Somogyi Hírlap, 1995. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-18 / 15. szám

Megyei körkép: Mernyének nem kell a patika • Előzetes letartóztatásban Orsós István (3^4. oldal) Somogyi tájak: Bánya már a tavaszra vár • Spórolva fejleszt Somogyjád (5. oldal) Egészségügy: Nehéz helyzetben a marcali mozgássérültek • Dráguló gyógyszerek SOMOGYI HIRIAP VI. évfolyam, 15 szám Ára: 19,50 Ft KUZJEEETl (8. oldal) őlb BANK LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA A MINDENKORI KÉNYELEM ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT Vitában a miniszterrel Az Országos Rendőr-főka­pitányság bűnügyi főigazga­tója nem ért egyet az igaz­ságügy-miniszter javaslatá­val, miszerint érdemes lenne egy elkülönített központi nyomozóhivatalt létrehozni a gazdasági bűncselekmények felderítésére. Kacziba Antal szerint még a rendőrségen belül sem különítik el a gaz­dasági bűncselekmények ül­dözését, mert azok soha nem tisztán, hanem más bűncse­lekményekkel együtt jelent­keznek. így ezek felderítésé­hez összehangolt munkára van szükség, és nem új hiva­talok létrehozására. A magyar-orosz alapszerződésről Kovács László külügymi­niszter tegnap aláírta azt az előterjesztést, amelyben a Külügyminisztérium javasolja a kormánynak: terjessze be jóváhagyásra az Országgyű­lésnek a magyar-orosz alap- szerződést. Mint ismeretes, a magyar-orosz alapszerző­dést 1991 decemberében An­tall József miniszterelnök és Borisz Jelcin orosz államfő írta alá Moszkvában, s az előző kormány még 1993 ja­nuárjában döntött a doku­mentum Országgyűlés elé terjesztéséről. Kisvállalkozások fejlesztéséért Megalakult a Kisvállalko­zás-fejlesztési Intézet — je­lentette be tegnap sajtótájé­koztatón Soós Károly Attila, az Ipari és Kereskedelmi Mi­nisztérium kisvállalkozási ügyekért felelős államtitkára. Az új szervezet az Országos Kisvál lal kozás-f ej lesztési Iroda átszervezésével jött létre, azzal az elsődleges cél­lal, hogy a kis- és középvál­lalkozói szféráról össze­gyűjtse, rendszerezze és ki­adja a rendelkezésre álló in­formációkat. Eigner József nem mond le Nem mond le tisztségéről Eigner József. Az ügynökbíró sajtótájékoztatón közölte, hogy nem tesz eleget a Par­lament Nemzetbiztonsági Bi­zottsága felszólításának, azaz nem válik meg tisztsé­gétől. Nyilatkozatában rámu­tat, hogy még egy esetleges utólagos törvénymódosítás esetén sem távozik, mert erre sem oka, sem kedve nincs. Környezetvédők demonstrációja A magyar-szlovák határon eltérített Duna visszaterelése érdekében pénteken 15 órára demonstrációt szervez a Par­lament elé az amerikai szék­helyű Magyar Környezetvé­delmi Alap. Nem terveznek beszédeket, csak csendes, pártsemleges demonstrációt. Arra kérik a résztvevőket, hozzanak magukkal gyertyát. A Magyar Környezetvédelmi Alap szerint Magyarország­nak olyan megegyezést kell kötni Szlovákiával, amely szerint a vízelosztás vissza­kerül Dunakilitire, a bősi erő­művet átépítik, s a szigetközi vízszint emelését mederszű­kítéssel oldják meg. Meddő bérvita Az Érdekegyeztető Tanács szakbizottságában a munka- vállalók ellenezték a tervezett reálbér-csökkenést, mert az szerintük nem segít a gazda­ság problémáinak megoldá­sában. A kormány képvise­lője ezzel szemben leszö­gezte, hogy a teljesítmény nélküli bérkiáramlás és több­letfogyasztás csak külföldi hi­telekből finanszírozható és növeli a külső fizetési mérleg hiányát. A negyventagú megyei közgyűlésben harmincnégyen kaptak valamilyen posztot Négy alelnök segíti a megye kormányzását Tegnap reggel Kaposváron a megyeházán keresték a he­lyüket az önkormányzati kép­viselők, mert megváltozott az ülésrend. A zavar nem tartott sokáig, a szavazógombot gyorsan megtalálták. A sza­vazás eredménye pedig, hogy a negyventagú testületből harmincnégyre emelkedett azoknak a száma, akik kaptak valamilyen posztot. Módosítot­ták a szervezeti és működési szabályzatot, elfogadták a hi­telfelvételre vonatkozó előter­jesztést is. Dr. Kolber István, a megyei közgyűlés elnöke a soron kí­vüli közgyűlés összehívását azzal indokolta, hogy létrejött a hat plusz egypárti megálla­podás a személyi kérdések­ben. Nincs akadálya annak, hogy alelnököket, bizottsági tagokat és tisztségviselőket válasszanak. (Cikkünk a 3. oldalon) Atomerőművi hulladéktároló a somogy-tolnai dombvidéken? Megkérdezik a lakosságot Április 30-ra készül el a geo­lógiai felmérés, amely választ ad arra, hogy az előzetes ku­tatások által alkalmasnak tar­tott somogy-tolnai dombvidék ötezer négyzetkilométeres te­rületén hol lehet egy kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladéklerakót építeni — je­lentették be tegnap a nemzeti projekt irányítói. Ormai Péter a Paksi Atomerőmű Rt. képvise­lője elmondta, hogy az atome­rőművi kis- és közepes aktivi­tású hulladéktároló helyszíné­nek kiválasztására százhúsz települést tartalmazó kutatási területet jelöltek ki. A talajmin­ták elemzésével ez év végére készülnek el, s 1996 elejére je­lölhetik ki a végleges lerakóhe­lyet. Itt helyezzék el a Paksi Átomerőmű négy blokkjából származó kis- és közepes ak­tivitású, évente körülbelül 100 köbméter szilárd és kétszáz köbméter folyékony hulladé­kot. Egyelőre nincs meghatá­rozva a tároló konkrét helye, hiszen több alternatívát is kidolgoznak és ezek ösz- szehasonlító elemzése után döntenek. A sajtótájékoztatón hangsúlyozták, hogy az érin­tett önkormányzatok és a la­kosság véleményét kikérik, hozzájárulásuk nélkül a kutatófúrások sem kezdődnek meg. • • üzemképes lesz az Adria-vezeték Jövő hét elejére üzemképes állapotba hozzák az Adria kő­olajvezetéket; a horvát és szerb fél január 11-én megál­lapodott annak megnyitásáról — mondta Tóth Attila, a Mine- ralimpex képviselője. A horvát csővezetéki vállalat — a Jad- ranski Naftovod — vezetője te­lefaxon tájékoztatta a Minera- limpex vezetését a jövő heti indításról. Az Adria kőolajve­zetéken a délszláv háború mi­att 1991. szeptember 16. óta szünetel az olajszállítás. Ukrajnában járnak tovább a felújított járművek Buszokat épít a Kapos Volán Ma eldőlhet, mikor süt a kenyérgyár Sikeres évet tudhat maga mögött a Kapos Volán Jármű­gyártó és Javító Kft; megala­kulásuk óta negyedszer zártak nyereséggel. Az egykori Vo­lán-birodalom tagjának jó üz­let volt az autóbuszjavítás- és gyártás. A korábbi időszakhoz képest húszmillió forinttal könyvelhettek el többet a külső megrendelésekből. Idei terveik közt meghatározó az a napokban aláírt együttműkö­dés, amely értelmében a Vér­tes Volánnal közösen építe­nek újjá buszokat. Emellett szerencsét próbálnak az au­tóüzletben is: egy eddig ke­vésbé ismert keleti márkát forgalmaznak. (Cikkünk a 4. oldalon) Felújításra váró buszok a szerelőcsarnokban Fotó: Török Anett Dr. Kolber István, Somogy Megye Közgyűlésének elnöke kezdeményezésére tegnap tárgyalt egymással Bánkúti Béla, a Sütév Rt vezérigazga­tója és dr. Bánáti Henrik, az Állategészségügyi és Élelmi­szerellenőrző Állomás igazga­tója a kaposvári kenyérgyár működésének mielőbbi bein­dításáról. Az egyeztetések után megállapodtak abban, hogy a Sütév az élelmiszerel­lenőrző állomás segítségével folyamatosan végzi a kenyér­gyár működésének felfüg­gesztését előidéző hiányos­ságok megszüntetését. Ma együtt járják végig az üzemet, és megvizsgálják a gyár tisz­taságát. (Cikkünk a 4. oldalon) Közösen Kaposvár közbiztonságáért Tegnap délelőtt Kaposvár közbiztonságának helyzetéről, a hatékony bűnmegelőzés ér­dekében végrehajtandó fel­adatokról, valamint az együttműködés formáiról tár­gyalt Szita Károly polgármes­ter és dr. Király Ferenc városi rendőrkapitány. (Tudósításunk a 4. oldalon) Felvételünkön balról: Bálint Lehel (Somogyért), Kis-Bóii Tibor (FKGP), dr. Kolber István (MSZP), dr. Gruber Attila (MDF) és Kurdi Péter (SZDSZ) Fotó: Török Anett

Next

/
Oldalképek
Tartalom