az atlétikai versenyek egyik nagy felfedezettje... Fenyő Gábor Alpok-Adria sportkonferencia Rovinjban Elismerés Somogynak Szeptember 26-a és 29-e kö­zött Horvátországban, Ro­vinjban rendezték meg a sorrendben harmadik Al­pok-Adria sportkonferen­ciát, amelyen részt vett So­mogy megye küldöttsége is. A siófoki játékok volt a csúcs A kétnapos konferencia előtt tartotta soros ülését az Al­pok-Adria munkaközösség sport-munkacsoportja, ame­lyen természetesen szó esett a Siófokon rendezett nyári ifjú­sági játékokról is. A tartomá­nyok vezetőinek és képviselő­inek egyöntetű volt a vélemé­nye: nagyoh jól sikerült és szervezett játékokat tudhatnak maguk mögött a somogyiak. Külön hangsúlyozták a semmi mással össze nem hasonlítható magyaros vendégszeretetet, többek szerint ez volt az ed­digi legjobb viadal. A somo­gyiak egyébként gondoskod­tak arról, hogy emlékezetes maradjon a siófoki verseny: valamennyi tartomány kül­döttségének egy vastag emlé­keztetőt — benne a versenyről készített félórás videofilmmel, a teljes eredménylistával (csak emlékeztetőül: Siófokon négy sportágban összesen 51 ver­senyszámban avattak bajno­kokat), színes fotókkal és a kü­lönböző újságokban megjelent cikkekkel — nyújtottak át. Egyszóval a dr. Gyenesei Ist­ván és Klencsár Gábor által irányított szervezőbizottság igazán profi és emlékezetes dolgot alkotott, alaposan fel­adva a leckét a két év múlva Itáliában Veneto tartomány­ban rendezendő nyári játékok ALPEN-ADRIA <?T-a<nV NVHdVf házigazdáinak. Ez egyébként az Adria partján az ismert és népszerű üdülőhelyen, Jesoló- ban vagy annak környékén lesz majd. Stájerország várja a sportolókat A múlt után a jövőről esett szó. Richard Stiger, Stájeror­szág tartományi sporttitkára számolt be arról, hogy hol tar­tanak a téli játékok előkészüle­teivel. Az előnevezések au­gusztusban lejártak: eszerint 626 sportolót, 126 kísérőt és több mint félszáz politikust, közéleti személyiséget és új­ságírót várnak a január 27-e és 30-a között esedékes nagy se­regszemlére. A „hagyomá­nyos” téli sportágak (jégko­rong, alpesi és északi sí, aszta­litenisz) mellett Stájerország­ban bemutatjcozik a snowbord, azaz magyarosítva a jégszörf is. Hogy a tartományok meny­nyire veszik „véresen” komo­lyan a sportjátékokat, arról először itt győződhettünk meg. Hatalmas vita kerekedett ugyanis a síversenyek lebo­nyolításából, hiszen nem mindegy, hogy melyik ver­senyző mikor rajtol. Végül az­tán abban állapodtak meg a tartományok delegációi, hogy a végleges név szerinti neve­zéseket január 20-áig kell el­juttatni a szervezőkhöz, akik e szerint készítik majd el a ver­senyek beosztását. Középpontban a sportdiagnosztika A másnap kezdődő sportkon­ferencia résztvevőit ismert szaktekintélyek és miniszter- helyettesek köszöntötték, je­lezve azt, hogy a házigazda horvátok mekkora jelentősé­get tulajdonítanak a rendez­vénynek. Zömmel horvát elő­adók — köztük ismert szakte­kintélyek, professzorok — előadásait hall(gat)hattuk. A magyar „színeket” Rovinjban hárman képviselték. Dr. Wal­ter Károly, a kaposvári Cso­konai Vitéz Mihály Tanító­képző Főiskola testnevelés­tanszékének docense a diák­sportról, dr. Néber Árpád, a Kaposi Mór megyei kórház baleseti sebészetének adjunk­tusa pedig a sportpályákon bekövetkező sérülések orvosi diagnosztikájáról beszélt. A Győr-Moson-Sopron megyé­ből érkezett Schaffer Ferenc (ő egyébként a győri Bercsényi Miklós Közlekedési Szakkö­zépiskola és Gimnázium ta­nára, megyei testnevelés szak- tanácsadó) szintén a diák­sportból, közelebbről a közép- iskolások testneveléséből me­ntette témáját. A szervezők horvát olimpiai történeti kiállí­tással és jó hangulatú hajóki­rándulással tették emlékeze­tessé a rovinji sportkonferen­ciát. Fenyő Gábor Kaposvári sikerek a korosztályos RSG Magyar Kupán Gaál Anita mindent megnyert Budapesten a Nemzeti Sportcsarnokban rendezték meg szombaton és vasárnap a ritmikus sportgimnaszti- kázók korosztályos Magyar Kupáját. A kétnapos rangos viadalon részt vettek a Kaposvári Épí­tők SC versenyzői is — siker­rel. A legjobb eredményt a gyermek I/A. korcsoportban induló Gaál Anita érte el. Bé- tériné Fuszkó Dóra tehetséges tanítványa kötél, labda, szalag és szabadgyakorlatával is egy­aránt az első helyen végzett, így a harminchárom főnyi me­zőnyben az egyéni összetett versenyben is a legjobbnak bi­zonyult. Klubtársa, a gyermek I/B. korcsoportban ötven résztvevő társaságában induló Horváth Rebeka labdával a harmadik, kötéllel pedig a negyedik he­lyen zárta a Magyar Kupa küzdelmeit, az egyéni össze­tett versenyben pedig a hato­dik helyen fejezte be a ver­senyt. A korosztályos RSG Magyar Kupán Gaál Anita öt arany­érmet gyűjtött be FOTÓ: KOVÁCS TIBOR Röplabda NB II Tabi RC-Ráckeve 0-3 (-12, -8, -13) Tabi RC: Kudich, Szokodi, Riba, Fiiin, Steinbacher, Csiz­madia. Csere: Paska, Szabó. Edző: Csizmadia Nándor. A férfi röplabda NB II bajnoki nyitányán rosszul sikerült a tabi együttes bemutatkozása. Hiába volt a somogyi csapat maga­sabb, nem tudták a hálónál megszűrni a vendég Ráckeve támadásait. A végig jól és lel­kesen játszó Ráckeve csapata megérdemelt győzelmet aratott Tabon. Jók: Riba, Fiiin. Az if­júsági mérkőzésen: Tabi RC-R'áckeve 0-3. Teke NB III Nagyatádi VSE-Siófoki VSE 4:4 (2112:2105) Pontszerzők: Húros 384 fa, Kovili 360 fa, illetve Tamás 374 fa, Varga 365 fa, Tóth 355 fa, Orosz 352 fa. Izgalmas, vál­tozatos mérkőzésen alakult ki a tekében ritkán előforduló dön­tetlen Nagyatádon. Totónyeremények A Szerencsejáték Rt tájékozta­tása szerint a totó 39. fogadási hetének nyereményei (a jövede­lemadó levonása után) a követ­kezők. 13 plusz egy találatos szelvényt nem találtak; a kö­vetkező hétre átvitt nettó nye­reményösszeg 8 millió 683 ezer 691 forint. A 2 darab 13 talála­tos szelvény 1 millió 712 ezer 728, míg a 12-esek (88 darab) 29 ezer 194, a 11-esek (1368 darab) 1878, a 10-esek (11 ezer 94 darab) pedig egyenként 386 forintot érnek. Góltotó Az e heti góltotón nem volt négytalálatos; a következő hétre átvitt nettó nyeremény- összeg 119 ezer 595 forint. A 28 darab háromtalálatos szel­vény nyereménye egyenként 4271 forint. Totó-kombinációk A 40. heti tippajánlatunkat az első oszlopban ismertetjük. Számítógé­pünk ennek alapján készítette húsz­oszlopos totó-kombinációját. 1.x 211x1 x121x 1212x 21xx1 2.1 21x11 xx112 12x12 112x2 3.x 1x21x 211x2 1x221 12x2x 4.1 2x112 121x2 2211x 12x1x 5.1 2x1 xx x11x1 21x1x 121x1 6.1 112x2 1x2x1 12xx1 x2111 7.1 12x11 12x12 x11x2 2xxx2 8.1 211 xx 11x22 2x21 x 2xx21 9.1 12xxx 12xx2 1121x xx2x2 10.1 x21xx 11x2x X1211 21x12 11.x x1121 12xx2 21x1x 212xx 12.1 1xx22 2xx1x 2xx2x x212x 13.1 1x2xx 112xx 2x112 1x2x1 A totó-kombinációt a SOL-INFO Kft (Budapest) készítette. Pelikán János Kézilabda NB II, Délnyugati csoport (férfiak) őrzi veretlenségét a BBSC BBSC-Pécsvárad 37-34(16-17) BBSC: Káldy — Vodenicsár, Hiczfelder (13), Katona (5), Varga (6), Szabó (2), Kádár (6). Csere: Schraujf, Bolla, Badics (2), Borbély (3). Edző: Kocsis Géza. A második helyen álló Pécsváradot jó iramú, sport­szerű mérkőzésen győzte le a Balaton-parti együttes. A ta­lálkozó hőse Hiczfelder János volt, aki szinte megállás nél­kül szórta a gólokat. Ezzel a szép győzelemmel hat forduló után is őrzi veretlenségét a bajnokságban a BBSC csa­pata. Jók: Hiczfelder, Katona, Varga. Zalaszentgrót-Segesd SE 31-31 (17-13) Segesd SE: Pánovics — Tóth (1), Orbán (11), Mód (2), Akác sós (6), Horváth Z. (3), Talián (8). Csere: Kocsis A., Kocsis G., Horváth G., Ta­kács. Megbízott edző: Takács László. Már nyolc góllal is vezetett a hazai együttes; a vendég se- gesdiek innen tudtak felzár­kózni, majd végül egyenlíteni. A fordulatokban gazdag, vál­tozatos összecsapáson az egész segesdi csapat jelesre vizsgázott küzdeni tudásból. Szigetvár-Csurgó KK 41-18(18-9) Csurgó KK: Búzás (1) — Ma­darász P. (1), Barna, Sótonyi A. (2), Weisinger (1), Németh J. (9), Misei (4). Csere: Kiss, Schmiedl, Lőczi. Edző: Mada­rász János. A bajnokesélyes Szigetvár otthonában súlyos, 23 gólos (!) vereséget szenvedett a tar­talékosán felálló, szétesően játszó csurgói együttes. További eredmények: Szekszárdi Tolnatej SE- Barcs SC 29-24 Harkány SE-Pécsi Postás 32-21 Szentgotthárd- PEAC-Kettele 33-26 Kézilabda NB I, női „B” csoport Csurgói bravúr Esztergomban Esztergom KSE- Csurgó-Konzol 17-18 (8-9) Csurgó-Konzol: Ráskó — Fo- szák (1), Kereszthegyi (1), Ghetu (8), Nyilasi, Szabó (5), Balogh V. (3). Csere: Barbár, Salekovics, Csordás, Márton- Szűcs, Jancsi, Beke. Edző: Ha­tár György, Vörös Károly. Kellemes meglepetésre na­gyon értékes győzelmet aratott a mindvégig lelkesen és fegyel­mezetten, a taktikai utasításokat betartva játszó Csurgó-Konzol csapata a rutinos fővárosi és ta­tabányai játékosokkal megerősí­tett újonc Esztergom otthoná­ban. A szép sikerben oroszlán- részt vállat a remek napot kifogó Ráskó kapus, s az újra magára találó, gólerősen játszó Ghetu. Az ifjúsági mérkőzésen: Esztergom KSE- Csurgó-Konzol 19-19(12-8) (Nagyvizeli) Ferencváros II.-Fonyódi Petőfi SE 24-21 (19-9) Fonyódi Petőfi SE: Sulyokné — Kenéz (2), Csöndé (4), Búza (5), Boszkovics (3), Fridii (5), Brunner. Csere: Tamás (1), Nagy, Erdei K., Erdei N. (1). Edző: Kocsis Géza. A mérkőzés elején villámraj­tot vett a Fradi, s a megilletődöt- ten játszó vendég Fonyód ellen tízgólos előnyre tett szert az első játékrész végére. Eladott labdák, pontatlan támadásbefejezések és meglehetősen „szellős” védeke­zés jellemezte ekkor a vendég­csapat játékát. A második fél­időben aztán az egyre jobban be­lelendülő Sulyokné kapus ve­zényletével feljavult a Balaton- parti együttes védekezése. A ta­lálkozónak volt két olyan idő­szaka, amikor a somogyiak zsi­nórban négy gólt lőttek, s erre nem érkezett válasz. A második játékrészben mindössze öt gólt lőtt csak a Ferencváros II., s bár az utolsó percek Boszkovics gól­jaival fejeződtek be, mégis meg tudott őrizni három gólt tetemes előnyéből a fővárosi zöld-fehér együttes. Jók: Sulyokné, Búza, Kenéz, Erdei K. Az ifjúsági mérkőzésen: Ferencváros II.-Fonyódi Petőfi SE 32-17 (Óvári)

Next

/
Oldalképek
Tartalom