Somogyi Hírlap, 1994. december (5. évfolyam, 283-308. szám)

1994-12-01 / 283. szám

Gazdaság: Jobb minőségű a somogyi búza • Két új híd épül Tabon / >s. (4. oldal) Kaposvár: Eltűnt három testőr# Az utolsó lehetőség: a hajléktalanszálló ________(7. oldal) S portmagazin: Két somogyi aranyérmes a bajnokságon • Tizenöt medál Kecskemétről (9-10. oldal) SOMOGYI HÍRLAP V. évfolyam, 283. szám Ára: 19,50 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1994. december 1., csütörtök Nagytakarításra vár a Balaton medre A Balatoni Regionális Tanács a kormány- határozat mielőbbi felülvizsgálatát sürgeti „A Balaton belső tápanyag­terhelésének csökkentése, a fokozottan terhelt keszthelyi öböl vízminőségének javítása érdekében a szennyezett me­derürülék kotrását 1999-ig be kell fejezni. Ennek érdekében évente körülbelül négy négy­zetkilométernyi területről kell a szennyezett iszapot eltávolí­tani 15-20 centiméter vastag­ságban. A kitermelt iszapot a természetvédelmi, környezet- védelmi, egészségügyi, terü­letfejlesztési követelmények kielégítésével kell elhelyezni.” Ezt írja a kormány június vé­gén keltezett határozata. A Balaton víztömegére a legje­lentősebb veszélyt a tápanya­gokkal és algaspórákkal szennyezett iszap jelenti. A kotrókapacitás azonban cse­kély, ráadásul a működtetés­hez szükséges benzinre sem jutott elég pénz. A zagyot ed­dig főképp a tóparti nádasok­ban, zsombékos területen he­lyezték el, amelyek lassan be­telnek. Az önkormányzatok egy része tiltakozik, s új, egyértelmű jogi szabályozást sürget. (Cikkünk a 3. oldalon) Emléktábla jelzi a városkapu helyét A megyeszékhely város­szépítő egyesülete tegnap felavatta a középkori Kapos­vár várkapujának feltételezett helyén — a Vár utca 2. számú házon — azt a márványtáblát, amely — a kapu köznapi jelen­tése mellett hangsúlyozva a jelképes tartalmát — emléket állít az egykoron itt élőknek, a középkori város oltalmazói­nak. Az egyesület másfél évti zedes munkájának reprezen- tálására is alkalmat adó ün­nepség után a kaposvári vá­rosháza dísztermében Gera Katalin szobrászművész és Deák Varga Dénes építész tartott diavetítéssel kísért elő­adást Kaposvár szobrairól és emlékműveiről. (Folytatás a 3. oldalon) Az Alpok-Adria megyék vezetőinek tanácskozása A külügyminisztériumtól kért segítséget Somogy Kovács László: Nem nélkülözhetjük az önkormányzatok közreműködését Kovács László külügyminiszter a megyék vezető' tisztségviselőivel Fotó: Kovács Tibor Mitterrand-Kohl találkozón született elhatározás alapján mégis lesz — ha közvetve is — magyar részvétel az esseni csúcson — jelentette be teg­nap Letenyén az Alpok-Adria megyék vezetőinek tanácsko­zásán Kovács László külügy­miniszter. A visegrádi négyek ugyancsak a meghívottak közé tartoznak, de ők a még nem végleges döntés szerint valószínűleg kötetlen formá­ban kapnak majd tájékoztatást a csúcson születő döntések­ről. A tanácskozást követően Kovács László válaszolt a Somogyi Hírlap munkatársá­nak kérdésére is. (Cikkünk a 2. oldalon) Bihácnál dúl a harc Az északnyugat-boszniai Bihácnál tegnap is folytatód­tak a heves harcok. Az ellenfe­lek egymást vádolták az ellen­ségeskedések kiprovokálásá- val. A szerbek folytatták elő­renyomulásukat a városköz­pont felé, s a harcokba ismét bekapcsolódtak a krajinai szerb erők. A legsúlyosabb összecsa­pások továbbra is a kórház körzetében dúlnak. A szerbek Cazint is ostrom alá vették. Sztrájkkészültség a MÁV-nál A sokszínű megye képei Somogy csalogató tájait, épületeit, állat- és növényvilá­gát, gazdag népművészetét kapta lencsevégre az a tizen­három fotós, akinek színes felvételei albumban mutatják be hazánk egyik legnagyobb megyéjét. A Somogy megye címmel a Mark-Komm kft kia­dásában, számos szponzor támogatásával megjelent fo­tóalbumot tegnap mutatták be a megyeháza címertermében. Dr. Gyenesei István, a me­gyei közgyűlés elnöke el­mondta: másfél évvel ezelőtt született meg a gondolat, mi­szerint jó volna egy színes fo­tóalbumot kezükbe adni az itt élőknek és a megyébe látoga­tóknak. Mivel ilyen kötet idáig nem volt, külön büszkeség tölt el, hogy — képletesen — a megyei közgyűlés és a somo­gyi polgárok karácsonyfája alá tehetjük e szép könyvet.(Cik­künk a 3. oldalon) A reprezentatív kötet borító­ján a somogyvári romok Nyitott és hatékony önkormányzatot akar az SZDSZ A Dráva is segíthet a barcsi gondokon Az önkormányzatoknak nem az a dolga, hogy párt- politikai vitákat folytassa­nak, hanem az, hogy meg­oldják az adott település gondjait. Ezt dr. Wekler Fe­renc, az SZDSZ országos ügyvivője mondta tegnap este Barcson a párt válasz­tási gyűlésén. Nyitott és hatékony önkor­mányzatot akarok, ezt már dr. Bérezi Zsuzsanna, az SZDSZ barcsi polgármesterjelöltje hangsúlyozta, s azt is, hogy mindenképpen szükségesnek tartaná egy az önkormányzat mellett működő szociális ke­rékasztal létrehozását. Az önkormányzatoknak el­sősorban a helyi ügyekkel kell foglalkozni. Ennek fontossá­gára hívta fel a figyelmet dr. Wekler Ferenc Barcson, ki­fejtve, hogy az elmúlt négy év tapasztalatai azt mutatják: csak azok az önkormányzatok működtek jól, ahol nem párt- politikai kérdések megvitatá­sával foglalkoztak, hanem a legégetőbb gondok megoldá­sával. Vannak olyan közvéle­ménykutatások, amelyek szin­tén azt bizonyítják, hogy az önkormányzatok jobban mű­ködtek, mint a parlament és a kormány, mert kevesebbet foglalkoztak politikai kérdé­sekkel. Egy jól működő ön- kormányzathoz jó csapatra van szükség, amely segíti a munkát. Ezt tanácsolta az SZDSZ ügyvivője a barcsi ön- kormányzati képviselő-jelöl­teknek, akik 9 körzetben ve­szik fel a versenyt, hogy be­jussanak az új képviselő-testü­letbe. (Folytatás a 3. oldalon) Kohl meghívója Horn Gyulának Helmut Kohl, az Európai Unió soros elnöki tisztségét betöltő német kancellár Horn Gyulához intézett levélben hívta meg a magyar minisz­terelnököt, valamint a kül­ügyminisztert az Európai Unió állam- és kormányfői esseni csúcsértekezlete ke­retében sorra kerülő találko­zóra. A megbeszélésen lehe­tőség nyílik a csatlakozásra történő felkészülés stratégiá­jával kapcsolatos vélemény- cserére is. Államtitkári kinevezés A Magyar Köztársaság el­nöke — a miniszterelnök ja­vaslatára — a Gyermek- és Ifjúsági Koordinációs Tanács titkári teendőinek ellátására dr. Koncz Istvánt címzetes ál­lamtitkárrá kinevezte. A kine­vezési okmányt Göncz Árpád tegnap nyújtotta át, egyúttal az újonnan kinevezett állam­titkár a hivatali esküt letette. Több pénz kell végkielégítésre Az idei pótköltségvetésben tervezett 500 millió forint he­lyett előreláthatólag 1,6 milli­árd forintra lesz szükség a központi költségvetési szer­veknél történő létszámcsök­kentések egyszeri többletki­adásainak fedezésére. Ez derült ki a költségvetési tör­vényjavaslat vitájában az Or­szággyűlés költségvetési és pénzügyi bizottságának ülé­sén. Háromezer fő leépítésé­vel számolnak idén a köz­ponti költségvetési szervek­nél. Készül az új alkotmány Az igazságügyi tárca az előírt ütemtervnek megfele­lően december végére sze­retne elkészülni az új alkot­mány koncepciójával. A kor­mány határozata értelmében a koncepciót jövő év március 10-éig kell a kabinet elé ter­jeszteni, ezt azonban meg kell hogy előzze a tervezet szakmai vitája. A huszonhét tagú parlamenti alkot­mány-előkészítő bizottságot Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke vezeti majd. Erős készültség a határon Az EBEÉ-konferencia ren­dezvényei miatt szigorúbb vámellenőrzésekre kell szá­mítani a határokon a külföldre utazóknak. A vám- és pénz­ügyőrség kiemelt feladatának tekinti a határátkelőhelyeken a személy- és áruforgalom zavartalanságának biztosítá­sát. Fokozott ellenőrzésre december 5-én és 6-án kell számítaniuk az utazóknak. Kétórás figyelmeztető sztráj­kot tartanak a vasutasok egy hét múlva, majd december 12-től 36 órás általános mun­kabeszüntetést. Ezt Márkus Imre, a Vasutasok Szakszer­vezetének elnöke jelentette be tegnap, az érdekképviselet vá­lasztmányi ülése után. A szak- szervezetek az eredménytelen bértárgyalások után sztrájkfel­hívással fordultak a vasutasok­hoz. Eszerint december 8-án hajnali 5 és 7 óra között figyel­meztető sztrájkot tartanak, az általános munkabeszüntetés pedig december 12-én kezdő­dik. (Cikkünk a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom