Somogyi Hírlap, 1994. október (5. évfolyam, 231-256. szám)

1994-10-01 / 231. szám

4 SOMOGYI HÍRLAP — GAZDASÁG 1994. október 1., szombat Ikarus Elindult az Overture program remények Az év végéig várhatóan 2000 autóbuszt értékesít az Ikarus. Moszkvában aláírják azt a szerződést, amely sze­rint az idén 400 autóbuszt vá­sárol a magyar gyártól. Ezen­kívül küszöbön áll a tusinói au­tóbusz összeszerelő üzem ügyében is a megegyezés. Január elsejétől Szlovákiában indul összeszerelés illetve a Távol-Keleten is nagy az ér­deklődés az ilyenfajta koope­ráció iránt. Az előzetes tervek szerint kevés nyereséggel zárhatják az évet. Stagnáló Borsod Szerény mértékben csor­dogál a külföldi működőtőke a nehéz helyzetben lévő Bor- sod-Abaúj-Zemplén megyei gazdaságba. Az elmúlt két évben jelentékeny mértékben csökkent az ipari termelés. A külföldi tőke 1992-ben 295 vállalkozásnál jelent meg, az elmúlt évben 76-nál, az idei év első felében pedig 39 új, külföldi érdekeltségű társaság alakult Borsod-Abaúj-Zemp- lén megyében. A külföldi be­fektetők elsősorban a feldol­gozó iparban, érdekes módon a bányászatban, továbbá az építőiparban szereztek tulaj­donosi hányadot. A Bonus 100 milliója A Bonus Részvény Befekte­tési Alap befektetési jegyei ok­tóber 30-tól jegyezhetők. Mó­dosult az alap minimális tőké­jének összege, 200 millió fo­rintról 100 millió forintra. Az ötéves futamidejű alap 10 ezer forintos névértékű rész­vényeiből minimálisan 150 ezer forintos névértékben le­het majd jegyezni. A, befekte­tők a jegyzés összegének nö­veléséhez rövid és hosszú le­járatú hitelt is kaphatnak. Az alap befektetési jegyeiből ma­ximálisan 750 millió forint névértékben bocsátanak ki. Döntött a versenyhivatal A Gazdasági Versenyhiva­tal Versenytanácsa nem emelt kifogást az ellen, hogy az Uni­lever Kft. 4,7 százalékkal emelje margarintermékei ter­melői árát. Az Unilever dön­tése alapján átlag 2-3 forinttal emelkedik a cég margarinjai­nak ára. A cég ezt azzal indo­kolta, hogy az augusztusi fo­rintleértékelés következtében nőttek költségei. A Versenyhi­vatal nem kifogásolta, hogy a nagyobb költségeket áthárít­sák a vásárlókra. Somogy kapcsolódása Európa gazdaságához (Folytatás az 1. oldalról) — Az Overture program céja a régiók közti kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése. Hogy kezdődik el a munka, és mit tudnak ebből majd profitálni a részvevő tartományok, illetve a vállalkozók? — A program az egyes régi­ókban működő üzletemberek közti kapcsolatfelvétellel kez­dődik, a végső cél pedig olyan kereskedelmi kapcsolatok kia­lakítása a társrégiók között, amiket egy vegyesvállalati for­mában működő társaság irányít majd — mondta Jákli Péter. Az EK tagországok régióinak elő­nyös a magyar piacok felderí­tése és az itt rendelkezésre álló — számukra még mindig olcsó — erőforrások igénybe vétele. A programjavaslat szorgal­mazza a közvetlen megállapo­dások létrejöttét, és a cégek vegyesvállalati formában tör­ténő együttműködését. A ma­gyar, jelen esetben a somogyi partnerek számára nagy lehe­tőség ez, hisz az együttműkö­dés révén közvetlen piacra ju­tási lehetőséghez juthatnak. Emellett különféle tanfolyamo­kon megismerkedhetnek a partnerországok üzletvezetési, vállalkozásfejlesztési módsze­reivel, valamint piaci és techno­lógiai újdonságaival. A project ezzel hozzájárul az Európai Közösség regionális fejlesztési politikájának megvalósításához is, hiszen az Európa „peremke­rületein” található országok kedvezőtlen adottságú térsége­inek vállalkozásait és fejlesz­tési szervezeteit arra ösztönzi, hogy közös erővel javítsák a térség gazdaságát. — Milyen szerepet kapott Somogy megye az együttmű­ködésben? — Somogy, mint résztvevő partner, kiválasztja — ponto­sabban javaslatot tesz — a pro- jectben résztvevő vállalkozá­sokat, és meghatározza a részvétel körülményeit. Igyek­szünk a szervezőmunkával megkönnyíteni a magyar, il­letve az ír és a belga szakem­berek közötti tárgyalásokat. A projectet egyébként a Gaway-i Kereskedelmi és Iparkamara irányítja, és tartomány térség- fejlesztési központjával közö­sen vezeti le és koordinálja a project megvalósulását segítő tevékenységeket. A GOM a Bruges-i térségben keresi meg a megfelelő vállalkozásokat az együttműködéshez, emellett pedig szaktanácsadóként vesz részt a programban és egy szakkiállítás, illetve egy üzlet­ember-találkozó megszerve­zése is az ő feladata. — Hogyan indul el a közös munka? — Valamennyi együttmű­ködő térség felelőseinek rész­vételével kerül sor a tervtárgya­lásokra, ahol maghatározzák azokat az üzleti szférákat, ame­lyek mindegyik régióban jelen­tősek, és ezek ismeretében ki­jelölik az együttműködési terü­leteket. A továbbiakban ezen szektorokból választják ki a partnervállalkozásokat. Ezután megindulnak az oktatási prog­ramok és sor kerül egy szakki­állításra is, ahol közvetlen talál­kozás során vehetik fel a kap­csolatot egymással. — Hol tart most az együtt­működés? — Az ír és a belga társ már konkrét vegyesvállalati és ke­reskedelmi partnereket muta­tott be, így megkezdhettük a Somogy megyei vállalkozók szervezését is. Körvonalazó­dott egy innovációs centrum létrehozásának lehetősége is, amiben a partnerek is részt kí­vánnak venni a tervezéstől egészen a finanszírozásig. A dublini magyar nagykövetség is sokat segít: folyamatosan köz­vetíti az érdeklődőket, olcsó szálláshelyeket ajánl a magyar vállalkozóknak, bemutatókat szervez ha kell. Úgy érzem az Overture program egy újabb lehetőséget ad Somogynak, hogy fejleszthesse gazdasági kapcsolatait és ezáltal köze­lebb kerüljön az Európai Kö­zösséghez. V. O. Magyar-türingiai vállalkozók fóruma Újjáélesztésre váró kapcsolatok A volt NDK tartományok és Magyarország között ideje új­jáéleszteni a korábbi gazda­sági kapcsolatokat — mondta Hegyháti József, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium helyettes államtitkára azon a fórumon, amelyet tegnap rendeztek a türingiai és ma­gyar vállalkozók a budapesti nemzetközi kereskedelmi központban. A helyettes ál­lamtitkár hangsúlyozta: a kö­zös rendezvény nagymérték­ben elősegítheti a német tar­tomány és Magyarország vál­lalkozóinak együttműködé­sét. A tárca támogatja egy au­tóbusz-összeszerelő üzem létesítését Türingiában, amelyben az Ikarus is részt vesz. Miután Türingia Szászor­szág után a legiparosodot- tabb tartomány Kelet-Né- metországban, van remény a külgazdasági kapcsolatok új­jáélesztésére. Az áruforgalom az 1991-es 86 millió márkáról tavaly 44,4 millió márkára esett vissza. Az exportban az élelmiszerek és élvezeti cik­kek dominálnak, az importban viszont az ipari termékek. A kétoldalú kapcsolat súly­pontja a jövőben várhatóan a mezőgazdasági gépgyár­tásra, az elektronikára és a járműiparra helyeződik át. A magyar szakemberek úgy íté­lik meg, hogy a tartományban létrejött kis- és középvállalko­zói réteg megfelelő hátteret biztosít ahhoz, hogy a régiók közötti gazdasági együttmű­ködés fellendüljön. Kimerült a támogatásra szánt keret Somogy megyében a vem­hes tenyészállatok beállítá­sára 32 millió forint állt ren­delkezésre. A beérkezett igé­nyeket az FM Hivatal folya­matosan bírálja a kifizetés előtt. Elsősorban szövetkeze­tek jelentkeztek eddig a tá­mogatásért. A hivatal 787 te- nyészüszőre és 105 tenyész- kocasüldőre kezdeményezte az állami támogatás kifizeté­sét, amely a szarvasmarha esetén közel a fele, sertés te­kintetében pedig a kéthar­mada a benyújtott igények­nek. Mára azonban ez a pénz­ügyi keret teljes egészében lekötött. További kérelmet csak akkor adhatnak be a te­nyésztők, ha valamelyik igénylő az előzetes bejelen­tésének nem, vagy csak részben tesz eleget. (Boldizsár) Piaci körkép Burgonya Kaposvár 30-40 Siófok 30-35 Nagyatád 30-40 Marcali 25-30 Fonyód 26 Káposzta 25-40 35 25 20-30 30 Paprika 30-70 40-80 30-40 30-70 30-50 Para­dicsom 80-100 80 70 40-80 120 Uborka 70-80 70-80 60 80 80 Leves­zöldség 50 50 60 50-60 50-60 Tojás 9-10 9-10 8,50 9,50 10 Sampi­nyon 220 ___ ___ ___ ___ H agyma 35-50 50 50 30-40 30 Szőlő 60-70 60-80 40-60 60 60 Alma 30-45 60-80 40-70 35-50 26-30 Karaláb 17 20 15 20 21 Karfiol 120 130 100-120 125 120 Mák 350-400 400 350-400 350-400 400 Kelká­poszta 60 60 60 60 60 Savanyú­káposzta 70-80 50 60 70 60-80 Ponty — 200 — — 180 A Westel növeli az állomások számát Újabb négyszázmillió fo­rintos fejlesztésbe fog a Westel Rádiótelefon Kft, amelynek több mint ötvenö­tezer előfizetó'je van. Pedig csak nemrég jutott túl a központfejlesztés első sza­kaszán. Az előfizetők szá­mának várakozáson felüli növekedése és a minőség javítása végett bővíti szol­gáltatásait. Mivel az Ericsson cég vi­szonylag rövid idő alatt teljesí­teni tudja a szállítást, valamint részszállítást is vállalt, így fo­lyamatos és zökkenőmentes a bővítés. A munka a nyáron kezdődött, és várhatóan no­vember végéig befejeződik: a telefonközpont bővítését, új ál­lomások üzembe helyezését teszi lehetővé. A hívások mi­nősége jobb, a hibák gyors­abban felderíthetők. A rendszerbe belépők szá­mának növekedésével egyre több a bázisállomás is, kap­csolódva az elektronikus köz­ponthoz az ország és világ te­lefonhálózataihoz. A Westel felkészült, hogy az Ericssonnal együttműködve tovább bővítse a lehetősége­ket. Ennek szellemében írtak alá nemrég újabb fejlesztési szerződést. A 400 millió forin­tos fejlesztéshez szükséges felszereléseket az Ericsson november-decemberben szál­lítja. Az előfizető számára ér­zékelhető minőségi változás tehát ezután várható. Malom az asztalon Elsősorban a német és az osztrák piacon értékesíti asztali és kézi malmait Hamar József malomgyártó. El­sősorban reformkonyhákban használatos berendezé­seket készít, ezek közé tartozik a képen látható gabona- pelyhesítő is. Fotó: Kovács Tibor Triplázott a somogyi Hunguest Üdülések 11 millióért Sikeres nyári szezont zárt a Hunguest Travel Nemzeti Üdülési és Utazási Irodájának somogyi részlege: a tavalyi­hoz képest majdnem meghá­romszorozta a forgalmát. A kedvező eredményeken fel­buzdulva most már újabb te­rületeken próbálkoznak: így repülőjegyet értékesítenek és biztosítást is kötnek. Dr Kárpáti Józsefné, a me­gyei iroda megbízott vezetője elmondta: kedvezőek az álta­lános tapasztalataik. Nyáron az elmúlt évhez képest lé­nyegesen több, 1700 ember üdülését szervezték meg. Az iroda nemcsak országosan, hanem megyénkben is jóval ismertebb, keresettebb lett. Tavaly a harmadik negyed­évben alig több mint 4 millió forintot, míg az idei hasonló időszakban már 11 millió fo­rintot könyvelhetett el. Az utazási céget többnyire családosok és nyugdíjasok keresték fel. Az utóbbi időben jelentősen megnőtt a fiatalok száma is. Néhány hónapja újdonsággal rukkoltak elő: mint remélték, a gyereküdül­tetés is jó üzletnek bizonyult. Ez újabb egymillió forintot hozott a somogyi irodának. — A gyereküdültetés ál­lami támogatással igényel­hető nyaralási lehetőség. Népszerűségére mi sem volt jellemzőbb, hogy 200 gyerek nyári pihenését szerveztük meg — tette hozzá az iroda­vezető. Útjaik közül legnépsze­rűbbnek a hegyvidéki és víz­parti kirándulások bizonyul­tak. Folyamatosan üdültettek Sopronban, Lillafüreden, Mátraházán, Szilvásváradon. Júliusban és augusztusban a hőség ellenére sokan vágy­tak melegvizes fürdőkbe is. így kelt el sok tucatnyi gyulai, hajdúszoboszlói és hévízi beutaló. Az iroda külföldi utazások értékesítésével is foglalkozik. Kínálatuk bővítése végett több utazási céggel kötöttek viszonteladói szerződést. Ugyancsak nemrég vezették be, hogy néhány napos utat szerveznek Tarvisioba, Tri­esztbe és Erdélybe. Harsányi Miklós ASTRA A BIZTONSÁG JEGYÉBEN. Márkakereskedésünk 1994. októberében a következő szolgáltatásokkal kíván segíteni Önnek a biztonságosabb közlekedésben: • Fékhatás és lengéscsillapító műszeres bevizsgálása, a legkorszerűbb MAHA műszerekkel (500 Ft). • Teljeskörű motordiagnosztika, számítógépvezérlésfl SUN MCS 2000 SL műszerrel (400 Ft). • Futóműdiagnosztika és -beállítás, számítógépvezérlésű műszerrel (800 Ft). • Diesel füstölés bemérés (300 Ft). Szeretettel várjuk Önt, bármilyen típusú gépkocsival érkezik. Áraink az ÁFA-t tartalmazzák. NÁLUNK MÁR MEGVÁSÁROLHATJA AZ ÚJ OPEL ASTRÁTt OPELS AZ ÖN OPEL MÁRKAKERESKEDŐJE: OPEL SZABÓ 8600 SIÓFOK Vak Bottyán u. 28. Tel./Fax: 84/313-188 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom