Somogyi Hírlap, 1994. december (5. évfolyam, 283-308. szám)

1994-12-08 / 289. szám

SOMOGYI HÍRLAP 1994. dec. 8. csütörtök SPOR TM A GAZIN Kaposvár polgármester-jelöltjei a testkultúráról Életben kell tartani a sportot Kaposváron a sportági szakszövetségek szövetsé­gének sportfórumán a me­gyeszékhely három polgár- mester jelöltje — dr. Baka Jó­zsef, dr. Orosz László és Szita Károly egyaránt kifejthette e témával kapcsolatos állás­pontját. Miként látják ők Ka­posvár sportját és mit tenné­nek fejlesztése érdekében. Az alábbiakban övék a szó. Dr. Baka József: Mint egykori versenyzőhöz, majd mint sportvezetőhöz kö­zel áll hozzám a sport. Tisztá­ban vagyok fontosságával, ám a jelenlegi gazdasági helyzet­ben felelőtlenség lenne bármi­lyen ígéretet megfogalmazni. Sok olyan összetevője van vi­szont a sportéletnek, amely nem pénzkérdés, de össze­függésben van vele. Ilyen a szponzorok felkutatásában nyújtható segítség. Fontosnak tartom, hogy a város első em­bere szimpatizáljon a sporttal és előnyös, ha e területen is széles a kapcsolatrendszere. A kulturális területhez hason­lóan tovább kell ápolni a sportbarátságot a külfölddel. A következő ciklusban meghatá­rozó lehet, hogy a döntéseket hozó önkormányzat tagjai kö­zött milyen lesz a sport meg­ítélése, az újonnan választot­tak szívügyüknek tekintik-e a testkultúrát. Az ő támogatásuk híján maga a polgármester igazán keveset tehet. A vá­lasztásnál ez sem mellékes szempont. A leendő polgár- mester fontos teendőinek egyike lesz, hogy az új sport- bizottság kialakításánál has­son oda, hogy csakis a testkul­túra iránt elkötelezett szemé­lyek vállaljanak abban mun­kát. Egyedül így képzelhető el a képviselő testület kedvező irányú indirekt befolyásolása. Dr. Orosz László: — Tisztában vagyok azzal, hogy a sport a mindennapi élet szerves alkotója, és a vele „élni” akaróknak meg kell te­remteni a feltételeket. A jelen­legi képviselőtestület sporttal kapcsolatos álláspontja módo­sításra szorul, azt tovább kell fejleszteni. Az egyesületek normatív támogatása mellett az eredménycentrikusság el­vének is érvényesülnie kell. Már gyermek — azaz kisisko­lás korban — ki kell alakítani a sportolás iránti igényt, s ennek a feltételeit az ökormányzat te­remtse meg. Erőnkhöz mérten folytatnunk kell a „minden isko­lának tornatermet” akciót, ez­zel egyidejűleg fejlesztésre szorul az iskolai sportmozga­lom is. A minőségi sport után­pótlása érdekében a sportis­kola, valamint az egyes tanin­tézetek sportágra szakosodott tevékenysége is támogatást igényel. Az elmúlt négy év ta­núsága szerint nem sikerült a sport dinamikusabb fejleszté­séhez megfelelő szponzoráló bázist kialakítani. Ennek érde­kében az új képviselőtestület­nek a város gazdasági szerve­zeteivel intenzív és folyamatos párbeszédet kell folytatnia. Azt szeretném, ha az egymásra mutogatás mellőzésével, az őszinte nyílt tényfeltárást köve­tően közös összefogással lép­nénk előrébb a sport területén is. Magam, — ha lehetőséget kapok — ennek szellemében kívánom végezni a munkámat. Szita Károly: — A város sportjának fő szponzora a jövőben is az ön- kormányzat marad. A kérdés: képes-e ez a város nyolcvan- négy — mert hát ennyi van — sportegyesületet eltartani? Vé­leményem szerint nem! Lesz­nek egyesületek, amelyeknek a pénz elosztásakor majd ne­met kell mondanunk. Ezért is fontos a meglevő erőforrások további bővítése és az elosztás módozatainak felülvizsgálata. Én bízom a megválasztandó új képviselőtestület fogékonysá­gában, szeretném, ha a sportot a kiemelt várospolitikai célok egyikének tekintené. Ezt azért tartom fontosnak, mert meg­győződésem szerint egy jól szervezett „sporttársadalom” mindenkor képes lehet meg­buktatni a polgármestert, de akár egy önkormányzatot is. Alapvetőnek tekintem egy olyan adópolitika kimunkálá­sát, amely a helyi vállalkozókat serkenti a sport támogatására. A pénz elosztásában az élsport prioritása ezután is érvényesül, mert sportpolitikai kérdés, hogy, a kiemelten szereplő csapatainkat életben tartsuk. Ettől függetlenül e költségve­tési támogatás egy meghatá­rozott hányadára joggal tart­hatnak igényt a kis egyesüle­tek. Járható útnak tartanám, hogy maguk a sportegyesüle­tek közösen dolgoznának ki egy pénzelosztási rendszert az önkormányzatnak. Továbbra is meghatározónak tekintem a városi sportiskola tevékenysé­gét és a kiemelt feladatok közé sorolom a sportlétesítmény fej­lesztést — mindenek előtt a műanyag atlétikai pálya meg­építését és az ötven méteres úszómedence befedését. A sport egyike lehet azon terüle­teknek, amely révén a megye és a város közelebb kerülhet egymáshoz. Jutási Róbert Erdőgép Kupa ’95 kosárlabda bajnokság Óv a Titán KK Egy Munkácsy-kosár a Toldi elleni találkozón Fotó: Török Anett A csoport Marcali VSZSE-Titán KK 100-99 (49-50) Marcali: Bodor (30/18), Hart­mann (25), Borsi (23/3), Ba- nicz (10), Tápler (1). Csere: Gombai (11). Edző: Várfalvi István. Titán KK: Gémesi (34/12), Sótonyi S. (29), Dross L, Sztankó (11), Sótonyi P. (11). Csere: Dross Z. (14/12), Edző: Kertész István, Dross Zoltán. A mérkőzés után a Titán be­jelentette óvási szándékát. S.P. 54-Tanítóképzó' SE 58-43 (18-18) Ld.: Fokvári (17), dr. Péter (17/3), ill. Szabados (16/6). Munkácsy Baráti Kör- tnvestment-Toldi DSK 85-57 (41-25) Ld.: Szöllősi (31), Varga (24), illetve Bingler (23), Wirt (10/3). Cifa-Pick-Out Lubricannis- Oázis SE 101-94 (48-39) Ld.: Váli (27), Déri (23), Gu­lyás (19), illetve Fónai T. (45/12), Gémesi (19). Henger KK-Hurrikán KK 83-74 (43-40) Ld.: Csabai (24), Fónai Z. (17/6), Halász L. (16), illetve Marosi (21), Horváth (17/3), Szemen (16/6). B csoport MBKE-Tungsram- Security-Max 74-47 (39-24) Ld.: Tavas R. (28/3), Fónai (22/3), illetve Tombor P. (17/3), Bekker (14/3). Törzsök-Somogy Rádió- Kan-Ászok KK 76-61 (28-34) Ld.: Csók B. (14), Halmos (13), illetve Vida (19), Gulyás (13/3). Táncsics DSK-Sprint- Coop KK 76-61 (40-40) Ld.: Gyurkó (28/6), Mike (17/3), illetve Márkus (20). Kasi-Kadett-Marcali II. 85-72 (45-41) Ld.: Eltuhámi (27), Riskó (19/3), illetve Hosszú (20), Gu­lyás (18). Eötvös Műszaki DSE- Építőipari DSE 103-84 (52-21) Ld.: Jónás (34), Tobak (20), Andrássy (17), illetve Csrenel (28), Troli (21),Harangozó (15). Anda-Renault Barcs- lrodagép-503. DSE 99-65 (41-31) Ld.: Horváth (30/3), Rónoki (23), illetve Kammerlo- her (21). Kosárlabda Az „Alcsoport állása: 1. Henger KK 2. Cifa-Pick-Out L. 3. Titán KK 4. Hurrikán KK 5. Oázis SE 6. Marcali VSZSE 7. Munkácsy BK 8. SP 54 SC 9. Posivorce-SZDSE 10. Toldi DSK 9 8 1 803-667 17 9 7 2 788-614 16 9 7 2 848-702 16 9 6 3 761-627 15 9 6 3 818-722 15 9 5 4 803-798 14 10 4 6 778-846 14 9 3 6 660-668 12 9 2 7 565-677 11 9 2 7 652-855 11 9 - 9 438-756 9 11. Tanítóképző SE A „B”-csoport állása: 1. Anda-R. Barcs 2. MBKE-Tungsram 3. Törzsök-S. R. 4. Táncsics DSK 5. Sprint-Coop KK 6. Kasi kadett 7. Eötvös MDSE 8. Kan-Ászok KK 9. lrodagép-503. DSE 10. Security-Max 11. Marcali diák 12. Építőipari DSK 10 9 1 858-655 19 10 8 2 764-583 18 10 8 2 739-634 18 10 7 3 757-674 17 10 6 4 738-648 16 10 5 5 719-744 15 10 4 6 636-684 14 10 4 6 634-697 14 10 4 6 638-724 14 10 2 8 640-697 12 10 1 9 624-841 11 10 1 9 637-863 11 HóRukk ’95 Sok emberben téli sportok említésekor a síelés, a szánkó, a korcsolya, a jégko­rong, és esetleg a bob merült fel, hiszen ezek a televízióban is legtöbbet mutatott sport­ágak. A HóRukk Csoport azonban ennél sokkal gazdagabb kép­zelőerővel rendelkezik, mint ez az első amatőr számára ki­írt versenyük tájékoztatójából kiderült. Szemre is látványos, mozgalmas sportágakat sike­rült összegyűjteniük, amelyek Európa nyugati felén már nagy népszerűségnek örven­denek. Többek között smow- bord free style, buckasíj, síba­lett, síakrobatika szerepel a számok között, s ebből követ­kezik, hogy a nézősereg szá­mára is érdekes, esetenként mulatságos látványt kínálnak a szervezők. A versenyen bárki indulhat aki nem szere­pel a hivatalos magyar rang­lista első 25 helyén egyikén sem. A helyszín Ausztriában Taubildz és Bad Mittendorf lesz. Ez persze megnöveli a költségeket, de a kiegészítő programok — hófoci, hószob­rászat, forraltborfőző- és ívó­verseny — remélhetőleg sok mindenkinek megmozgatják a fantáziáját, és megnyitják a pénztárcáját. Aki szeretne részt venni az 1995. január 21-28. közötti versenyen, to­vábbi információkat kaphat, il­letve nevezhet a HóRukk Csoportnál a 72/336-715-ös te­lefonon. Móczám Zoltán 1987 A Nagycsaládosok Országos Egyesületének 10 pontja az önkormányzati választásokra: A család - pártoktól, világnézettől függetlenül - egyetemes érték. A család minden tagja - a csecsemőtől a dédszülőkig - egyformán fontos. A legnagyobb család is az első gyermek megszületésével kezdődik. A gyermeknek a családban a helye! A tanulás lehetősége ne függjön a család anyagi helyzetétől! Gyermek- és családbarát iskolát! Előítélet mentes közéletet és ügyintézést! Közös összefogással településünkért. Arányos közteherviselést, méltányos adózást! Olyan embereket az önkormányzatba, akiknek hitelük van a telepü­lésen! Kérjük szavazzon jelöltjeinkre! (Fizetett választási hirdetés) (65813) Fogyókúra futással Az USA-ban ma mintegy három millió ember fut rendszeresen. Vajon miért vonz egyre többeket ez a sport, mi szól mellette? Talán a futás az egyetlen sport, amely mindenféle technikai háttér és előkép­zettség nélkülözhető. Rend­szeres űzése esetén szívünk nagyobb teljesítményre lesz képes, vérnyomásunk normá­lissá válik, emellett javul az anyagcserénk. Pszihés „mé­regtelenítésre” is képes a fu­tás. Werdy Péter szerint a fo­gyókúra az álommal kezdő­dik, amikor eldöntjük, hogy megváltozunk, az asztalon folytatódik, és csak akkor ér­het véget happy and-del, ha közben rendszeresen trénin­gezünk. Három hónap alatt fogyott harminchárom kilót — neki tehát sikerült. Tapaszta­latait könyvbe gyűjtötte ösz- sze, aminek címe: Ezt csináld utánam! Az Ádándon élő szerző 480, főképp külföldi könyvet, szakanyagot átolvasva dol­gozta ki programját, amiről dr. Osváth Péter szaklektor, sportorvos azt írta:„A diéta és a hozzá tartozó edzésprog­ram emberi léptékű, és ami a legfontosabb, maximálisan igyekszik szem előtt tartani a túlsúlyos ember terhelhető­ségét. A futóedzés megkez­désére vonatkozó tanácsai pedig kimondottan szaksze­rűek. Ha fogyni akarok, én is így fogom csinálni.” Kozma Zoltán testépítő világbajnok elmondta: a hatvan napos fit- nessprogram tíz kilogramm leadását garantálja. (Czene) Van még hely a síbajnokságra A hivatalos határidő lezár­táig száztizenhatan jelentkez­tek az ausztriai Bodentálban január 6-8 között sorra kerülő Somogy megyei síbajnok­ságra. Korlátozott számban december 9. (péntek) 12 óráig még elfogadnak jelentkezése­ket. Érdeklődni a (82) 312- 632-es telefonon lehet. Két helyezés a cselgáncs OB-n Budapesten, a Honvéd Tü­zér utcai csarnokában rendez­ték meg az ifjúsági korú csel- gáncsozók idei országos baj­nokságát. Két somogyi fiatal ért el helyeztést. 44 kg-ban a nagyatádi Szalai Judit hét résztvevő között ötödik lett, 71 kg-ban a kaposvári Kéki Már­ton 29 induló társaságában a hetedik helyet szerezte meg. A junior csb-n az atádi Domo­kos Bernadett és a kaposvári Novák Szilvia az LITE csapa­tában kölcsön versenyzőként lépett tatamira, s mindketten valamennyi mérkőzésüket megnyerték és bronzéremhez segítették az újpestieket. Koronggyőzelem játék nélkül Elmaradt a Balatonfenyvesi Küszök amatőr jégkorongcsa­patának dunaújvárosi mérkő­zése, mert ellenfelük nem ér­kezett meg. Az amatőr szö­vetség 3-O-as gólkülönbség­gel a fenyvesieknek ítélte a két pontot, akik listavezetői a bajnoki tabellának. E hét vé­gén a fehérvári jégcsarnokban szerepelnek a fenyvesiek. Leilei siker Fonyódon Fonyódon a Petőfi SE ren­dezésében bonyolították le négy város serdülő teremlab­darúgó-tornáját. A lelleiek va­lamennyi mérkőzésüket meg­nyerve szerezték meg az első helyet a mögöttük azonos ponttal végző Boglár és Fo­nyód előtt. (E kettő között a gólkülönbség döntött a bogiá­riak javára.) Legjobb kapus: Mányi László (Marcali), leg­jobb mezőnyjátékos: Szabó Csaba (Fonyód), legeremé- nyesebbb góllövő: Hideg Zol­tán (Balatonboglár). Szárszói győzelmek Siófokon két sportágban rendeztek Mikulás kupát a föl­dvári sportszervezői körzet irányításával.Kispályás foci­ban és női kézilabdában egy­aránt szárszói győzelem szü­letett. Az előbbiben Menthol trade Siójut, Ságvár volt a to­vábbi sorrend. A nőknél a szárszóiak mögött Balaton- lelle és a Siófok végzett. A serdülő leány kézilabda tornát is a szárszói fiatalok nyerték. Siófoki úszóérmek Szekszárdon, Tolna megye nyílt úszóbajnokságán vettek részt a Siófoki Ezüstpart SE versenyzői. Közülük Szabó Kata 200, Füstös Dominika 100 m. gyorson ezüst, Ber- náth Balázs 100 és 200 m. há­túszásban, Kriston Orsolya pedig 100 m gyorsúszásban bronzérmet nyert.

Next

/
Oldalképek
Tartalom