Somogyi Hírlap, 1994. december (5. évfolyam, 283-308. szám)

1994-12-19 / 298. szám

’4"—-“7 Megyei körkép: Csodatévő kezek a gyógyító nyílt napon • Csak a fillér kuncogott _______(3. oldal) S omogyi tájak: Otthonlakók betleheme • Külföldi tulajdonba kerül az Akku-gép Bűnüldözés: Bűnügyi tükör 1994-ről • Lángoló bosszú bírság miatt (5. oldal) (8. oldal) SOMOGYI HIRIA P »• / V. évfolyam, 298. szám Ára: 19,50 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1994. december 19., hétfő Megalakult a megyei önkormányzat Dr. Kolber István az új megyei közgyűlés elnöke — Alelnökök majd csak lesznek Dr. Kolber Istvánt választot­ták a megyei közgyűlés elnö­kének, szombaton Kaposvá­ron a megyeházán alelnökö- ket azonban nem sikerült vá­lasztani a megyei önkor­mányzat alakuló ülésen. Az új elnök jelöltjeit ugyanis leszavazta a közgyűlés. A 40 tagú új megyei önkormányzat­tól dr. Kolber István (MSZP) 21, míg a másik jelölt, dr. Gye- nesei István, (Somogyért Egyesület) 19 szavazatot ka­pott. Mint ismeretes az MSZP-nek 14, a Somogyért Egyesületnek 10, az SZDSZ-nek 2, a Kisgazdapárt­nak 7, az MDF-nek 2, a Fi­desznek 3, a KDNP-nek 2 kép­viselő-jelöltje van a testület­ben. Sokan voltak kíváncsiak a helyenként derültséget is ki­váltó alakuló közgyűlésre, amelyet a korelnök, Farkas László (FKGP) Csákány újra­választott polgármestere veze­tett. (Folytatás a 6. oldalon) Vadászok nehezebb körülmények között Harmadával csökkent a vadlétszám Somogybán Kormányelőleg a BM dolgozók tizenharmadik havi bérére Mentőöv a kohászatnak A kormány vasárnapi ülésén — Horn Gyula miniszterelnök e hét közepi felkérése nyomán — úgy döntött, hogy az 1994. évi pótköltségvetés tartaléká­ból előleget biztosít a rendőr­ség, a határőrség, a tűzoltóság és a polgárőrség, valamint a büntetésvégrehajtás dolgozói számára a 13. havi fizetés fel­ének még ebben az évben tör­ténő kifizetésére. Ezt mondta el Kiss Elemér, a Miniszterel­nöki Hivatal közigazgatási ál­lamtitkára tegnap délután, a kabinet ülése utáni kormány- szóvivői tájékoztatón. A tájékoztatás szerint a mi­niszterelnök a héten nyilvá­nosságra hozott felhívásával azt célozta, hogy azok a mun­káltatók, amelyeknél bármilyen okból bérmegtakarítás kelet­kezett, még az idén fizessék ki a 13. havi fizetés felét a dolgo­zóiknak. (Folytatás a 2. oldalon) Elnök az érdekek ütközőpontj ában Széleskörű kapcsolatok a megye érdekében — Kolber Istvánt nem a vá­lasztási kampány időszaká­ban ismerték meg azok, akiket a megye közélete érdekel. Most mégis azt kérdezzük: mit tart fontosnak elmondani ön­magáról? — Azt, hogy somogyi va­gyok, s ez tény akkor is, ha nem szoktam vele hivalkodni. Orciban születtem, itt tanul­tam, és dolgoztam a megyé­ben éveken keresztül. Isme­rem a megye valamennyi tá­ját, települését. Nincs is olyan falu, ahol ne jártam volna az elmúlt 15 év alatt. Tudom, hogy kik éltek és élnek itt. Jo­gász vagyok, Pécsen végez­tem. Az önkormányzatok, a tanácsok volt a szakterüle­tem. Ezen kívül különösen érdekel a gazdaság. Jogász­ként sokat foglalkoztam itt az önkormányzatnál ezzel a te­rülettel. (Folytatás a 6. oldalon) Horn Gyula Münchenben A magyar-német gazda­sági együttműködésben meghatározó szerepet játszó Bajorországba várják ma Horn Gyula miniszterelnököt, aki müncheni programja után Bonnban Helmut Kohl német kancellárral folytat eszmecse­rét kétoldalú és nemzetközi kérdésekről. A magyar kor­mányfő Edmund Stoiber tar­tományi miniszterelnök meg­hívására tesz hivatalos láto­gatást Münchenben. A két miniszterelnök politikai esz­mecseréje után Horn Gyula a magyarországi érdekeltsé­gekkel rendelkező bajországi nagy cégek legfőbb vezetői­vel találkozik. T örténelemtanári konferencia Várható, hogy az ezredfor­dulóig ismét azok a tényezők kerülnek a történelemtudo­mány középpontjába, ame­lyek az emberiség történeté­nek legmélyebb mozgatói vol­tak, azaz az embernek az em­berhez, a természethez, a kul­túrához és a gazdasághoz való viszonya. Egyebek között erről beszélt Glatz Ferenc, a Történelemtudományi Intézet igazgatója szombaton történe­lemtanároknak szervezett kétnapos információs konfe­rencia nyitónapján. A konfe­rencián szerzők és kiadók ajánlották munkáikat a részt­vevő több mint 600 érdeklő­dőnek. Mate Granic Magyarországon Kovács László külügymi­niszter meghívására tegnap kétnapos hivatalos látoga­tásra Magyarországra érke­zett Mate Granic, a Horvát Köztársaság miniszterelnök­helyettese, külügyminiszter. A horvát politikust ma fogadja Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke, majd a vendéglátó magyar külügyminiszterrel folytat megbeszélést Mate Granic. A két külügyminiszter ma aláírja a Közép-európai Kezdeményezés kisebbség- védelmi okmányát a Külügy­minisztériumban, majd meg­beszélést folytat Keleti György honvédelmi miniszter­rel. Garázdálkodnak a karácsonyfa tolvajok Hatvan helybeli hajléktalan nyomorúságán segítenek majd Máltai gondviselés a siófoki rászorultaknak Egyénileg vizsgálják meg a jelentkezők körülményeit Karácsony közeledtével is­mét nagy veszélyben vannak a dél-dunáltúli erdők fenyve­sei. Ezt a megállapítást tá­masztja alá az a feljelentés is, amit a Somogy Megyei Erdé­szeti és Fafeldolgozó Rész­vénytársaság nagyatádi erdé­szete tett az eddig ismeretlen fenyőtolvajok ellen. Információink szerint a nagyatádihoz közeli lábodj er­dészet területéről például mostanáig mintegy egy teher­autónyi, közel 600 darab luc­fenyőt vittek el az egyik éj­szaka az ismeretlen tettesek, több mint 150 ezer forintos kárt okozva ezzel. Ez az érték a piacon több mint kétszeres hasznot jelent. Ugyancsak a lábodi erdé­szet területén vágtak ki illeték­telenül közel 350 fenyőt az ismeretlen tettesek, ám meg­zavarták őket, így csak a fel­pakolt rakomány nélkül tudtak eltűnni az erdőből. Kozma Imre atya, a Máltai Szeretetszolgálat Magyaror­szágra telepítője, vezetője adta át szombaton Siófokon a Gondviselés Házát, amely hatvan helybéli hajléktalannak, nehéz sorsú idős embernek ad majd menedéket. Hogy szük­ség van erre a beruházásra, az is bizonyítja: mintegy hat- százan szeretnének otthonra találni a falak között. Kozma atya a nyitott ajtók előtt kö­szöntötte az ünnepelni össze­gyűlteket, szimbolizálva azt: ezek az ajtók mindig nyitottan állnak majd a bajbajutottak előtt, akik már bevallották ön­maguknak a nyomorúságukat és segítséget kérnek. Nekik persze nem csak szállást, ételt kell majd biztosítani, hanem az otthonra találás örömét is. (Folytatás a 3. oldalon) Új olasz nagykövet Az olasz kormány Pietro Ercole Ago személyében új nagykövetet nevezett ki Ma­gyarországra. Az új nagykö­vet 1939. november 4-én született Torinóban. 1965- ben jogi diplomát szerzett. 1967-ben lépett diplomáciai pályára. Olaszország prágai, nairobi és washingtoni nagy- követségén dolgozott. 1982 és 1986 között tanácsos volt Bécsben. Kinevezése előtt a közeli országokkal tartott kapcsolatokat irányító osztály vezetője volt a külügyminisz­tériumban. Riasztó mértéket öltött a somogyi vadállomány csök­kenése: egyes becslések sze­rint a tavalyihoz képest jelen­leg egyharmadával kevesebb állat él erdeinkben. Az 1990 óta tartó folyamatos csökke­nés nemcsak biológiai, hanem gazdasági gondokat is okoz a vadásztársaságoknak. Dr. Diviánszky János, a Somogy Megyei Vadászok Szövetségének elnöke el­mondta: Az idén is jelentősen csökkent a vadlétszám. A 30- 35 százalékos csökkenés mi­att megcsappant a vadászta- tási lehetőség. így számos vadásztársaság nehéz gaz­dasági feltételek közé került. (Folytatás a 3. oldalon) Ünnepélyes pillanatok az alakuló megyei közgyűlésben Dr. Kolber István az új me­gyei közgyűlés elnöke Fotó: Kovács Tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom