Somogyi Hírlap, 1994. október (5. évfolyam, 231-256. szám)

1994-10-01 / 231. szám

Megyei körkép: Újságíró-közgyűlés az Ezüstparton • Ösztöndíj somogyi diákoknak . oldal) Belpolitika;Két MSZP-s polgármesterjelölt indul a választásokon Nagyatádon___________(6. oldal) Színes hétvége: Kávéházzá alakult a kaposvári színház • Régésztalálkozó Szennában (13-14. oldal) __________________________________________________ •• ^ ____ __ __ V. évfolyam, 231. szám Ára: 19,50 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1994. október 1., szombat A T. Ház módosította a törvényt Egy forduló dönt az önkormányzatokról Vízügyi kommandósok Az árvizek és a belvizek esetén mozgósítják azt a hetvenfös árvízvédelmi osztagot, amely­nek feladata a katasztrófa elhárítása és a bajbajutottak megsegítése. Szerencsére ilyen eset nem fordult elő az utóbbi évtizedben, ám hogy megőrizzék „harckészültségüket” évente gya­korolják a legfontosabb feladatokat. Riportunk a 3. oldalon. Fotó: Lang Róbert Tisíticrvc sok zárolják a készletet Paprikasarc a hétvégén A T. Ház 224 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartóz­kodás mellett — sokórás szavazási procedúra után — tegnap délután módosí­totta az önkormányzati vá­lasztási törvényt. így egy­fordulóssá válik az önkor­mányzati választás, meg­szűnik az érvényességi és az eredményességi kü­szöb. A polgármestereket, bele­értve Budapest főpolgármes­terét is közvetlenül választják az állampolgárok, és megvál­tozik az ajánlások rendszere is. A törvény módosítást meg­előzően az Országgyűlés 261 támogató és egy ellenszava­A megye, mint önkormány­zati szint további sorsát is meghatározó nagy kérdés: mi­lyen feladatokat kaphat és vál­lalhat? Ez ugyanis a minden­kori hatalomtól függ; a parla­menti többséggel rendelkező kormánykoalíció lehetősége, hogy óhaját törvénnyé emelje. — A megye szerepét érintő törvénykezésben 1990-ben és most is erőteljes a pártpolitikai érdekek megjelenítése — Somogy megye is pályázott tavaly az Európai Közösség Overture programjára, mely­nek célja Kelet- és Nyugat-Eu- rópa, valamint a Közép-európai térség közötti kereskedelmi kapcsolatok létesítése. Az Eu­rópai Városok és Régiók Stras­bourg! Állandó Titkársága — az ír Galway tartománybeli térség- fejlesztési központ és a belga Ma lép hatályba a rendőr­ségi törvény, amely a bűnül­dözés hatékonyságának növe­lése érdekében megteremti a lehetőséget többek között a titkos információgyűjtésre, a vádalkura, fedővállalkozások létrehozására, de arra is, hogy zattal, tartózkodás nélkül mó­dosította az alkotmányt. Ezt az önkormányzati és az ön- kormányzati választási tör­vénytervezet módosítása in­dokolta. A határozathozatalt egyéb­ként heves ellenállás kísérte az ellenzék részéről, olyany- nyira, hogy képviselőik kivo­nultak az ülésteremből, ám az első módosító indítvány meg­szavazásakor kiderült: az Or­szággyűlés így is határozat- képes. A szavazást követően Pető Iván (SZDSZ) kinyilvánította: semmi olyan súlyos sérelem nem történt, ami indokolta volna, hogy az ellenzék el­hagyja az üléstermet. (Folytatás a 2. oldalon) mondta dr. Gyenesei István, a megyei közgyűlés elnöke, aki részt vett azon a televíziós ke- rekasztal-beszélgetésen, amelyet a harkányi „Európába megy-e a megye”? című há­romnapos konferencia kap­csán rendeztek. — A jelenlegi törekvések ugyan szolgálhat­ják a pártok érdekeit, de nem felelnek meg a települések el­várásainak. (Folytatás a 3. oldalon) GOM Regionális Fejlesztési Szervezet mellett — elfogadta Somogy pályázatát is, így lehe­tőság nyílik idén illetve 1995-ben a program végrehaj­tására. A project lényegéről be­szélgettünk Jákli Péter megyei főjegyzővel, a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány kuratóriumi elnökével. (Folytatás a 4. oldalon) ezentúl a rendőrség engedé­lyezze, illetve ellenőrizze a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet. A jogszabályt fél évvel ezelőtt fogadta el tel­jes egyetértéssel a parlament. (Részletek a 6. oldalon) Az 1994. szeptember 29-i kormánydöntésnek megfele­lően a népjóléti miniszter uta­sítására és a vonatkozó tör­vény alapján a tömeges és sú­lyos egészségkárosodás megelőzése érdekében az or­szágos tisztifőorvos azonnali hatállyal elrendelte a fűszer­paprika-őrlemények forgalma­zásának beszüntetését; a Több mint 600 millió forintba kerül a siófoki 70/A út keleti be­vezető szakaszának építése. A tervek szerint a következő sze­zonra elkészül a beruházás, amely lehetővé teszi, hogy a kis-és nagykereskedelmi üzle­tekben, a nagykereskedelmi raktárakban és raktáráruhá­zakban fellelhető készletek zárolását és megsemmisíté­sét. Dr. Koncz Gábor az ÁNTSZ Somogy megyei Intézetének tisztifőorvosa kéri a megye va­lamennyi kereskedője, hogy minden paprikakészletüket vi­város központját kikerüljék a gépjárművek. — Még a 70-es évek végén kezdődött a munka, akkor alapozták a Tanácsház utcát és az új Sió-hidat. — A nyugati kivezető szakasz tavaly gyék a raktárba. Az ÁNTSZ és a Fogyasztóvédelmi Főfelü­gyelőség szakemberei a hét végén nyitva tartó üzletekben szombaton és vasárnap, a hétközben üzemelőknél a jövő hét elején zárolják a paprika­készletet és fölveszik a jegy­zőkönyvet. A kártalanításról az Ipari és a Kereskedelmi Minisztérium gondoskodik. készült el 160 millió forintért. Az eddig elkészült részek csak úgy funkcionálnak hatékonyan, ha a főváros felé megépítjük az ösz- szeköttetést a 70-es főútra. (Folytatás az 5. oldalon) Állami kiadások befagyasztva A jövő évi költségvetéssel kapcsolatban a kormány úgy döntött, hogy az állami kiadá­sokat az 1994-es szinten be­fagyasztja. Erről Draskovits Tibor PM államtitkár beszélt egy budapesti menedzser szemináriumon. Az államház­tartási rendszer reformja so­rán a szociális kiadásokat is az idei, nominális szinten kí­vánják tartani. Az energiaár­emeléssel kapcsolatban el­mondta, hogy szó sincs a szándékok felpuhításáról, ha­nem arról, hogy jövőre egy nagyobb, egyszeri áremelést hajtanak végre. Újabb OPIC támogatás Támogatja egy újabb 60 mil­lió dolláros befektetési alap létrehozását az OPIC, az Egyesült Államokban működő állami vállalat, amely a tenge­rentúli magánberuházásokat biztosítja. Erről az USA Buda­pesten működő információs szolgálata adott tájékoztatót egyúttal bejelentették, hogy az OPIC delegációja hétfőn Bu­dapestre érkezik, hogy tájéko­zódjon a pr/atizációs üzleti lehetőségekről. Kovács László találkozói Willy Claes-szel az új NATO-főtitkárral is találkozott Kovács László magyar kül­ügyminiszter, New Yorkban, az ENSZ székhelyén. A belga-magyar viszony kérdé­sei mellett véleménycserét folytattak az euroatlanti intéz­mények időszerű ügyeiről. Kovács László ugyancsak megbeszélést tartott holland kollégájával, Hans van Mierlo külügyminiszterrel is. Újabb kávéaremelés Átlagosan 32 százalékkal emeli a kávéárakat a Com- pack Douwe Egberts október 3-án. A kávéár-emelést a ki­számíthatatlan brazíliai időjá­rással, az árutőzsdei manipu­lációkkal, az afrikai kávéter­melő országokban tapasztal­ható bizonytalan politikai hely­zettel, illetve árutartalékokat felhalmozó kereskedők maga­tartásával magyarázzák ugyanúgy, mint a júniusi és az augusztusi áremeléseket. Tízosztályos lesz az iskola Mielőbb tízosztályosnak kell felváltania az eddigi nyolcosz­tályos alapfokú iskolarend­szert mondta Jánosi György művelődési államtitkár hozzá­téve, hogy hosszabb távon a 12 osztályos, mindenkinek alapműveltséget nyújtó iskola- rendszernek van alternatívája. A képzés időtartamát azért is meg kell hosszabbítani, mert még a felsős tanulók egy ré­sze sem tud kellő színvonalon írni, olvasni, számolni. Harkányban a szakértők vitatkoztak A megye az érdekek ütközőpontj ában Elindult az Overture program • Somogy kapcsolódása Európa gazdaságához Tizenhét méternyi akadály két és fél kilométeren Elkerülő út Siófokon A nyárias őszben gőzerővel folyik a munka Czene Attila felvétele Mától hatályos a rendőrségi törvény

Next

/
Oldalképek
Tartalom