Somogyi Hírlap, 1994. szeptember (5. évfolyam, 205-230. szám)

1994-09-01 / 205. szám

Megyei körkép: Kárpótlási mentőöv a formai hiba miatt • Aqua kotor a Balatonon (3. oldal) Gazdaság: A nemzeti jövedelemnövekedés reményei • Támogatott vetések (4. oldal) Kaposvár: Református iskola lesz a volt munkásőr bázisból (7. oldal) SOMOGYI HÍRLAP V. évfolyam, 205. szám Ára: 16,30 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1994. szeptember 1., csütörtök Két éven át tartó agónia után új remények Csak félig kelt el a Csepel Árverés alacsonyabb értékhatáron Mától szigorúbb ítélet v égr ehaj tás A rendőrség sem lehet „külső szemlélő” — Szeptember elsején lép hatályba a korábbinál jóval szigorúbb, új végrehajtási tör­vény — mondta dr. Jordanics József, a Somogy Megyei Bí­róság elnökhelyettese. Ez va­lamennyi marasztaló bírósági ítéletre vonatkozik, és az a célja, hogy a kötelezettség tel­jesítésében tegye érdekelté az érintetteket. Az elnökhe­lyettes hangsúlyozta: a válto­zásra régóta várnak, hiszen a végrehajtás katasztrofális helyzetbe került. A csak So­mogybán felhalmozódott majdnem tízezer ügy is jelzi: nem kellően hatékony ez a munka. Folytatás a 3. oldalon) Két év halódás után talán si­kerül feltámasztani a Csepelt. A felszámolással megbízott Kossuth Holding pályázatára ugyanis a hírek szerint érke­zett egy érvényes pályázat A beküldött anyagot a szak­emberek ugyan hivatalosan még nem bírálták el, ám in­formációink szerint a kapos­vári Nawal Trading Hungary Rt máris nyeregben érezheti magát. Az rt-ben egyébként Murányi Ferenc kaposvári és Nagy László budapesti vállal­kozó is fő részvényesként képviselteti magát. A gyár kikiáltási ára két éve még 262 millió forint volt, ez időközben a felére csökkent, azt azonban még nem tudni, hogy ebből mennyit tud majd lealkudni a vevő. A mostani pályázati kiírás új­donsága volt az is, hogy az üzemgegység megvásárlására felszámolási hitelt vehet fel a vásárló. Talán ennek is kö­szönhető, hogy a gyárra az ed­digieknél jóval nagyobb volt az érdeklődés. Ugyan csak egy ajánlat érkezett, de összesen hat tenderfüzet kelt el. A gyár körül az elmúlt évek­ben sok volt a szóbeszéd, ám arról nem szól a fáma, hogy a vevőjelölt rt mit kezdene a csaknem üres üzemcsarno­kokkal. A bennfentesek azért is bizonytalanok, mert a társaság neve már az iparral még távol­ról sem foglalkozó Kaposker privatizációjánál is felmerült. (Cikkünk a 3. oldalon) Korszerűbb idegenforgalmi koncepció készül Vásári kavalkád harmadszor - Alpoktól az Adriáig Három dolog kell az iparfejlesztéshez — A kormány feladata főként azoknak a feltételeknek a meg­teremtése, amelyek keretet adhatnak ahhoz, hogy erőre kapjanak a működőképes üzemek - mondta tegnap a Somogyi Hírlap kérdéseire vá­laszolva Pál László ipari és ke­reskedelmi miniszter. — Azon dolgozunk, hogy a jogi és közgazdasági szabály­zók olyanok legyenek, melyek közt a vállalkozások és a régiók megtalálják a saját mozgásterü­ket. A miniszter elmondta: fon­tosnak tartja a régiok szerepét a kapcsolatépítésben. A miniszté­rium feladatainak sorában az el­sők közt van a külkapcsolatok ápolása és szélesítése, de a ha­tármenti illetve regionális együttműködések gyakran gyorsabban eredményhez ve­zetnek. Ennek további könnyí­tése és támogatása is szerepel az IKM programjában. Csakúgy, mint az idegenforgalom új ala­pokra helyezése ahol a Balaton szerepe kulcsfontosságú. Pál Lászlóval készült inter­júnk a 4. oldalon olvasható. A kombinát jövőjét is eldöntő aláírás Kapu a somogyi piacra Elhúzódott az egyeztetés a leendő tulajdonosokkal Pál László ipari- és kereskedelmi miniszter (jobbról) eszmecseréje Dévényi Zoltánnal, a vásárdíjas Balaton Füszért vezérigazgatójával Fotó: Kovács Tibor Elmaradt a tegnapra várt szerződéskötés a kaposvári húskombinát felszámolója, a Budapest Investment Rész­vénytársaság és az élelmiszer- ipari üzemre pályázó leendő tulajdonosok között. A köt­vényjegyzők ugyanis a hírtek szerint mégsem egyeztek bele az eredetileg már kialkudott feltételekbe. Tegnap további egyeztetések váltak szüksé­gessé a kötvényjegyzők kö­zött. A Somogyi Hírlap infor­mációja szerint csak a tervek­kel ellentétben csak ma kerül­het sor a gyár jövőjét megha­tározó okmányok aláírására. Több mint kétszázötven vál­lalkozó látott fantáziát abban, hogy standot béreljen a teg­nap nyílt kaposvári Alpoktól az Adriáig Kiállításon és Vásá­ron. A harmadízben megren­dezett ipari és kereskedelmi mustra kiállítói közül sokan jöt­tek más megyékből is. Nekik nem titkolt szándékuk az, hogy a vásáron keresztül tör­jenek be a somogyi piacra. A kiállítás területe az elmúlt évekhez képest tovább bővült. Nem csak a hátsó füves terü­leten lévő sörsátrakkal lett gazdagabb a kínálat, de vál­lalkozók vették birtokukba a sportcsarnok küzdőterét és galériáját is. Ismét áll a Domus sátor és mellette ponyvát húz­tak még egy standokkal teli­tűzdelt területre is. (Tudósításunk a 4. oldalon) Kötvények Svájcban Elmaradt a digitális központavató Telefon helyett levél a Matáv-tól Egy kis éjszakai kilincselés a kaposvári polgármesteri hivatalban Útlevelek tűntek el a városházáról Műszaki hiba miatt meghiú­sult a tegnapra tervezett csur­gói digitális telefonközpont és több mint 100 előfizető bekap­csolása a távhívó hálózatba. A Matáv pécsi igazgatósága tegnap faxon értesítette az önkormnányzatot, miszerint a próbaüzem során kiderült, hogy váratlan zavar keletke­zett az átviteli rendszerben. A kapcsolódó beruházásban készült átjátszó rendszer mi­nősége nem volt megfelelő, ezért a Helyközi Távbeszélő Igazgatóság azt csak a pró­baüzem lezáródása után veszi át a beruházótól. Az összeköt­tetés biztosítása után a köz­pontot és az előfizetőket azonnal bekapcsolják a háló­zatba, de erre várhatóan egy-másfél hónap múlva ke­rülhet sor. A történtekről a he­lyi önkormányzat részletesen fogja tájékoztatni a lakosságot és az előfizetőket. (Németh) A Magyar Nemzeti Bank 150 millió svájci frank érték­ben bocsátott ki ötéves lejá­ratú kötvényt. Hárshegyi Fri­gyes, az MNB alelnöke el­mondta, hogy eredetileg 100 millió svájci frank értékű köt­vénykibocsátást terveztek. Azonban a főszervező, a Mer­ni Lynch jelezte: a nagyban­kok körében nagy az érdeklő­dés a papír iránt, és ezért a kibocsátás összegét meg­emelték. A kötvényt lejegyző bankkonzorciumban részt vesz a a Bayerische Landes­bank, Credit Swiss, a Paribas és a Salomon Brothers. A kaposvári városháza épü­letében annak zárása után álta­lában már egy áldott lélek sem marad, a tegnapelőtti este azonban eltért a megszokottól. Egy ismeretlen személy feltéte­lezés szerint a padláson elrej­tőzött, és a hivatalban töltötte — persze nem az igazak álmát aludva — az éjszakát. Tegnap reggel már a kaposvári rend­őrök vizsgálták a helyszínt, és a hivatal dolgozói segítségével keresték: mi az, aminek már csak a hűlt helye van meg. So­káig mind a rendőrség, mind a hivatal úgy tudta, jelentős érték nem tűnt el a Városházáról. A vizsgálat délutánra azonban kiderítette, hogy hiányzik az a mintegy húsz lejárt útlevél, amelyeket kedden adtak be meghosszabbíttatni a hiva­talba. (Folytatás a 7. oldalon) Energiaár-emelés 40 százalék alatt 40 százalék alatt lesz az át­lagos energiaár-emelkedés — mondta tegnap Szabó Imre, a Magyar Energiahivatal veze­tője. Mint mondta, a fokoza­tosságra törekszenek, így a korábbi hírekben szereplő 70 százalékos emelésig csak két év múlva jutunk el. Addig vár­hatóan bárom-négyszer vál­toznak majd az energiadíjak. i Francia segítség Együttműködési szerződést írt alá a világ egyik legna­gyobb árutőzsdéje, a francia Matif és annak leányvállalata, a Maestro, valamint a Buda­pesti Értéktőzsde, a BÉT származékos piacainak fej­lesztésére. A most aláírt szer­ződés nyomán végrehajtási tanulmány készül 800 ezer frank értékben. Magyar-román megbeszélés Gál Zoltán, az Országgyű­lés elnöke tegnap a Parla­mentben fogadta Emil Cons- tantinescu szenátort, a Ro­mániai Demokratikus Kon­venció elnökét, a Bukaresti Egyetem rektorát, aki az eu­rópai rektorok budapesti kon­ferenciáján vesz részt A talál­kozón áttekintették a két or­szág gazdasági-politikai hely­zetét, a magyar-román kap­csolatok jelenlegi állapotát. A politikusok egyetértettek ab­ban, hogy a kölcsönös érde­kekre építve kell a két ország viszonyát javítani. Magyar-komi tárgyalások Közös érdek, hogy a ma­gyar-komi kapcsolatokban meghatározó szerephez jus­son a gazdasági együttműkö­dés, és ehhez jó alap, hogy a magyar-komi árucsereforga­lom már eléri az 50 millió dol­lárt. Mindez azon az ebéden hangzott el, amelyet Göncz Árpád adott rezidenciáján a Komi Köztársaság elnökének tiszteletére, aki Pál László ipari és kereskedelmi minisz­ter meghívására tartózkodik hazánkban. Göncz Árpád je­lezte, hogy magyar vállalatok szívesen közreműködnének a komi ásványikincs, illetve fa­készlet kitermelésében. Egyúttal felajánlotta a magyar gazdasági szakemberek se­gítségét, s a komi szakember- képzés elősegítését. Honti Mária • támogatása Az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottsága, valamint az Oktatási, Tudományos Ifjú­sági és Sportbizottság tegnapi együttes ülésén úgy döntött, hogy támogatja Honti Mária közigazgatási államtitkárrá történő kinevezését a Műve­lődési és Közoktatási Minisz­tériumba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom