Somogyi Hírlap, 1994. november (5. évfolyam, 257-282. szám)

1994-11-30 / 282. szám

4 SOMOGYI HÍRLAP — GAZDASÁG 1994. november 30., szerda t 4 Nőtt az export A Lada- és a Tavria-gyár az MNKE legjobb partnere A centenáriumot ünnepelte a Dédász Az export az év elejétől szeptember végéig forintban számolva 33 százalékkal, az import pedig 35 százalékkal növekedett. így a kivitel 763,2 milliárd forintot tett ki, míg a behozott termékek értéke el­érte az 1051.3 milliárd forintot. Szeptemberben az import nö­vekedése kisebb ütemű volt az előző hónapokhoz képest. Az áruforgalmi egyenlegben 287.6 milliárd forintos deficit keletke­zett. A magyar cégek külkeres­kedelme ebben az időszakban a leggyorsabban az Európai Unió országaival nőtt. Autóbuszok Komiba Ötven autóbuszt vásárolt az Ikarus székesfehérvári gyárá­tól a Komi Köztársaság. Az Ikarus Rt-ben 1,3 százalék­ban tulajdonos Közép-Euró­pai Befektetési Társaság által nyújtott hitel igénybe vételével vásárolt a távoli ország. A jár­műveken a megrendelők igé­nye szerint néhány kisebb módosítást végeztek el a szakemberek. A Komiban uralkodó kemény időjárás mi­att előmelegítővel egészítették ki az üzemanyag-ellátórend­szert, s pótkeréktartó ládákat szereltek fel a buszokra. Bírság megtévesztésért A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa 25 ezer forin­tos bírságot szabott ki a Délker Rt.-re, mivel megállapította, hogy az áruház-lánc megté­vesztette a fogyasztókat. Egy vevő ugyanis a Délker áruhá­zában kávét vásárolt, melynek címkéjén 10 százalékos ak­ciós árengedményt tartalmazó felirat volt. A pénztárnál azon­ban a vásárlónak mégis a tel­jes árat kellett megfizetnie. A bírság indoklásában az állt, hogy az áruházban a vizsgálat idején összesen 12 ezer forint összegű olyan kávét találtak, melyen olvasható volt a 10 százalékos árengedményre utaló címke. Üzlet Szerbiával Az idén mintegy másfél mil­liárd forintos forgalomra szá­mít a szentesi Hungerit Kft., annak eredményeként, hogy hozzávetőlegesen 4000 tonna árut értékesít. Az áru 70 szá­zalékát belföldön, 30 százalé­kát pedig külföldön. Jövőre az árbevétel az előzetes becslé­sek szerint további 10 száza­lékkal nő. A cég tapasztalatai szerint a magyar áruk előtt megnyílt a szerb, a horvát és a fejlett ipari országokban is egyre nagyobb az érdeklődés a baromfitermékek iránt. Autót gyártanak a kaposvári robotok (Folytatás az 1. oldalról) — 1994 volt az első teljes év számunkra, amely során már osztrák tulajdonban dol­goztunk — mondta Gerber András, az MBKE Elektronikai Kft ügyvezetője. — Az átállás jól sikerült, korábban megkez­dett termelésünket ugyanúgy folytatjuk tovább. Sőt, értékesítésük a tulaj­donváltás óta egyre jobban felfutott. Tavaly az első félév során 300 millió forint árbevé­telt értek el, az idén számítá­saik szerint 600 milliót köny­velnek el. A kft-nél leépítés nem volt, folyamatosan 300 embernek nyújtanak megélhe­tést. Üzleti kínálatuk tovább szélesedett, egy sor új ter­mékkel rukkoltak elő. A fej­lesztésre nem sajnálták a pénzt, így jutottak újabb meg­rendelésekhez. — Piaci kapcsolatainkat új­fajta termékekkel kívánjuk bő­víteni. Mivel az elektronikai üz­letben rendkívül rövid idő alatt jelennek meg a legmodernebb műszaki fejlesztések, ezért mi is folyamatosan alkalmazko­dunk a piac kihívásaihoz és számos új berendezést, gépet vásároltunk meg — tette hozzá az ügyvezető. Az elektronikai kft egyik leg­fontosabb és egyben legtöbb pénzt hozó terméke az ener­giatakarékos, kompakt fény­csövekhez használatos mű­anyag alkatrészek előállítása. Lámpatestből és adapterből az idén annyit gyártottak, hogy hazánkban majdnem minden­kinek juthatott volna egy-egy darab: a tízmillió darab alkat­rész százmillió forint bevételt jelentett. Robotvezérlésű egy­ségek eladásából három- százmillió forint az idei bevé­tel. Ezt leginkább gyárak, nagy pontosságú összeszere­lést igénylő üzemek veszik meg. A kaposváriak a robot logikai-elektronikai egységét készítik el: ez a robot „lelke”, ez irányítja a működését. Üz­leti partnerei közül az orosz Vaz-autógyár a meghatározó. Az utóbbi időben feljövőben vannak az ukránok is: a Zapo- rozsec gyár a Tavriák össze­rakásánál használja az MBKE-s terméket. A cég egyébként termelé­sének 60 százalékát expor­tálja: legtöbbet Oroszor­szágba, Ukrajnába, Szlovéni­ába és Ausztriába. A kft há­rom üzemében idén 30 millió forintot fordítottak fejlesztésre. Új termékeik közül kiemelke­dik a télikerteknél használatos elektronikai hőegyensúlyozók gyártása. Kiderült, hogy a nyugat-európai árakhoz ké­pest fele áron előállítható ter­mékek nagy sikert hozhatnak a cégnek. Harsányi Miklós Fizetovendeglato tagozat alakult Csak ágy és reggeli a falusi vendéglátásban (Budapesti tudósítónktól) Magyarországon egyes becslések szerint legalább félmillióra tehető az úgyne­vezett fizetővendéglátás ke­retein belül kiadható ágyak száma, s ebben körülbelül százezer olyan ágy is van a falvakon-tanyákon, amelyet hasznosítani lehetne. Dr. Csáky Csaba, a Magyar Falusi-Tanyai Vendégfogadók Országos Szövetségének el­nöke sajtótájékoztatón jelen­tette be, hogy a szövetségen belül megalakult a fizetőven­déglátó tagozat, amely segíteni kívánja az eddig kihasználatla­nul álló ágyak-szobák haszno­sítását. — A nyugat-európai gyakor­latnak megfelelően ezek a szál­láshelyek aránylag szerények, csak a legalapvetőbb szolgál­tatásokat nyújtják, ezért is sze­repelnek úgy, hogy „Bad and Breakfast”, azaz „Agy és Reg­geli” a lényegük ennek megfe­lelő áron — mondja az elnök. — A falusi vendéglátáson belül a fizetővendéglátás bővítésére jó lehetőség kínálkozik majd azzal, ha az országgyűlés el­fogadja az átalányadózási tör­vényt. Az eddigi „fekete” szo­bakiadók számára kedvezőbbé válik az adózás, nem kénysze­rülnek arra, hogy jövedelmüket eltitkolják az adóhatóság elöl, ezzel egyidejűleg viszont lehe­tőségük lesz arra, hogy szobá­ikat nyíltan reklámozzák, hir­dessék akár a mi szövetsé­günk kiadványaiban is. Igaz, a vállalkozói igazolványt ebben az esetben is ki kell váltaniuk a szobakiadóknak, de az or­szággyűlés idegenforgalmi al­bizottsága kezdeményezni fogja, hogy 10 ágyig erre ne legyen szükség. Szövetsé­günk, mint említettem, kész a szobakiadók címlistájának megjelentetésére, s például olyan csábító ajánlatok is sze­repelhetnek a szövegben, hogy a vendég óhaja szerint disznót vágnak a háznál, a húst meg egyebeket pedig vi­heti magával a városlakó. Természetesen arra is van lehetőség, hogy az újonnan megalakuló önkormányzatok közös propagandába kezdje­nek egy-egy térségben. A mos­tani választási kampányban jónéhány polgármester-jelölt az idegenforgalom fejlesztését is szerepeltette programjában, talán a győzelem után is tartják a szavukat. A sajtótájékoztatón a Szé­kelyudvarhelyről érkezett Gál Ödön, aki az erdélyi falusi tu­rizmus fő szervezője, arról tá­jékoztatott, hogy náluk már nyolc településen csaknem harminc helyen van vendégfo­gadási lehetőség. — Ha belegondolunk, hogy néhány évvel ezelőtt az erdélyi magyar még a legközelebbi hozzátartozóit is csak félve fo­gadhatta saját házában, éjsza­kai szállásról meg szó sem le­hetett, akkor ez a jelenlegi ál­lapot elképzelhetetlen fejlő­désnek számít. Olyannyira, hogy Farkaslakán már infor­mációs képviseletünk is műkö­dik és ott mindent megtudhat az Erdély szépségeire kíváncsi turista a szálláslehetőségekről meg az egyéb fontos dolgokról. A magyarországi falusi ven­déglátás további fejlesztését segítendő a szövetség decem­ber közepén kerekasztal meg­beszélést és fórumot szervez, és erre már várja az új helyi önkormányzatok idegenforga­lommal, turizmussal foglalkozó képviselőit is. Polesz György Száz éve világít a villany Pécsett December első napjaiban lesz száz esztendeje annak, hogy Pécsett a Légszesz­gyár utcai gázgyári telep szomszédságában beindul­tak a város első, akkor még gőzüzemű generátorai, és néhány lakásban, épületben fölkapcsolhatták a villany­lámpákat. A Dédász Rt egész évben rangos események keretében ünnepelte a cen­tenáriumot, s nagy ese­ménynek az igazi évfordulója azonban mégis most van. A napokban zajló ünnepi rendezvények kapcsán teg­nap a cég vezetői — Tatár Dénes, vezérigazgató, Kiste­leki Gusztáv fejlesztési igaz­gató és Bobula András értéke­sítési igazgató — sajtótájékoz­tató keretében is megemlé­keznek a régió száz éve fej­lődő áramszolgáltatásáról. A múltra való emlékezés jó alkalmat nyújt a jelen értékei­nek és a jövő lehetőségeinek számbavételére is. A Dél-Du- nántúlon napjainkban mintegy 650 ezer fogyasztó tapasztal­hatja a szolgáltató cég külső és belső változásait. A társa­ság vezetői szeretnék, ha a nyújtott szolgáltatás lenne a legjobb bizonyítéka a techni­kai, minőségi változásoknak, a gyarapodó szaktudásnak, és az új, nyíltságot hirdető fi­lozófiának. A Dél-Dunántúl áramszol­gáltatásának újabb száz esz­tendeje várhatóan ismét ko­moly eseménnyel kezdődik. A kormány a napokban szabta meg az energiaipar egységei­nek privatizációs elvét, amely szerint rövidesen ismét ma­gántulajdonba kerülhet a Dédász Rt is. A lehetőséget így vázolta olvasóink számára Tatár Dénes vezérigazgató: — A kormány döntése sze­rint egy szigorú ellátásbizton­sági garancia betartása mel­lett lehetőség lesz a többi ha­sonló szolgáltató cég mellett a Dédász Rt teljes privatizáció­jára is. A társaság vagyonából részesülhetnek külföldi szak­mai befektetők, hazai intéz­mények, illetve jelentős mér­tékben — kárpótlási jegyért is — a magyar kisbefektetők. Már a döntést megelőzően is akadtak komoly — német, egyesült államokbeli, francia, angol, belga — szakmai be­fektetési célú érdeklődők a cég iránt, valószínűleg lesz­nek még továbbiak is. A jó ér­tékesítés egyik feltétele a nye­reséges működés. Ilyen tekin­tetben sokat várunk az elekt­romos áram tarifájának ren­dezésétől, ugyanis csak a nö­vekvő bevételek teszik lehe­tővé cégünk számára, hogy biztonságosan, és előrelátóan tudjunk folyamatosan fejlődő, minőségi szolgáltatást nyúj­tani fogyasztóink számára. (Kaszás) TÖBBEZER HÁZTARTÁSI GÉPET szervizeinek évente a Kaposvári Kisgépjavító Bt műhelyében. Többek között mikrohullámú sütőket is javítanak. Képünkön: a ké­szülék sugárzását méri a szakember. Fotó: Kovács Tibor iflff ^'»uhK1 Egy páratlan ajánlat, páros hetekre is! Whirlpool hitelakció 20% előleg Havi törlesztés 9 580,­2 240,­5 060,­1 180,­11 880,­2 780,­9 980,­2 330,­Minimum 20 %-os induló befektetés mellett 24 havi részletre Ön egy világszínvonalú háztartási gép tulajdonosa lehet most 24 havi teljeskörű garanciával. Például: ARG 652 (210/80 I) kombi hűtő AVM 600 20 l-es forgótányéros mikrohullámú sütő AVM 918 ,,6. érzék" intelligens mikrohullámú sütő AWG 646 felültöltős mosógép (40 cm széles) A kedvezőnél is kedvezőbb ajánlat: Ha megunt, vagy üzemképtelen automata mosógépét, hűtőszekrényét most újra cseréli, a régi gépét minimum 2500,- értékben beszámítjuk. Ez még nem minden, mert minden mosógéphez ajándék mosóport adunk! És hogy mindenki jól járjon, készpénzes vásárfás esetén árainkból 5% kedvezményt kapnak kedves vevőink. Lelle Infotek Áruház, Balatonlelle, Kossuth L. u. 6. Tel.: 85/354-170. Nyitva: h-p. 8-17, sz. 8-13, v. 8-12. Whirlpool A Lilly Hungária Kft. és a MEDCO Kft. (a Lilly és a HUMÁN Rt. vegyesvállalata) munkatársakat keres az újonnan bevezetendő és a már meglévő termékeik képviseletére MEDICAL REPRESENTATIVE munkakörbe az alábbi régiókban • Somogy • Zala • Gjőr-Moson-Sopron • Vas • Veszprém • Tolna • Baranya • Hajdu-Bihar A sikeres pályázó olyan 25-35 év körüli orvos, vagy gyógyszerész, akinek hosszú távon is szakmai kihívást és feladatot jelent ez á munka, és kiváló tárgyalási és kommunikációs készsége van. Az angol nyelv tudása előnyt jelent ; Ezt a felelősségteljes munkát folyamatos továbbképzés, kiemelkedő fizetés, vállalati autó, és hosszútávú karrier építésének lehetősége teszik vonzóvá. A Lilly és MEDCO a magyar egészségügy igényeit felmérve olyan utakat keres, amelyen magas színvonalú termékeivel és szolgáltatásaival az orvosok és betegek igazi partnerévé válhat. Kérjük az érdeklődőket, hogy önéletrajzukat és jelentkezésüket 1994. december 2-ig juttassák el az alábbi címre: Dr. Bérezi Mihály Personnel Representative Lilly Hungária Kft. 1075 Budapest Madách I. u. 13-14 Tel.:267-9801. Fax.:268-1500 GEJco .1

Next

/
Oldalképek
Tartalom