Somogyi Hírlap, 1994. október (5. évfolyam, 231-256. szám)

1994-10-27 / 253. szám

10 SOMOGYI HÍRLAP — SPORTMAGAZIN 1994. október 27., csütörtök Sikeres volt a balatonszéplaki sportfórum A válságos időszakról és a túlélésről vitatkoztak Kovács Lászlót megműtötték Tegnap a kórházban kezdte a napot Kovács László, a Ka­posvári KC kosárlabdacsapa­tának irányítója. A játékosnak már régóta gondja volt a tér­dével, s most — az egyhóna­pos bajnoki szünetet kihasz­nálva — orvosolták a bajt. Dr. Néber Árpád végezte el a mű­tétet, amely kissé hosszabbra nyúlt a tervezettnél, mert a porcsérülés mellett a részle­ges keresztszalagszakadás is gondot okozott. A népszerű irányító a héten még kórház­ban lesz; várhatóan egy hó­nap múlva léphet majd ismét pályára. Somogysárdi győzelmek A somogysárdi új torna- csarnokban rendezték meg a körzeti egyéni asztalite­nisz-bajnokságot. Összesen 25-en léptek asztalhoz; a leg­népesebb kategória a felnőtt férfiaké volt, ahol 12-en méret­tettek meg. Az ifjúságiaknál a leányoknál Nagy Beatrix, Páli Krisztina, Komló Mária (mind­hárman Somogysárd), a fiúk­nál Lázár Gábor, Kiss Balázs, Vargha Balázs és Székely Szabolcs (valamennyien So­mogysárd), a felnőtt nőknél Sólymos Istvánná, Gyöngy­ösiné Szabó Judit, Baksáné Csák Mária (mindhárman So­mogysárd), a férfiaknál pedig Tamás István, Tamás László, Valkó József (mindannyian Nagybajom) lett a sorrend. Nyolcvannégyen futottak Bajomban Az október 23-a tiszteletére Nagybajomban rendezett ha­gyományos kegyeleti utcai fu­tóversenyen 84-en — köztük böhönyeiek és kaposváriak is — álltak rajthoz. Az általános iskolai DSK és a polgármes­teri hivatal által közösen szer­vezett futóversenyen öt kate­góriában hirdettek végered­ményt. A győztesek. 6-8 éve­sek: Orsós Mária (Nagybajom) és Horváth Péter (Nagyba­jom). 9-10 évesek: Véber Vera (Nagybajom) és Pap Máté (Nagybajom). 11—12 évesek: Bernáczky Éva (Nagybajom) és Kovács László (Nagybajom). 13-14 évesek: Sánta Éva (Nagyba­jom) és Bogdán Zsolt (Nagy­bajom). Ifjúsági fiúk: Dómján Tibor (Kaposvár). Mohácsi siker Ezúttal már negyedik alka­lommal rendezték meg Nagy­bajomban a Sprint-Coop Kupa kispályás labdarúgótornát. A mostani seregszemlén nyolc csapat mérte össze egymás­sal a tudását. A tornagyőzel­met végül a Mohács szerezte meg; második lett az Interfu- var (Siófok), harmadik a Nagybajom, negyedik pedig a rendező Sprint-Coop. A leg­jobb kapusnak a mohácsi Heil Jánost választották meg, míg a torna gólkirályi címét a sió­foki Szabó László hódította el. Főszerepben a hölgyek A férfiak csatározásaival párhuzamosan a gyengébbik nem számára is rendeztek kispályás labdarúgótornát a nagybajomi sporttelepen. A három csapat körmérkőzést játszott egymással, amelyből végül a jutai amazonok kerül­tek ki győztesen, megelőzve a két helyi együttest. A legjobb mezőnyjátékos a nagybajomi Witzl Éva, a legjobb kapus az ugyancsak bajomi Milbachei Beáta, míg a büszke gólki­rályi) a jutai Borbély Erzsé­bet lett. Szerdán sporttörténelmi óráknak lehettek részesei mindazok, akik részt vettek Balatonszéplakon, az első Magyar Sportfórumon. Az egy éve önállósult sportúj­ságíró szövetség kezdemé­nyezésére nagyon sokan ér­keztek a somogyi randevúra. A balatonszéplaki Hotel Ezüstpart konferenciatermét megtöltők között szinte vala­mennyi megye képviseltette magát. Szakszövetségi veze­tők, egyesületi elnökök, a me­gyék és nagyobb városaink sportirodáinak képviselői, sportegyesületi elnökök — no és természetesen mi, sportúj­ságírók — érdeklődéssel vár­tuk ezt az első találkozást. Az elnökségben foglalt helyet többek között Gallov Rezső, az OTSH elnöke, dr. Aján Ta­más, a MOB főtitkára, Kiss Imre, a Sportegyesületek Or­szágos Szövetségének el­nöke Kereszti András a MUSZ elnöke és dr. Török Ferenc egykori olimpiai bajnok. A kérdezz-felelek formában zajló eszmecserén — melyet Novotny Zoltán, a sportújság- író szövetség elnöke vezetett — száznál is több kérdés hangzott el. A kérdések és a válaszok egyértelműen mutat­ták, hogy mi foglalkoztatja napjainkban a magyar sport­ban tevékenykedőket. Már az első kérdések egyi­kén — nevezetesen arról hogy „Financionlális probléma-e csupán a magyar sport jelen­legi válságos helyzete” — élénk vita bontakozott ki. Az' elnöki asztalnál ülők sem egyértelműen ítélték meg a kérdést. Gallov Rezső szerint financionális okok miatt nem beszélhetünk perspektíváról a sportban, s ennek elsősorban az utánpótlásnevelés látja ká­rát. Aján Tamás úgy vélte, hogy az életkörülmények vál­tozása mellett szervezési gondok is közrejátszanak a válság kialakulásában. Na­gyobb egyetértés mutatkozott abban a kérdésben, hogy mi­ként lehetne gyorsan megol­dani a sport anyagi gondjait. Egységes álláspont szerint ennek előfeltétele a gazdaság fellendülése, ám megvizsgá­landó, hogy megfelelő-e jelen­leg az anyagiak elosztása. El­hangzott, hogy azonnali egy­milliárdos gyors segélyre lenne szüksége a magyar sportnak, bár mindenki tudja, hogy ez elérhetetlen. Sok szó esett a máig meg nem született, egyébként kí­vánatos sporttörvényről. Az OTSH elnöke is elismerte, hogy csak ennek jóváhagyása után kerülhet méltó helyére a sport társadalmunkban. Kö­zölte, hogy a törvény előkészí­tése folyik, a jövő hónapra el­készül a vitaanyag és a sport- törvény várhatóan a jövő év első felében kerülhet jóváha­gyásra a parlament elé. Egy aggódó kérdés: az olimpiai program várható szűkítése folytán fenyegeti-e veszély a magyar sikersportágakat? A MOB főtitkára megnyugtató választ adott. Bár várható csökkentés a versenyszá­mokban, de alapvetően ez nem befolyásolja majd ered­ményes szereplésünket. Megtudhattuk, hogy a köz­hiedelmekkel ellentétben nem járt le még az ideje a hazai nagy sportegyesületeknek, hogy a szűkös anyagiak elle­nére a megkérdezettek egy­ségesen eredményes szerep­lésre számítanak az atlantai olimpián, és azonosan vallot­ták: a decentrális sportstruktú­rában látják megvalósítható­nak az eredményes szerep­lést. Kevésbé váltott ki elége­dettséget Gallov Rezső azon bejelentése, hogy a nagysi­kerű és eddig hatszáz tornate­rem felépítését eredményező országos programot anyagi nehézségek miatt meghatáro­zatlan ideig szüneteltetik. Többször is szóba került a sportutánpótlás, és ezzel kap­csolatban az iskolai testneve­lés. Jogos igény, hogy az isko­lai sportfoglalkozások első­sorban ne gyötrőek, hanem já­tékosak, szórakoztatók és örömszerzők legyenek. A mintegy négyórás prog­ram összefoglalójának is te­kinthetők dr. Aján Tamás alábbi mondatai. — Átmeneti korszak kö­szöntött ránk, és ez még né­hány évig eltart. Ha meg akar­juk tartani előkelő helyünket a világban, akkor már most tu­domásul kell vennünk, hogy a minőségi sportban is lejárt a társadalmi munkások kor­szaka. Igazi profi vezetőkre van és mindinkább ilyenekre lesz szükség. A túlélés idő­szakában vagyunk, de — is­merve a magyar sport áldo­zatkész munkásait — meg­győződésem, hogy túl is éljük. Jutási Róbert Utánpótlás röplabdatorna Szegeden Két somogyi aranyérem Az eddigi legszebb Nagybajomi siker Ötödször rendezték meg Szegeden a Markovics Endre országos meghívásos röp­labdatornát, amely az ország egyik legnagyobb utánpótlás­versenye. A somogyi színe­ket a kaposvári és a nagyba­jomi fiatalok képviselték — sikeresen. A lányoknál a Nagybajomi AC csapata a szakosztály legkiemelkedőbb eredményét érte el. A gyermek kategóriá­ban 12 csapat közül hat mér­kőzésen maradt veretlen a bajomi gárda, s ezzel meg­szerezte az első helyet. Major Zsuzsanna különdíjat kapott Késik az Az amerikaiaknak nincs sze­rencséjük a profi ligákkal. A baseball-sztrájk immár hóna­pok óta tart és csaknem ugyanennyi idő óta folyik a vita az NHL urai és játékosai kö­zött. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség New York-i ülésén pedig Alan Rothenberg, az Egyesült Államok Labdarúgó Szövetségének elnöke el­árulta, hogy késni fog a profi labdarúgó bajnokság beindí­tása. is A rajtot eredetileg 1995. ápri­lis 1 -jére tervezték, de ez most már csak egy rossz tréfának tűnik. Rothenberg szerint az sem biztos, hogy egyáltalán 1996-ban sikerül elkezdeni a mérkőzéseket. — A tervek készen állnak, de senkit sem akarok áltatni. A jó játékáért. A miniknél 18 együttes közül második he­lyezett lett a nagybajomi együttes. A döntőben a nyír­egyháziakkal szemben ma­radtak alul. Czebei Zsu­zsanna teljesítményét külön- díjjal ismerték el, akárcsak a Nagy Zoltán edzőjét (mindkét együttest ő készítette fel), aki a leánytorna legeredménye­sebb edzőjének bizonyult. A fiúk versenyében a gyermek kategóriában kilenc együttes indult. A Kaposvári Sportiskola valamennyi mér­kőzését megnyerve végzett az élen. A csapat edzője Ge­amerikai legfontosabb, hogy megtalál­juk a legkedvezőbb struktúrát — mondta az elnök, aki nem­régiben 3 millió dolláros pré­miumot vághatott zsebre a vi­lágbajnokság főszervezőjeként és a hírek további 4 milliós juta­lomról is szólnak. A vb-t ezek szerint lényegesen könnyebb lehetett megszervezni és lebo­nyolítani, mint útjára indítani a labdarúgó profiligát. Hét csapat még júniusban jelezte részvételét, hozzájuk további öt csatlakozott, ám az­óta teljes a csönd. Bár a szö­vetség már egy szerződést is tető alá hozott a Network ABC televíziós társasággal, de az igazi nagy szponzorok még vá­ratnak magukra. Pedig a FIFA annak idején éppen a labdarú­gás remélt amerikai fellendülé­lencsér György és feladója Farkas Roland különdíjban részesült. A serdülők között a Kapos­vári Balatel RC serdülői a második helyen zárták a tor­nát. A döntőben a Kecske­méttől kapott ki a Burcsa Ti­bor vezette együttes. A leg­jobb támadó itt a kaposvári Szita Kornél lett. A miniknél a Kasi két csa­pata is ott volt a tizenhármas mezőnyben. A Honvéd utcai iskolára épülő gárda a ne­gyedik, a Toldi iskolások pe­dig a hetedik helyen végez­tek. profi liga sét szem előtt tartva ítélte az USA-nak a vb rendezési jogát. — A világbajnokság óriási siker volt, az egész világ az „Ál­lamokra” figyelt. A többi már az amerikaiak házifeladata — nyi­latkozta Guido Tognoni, a FIFA szóvivője, arra utalva, hogy a nemzetközi szövetség nem tud segítséget nyújtani az MLS körüli nehézségek felol­dásához. A FIFA egyébként megvizs­gálta az 1996-os atlantai olim­pia labdarúgó tornájának hely­színeit és az előkészületeket megfelelőnek találta. Az öt stadion közöl kettő, az orlandói és a washingtoni már a vb-n is jól vizsgázott, de nincs különö­sebb probléma a Birmingham­ben, az Athénben és a Miami­ban lévővel sem. Kosárlabda NB I, „B”-csoport Fölényes siófoki győzelem Pécsen Pécsi VSK-Balatel KE Siófok 50-97 (26-44) Pécs, városi sportcsarnok, 200 néző. V.: Bacsfay, Rát- vay. Pécs: Séra (2), Cziráky (-), Russai (11), Csirke (24/6), Tahin (4). Csere: Szakács (1), Völgyi (3), Lázár (5/3), Móricz (-). Edző: Fűzy Ákos. Balatel KE Siófok: Bonda­renko (22), Dodeusz (24/3), Csarnai (2), Laczházi (10), Godena (23). Csere: Bödör (5), Török (2), Horváth (2), Blaumann (-), Tóth (7). Edző: Varga Ferenc. Varga Ferenc, a vendég sió­fokiak edzője egyértelműen győzelmet várt csapatától az idén gyengélkedő Pécsi VSK ellen. A feldobás után néhány perccel már nyilvánvalóvá vált, hogy nem alaptalanul volt biztos a dolgában a szakve­zető, ugyanis a Balatel rögtön magához ragadta a kezdemé­nyezést. A vendégek fegyel­mezett játékkal megnyugtató előnyt szereztek; a hatodik percben már több mint 10 pont volt a két együttes között a kü­lönbség, és a félidő hátralévő részében sem változott a helyzet. A meglepően idege­sen játszó pécsiek nem tudták tartani Dodeuszt, Bondaren- kot és Godenát, akik az első 20 percben 44 pontot „termel­tek” össze. A 18. percben Bondarenko duplájával már 21 ponttal vezetett a vendég­csapat, s az első játékrészt jól jellemzi, hogy a Balaton-parti- aknak nem volt szükségük időkérésre. A szünet után sem változott semmi. Fokozatosan nőtt a két csapat közti különbség: a 24. percben 25, hat perccel később pedig már 35 pont volt a Balatel KE előnye. A máso­dik félidőben mindenki játék- lehetőséget kapott a Siófok­nál, s Laczházi is elkezdte a pontgyártást. Több olyan sza­kasza volt a mérkőzésnek, amikor a PVSK egyszerűen nem tudott a gyűrűbe találni. A fiatal baranyai csapat szá­mára túl nagy falatnak bizo­nyult a Siófok, így a vége fölé­nyes, 47 pontos (!) vendégy- győzelem lett. Jók: Csirke, Russai, illetve Dodeusz, Bondarenko, Go­dena, Laczházi. Orosz Ferenc Teke NB Ili Valamennyi pont otthon maradt Komlói Bányász I- Kaposvári Fáklya 5:3 (2377:2348) Eredmények: VinczeS. 419, Lukács M. 405, Jakus I. 401, Harmath J. 398, Hartmann Z. 377, Molnár L. 377, illetve Illés S. 404, Bognár J. 400, ifjabb Németh T. 399, Horváth T. 394, Gyűrűsi V. 393, Tóth J. 358. Két mérkőzés is várt a Ka­posvári Fáklya NB lll-as férfi tekecsapatára. Először Kom­lóra utaztak, ahol kiegyenlített küzdelmet láthattak a nézők. Végül a hazai pálya előnye ér­vényesült, s nagyon szoros mérkőzésen 5:3-ra nyert a Komlói Bányász. Kaposvári Fáklya- Pécsi DD Gáz SC II. 7:1 (2513:2341) Eredmények: Bognár J. 429, Horváth T. 425, Illés S. 422, Gyűrűsi V. 420, ifjabb Németh T. 412, Bekker Cs. 405, illetve Tubák L. 410, Szabó I. 401, Szabó J. 395, Kaszai S. 389, Körmöczi I. 388, Szörényi S. 365. A komlói vendégszereplés után egy másik baranyai együttes, a Pécsi DD Gáz SC második csapata látogatott el Kaposvárra. A Fáklya játéko­sai végig remek formában ját­szottak, s óriási fölénnyel, csaknem 200 fával verték el­lenfelüket. Örömteli, hogy a legrosszabb eredmény is 405 fa volt, négyen pedig túldobták a 420-at. Kaposvári Közút-Strabag SE II.-Szekszárdi Vízi­társulat SE 5:3 (2307:2295) Eredmények: Lapat K. 432, Csendes R. 401, Kiss N. 394, Pados Á. 388, Németh Zs. 349, Mettner Z. 343, illetve Csicsa P. 401, Kalocsai E. 390, Németh S. 389, Keszthe­lyi I. 388, Brill J. 364, Petrovics Z. 363. A hazai pályán játszó, ifjú­sági játékosokkal felálló Közút-Strabag SE II. csapatá­nak 12 fás előnye elegendő volt a győzelemhez. Kiemel­kedett a mezőnyből Lapat Krisztián, aki 432 fás ered­ményt ért el. Arrigo Sacchi milliói Azon feltehetőleg sokáig le­hetne vitatkozni, hogy a jelen­legi olasz labdarúgásban ész- revehetőek-e a krízis jelei, vagy csupán a szigorú elvárá­sok mondatják a szakembe­rekkel: „Kérem, itt válsághely­zetről kell beszélni!”. Az érvek ütköztetéséből sokféle követ­keztetésre lehetne jutni, de a Corriere dello Sport szerint egyvalamit mégis határozottan ki lehet jelenteni: válság ide, válság oda, tökéletes anyagi biztonságot kínál az olasz szö­vetségi kapitányi tisztség. Az itáliai lap ezt bizonyíté­kokkal is alátámasztotta. A módszer igen egyszerű: nyil­vánosságra hozta a nemzeti labdarúgó szövetség és Arrigo Sacchi szövetségi kapitány között megkötött munkaszer­ződést. Eszerint a mester lé­nyegesen jobban „kasszíroz”, mint nem kevésbé nagynevű elődei. A négy évre szóló megállapodás szerint Sacchi 5,5 millió márkának megfelelő összeget vesz fel, és ehhez jönnek a nemzeti együttes tel­jesítményétől függő, újabb csil­lagászati prémiumok. Az idei világbajnokságon elért ezüsté­remért például 800 ezer márka illette a mestert, ami közel két­szerese a játékosok pénzju­talmának. Összehasonlításul a korábbi kapitányok fizetését is közölte a Corriere dello Sport: Enzo Bearzot, az 1982-ben vb-t nyert „squadra azzurra” irányítója 250 ezer márkás évi fizetést könyvelhetett el, az őt követő Azeglio Vicini járandó­sága 470 ezer márka volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom