Somogyi Hírlap, 1995. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-24 / 20. szám

1995. január 24., kedd SOMOGYI HÍRLAP — MEGYEI KÖRKÉP 3 Dévényi Zoltán, a Balaton Füszért Rt vezérigazgatója lett a város díszpolgára Kaposvár ünnepi hétköznapja Dévényi Zoltán vezérigazgató átveszi Szita Károly polgár- mestertől a díszpolgári kitüntetést Fotó: Lang Róbert A honvédelmi miniszter szerint Kaposvár továbbra is helyőrség maraö Somogybán most jó lenni katonának Felvételünkön Karancz János alezredes (balra), a taszári repülőezred törzsfőnöke és Keleti György honvédelmi mi­niszter Fotó: Lang Róbert A város ünnepnapján Szita Károly polgármester köszön­tötte Kaposvár polgárait, a ki­tüntetetteket és a meghívott vendégeket. — Mindannyiunk számára megszívlelendő régi igazság, hogy ha egy nép nem ismeri múltját, ha nem ápolja hagyo­mányait, akkor nem érti jele­nét, s jövőjében is bizonytalan — mondta ünnepi beszédében a polgármester. — Települé­sünk az államalapítással egy­idős. A történelem századai során sok megpróbáltatáson ment keresztül, de mindig volt ereje a talponmaradáshoz, és rendelkezett az előrehaladás képességével. A második sza­bad, demokratikus választások után úgy gondolom, minden nehézség és gond ellenére Kaposvárnak van vállalható je­lene és lesz jövője is. Olyan jö­vője, amelynek építésében minden kaposvárinak lesz fel­adata. A képviselő-testület nevé­ben köszönetét mondott azok­nak, akik tevékenységükkel, munkásságukkal példát mu­tatva kiemelkedőt nyújtottak Kaposvár város javára. A városi közgyűlés Kapos­vár város díszpolgára kitüntető címet adományozta Dévényi Zoltánnak, a Balaton Füszért Dr. Vastagh Pál igazság­ügy-miniszter somogyi látoga­tása során tegnap a megyei bí­róság összbírói értekezletén vett részt. Amint azt a Somogyi Hírlap kérdésére elmondta: az értekezleten sok tapasztalatot szerzett; főként azokról a prob­lémákról, amelyek a jogalkal­mazókat foglalkoztatják. Dr. Ujkéry Csabának, a megyei bí­róság elnökének beszámolója, a kollégiumvezetők referátu­mai és a bírói tanács vezetői­nek kiegészítése alapján a bí­róság tevékenységéről pozitív képet kapott. A korábbi idő­szakhoz viszonyítva stabilizá­lódás jellemzi a bíróság mun­Rt elnök-vezérigazgatójának. Az általa irányított cég látvá­nyosan fejlődött. A vállalat nagyvonalú mecénása az iro­dalmi és művészeti életnek, rendezvényeket és kiadványo­kat egyaránt támogat. Mind­ezen tevékenységekben meg­határozó szerepet tölt be az elnök-vezérigazgató személye. A Kaposvár városért kitün­tető címmel ismerte el a városi közgyűlés Péter János fotó­művész, dr. Rozsos István osz­tályvezető főorvos, címzetes egyetemi docens és Szabados Péter az első demokratikusan káját — hangsúlyozta a minisz­ter. A magyar társadalom át­alakulási időszaka maga után vonja a jogrendszer átalakítá­sának követelményét is. A jog­alkotási program tehát nagyon feszített. Az európai jogharmo­nizációs feladatok körébe nemcsak a gazdasági, a pol­gári jog átalakítása tartozik, hanem a magyar jogrendszer igazítása a nemzetközi egyezményekhez, megállapo­dásokhoz. A kormány fölkérte az MTA Állam és Jogtudományi Intéze­tét, hogy koordinálja az új al­kotmány előkészítését — vála­szolta kérdésünkre dr. Vastagh megválasztott polgármester városért végzett tevékenysé­gét. A Kaposvár városért kitün­tető címet adományozta a vá­rosi közgyűlés a Csokonai Vi­téz Mihály Tanítóképző Főisko­lának, az Építőipari Szakkö­zépiskola és Szakmunkás- képző Intézetnek és a Városi Tűzoltóságnak. Kaposvár város szolgálatá­ért kitüntetésben részesültek: Csiker Lajosné, Eingenbrót Éva, Mosóczki József a pol­gármesteri hivatal munkatár­sai, Fehér Lászlóné a Liget Pál. — Az augusztus 25-én el­fogadott kormányhatározat ér­telmében az igazságügyi tárca arra vállalt kötelezettséget, hogy idén márciusban a kor­mány elé terjeszti — a későbbi viták alapjául szolgáló — kon­cepciót. Ha a feltételek lehe­tővé teszik, akár az idén elké­szülhet az alkotmány. Arra a kérdésre, hogy napjainkban mennyire népszerűek az igaz­ságügyi pályák, a miniszter el­mondta: az 1960-as évektől a jogi karok képzését dinamikus fejlődés jellemezte. Fölértéke­lődik a jog a társadalomban, s ez a miniszter értékelése sze­rint örvendetes jelenség, hi­Idősek Otthona vezetője, Göltl János a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépis­kola tanára, Gundy Richárdné a Honvéd Utcai Általános Is­kola igazgatója, Halmos Lász­lóné a Petőfi emlékkönyvtár vezetője, dr. Ittzés Balázs gyermekorvos, Kardos Kálmán a Liszt Ferenc Zeneiskola ze­nepedagógusa, Kiss Zoltán a Táncsics Mihály Gimnázium tanára, dr. Komáromi Gabriella a Tanítóképző Főiskola fői­gazgatója, dr. Müller Ferenc csoportvezető főorvos, Ottóné Bene Ibolya a polgármesteri hivatal csoportvezetője, Stickel Péter a kaposvári Kosárlabda Klub edzője, Szentes József a Nyugdíjasok Kaposvári Egye­sületének gazdasági elnökhe­lyettese, Szíjártó Miklós a Ko­dály Zoltán Általános Iskola pedagógusa, Tóth Imre a Szé­chenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola igazgatója, dr. Várfalvi István a Somogy Megyei TÁKISZ igazgatója és Zetz József a Munkácsy Mi­hály Gimnázium pedagógusa. Az év sportolója kitüntetés­sel ismerte el a városi közgyű­lés Borhi Zsombor, Petőfalvi Lilla és a kaposvári Balatel Röplabda Klub kimagasló sportteljesítményét. S. P.G. szén a rendszerváltást a jog forradalmának is nevezhetjük. Az egyre vonzóbb bírói pályá­ról dr. Vastagh Pál úgy véleke­dett: jó lenne, ha Magyaror­szágon is — mint Angliában — a jogászi hierarchia csúcsán a bírói foglalkozás állna. Ha­zánkban változatlanul nép­szerű az ügyvédi pálya, s ma­napság sokan jelentkeznek ügyésznek is. Egy új jogi kul­túra kialakulásának előfeltétele a nyelvtudás éppúgy, mint az európai joganyag, a strasbo- urgi bírósági gyakorlat isme­rete. A magyar jogászoknak erre fel kell készülniük. (Tamási) (Folytatás az 1. oldalról) — A létszám így 20-25 szá­zalékkal csökkenhet majd, a katonák pedig nem a pa­rancsnokságok üres páncél- szekrényeinek őrzésével lesznek elfoglalva, hanem több idő marad a kiképzésre is. — indokolta elképzeléseit a miniszter. Keleti György szerint az át­szervezés a csapattiszti be­osztás rangját adhatná vissza, amit a képzések rendszeré­nek átformálása is segítene. A miniszter a somogyi kato­nák szociális helyzetéről is beszélt. Mint elmondta: a so­mogyi tiszteket méltán irigyel­hetik más megyékben szol­gáló társaik, mert fizetésük jó­val magasabb mint az orszá­gos átlag. A somogyi katona­nyugdíjakat sorra véve pedig a miniszter egyenest azt kérte: ne jelenjen meg újságban a megyei átlag, mert ez sokkal kedvezőbb képet festene, mint az országos helyzet. Még annak ellenére is, hogy a fize­tések reálértéke az 1989-es- nek csak töredéke lehet. A miniszter azt is hozzátette: az eredményeket nem kell szé­gyelni, a katonai költségve­tésből maradt pénzeket pedig eztán is bérkiegészítésre for­dítják majd. A honvédségen belül jónak mondható somogyi katonabé­rek mellett azért segélyezésre is kellett költeni a minisztéri­umban. A megyében tavaly 725 ezer forintnyi szociális támogatást osztottak nyugdí­jasoknak, életkörülményeik javítására. Lapunk kérdésére vála­szolva a tárca első embere elmondta: Kaposvár továbbra is helyőrség marad, sőt a ter­vek szerint a tisztek többsége is itt szolgálhat majd tovább. A lőszerraktár áttelepítéséről szólva Keleti György el­mondta: ha az önkormányzat fedezi a költségeket, a kato­nák hajlandók akár már hol­nap megkezdeni a költözést. A miniszter a fórumot köve­tően találkozott dr. Kolber Ist­vánnal, a megyei közgyűlés elnökével és Szita Károly ka­posvári polgármesterrel, akik­kel többek között a 2. Katonai Kerület parancsnokságának jövőjéről beszélt. Barna Zsolt Dr. Vastagh Pál igazságügy-miniszter a somogyi összbírói értekezleten A rendszerváltás a jog forradalma SOMOGYI HÍRLAP Kercza Imre jegyzete Tisztelet a teljesítménynek Szép ünnep volt tegnap Kaposváron. A város ünnepe. Az ünnepségen azokat köszöntötték, akik a munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy legyenek ünnepei a városnak, s hogy legyen mit ünnepelni. Egyszóval: a teljesítményt köszöntötte az új közgyűlés tag­jai nevében Szita Károly, az új polgármester. A sportoló, a gyógyító orvos, a pedagógus, a hivatalnok és a kereskedő tel­jesítményét. Azt a munkát, amelynek része van abban, hogy Kaposvár olyan, amilyennek szeretik lakói. Talán jelképes is, hogy a kitüntetettek között szólították Szabados Pétert, a város leköszönt polgármesterét. Azt az embert, aki négy esztendeje — egy politikai konstelláció eredményeként — talán maga sem tudta pontosan, hogy mit vállal. De vállalta, és vállalását derekasan teljesítette is. Ka­posvár az elmúlt négy esztendőben működött, változott és fej­lődött. Nem az utána jövők tiszte megítélni, hogy a lehetősé­gekhez viszonyítva milyen ütemű volt ez a fejlődés. Amit tett a leköszönt polgármester, az elismerésre méltó: nyomot ha­gyott tevékenysége Kaposváron. Mint ahogy nyomot hagyott minden emberé, akit az ünnepi emelvényhez szólítottak kitüntetésre. Mert mindegyikük tette a dolgát, képességei és lehetőségei szerint többet vagy ke­vesebbet nyújtva a városnak, amely nemcsak munkahelye, hanem otthona is. Tettüket a példáért érdemes idézni- Ha mindenki teszi a dolgát képességei és lehetőségei szerint, akkor négy esz­tendő múlva megint érdemes lesz összegező visszapillantást tenni a városra. A városnak azonban addig is lesznek ünnepei, s ezeket a hétköznapok alapozzák meg. Portréfilm a fotósról A Magyar Televízió pécsi körzeti stúdiója portréfilmet készített Király J. Béláról. A 82 esztendős kaposvári fotós tizennyolc éve dolgozik la­punknál. A televízió stábja a Somogyi Hírlap szerkesztő­ségében és a fotós otthoná­ban készítette a felvételeket. 250-en várnak telefonra A Matáv Rt Barcs városá­nak tett ígéretét teljesítve mintegy 600 igénylőnek kö­tötte be a telefonkészüléket 1994. végéig. Ennek ellenére a kaposvári távközlési cent­rumnál ismét 250 jelentkezőt tartanak nyilván. Igényük ki­elégítésére az év első fel­ében sor kerülhet. Komfortos kollégium Több felújítást is végeztek nemrégiben a fonyódi Hír­adásipari Szakközépiskola kollégiumában. Az 1987-ben egy régi villából átalakított épületben falvédő lambériá­kat szereltek fel. Új szőnye­geket, bútorokat vásároltak. A négyágyas szobákban el­helyezett ötven diáknak így biztosítottak komfortos, szép környezetet. Az épületet kö­rülvevő parkban lábteniszpá­lyát alakítottak ki. Falugondnokot szeretnének Falugondnok beállításáról is tárgyalt legutóbbi ülésén a tengődi önkormányzat képvi- selő-testülete. Az állás létre­hozásának azonban jelentős anyagi vonzata is van. Az elő­terjesztés elfogadásához a képviselők szavazatainak mi­nősített többségére van szükség, ám ezt a javaslat nem kapta meg. Úgy döntöt­tek: a későbbiekben vissza­térnek még az ügyre. Gyógyúszás a városi fürdőben Egészségügyi szolgálta­tást, valamint ambuláns és terápiás kezelést is igénybe vehetnek a látogatók Kapos­váron a Városi Fürdőben. Je- leneleg százan vannak, akik hetente kétszer — szomba­ton és vasárnap — gyógyú- szásra járnak. Az egészség- biztosítási pénztár 18 éves korig dotálja az orvos által úszásra javasolt gyerekek részvételét a foglalkozáso­kon, így a szülőknek ez nem jelent külön kiadást. Orvosi beutaló nélkül is részt vehet bárki, de ebben az esetben a fürdőjegyet meg kell vásá­rolni. Házak, otthonok Az egykori tanárember, Kosári Aurél képkereskedő pécsi otthonát is bemutatja a Lakáskultúra legújabb száma. A folyóirat Házak, otthonok című rovatában Polgárlakás Pécsett — Le­vegő, hangulat, ízek című cikkében fotókkal gazdagon illusztrálva számol be a Cso­konai tanítóképző főiskola egykori, több diplomás ad­junktusának lakásáról. Gépjavítás kétmillióért A szőlősgyöröki Mezőgaz­dasági Szövetkezetben 370 hektáron vetettek őszi búzát és 100 hektáron őszi árpát és a tavaszi vetésű növények alá már megszántották a föl­det. Gazdasági okokból az alapműtrágyázás ugyan el­maradt, de a nitrogén egy ré­szét már megvette a gazda­ság. Jelenleg a fizikai dolgo­zók a fagyszabadság ideje alatt szőlőt metszenek, és majd február elején kezdik a gépjavításokat. Ehhez az előzetes felmérések alapján közel kétmillió forintot kell majd anyagra költenie a szö­vetkezetnek. Riporterszakkör Barcson Riporterszakkört indítottak a barcsi II. számú Általános és Szakiskolában, 6. osz­tályos tanulók részvételével. Az intézményben még helyi tévé is működik. A szakkörön az iskolai és a városi élettel kapcsolatos riportokat készí­tenek. Kedd délutánonként az összeállított műsorokat megtekinthetik a diákok a könyvtárban. Ungváriné Kun Eszter és Siszler István, va­lamint pedagógusok vezeté­sével működik a szakkör és a helyi televíziózás. Bállal Fonyód szépségéért Régi hagyományt kelt életre a fonyódi Városvédő- és Szépítő Egyesület. A tava­lyi bál sikerén felbuzdulva az idén ismét batyús bált ren­deznek a gimnázium aulájá­ban. A január 28-i bálon egy­órás revüműsort is láthatnak a vendégek. A bál bevételét az egyesület Fonyód további szépítésére fordítja majd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom