Somogyi Hírlap, 1995. április (6. évfolyam, 77-100. szám)

1995-05-12 / 110. szám

Megyei körkép; Lemondott a darányi polgármester # Németországban a Balatonról (3-4. oldal) Somogyi tájak: Robbant a gázügy Patalomban # Alkotótábor Várdán _______________(5. oldal) S zociálpolitika: Szívsebészeti együttműködés # Csontritkulásra gyógytorna smmmiÁí • • / VI. évfolyam, 86. szám Ára: 19,50 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1995. április 12., szerda (8. oldal) őlö BANK BANKJEGYKIADÓ AUTOMATA A KORSZERŰ BANKSZOLGÁLTATÁS ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. (68388) Négy ország vöröskeresztesei tanácskoztak Kaszóban Éltető együttműködés Autó: plusz tíz százalék A Magyar Vöröskereszt min­den állami forinthoz hármat tesz hozzá saját erőből, költ­ségvetése meghaladja az egymilliárd forintot. Tavaly több mint félmillió adag ételt osztottak ki az in­gyenkonyhákon, kétszázezer éjszakára adtak szállást és me­nedéket a hajléktalanoknak. Négyszázezren adtak vért, öt­venezren első alkalommal. Százhúszezer ember tett vizsgát baleseti elsősegélynyújtásból, havanezer önkéntes segíti a mindennapi munkát. Ezt dr. Szilárd Istvántól, a Vöröske­reszt főtitkárától tudtuk meg tegnap Kaszóban. A kétnapos Bokros Lajos és Surányi György kinevezése, valamint a március 12-i gazdasági megszorító csomag nyilvá­nosságra hozatala nagy válto­zásokat okozott a politikai közvélemény alakulásában: a kormány népszerűsége radi­kálisan megcsappant. A Szonda Ipsos márciusi felmérésében • szerepelt először az új jegybankelnök és az újon­nan kinevezett pénzügyminisz­ter. Surányi György 50 pontos szimpátiaindexével a középme­zőnyben foglal helyet, de az or­szág nyugati felén kevésbé népszerű, mint keleten vagy a konferencián, amelyen az oszt­rák, a horvát, a szlovén és a magyar vöröskereszt főtitkára az együttműködés lehetséges formáit is megvitatja. A főtitkár azt is elmondta: a Magyar Vöröskereszt félmilliós tagsága ez elmúlt évek alatt je­lentős eredményeket ért el. Tíz év alatt tizenkétszeresére nö­velte a felhasználható forrásait. Ez egyben azt is mutatja, hogy megfelel a kor legújabb kihívá­sainak is. A lakosság egyhar- mada létminimum alatt él, köz­tük a nyugdíjastársadalom fele. Nem véletlen, nemrég megálla­podást kötöttek a nyugdíjasok országos szövetségével. Tudó­sításunk a 3. oldalon. fővárosban. A megszorító in­tézkedések meghozatalával járó presztízsveszteség döntő részét Bokros Lajos viselte: népszerű­ségi mutatója mindössze 39 pont. Ez természetesen nem meglepő, hisz meglehetősen nehéz elfogadtatni a közvéle­ménnyel azokat az intékedése- ket, melyek elsősorban az átla­gember életét nehezítik meg. A két „pénzügyes” egyébként majdhogynem berobbant a kö­zéletbe: noha csak épp a felmé­rés pillanataiban léptek a poli­tika porondjára, szinte azonnal széles, 56-58 százalékos is­mertségre tettek szert. Részletek a 7. oldalon. Az Országgyűlés tegnapi ülé­sén 186 igen, 67 nem és 7 tar­tózkodás mellett úgy döntött, hogy eltörli a hto-utalványok rendszerét és tíz százalékpont­tal megemeli a gépkocsik fo­gyasztási adóját. A fogyasztási adó megemelésének az a célja, hogy csökkenjen az egymilliárd dollárt kitevő gépkocsiimport. A kormányzat reményei szerint az államkassza 7-8 milliárd fo­rint többletbevételhez jut. Ezt követően a honatyák 178 igen, 22 nem és 2 tartózkodás­sal úgy döntöttek, hogy az Or­szággyűlés a gazdasági stabili­zációt szolgáló törvényjavas­lat-csomagot sürgősséggel tár­gyalja meg. A csomag 21 kü­lönböző törvénytervezetből áll, ezért Szájer József (Fidesz) azt javasolta, hogy az ügyrendi bi­zottság tárgyalja meg: lehet-e egy csomagban szavazni ezek­ről a javaslatokról. Az elnöklő Salamon László az ügy tárgya­lására felkérte az alkotmányü­gyi bizottságot. Az előzetes elképzelésektől eltérően nem sikerült tegnap befejezni a privatizációs tör­vény részletes vitáját az Ország- gyűlés plenáris ülésén. A vita során elsősorban az el­lenzéki képviselők érveltek módosító indítványaik mellett, azonban a kormánypárti padso­rokból is elhangzott több indít­vány. - Egyes kérdésekben még a kormány sem tudott dön­teni — derült ki Puch László (MSZP) szavaiból, aki szerint néhány kérdésben csak a részle­tes vitában elhangzó érveket is figyelembe véve alakítja ki ál­láspontját a Gazdasági Bizott­ság és a kormányzat. Vendégváró magyar falu (Budapesti tudósítónktól) Somogy megye a maga öt üdülési ajánlatával egyelőre meglehetősen szerény helyet foglal el a Magyar Falusi-Ta­nyai Vendégfogadók Szövetsé­gének idei katalógusában. A házukat, nyaralójukat, préshá­zukat ajánló gazdák között örömmel fedezi fel viszont az ember Balogh János nevét; az ő taszár-teleki szőlőhegyi háza már fogalom azok körében, akiknek szerencséjük volt meg­ismerni a csendnek, a nyuga­lomnak ezt a kis birodalmát, vagy megízlelni a pince hűs bo­rát. Maga a katalógus 24 nyelven tájékoztatja az érdeklődőket a magyarországi falusi-tanyai üdülési kínálatról, és a címla­pon szereplő „Guaranteed”, azaz „Garantált” felirat azt is jelzi, hogy a vendégvárókon kívül maga a szövetség is fel­elősséget vállal az ajánlott szolgáltatások minőségéért. A katalógusban szereplő címeket közvetlenül kereshetik az ér­deklődők, kikapcsolva ezzel a közvetítő hálózatot, s ezáltal a magasabb árakat. Maga a ven­dég választhat a számára leg­kedvezőbb ajánlatok közül. (Folytatás a 7. oldalon) Japán segítség Pál László ipari miniszter japán kollégájával Sakamoto Josihi- roval tárgyalt tegnap a két or­szág közötti együttműködésről. Megállapították, hogy ked­vezőek a japán-magyar ve­gyesvállalatok tapasztalatai, ezért bátorítani fogják a japán üzletembereket, keressék a to­vábbi beruházási lehetőségeket. A Szonda Ipsos márciusi felmérése Politikusok megítélése a dunántúli megyékben Göncz Árpád a rendőrségnél A gazdasági bűnözés elleni ha­tékonyabb fellépést sürgette tegnap, az Országos Rendőr­főkapitányságon Göncz Árpád. Mint elmondta: ez a jelenség amellett, hogy anyagi károkat okoz, a társadalmi erkölcsökre is rombolóan hat. A köztársa­sági elnök Kuncze Gábor bel­ügyminiszter és Pintér Sándor országos rendőrfőkapitány meghívására tett látogatást az ORFK-n, valamint a Pest és Fe­jér megyei Rendőr-főkapitány­ságokon. Misszió a Csecsenföldre Az EBESZ Állandó Tanácsa tegnapi ülésén jóváhagyta azt a javaslatot, hogy a szervezet még e hónapban missziót léte­sítsen Csecsenföldön. Erről számolt be tegnap a külügyi szóvivő szokásos tájékoztatója keretében Gyarmati István, az EBESZ soros elnökének meg­bízottja. Mészáros Sándor, a misszió jövendő vezetője el­mondta: ő és Gyarmati István még ezen a héten Moszkvába és Groznijba utaznak, hogy előkészítsék a technikai feltéte­leket a hatfős képviselet szá­mára. Az első hat hónapra az EBESZ Állandó Tanácsa két­millió dollárt szavazott meg. Új átvilágító bírák Az Országgyűlés egyetlen el­lenszavazat és öt tartózkodás mellett kinevezte azt a hat új bí- rát, aki az egyes fontos tisztsé­geket betöltő személyek átvilá­gítását végzi majd. Á törvény- hozás döntött az átvilágítási törvény módosításáról is 1996. június 31-ig meghosszabbítva azt a határidőt, ameddig az érin­tett személyek ellenőrzését le kell folytatni. A beiktatott meg­fogalmazást a kisgazda frakció kifogásolta; Torgyán József be­jelentette, hogy az Alkotmány- bírósághoz fordul az ügyben. / MAV-szakszervezetek egyeztetése Az április 19-re kilátásba he­lyezett vasutassztrájk ideje alatti elégséges szolgáltatások mértékéről és feltételrendszeré­rői kezdődtek egyeztető tárgya­lások tegnap a MÁV és a szak- szervezetek között. A munka- beszüntetéssel összefüggő munkaügyi kérdésekről folyó tárgyalásokon a MÁV Rt javas­latot tett, miszerint a dolgozók­nak munkakezdéskor nyilat­kozniuk kellene arról, hogy él­nek-e sztrájkjogukkal vagy dolgozni szeretnének. A szak- szervezetek ezt a javaslatot til­takozással fogadták. A MÁV vezetésének ez több szempont­ból is érthetetlen volt, mivel a munkáltató részéről a dolgozó­kat a nyilatkozat miatt semmi­lyen hátrányos megkülönbözte­tés nem érheti. II. Alekszij elfogadta a meghívást II. Alekszij pátriárka, orosz or­todox egyházfő elfogadta Göncz Árpád államfő meghívá­sát a honfoglalás 1100. évfor­dulója alkalmából tartandó jövő évi magyarországi ünnepségre. A szentatya jelezte: kész részt venni a pannonhalmi bencés apátság alapításának milleni- uma alkalmából tartandó 1996- os ünnepségen, amelyre hivata­los II. János Pál pápa. Halszámlálás, tófertőtlenítés Lehalássza Kapos- füreden két halastavát a Perrokróm kft. A munkálatok célja, hogy a horgászszezon előtt fertőtlenítsék a tavakat, és elvégzik az esedékes halszámlálást is. fotó: török anett r (78645) Kaposvár, Anna u. 6. (délviép épület) s I. emeletére költözik. Április 13-tól az új helyen várjuk tagjainkat, ügyfeleinket. Beindult a töltősor A balatonszéplaki központú Sió-Eckes üzemében befejeződtek az új gépek üzempróbái. Négy gyártósoron készítik már a különféle gyümölcsleveket; egy jó napon 200 ezer darab literes és 220 ezer kétdecis dobozt töltenek meg. fotó: lang Róbert

Next

/
Oldalképek
Tartalom