Somogyi Hírlap, 1996. június (7. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-24 / 146. szám

1996. június 24., hétfő SOMOGYI HÍRLAP MEGYEI KORKÉP 3 SOMOGYI HÍRLAP Krutek József jegyzete Kár és bizakodás Lehangoló a látvány Sérsekszőlősön és Torvajon. Az első becslések szerint a kár — amely pénteken néhány perc alatt keletkezett -— meghaladja a 250 millió forintot. Mindez per­sze még nem pontos adat. Talán napok is eltelnek amire a biz­tosítótársaságok szakértői összegzik: valójában mekkora pusztítást végzett a vihar. ítéletidő volt pénteken késő délután a két településen. A családok egy részének szinte minden vagyona károsult. Szer­kezetileg megroggyant, tető nélküli a házuk, a szobákban le­szakadt a mennyezet, összetört a bútor. Elpusztultak az apró állatok, tönkrementek a gyümölcsösök. Azoknál a családok­nál, ahol nem volt lakásbiztosítás, mert nem futotta a családi pénztárcából — a károsultak többsége ilyen —, kétszeres a Veszteség. Ma még csak körvonalazódik, hogy milyen lehetőség kí­nálkozik a károk enyhítésére. Mindenesetre dr. Házas József, a térség szocialista párti országgyűlési képviselője segítséget kér a kormánytól. Ennek érdekében együtt kíván fellépni me­gyei képviselőtársaival, a vállalkozók és a tehetősebb polgá­rok támogatását is kéri. Már levelet is írt Horn Gyula minisz­terelnöknek, s ezt ma adja át. Segítséget kérő sorait azzal in­dokolja, a két településen katasztrofális a helyzet. A családi házakban, középületekben, az infrastruktúrában 250 millió forint feletti a kár. Dr. Kolber István, a megyei közgyűlés elnöke gyorssegély­ként elnöki keretéből 250-250 ezer forintot utalt át a károsul­taknak; segítséget ígért Kara Pál a Belügyminisztérium nevé­ben. Mindez azonban kevés. Sürgős intézkedésekre, hatható­sabb anyagi segítségre van szükség ahhoz, hogy a két faluban ismét terveket szövő, bizakodó emberek dolgozzanak önma­gukért, településükért. Barcson a többség ledolgozta a 3 hónapot Szűrőnek jó szigorítás Bár az előrejelzések szerint országszerte több ezer munkanélküli veszíti el az ősz folyamán jogosultságát a jövedelempótló támoga­tásra, a barcsiak és kör­nyékbeliek nagy részét ez nem érinti. Közhasznú fog­lalkoztatással valamennyi településen megszerezhet­ték a három hónapi mun­kaviszonyt. A szociális törvény módosí­tásának köszönhetően azok az állástalanok, akik már 1995 júliusa előtt is jövede­lempótló támogatást kaptak, csak akkor kaphatják tovább, ha szeptember végéig ki­lencven napos munkavi­szonyt tudnak igazolni. Aki­nek addig sikerül ledolgozni a kívánt három hónapot, újabb két évre jogosultságot nyer a jövedelempótló támo­gatásra. Korábban a munka- nélküli addig kaphatta őzt a támogatást, ameddig rászo­rultsága tartott, vagyis elmé­letileg végtelen ideig. A szi­gorítással ez az állapot meg­szűnt. Dernanecz Józsefné, a bar­csi munkaügyi kirendeltség vezetője szerint a barcsi jö­vedelempótlósok nagy ré­szének sikerült megszereznie a kívánt háromhavi munka- viszonyt. — Barcson és térségében kétezerháromszáz állástalan van, közülük több mint ezer- háromszáz a jövedelempót- lós. A vidékiek közül szinte mindenki, a barcsiaknak pe­dig a legnagyobb része le­dolgozta a három hónapot — mondta. — Ki így, ki úgy, például építőipari brigád is alakult itt munkanélküliek­ből. A települési önkor­mányzatok segítségével a legtöbb állástalan közhasznú munkát végzett három hóna­pig. A szigorítással tehát — legalábbis Barcson és térsé­gében — nem sok pénzt spó­rolnak meg. A kirendeltség­vezető szerint azonban szű­rőnek bevált. Tizenöt-húsz barcsi jövedelempótló támo­gatásban részesülőről pél­dául kiderült, hogy Barcstól távol — Pesten vagy Hor­vátországban — dolgozik, feketén. Legalább negyve­nen hoztak orvosi igazolást arról, hogy súlyos betegek és emiatt nem dolgozhatnak. Függetlenül attól, hogy va­lódi betegségről vagy csak kifogáskeresésről van szó, alighanem szintén elesnek a jövedelempótló támogatás­tól. N. L. Emlékmű József Attilának Jancsó Miklós, Faludy György, Ortutay Tamás Faludy György költő avatta fel szombaton József Attila em­lékművét Balatonszárszón. A kortárs és szemtanú 59 évvel ezelőtti hideg téli napra emlé­kezett, amikor maroknyian kí­sérték utolsó útjára. Ennyien voltak, akik akkor nagy magyar költőnek tekintettét József Atti­lát. A kövér, de szimpatikus plébános kérdezte, mi ez a tár­saság? A ministráns fiú megje­gyezte: pestiek egy bolond te­metésére jöttek, A többség semmire sem becsülte a poétát. Faludy 15 évet adott akkor az ország népének, hogy megvál­tozzon ítélete, de öt éven belül bekövetkezett: nagynak ismerte el azt a költőt, aki a legbátrab­ban harcolt a fasizmus ellen. Meghatott szavakkal idézte mindezt az emlékműnél, ame­lyet 1969-ben álmodott meg Ortutay Tamás szobrászmű­vész és az elmúlt egy évben a civil társadalom 10 millió fo­rintjából megvalósított a Far- kasházy sátor alatt fogadalmat tett értelmiségiek csoportja. Bodor Pál, Böjté József, Farkasházy Tivadar, Jancsó Miklós és dr. Lövey László, Be- reczk Gyula nevét említették a legtöbbször, mint a nagyszerű terv ötletadóit és odaadó meg­valósítóit. A szoboravató a ne­mes tetthez méltóan, mint egy vásári forgatagban pódiumot adott mindazoknak, akik kiáll­tak a nagyérdemű elé József At­tila verset mondani. A világ is Szárszóra figyelt, az Interneten keresztül láthatta az eseménye­ket. Norvégiából érkezett az első üzenet: negyvenen nézünk titeket, kultúrátokat ápoló ma­gyarok! Bereck Gyula szárszói pol­gármester mondta, egy éve alig hihette valaki, hogy esztendő múltán itt emlékművet avatnak, különösen, amikor Farkasházy hozzátette tízmillióba kerül a terv. A minimális állami támo­gatással vállalkozók, bankok és rendezvények pénzéből gyűj­tötték össze. Másfél éve meg­mutatták a falu népének a ma­kettet. Vegyes volt a fogadta­tás, mert az embereket riasz­totta a halálra emlékezés. Dr. Lövey László országgyűlési képviselő másként látja a Kép­Sikeres volt a pályázat: 41 ezer ECU-t hozott. Herényiné Nagy Erzsébet, a balatonföldvári vál­lalkozói tanácsadó iroda veze­tője még brüsszeli tárgyalásai során állapodott meg az ír és belga kamarai vezetőkkel, hogy a három régió közösen pályázik a fejlesztést szolgáló európai támogatásért. A pályázaton nyert 41 ezer ECU-t az egyéves zőművészeti Lektorátus által kiválóra minősített alkotást. A sínpáron álló két kerék hatal­mas tömböt tart, amelyen 5200 bronzbetűből rakta ki a szob­rász a verseket, s mindezt egy kőlappal fedte be. Nos, a sínek az élet továbbhaladását jelké­pezik, bár a kő lezárja ezt az utat, aki megáll, és kibetűzi az idézeteket az alkotó életműre gondol. Böjté József jelentette be a pódium közönségének, hogy Suchman Tamás közlése szerint a kormány eltökélt szándéka, hogy megvásárolja a József Attila hagyatékot és mú­zeumot létesít. A privatizációs miniszter ehhez már tavaly fel­ajánlotta eredeti kéziratát. Farkasházy Tivadar szárszói sátrába szóló meghívójának utolsó sora Nagy Imre 1956 november 3-i mondatát idézte: „csapataink hadban állnak”. Az avató azt üzente a népes közön­képzési programra fordítják, s a földvári iroda vezetője szervezi az együttműködést. Ezáltal a Balaton-parti város a kapu az európai kamarai partnerségben. Egy évig ingyenesen vehetünk át jó ír és flamand tapasztalato­kat. A legjobb időben jött ez. Az írek és fiamandok a technikákat igyekeznek átadni a Somogy ségnek, hogy a kultúra és az ér­telmiség jelenéről igen kritiku­san vitázó művészek és politi­kusok ezúttal csatát nyertek. — A kultúra sosem veszített csatát - mondta a Somogyi Hír­lapnak Farkasházy - a társada­lom leértékelheti az értelmisé­gét, de legalább magunkat tisz­teljük meg. Ez a délután ilyen szép pillanat. Elviselhetetlen fájdalom volt számomra, hogy aki Szárszóra jön nem találkoz­hat József Attilával. Ma már ez az egyetlen 100 méteres szabad terület maradt a parton. Aki erre sétál belebotlik az emlék­műbe, s talán-ki betűzi a verse­ket. Vitatkoznak róla, de min­denképpen elgondolkodnak rajta. Számomra mit jelent? Életem válságos pillanataiban mindig volt egy-egy sora, ami átsegített. Szellemóriás. Jó sé­tálni alatta... (Gáldonyi) Megyei Ipari és Kereskedelmi Kamarának, s ezek egyaránt szolgálják a hosszú távú straté­giát és a napi sikereket, lehető­ség adva a vállalkozók bevoná­sára is. A stratégiában meghatá­rozó a vállalkozók igényének szolgálata. Ezt erősítette meg Varga József, a Somogy Me­gyei Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke is. G. M. Bogiári alkotók kiállítása Újabb kiállítóhellyel gyara­podott Balatonboglár. A vá­rosházával szemközt felújí­tott Fischl-házban a város alkotóinak tárlatát nyitotta meg szombaton Holper László és Vadasfalvi János alpolgármester. Állandó he­lyet kapnak itt a bogiári fa­faragók, a hagyományőrző kör kézimunkái és a Boglár múltját felölelő régészeti bemutató. Felfedezhette a város özv. Vörös Józsefné művészetét, akinek tájképe­iből most rendeztek először önálló kiállítást. Az ötödik teremben pedig Kayser Zsuzsanna fotói láthatók. Jegyzői megbízás Andocson Dr. Szabó Sándor andocsi jegyző betegsége miatt, a képviselő-testület legutóbbi ülésén átmenetileg a felesé­gét dr. Szabó Sándomét bízta meg a jegyzői teendők ellátásával. Megbízatása addig szól, amíg a település kinevezett jegyzője táppén­zes állományban lesz. Csíkszeredái táncosok Tabon Nagy sikerrel szerepelt a tabi művelődési központban a Csíkszeredái Hargita nép­táncegyüttes. A csaknem kétórás műsortban székely táncokat, illetve gyimesi csángó táncokat és dalokat adott elő a 35 tagú együttes. Balatonlellei zene-tér Hagyomány már, hogy a ba­latonlellei Szent István téren a város amatőr csoportjai mutatkoznak be a nyári es­téken. Oly nagy sikert ara­tott a kezdeményezés, hogy az ország más tájairól is szí­vesen jönnek ide együtte­sek. Szombaton a budapesti VI. kerületi Tóth Aladár ze­neiskola növendékei szere­peltek. Egy hét múlva a XX. kerületi „Lajtha” zeneiskola hozza el műsorát. Szüretelőládát loptak Csillagpusztán 200 darab szüretelő ládát vitt magával az az ismeret­len tettes, aki a hét végén tört be a Balatonboglári Bo­rászati Részvénytársaság csillagpusztai telepére. A tettes könnyedén vágta le az üzem kapuján lévő lakatot, azt azonban, hogy hogyan tudta észrevétlenül magához venni a 200 ládát, egyelőre még homály fedi. Pályázati pénz a kamarának--- -- - | c E A Pécsi Ipari Vásár „B” épület III -as termében várjuk partnereinket és minden kedves BCM Beremendi Cement- és Mészipari Rt. 7827 Beremend, Pf: 20 Telefon: 72/474-500, tel/fax: 72/474-5 I 0, 72/474-5 I I

Next

/
Oldalképek
Tartalom