Somogyi Hírlap, 1995. március (6. évfolyam, 51-76. szám)

1995-03-16 / 63. szám

1995. március 16., csütörtök SOMOGYI HÍRLAP MEGYEI KÖRKÉP 3 Marcali: írótalálkozó Mester Béla Berzsenyi-soroza­tának megnyitója volt március 14- én, délután a marcali gim­náziumban. A költő nevét vi­selő középiskola — a március 15- i megemlékezést is jelentő — hagyományos diáknapi ün­nepségének előestéjén erdélyi író- és költővendégeket kö­szöntöttek. A kolozsvári Heli­kon képviseletében Lászlóffy Aladár méltatta az iskola aulá­jában bemutatott kiállítást, amelynek a tavaszünnephez kötődő képsorai idézték Ber­zsenyi Dánielt a költőt és poli­tikust. Az intézmény értelmi­ségi klubjában Király László költő, Mózes Attila sepsiszent­györgyi prózaíró, valamint Farkas Árpád, a Háromszék című folyóirat szerkesztője, költő olvasták fel írásaikat. Nagyatád: Nagyatádért Nagyatádon kedden este a vá­ros művelődési központjában, Ormai István polgármester be­szédét követően a Nagyatádért kitüntetéseket adták át. Nem­zeti ünnepünk alkalmából kie­melkedő közéleti tevékenysége elismeréseként posztumusz dí­jat kapott Kenéz Sándor refor­mátus lelkész, aki a háború alatt zsidócsaládokat mentett meg, lelkipásztori tevékeny­sége ellátása mellett pedig év­tizedeken át nyelvet is oktatott. A díjat felesége, özv. Kenéz Sándorné vette át. Ugyancsak Nagyatádért kitüntetésben ré­szesült dr. Magyar Vince főor­vos is, aki negyvenhat éves or­vosi pályafutása elismerése­ként kapta meg a város képvi­selőtestülete által odaítélt ki­tüntetést. Barcs: fáklyák és mazsorettek Barcson az ünnepséget a Deák Ferenc Általános Iskola ren­dezte, és bemutatkozott az is­kola 20 tagú mazsorett-cso- portja. Fáklyás felvonulást is tartottak, majd a szabadidő központba vonultak az ünnep­lők, ahol koszorúzással zárult a megemlékezés. Tab: a városért A tegnapi ünnepi megemléke­zés alkalmából a nemzeti színű lobogó mellett, Tab és a test­vérváros Dettenhausen zászla­ját lengette a márciusi szél. A testvérvárosi kapcsolat idei programját Hans- Joachim Ra­ich dettenhauseni és Farkas István tabi polgármester tegnap írta és megnyitották Helmut Sauter német (dettenhauseni) festő bemutatkozó kiállítását a művelődési ház kamaratermé­ben. A nemzeti ünnep alakal- máből szervezett megemléke­zésen adták át a Tab Városért emlékplakett-et adományozta a képviselő-testület dr. Bárdi Já­nos főorvosnak, Gyimesi Lajos nyugalmazott középiskolai ta­nárnak, Molnár Jánosnak, az Önkéntes Tűzoltóegyesület volt parancsnokának, Péterjfy Jó­zsef nyugalmazott tanárnak, va­lamint dr. Takács Lajos espe­res, címzetes kanonoknak. Szentgyörgy: menettánc Balatonszentgyörgyön az ün­nepség este 6 órakor, a temp­lomban kezdődött, ahol Brie- ber László esperes celebrált szentmisét. Ennek végeztével a hívek és a hozzájuk csatlako­zók mintegy háromszázan fák­lyás felvonulást rendeztek. A menetet a község büszkesége, a Kisbalaton táncegyüttes menet­tánccal vezette a községházáig, ahol Nagy Lajos polgármester köszöntette az ünnepség részt­vevőit, s méltatta a 48-as forra­dalom jelentőségét. Csurgó: Vidám ünnep A művelődési ház nagyterme nem tudta befogadni a városi ünnepség közönségét. Dr. Suchman Tamást miniszter­ként először köszönthették Csurgón. Vass Andrea gyer­mek polgármester, az önkor­mányzati gimnázium tanulója is ezúttal mutatkozott be elő­ször, ő is üdvözölte a város if­júságát és a felnőtteket. Fekete György országgyűlési képvi­selő, egykori csurgói diák a po­litikus felelősségével az össze­fogás szükségességét a mára is szükségesnek tartotta. Ezt mondta: „Ez az alkalom nem engedi meg nekem, hogy poli­tizáljak, sem hogy közhelyeket mondjak. Legyünk jobb ma­gyarok, demokraták, szülők, nevelők, gyermekek.” A Cso­konai Vitéz Mihály Reformá­tus Gimnázium diákszínjátszó körének és énekkarának „Ma­gyar vagyok” című színvona­las, hosszú időn át érlelt ze- nés-énekes-verses kitűnően megtervezett és kivitelezett előadása nyomán azonnal fel­csattant a vastaps. A délelőtti program a gimnázium parkjá­ban levő Petőfi-emlékműnél koszorúzással ért véget. A dél­utánt a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat szervezte. Az 1848-as forradalom diák­szemmel címmel meghirdetett rajzpályázatra érkezett hat raj­zot a művelődési házban állí­tották ki. Az Eötvös József Ál­talános Iskolában 7 kosárlabda csapat körmérkőzést játszott. A szünetekben karate bemutatót, a Csipetke tánccsoportot, ko­sárdobó versenyt láthattak, pa­ródián nevethettek. A Pe- tőfi-emlékműhöz vonulva kö­zös énekléssel mentek a tábor­tűz színhelyére. A forradalom üzenete: tettekre Petőfire emlékezve Szita Károly: Tenni a városért... „Hazádnak rendületlenül” (Folytatás a 3. oldalon) Koszorút helyezett el az Egye­sült Kisgazdapárt, a Fiatal Demokraták Szövetsége, a Független Kisgazdapárt, az Ifjú Szocialisták Mozgalom, a Keresztény Demokrata Nép­párt, a Középiskolások Szö­vetsége, a Magyar Demokrata Fórum, a Magyar Igazság és Elet Pártja, A Magyar Szak- szervezetek Országos Szövet­sége, a Magyar Szocialista Munkáspárt, A Magyar Szoci­alista Párt, A Nemzeti Demok­rata Szövetség, a Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete és a Há­ziasszonyok Klubja, a Politi­kai Foglyok Országos Szövet­sége és a MUSZ 51-56, a so- mogyjádi és osztopáni cser­készcsapat, a Somogy megyei Munkások Egyesülete, a So­mogy megyei Nemzetőr pa­rancsnokság, a Szabad De­mokraták Szövetsége, a Tör­Ünnep, néptánc, hó fotó: kovács tibor ténelmi Igazságtétel Bizottság és az 56-os Szövetség, a Somssich-Táncsics Baráti Kör, valamint a Munkácsy Mihály gimnázium és a Római Katolikus Gimnázium képvi­selői. Előtte a Petőfi téren volt ün­nepség, melyen a Toldi gim­názium dráma tagozatos diák­jai, a Kaposvári Honvédzene­kar és Szép András versmondó működött közre, a kaposvári önkormányzat nevében Szita Károly alpolgármester és dr. Ozsváth Ferenc alpolgármes­ter, a Somogy megyei önkor­mányzat nevében pedig dr. Kolber István, a közgyűlés el­nöke és Jákli Péter főjegyző koszorúzott. Petőfi Sándor szobránál koszorút helyeztek el még a Somogy megyei Köz- igazgatási Hivatal, a Magyar Honvédség, a Somogyi Hírlap, a Csokonai Vitéz Mihály Taní­tóképző Főiskola, az Egyesült Kisgazdapárt, a Fiatal Demok­raták Szövetsége, a Független Kisgazdapárt, a Keresztény- demokrata Néppárt, a Közép- iskolások Szövetsége, a Ma­gyar Demokrata Fórum, a Magyar Igazság és Élet Pártja, a Magyar Szakszervezetek Ór- szágos Szövetsége, a Magyar Szocialista Munkáspárt, a Magyar Szocialista Párt, a Nemzeti Demokrata Szövet­ség, az osztopáni és somogy- jádi cserkészcsapat, a Pannon Agrártudományi Egyetem, a Petőfi Általános Iskola, a Poli­tikai Foglyok Országos Szö­vetsége és a MUSZ 51-56, a Somogy megyei Nemzetőr Pa­rancsnokság, a Somogy me­gyei Munkások Egyesülete, a Szabad Demokraták Szövet­sége, valamint a Történelmi Igazságtétel Bizottság és az 56-os Szövetség képviselői. Emlékezés ősbemutatóval Az 1848-as forradalomra emlé­keztek tegnap a kaposvári Csiky Gergely színházban. A Somogy Táncegyüttes Szabad­ság, szerelem című táncjátéká­nak ősbemutatója előtt az ün­nep alkalmából dr. Kolber Ist­ván a megyei közgyűlés elnöke mondott köszöntőt. A megyei önkormányzat első embere beszédében nemzeti ünnepünk megkülönböztetett jelentőségére hívta fel a fi­gyelmet. — A múltba révedő méltán meglepődik, hogy hányféle­képpen osztotta el március örökségét az utókor, hányféle­képpen osztott meg bennünket a puszta emléke. Hányszor pró­bálták aktuálpolitikai érdekek szerint átmaszkírozni. De már­cius 15 olyan szimbólumnak bizonyult, hogy közel másfél­száz éve sem kisajátítani, sem a szívekből, sem a kollektív em­lékezetből kitörölni senki sem volt képes. Március 15-e ugyanis halhatatlan, nem fel­számolható, nem felejthető, mint a tavasz, mint az ifjúság, a remény. Ez az ünnep a hazáé, a miénk. —• fogalmazta meg be­szédében dr. Kolber István. Színházi köszöntőjében a megyei közgyűlés elnöke az 1848-as forradalom két fontos összefüggésére hívta fel a fi­gyelmet. Mint hangsúlyozta: a forradalom idején egyrészt olyan összefogás jött létre, amely nemzeti egységet terem­tett: ifjak, polgárok, nemesek sorakoztak fel a polgári Ma­gyarország programja mellett, amely mindenkit reménnyel töltött el. Másrészt a művésze­tek segítségével lett a mi már­cius tizenötödikénk a maga va­lóságában és történéseiben a nemzettudat, a nemzeti össze­fogás, a hazaszeretet, a függet­lenség és a szabadság eszméje. A művészetek ugyanis — mint azt 1848 eseményei is bizonyít­ják — pótolhatatlan, semmi máshoz nem hasonló összefogó és mozgósító erővel rendelkez­nek. — tette hozzá dr. Kolber István. A megyei közgyűlés elnökének köszöntőjét követően a tánco­sok léptek színpadra. A So­mogy táncegyüttes a barcsi bo­róka táncosainak, a kaposvári Happy End Band és a Zengő népzenei együttes részvételével a zene és a tánc sajátos nyelve­zetén tolmácsolták a forrada­lom és a szabadságharc üzene­tét. Az előadást Csikvár Gábor zenei szerkesztő és Merczel István koreográfus állította színpadra. A Szabadság, szere­lem táncjáték tegnap esti ősbe­mutatója méltán aratott közön­ségsikert a kaposvári színház­ban. Koncert mise Kaposváron Újabb ősbemutatóval aján­dékozta meg szülővárosát, Kaposvárt a Budapesten élő Rózsa Pál zeneszerző: a Ta­vaszi Fesztivál záróhang­versenyén, március 31-én mutatják be Missa Príma című miséjét. Az elmúlt hó­napokban a Magyar Rádió­ban, a Zenekadémián, Ke- csekeméten, majd Tatabá­nyán hangzottak föl új mű­vei. A kaposvári fesztivál­záró bemutatóra írott kon­cert miséje annyiban külön­bözik a hagyományostól, hogy a vegyeskar mellett szoprán szóló, két klarinét és két kürt, valamint orgona tolmácsolja a művet. Köz­reműködik a Vikár kórus. 366 népi ülnököt választanak Somogybán A tanácsok laikus bíráinak, a bí­róságok népi ülnökeinek a jelö­lési ideje március 4-ig tartott. Hosszú ideig ötévenként válasz­tották az ülnököket, most a par­lamenti és az önkormányzati cik­lusokhoz hasonlóan négyévente választják a népi ülnököket. — A bíróságok az ügyek nagy részében hivatásos bírákból és népi ülnökökből álló tanácsok­ban járnak el: mondta dr. Jorda- nics József, a Somogy Megyei Bíróság elnökhelyettese. Alkot­mányos elv a társasbíráskodás: az, hogy a népi ülnökök, mint la­ikus bírák is résztvesznek az ítélkezésben többek között a nyilvánosságot is szolgálja. Hozzátette: — Az ülnökjelölés a választó­joggal és állandó lakhellyel ren­delkező állampolgárok, társa­dalmi szervezetek, valamint az önkormányzatok képviselő-tes- tületeinek joga. Pártok nem nem jelölhetnek. A pedagógus ülnö­köket az oktatási intézmények tantestületei jelölik. Jelölt az le­het aki büntetlen előéletű, 24. életévét betöltött, választójoggal rendelkező magyar állampolgár, és állandó lakhelye az adott bí­róság illetékességi területén van. A helyi önkormányzatokhoz be­érkezett jelöléseket (az elfogadó nyilatkozattal együtt) 'a polgár- mesterek megküldik a bíróság székhelye szerinti, azaz a ké­sőbbi választó önkormányzat­nak. Kaposváron a megyei bíró­sághoz a megyei közgyűlés, il­letve a kaposvári képviselőtestü­let választja meg a népi ülnökö­ket. A népi ülnököket választó testületi ülések az országban március 20. és április 22. között lesznek. — Hány ülnökre van szükség Somogybán ? — Számukat az igazsá­gügy-miniszter határozza meg: megyénkben a katonai ülnökö­kön kívül 366 népi ülnököt vá­lasztanak a közeljövőben. Közü­lük 43 az úgynevezett pedagó­gus ülnök, ugyanis a megyei, il­letve a kaposvári bíróság fiatal­korúak tanácsában legalább egy pedagógusnak kell lennie. — Milyen jogai és kötelessé­gei vannak az ülnököknek? — A megválasztásukat köve­tően bírói esküt tesznek az ille­tékes bírósági elnök előtt. Ugyanazok a jogok és kötele­zettségek illetik meg, mint a bí­rót. Az ülnöki megbízás ideje alatt köteles mindenfajta politikai te­vékenységtől tartózkodni: párt­nak ugyan tagja lehet, de abban vezető tisztséget nem vállalhat. — Milyen munkarend szerint dolgoznak? — A bíróság elnöke hívja be, illetve osztja be a tanácsba a népi ülnököket. A munka-, il­letve és szolgálati viszonyban levő ülnököket az átlagkereset il­leti meg erre az időre, minden más esetben napi 500 forintos té­rítést kapnak. Mindez az esetle­ges útiköltséggel együtt az igaz­ságügy költsége. Az utóbbi idő­ben azonban nagy gondot okoz, hogy a munkaviszonyban levő ülnököket nehezen engedik el a munkahelyről. Véleményem szerint akár jogi szankciókkal is biztosítani kellene, hogy a mun­káltatók feltételek nélkül tegyék lehetővé, illetve ne gördítsenek akadályt az elé, hogy a megvá­lasztott ülnökök teljesíthessék feladatukat. Tamási Rita mentett gyerek Kedden Kaposváron a Nyár utcában kigyulladt egy lakás szobája. Mikorra a tűzoltók a helyszínre érkeztek, a szom­szédoknak sikerült kimente­niük azt a négyéves gyereket, akit súlyos füstmérgezéssel a kaposvári kórházba szállítot­ták a mentők. A tűzoltók ne­hezen birkóztak a tűz megfé­kezésével, kénytelenek voltak pót oxigénpalackokat is hasz­nálni. A tűz keletekezésének okát vizsgálják. Avartűzhöz is riasztották a tűzoltókat ked­den: Kecelhegyen egy hektár­nyi területen lobbant föl a láng. Somogyjádon a Mogyo­róhegyen egy porta födémsze- rekezete gyulladt ki, a tűz ke­letkezésének okát vizsgálják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom