Somogyi Hírlap, 1994. szeptember (5. évfolyam, 205-230. szám)

1994-09-20 / 221. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP — HAZÁNK ÉS A NAGYVILÁG 1994. szeptember 20., kedd A büntetés nem jelent megoldást Momcilo Krajisnik boszniai szerb parlamenti elnök vasár­nap azzal fenyegetőzött, hogy a boszniai szerbek megszakít­ják az együttműködést az ENSZ-szel, ha a világszerve­zet megszigorítja az ellenük hozott büntető intézkedése­ket. Krajisnik szerint a bosz­niai szerbek megbüntetése nem segíti a boszniai válság megoldását, sőt a szankciók megszigorítása a helyzet rom­lását hozza magával. John Major Szaud-Arábiában Egynapos hivatalos látoga­tásra Szaúd-Arábiába érke­zett John Major brit miniszter- elnök. A brit kormányfőt hétfőn Fahd király fogadta, aki el­mondta: kész elfogadni Nagy-Britannia ajánlatát arra, hogy a szigetország szakem­berei segítsék az arab király­ság tervezett privatizációs programjának véghezvitelét. A szaúdi uralkodó rövid tájékoz­tatójában nem részletezte, hogy országa iparának mely szektorait akarják magán­kézbe adni. Letartóztatott iszlámisták Több mint 170 feltételezett iszlámistát tartóztatott le Egyiptomban a rendőrség a hét végén, miután a Dzsamáa Iszlámija által Felső-Egyip- tomban elkövetett merénylet­ben életét vesztette négy rendőr és egy polgári sze­mély. A belügyminisztérium közleménye szerint a bizton­sági erők vasárnap a Kairótól 650 kilométerre délre lévő Ke- nához közeli faluban ártalmat­lanná tettek három szélsősé­ges muzulmánt, akik részt vet­tek a rendőrautót ért táma­dásban. Vízumkényszer Albániában Albánia szerdától vízum- kényszert vezet be a görög ál­lampolgárok számára — jelen­tette be a tiranai televízió az albán köztársasági elnök dön­tését ismertetve. Tirana ezen kívül felszólította Athént, hogy három fővel csökkentse albá­niai nagykövetségének lét­számát. Görögország koráb­ban két határátkelőt is lezárt az albán állampolgárok előtt, s több mint 40 ezer albánt to- loncolt vissza hazájába az il­legális munkavállalók közül. Totális háború Boszniában Abban az esetben, ha a boszniai muzulmánok szá­mára megszűnik a nemzetközi fegyverszállítási embargó, a szerbek általános mozgósítást hirdetnek, s totális háborút kezdenek az ellenség meg­semmisítésére — jelentette ki Radovan Karadzic boszniai szerb vezető. — Ha a Bizton­sági Tanács feloldja a fegy­verszállítási tilalmat, akkor ez a szervezet számunkra meg­szűnik létezni, s a továbbiak­ban semmilyen döntését nem fogjuk elfogadni — mondta Karadzic. Dr. Solt Pál Moszkvában Moszkvába érkezett hétfőn Dr. Solt Pál, a Legfelsőbb Bí­róság elnöke, aki viszonozza orosz kollégájának, Vjacsesz- lav Lebegyevnek egy évvel ezelőtti budapesti látogatását. Dr. Solt Pál a héten találkozik Moszkvában Ivan Ribkinnel, az Állami Duma elnökével. 1996-tól kiemelt támogatás bérlakásépítésre és vízminőség-javításra Kényszerpályán az önkormányzatok Kuncze Gábor belügymi­niszter a helyi önkormányza­tok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló törvény- módosítás tárgyalásakor par­lamenti beszédében el­mondta, fokozódó feszültsé­get jelentett: a jogos igények minden évben meghaladták a támogatási lehetőségeket. A fedezetet a következő évi költségvetés terhére biztosí­tották. Emiatt már az idei költ­ségvetési törvényben szűkí­teni kellett a támogatandó cé­lokat. 1996-tól az adott évben a támogatási lehetőségektől ki nem elégítendő igények érvé­nyüket vesztik. A jövőben ki­emelt cél lesz az ivóvíz minő­ségjavítása, a szennyvízelve­zetés és tisztítás és a szociális alapból juttatandó bérlakások építése. A támogatás mérté­két és az igénybevétel föltéte­leit külön törvényben határoz­zák majd meg. Rapcsák András keresz­ténydemokrata képviselő sze­rint sok önkormányzat lehetet­len helyzetbe került az által, hogy megkezdett beruházá­sait nem tudta befejezni. így nagyon meggondolandó, sze- rencsés-e szűkíteni annak le­hetőségét, hogy az önkor­mányzatok, ha formailag meg­felelő pályázatot nyújtanak be, alanyi jogon jussanak céltá­mogatáshoz. A vitát elnapol­ták. Az önkormányzati törvény módosítására előterjesztett javaslat vitájával folytatódott az ülés. Lezsák Sándor, a Magyar Demokrata Fórum képviselője szerint a kapkodó előterjesztéssel veszélybe sodródhat az elmúlt években nehezen megőrzött politikai stabilitás. Az előterjesztésből nem derül ki világosan a me­gye jövőbeni szerepe, a pol­gármester hatásköre, a fővá­ros és a kerületek viszonya stb. A koalíció 72 százalékos többségére támaszkodva per­sze keresztül viheti a módosí­tásokat, de a következmények alkotmányos diktatúrához ve­zetnek — mondta Lezsák Sándor. Aláírással az oktatásért Visszaestek a centristák és a leberálisok Győztek a svéd szociáldemokraták Svédországban a szociál­demokraták a választások eredményeként visszatérnek a hatalomba. Az előzetes eredmények alapján az Ingvar Carlsson vezette Svéd Szoci­áldemokrata Munkáspárt a szavazatok 45,6 százalékát szerezte meg. Ez azt jelenti, hogy a 349 parlamenti mandá­tumból 162-vel rendelkeznek, ami 24-gyel több az eddiginél. A jobbközép koalíció vezető ereje, a Mérsékelt Koalíciós Párt 22,1 százalékot szerzett, s ez 80 helyet jelent számukra az újjáalakuló parlamentben, megegyezik mandátumaik eddigi számával. Jelentősen visszaesett a jobboldali Új Demokrácia: 1991-es 6,7 szá­zalékos eredményükkel szem­ben vasárnap csupán a vá­lasztók 1,2 százalékának tá­mogatását szerezték meg, s nem lesznek jelen a törvény- hozásban. Alig kerültek a par­lamentbe a kereszténydemok­raták is. A Balodali Párt erősítette helyét, míg a centristák és a liberálisok valamelyest visz- szaestek a három évvel ez­előtti eredményeikhez képest. Ünnepelnek a zöldek: ötszá­zalékos eredményükkel 18 képviselőt küldhetnek a par­lamentbe. Az RMDSZ ügyvezető el­nökségének tagjai tegnap a román szenátusban átadták az „Oktatás a nemzeti kisebbsé­gek nyelvén” című törvényja­vaslatot annak a 492 ezer 380 állampolgárnak a nevében, aki aláírta a tervezet sürgősséggel való megvitatására vonatkozó kérést. Ahhoz, hogy a parla­ment állampolgári kezdemé­nyezésű törvényjavaslatot vi­tasson meg, 250 ezer aláírásra van szükség, és ez az első al­kalom, hogy Romániában él­nek ezzel az alkotmányos lehe­tőséggel. E törvényjavaslatot azt követően dolgozták ki a ki­sebbségi politikusok, hogy a képviselőházban elfogadott ok­tatási törvény sok tekintetben korlátozta a kisebbségek anyanyelvén történő oktatást. Romániában is terjed a fertőző betegség? Kolerajárvány Albániában Az Egészségügyi Világ- szervezet (WHO) Tiranába ér­kezett szakértői szerint a fel­tételezettnél kisebbek az al­bániai kolerajárvány méretei. A WHO szakértői megálla­pították, hogy eddig 5 halálos áldozatot követelt a kolera, a megbetegedettek száma 97. Maksim Cikuli albán köze­gészségügyi és környezetvé­delmi miniszter szerint helyte­len diagnosztizálás miatt je­lentették be korábban, hogy a kolerás megbetegedések szá­ma közel négyszáz lenne. Felhívta a figyelmet arra, hogy Tiranában mindeddig kevés figyelmet fordítottak a meg­előző intézkedések érvényesí­tésére, például mindössze két nyilvános illemhely működik a háromszázezres albán fővá­rosban. A hatóságok a múlt szombaton és vasárnap nagyarányú köztisztasági ak­cióra szólították fel Tirana la­kosságát a járvány terjedésé­nek a megakadályozása ér­dekében. Legutóbb a múlt csütörtökön regisztráltak kole­rás megbetegedést egy Tira­nától 80 kilométerre délre ta­lálható településen. Eközben a bolgár sajtó arról adott hírt, hogy Romániában is felütötte a fejét a kolera, állí­tólag egy Törökországban járt román család gyermeke hur­colta be a kórt néhány nappal ezelőtt az országba. Kérdőjelek Kocsis Tamás kommentárja Mi lesz Haitin? Elmaradt a tragédia, de maradt a dráma, legalábbis egye­lőre: az eredeti forgatókönyvben tervezett látványos katonai invázió helyébe az utolsó pillanatban katonai megszállás lé­pett Haitiben. Jogilag megalapozottan, hiszen az ENSZ Biz­tonsági Tanácsának határozataira épül a hatalombitorlók el­távolítása. Politikailag az akció ugyancsak védhető, hiszen egy katonai diktatúra eltávolítása és a demokrácia helyreállí­tása a meghirdetett cél. S mindez vérontás nélkül — ha igaz. A legnagyobb kérdések azonban továbbra is nyitva marad­tak. Mindenekelőtt: az egyetlen szuperhatalomra épülő új vi­lágrendben milyen befolyási övezetekre tarthatnak igényt a nagyhatalmak? Milyen eszközöket alkalmazhatnak ottani be­avatkozásaikhoz, s milyen támogatást várnak el ezekhez a vi­lágtól? Csak Haitinek szól a lecke, vagy másoknak is, köztük nem utolsó sorban Castro Kubájának? A legújabb kori háborúk egyik főszereplőjévé vált amerikai CNN hírtelevízió újra és újra felveti: ha nem hozott végleges megoldást az Öböl-háború, kudarcba fulladt a Szomáliái és a mandai békeakció, s az ex-jugoszláviai amerikai ENSZ- NATO békéltetési manőverek sem kecsegtetnek igazi ered­ménnyel van-e érdemi biztosíték arra, hogy Haitiben valóban sikerül külföldi nyomásra demokratikusnak is tekinthető bel­földi megbékélést teremteni? A válaszok kétségkívül többesé­lyesek. Mert Haitira is érvényes az, ami már oly sok diktatúra szá­mára beigazolódott: szuronyokkal sok mindent lehet csinálni, ülni azonban nem lehet rajtuk. De ehhez ezúttal az is hozzá­tehető: és demokráciát lehet-e rájuk építeni? Göncz Árpád Dzsakartában Göncz Árpád hivatalos indonéziai programja egy, a helyi protokollnak megfe­lelő udvariassági vizittel kezdődött tegnap Dzsakar­tában. A köztársasági elnök rövid látogatást tett Suharto államfőnél. A találkozón Göncz Árpád elismeréssel szólt a mintegy nyolcmilliós főváros látványos fejlődéséről, míg Suharto a soknemzetiségű Indonéziát összetartó alapelvről, a Pan- csa Siláról beszélt. A magyar államfőnek al­kalma volt más módon is ha­zánk felé irányítania az indo­néz gazdaság prominensei­nek a figyelmét. Göncz a Ka- din, az indonéziai kereske­delmi kamara vezetőjével tar­tott találkozóján kifejtette: a kelet-európai régió jó befekte­tési, kereskedelmi lehetőséget ígér. Magyarországot a térség stabil pontjának nevezte, s el­oszlatta a jugoszláviai háború továbbterjedésével össze­függő aggodalmakat. Nem tit­kolta, hogy Magyarország számára ugyan elsősorban az európai csatlakozás a megha­tározó, de nem kívánunk az öreg kontinensen bezárkózni. Tisztában vagyunk azzal — mondta —, hogy a csendes-óceáni régió gazda­ságilag a XXI. század megha­tározó térsége lesz. Kiemelte, hogy a jogi, egyezményes ke­retek adottak a két ország cé­gei közötti együttműködés fel- gyorsításához, és emlékezte­tett: Indonézia Kelet-Európá- ból elsőként hazánkat sorolta a baráti országok közé, s Bu­dapesten hozta létre első ke­reskedelmi központját. Fel­hívta a figyelmet több, a világ­piacon is elismert hazai ter­mékre: a magyar autóbu­szokra, tehergépkocsikra, vasúti jármüvekre. Ha nem is ez utóbbi, jóindu­latú államfői reklám hatására, de mégis tény: hétfőn este két magyar vállalat is szerződést írt alá indonéz partnereivel. Több mint kétéves előkészítés után az Ikarus Járműgyártó Rt egy dzsakartai összesze- relő-üzem létrehozását szen­tesítette. Ebben a gyárban hagyományos és csuklós au­tóbuszokat készítenek majd. A szerződés létrehozásában nagy szerep jutott a Kö­zép-európai Befektetési Tár­saságnak, amely az építke­zést japán bankok bevonásá­val finanszírozza. A Rába Rt. tehergépkocsi tengelyek ösz- szeszerelésére és gyártására adott úgynevezett kizárólagos ügynöki megbízást írt alá. Jól értesült források szerint a mai nap sem múlik el nagysza­bású üzletkötés nélkül. Aktív elnöki diplomácia Az elmúlt hetekben a ko­rábbi időszakhoz képest fel­tűnően sokoldalúvá lett az a diplomáciai tevékenység, amely az államfő nevéhez fűződik. Ismeretes, hogy az elmúlt években nem egy esetben vita, rivalizálás ala­kult ki arról, kezdeménye- zően léphet-e fel Göncz Ár­pád az ország külpolitikai céljai érdekében? Míg azonban az Antall-Bo- ross-kabinet az elnöknek el­sősorban reprezentatív sze­repet szánt, a Horn-kormány a külkapcsolatok alakításában fontosnak tartja az „elnöki dip­lomáciát”. A kormányprogram is leszögezi: „A külpolitikai cé­lok elérésében a kormány- szintű kapcsolatok mellett ki­emelkedő jelentősége van a köztársasági elnök nemzet­közi tevékenységének.” A térség országai közül egyedül a lengyel államfő, Lech Walesa rendelkezik olyan alkotmányos jogkörrel, amely egyértelműen megha­tározó szerepet biztosít szá­mára a külpolitikában. Kovács László külügyminiszter szerint azonban az államfők általános politikai-erkölcsi súlya másutt, így Magyarországon is túlmu­tat az alaptörvényben rögzített kompetencián. A külügymi­niszternek például Prágában Vaclav Havel is kifejtette: megbeszélései Göncz Árpád­dal (rövid idő alatt kétszer is találkoztak) elősegítették a két ország törekvéseinek jobb megismerését. Diplomáciai körökben is szoktak úgy fo­galmazni, hogy az államfő az első számú „nagykövet’, aki sok barátot szerezhet az or­szágnak. A gyakorlati haszon mellett nem lebecsülendő az a jelképes politikai érték sem, ami annak a gyümölcse lehet, hogy a kapcsolatok ápolása a legmagasabb szinten történik. Ugyancsak a kormányprog­ramból következik, hogy a Külügyminisztérium az állam­fői utazásokat a külpolitika és a külgazdasági kapcsolatok szempontjából fontos orszá­gokba igen alaposan tervezi meg, tehát nem „turistaprog­ramokról” van szó. Az elnöki diplomáciának ugyanis többek között éppen az a szerepe, hogy az államfő „védnökségével” folyó párbe­szédek új lehetőségeket nyis­sanak hivatalosan és nem csak hivatalosan az ország számára. Nem lebecsülendő, hogy Göncz Árpád külföldi programjai — ezúttal Mongó­liában, Kínában és Indonéziá­ban — a nyilvánosság érdek­lődését is felkeltik, s szá­munkra előnyösen alakítják Magyarország külföldi megíté­lését. A Külügyminisztérium felfogása szerint az európai in­tegrációhoz való felzárkózás, a jószomszédi viszony megte­remtése és a határokon túli magyarság ügyének támoga­tása, tehát a magyar külpoli­tika három legfőbb törekvése kapcsán a mostanihoz ha­sonló, kezdeményező „elnöki diplomácia” nagyban hozzájá­rul a párbeszédek légkörének megalapozásához. Magyarán szólva: a Horn-kormány szá­mít Göncz Árpád elnöki dip­lomáciájára. Toronyi Attila A Kaposvári Közúti Igazgatóság értékesítésre meghirdeti a Magyar Állam tulajdonában - Kaposvári Közúti Igazgatóság kezelésében lévő, egyébként a fonyódi 8062/4. hrsz. alatti, kb. 2600 m2 térmértékű, üzem elnevezésű, Fonyód, Béke u. 4. sz. alatti ingatlanát a rajta levő felépítményekkel együtt Érdeklődni Kaposvár, Szántó u. 19. sz. alatt az Igazgatási és Jogi Osztályon lehet. Vételi ajánlatot írásban vételár megjelölésével 1994. szeptember 30. napjáig lehet tenni, Dr. Halmai Terézia Judit osztályvezető jogtanácsos, Kaposvár, Szántó u. 19. (57515)

Next

/
Oldalképek
Tartalom