Somogyi Hírlap, 1994. július (5. évfolyam, 153-177. szám)

1994-07-01 / 153. szám

s _ 5' (3 94/, 1 ' V^> Gazdaság: Vezető nélkül maradt a Tabép Kft • Somogyi deviza-vizit 6 (4. oldal) Somogyi tájak: Szolgáltatási foghíjak Csurgón • Gazdálkodás kicsiben (5. oldal) Balatoni nyár: Parkolóháború Keresztúron • Telik a Napsugár Bélatelepen (6. oldal) SOMOG YI HÍRLAP V. évfolyam, 153. szám Ára: 16,30 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1994. július 1., péntek Gazdasági együttműködés ír és belga partnerekkel Tizenötmillió forintot a kapcsolatépítésre Előbb a pénzt kell össze­kotorni az öbölkotrásra Pénzhiány miatt eddig nem tudták folytatni a keszthelyi öböl kotrását. A Balatonban 26 négyzetkilométeren talál­ható olyan szennyezett iszap­réteg, amelyet minden körül­mények között el kell távolí­tani. Az elmúlt években a víz­ügy évente 10 millió forintot fordított az öböl kotrására. Kapacitás bőven van, hiszen miután az Európai Gazdasági Közösségtől kapott pénzből vásároltak 100 millió forintért egy nagyteljesítményű úszó kotrót. Ha későn is, de az idén már folytatják a kotrást: a leg­szennyezettebb felső mintegy 30 centi vastag iszapréteg el­távolítását tűzte ki célul. (Folytatás a 6. oldalon) Mától Németország tölti be a tisztet Európáról az Unió elnöki székében Az Európa Unió elnöki tisz­tét mától Németország tölti be. Ez a tény adott alkalmat arra, hogy dr. Otto-Raban Heini- chen, Németország Budapes­ten akkreditált nagykövete be­szélgetésre és ebédre hívjon rezidenciájára néhány ma­gyarországi napilap — köztük a Somogyi Hírlap — főszer­kesztőjét. A nagykövet a beszélgeté­sen kifejtette: Az elnöki tiszt különleges feladatot ró Né­metországra két okból is. Egy­részt a közösség legnagyobb országa, másrészt Németor­szág egyesülése óta először kap ilyen megbízást. Igaz, hogy az elnökség csak fél évre szól, ez alatt azonban ki lehet és ki kell dolgozni olyan programokat, amelyek hosszú távra meghatározhatják az Unióban az együttműködést. Németországot ugyanis Fran­ciaország követi féléves man­dátummal az elnöki székben, őket pedig Spanyolország. A feladat tehát most az, hogy ve­lük is egyeztetve készüljenek programok. Európát foglalkoztató nagy kérdések közül a gazdaságot, s vele kapcsolatban a íjiunka- nélküliség alakulását emelte ki dr. Otto-Raban Heinichen. A munkanélküliség csökkené­sére szerinte a gazdaság élénkülése lehet csak a gyó­gyír. Hozzátette azt is, hogy szükség van a transzeurópai infrastrukturális programok ki­dolgozására. A közlekedési kapcsolatok és az európai kommunikáció fejlesztését kü­lön is kiemelte a programok közül. Magasba emelték a Westel 900 adóját Szerelés ötven méter magasan Fotó: Lang Róbert Hamarosan Kaposváron is használható lesz a Westel 900-as rádiótelefon-rendszer. Az első lépés ennek érdeké­ben tegnap történt. Több órás előkészület után feltették a kaposvári Matáv székház tete­jére azt az új toronyszakaszt, ahova felszerelik a Westel 900-as rádiótelefon antenná­ját. Az emelést több órás munka előzte meg. A másfél tonnás, 8 méter hosszú to­ronyhoz előbb a pódiumot, majd a biztonsági létrát, illetve az antennatartókat rögzítet­ték. Az új toronyrész kora dél­utánra került a helyére. Szökik a benzinár „Eltörött” a 67-es út Mától emelkednek a benzi­nárak. A 91-es oktánszámú ólommentes benzin ára a MÓL kútjainál 76,50 forintról 77,80 forintra nő, míg a 95-ös ólmozatlan benzin ára 78,50 forintról 79,80 forintra emel­kedik. Az ólmozott benzinek közül a 92-esé 79 forintról 83,80 fo­rintra, a 98-asé pedig 81,50 forintról 86,30 forintra módo­sul. Emelkedik a gázolaj ára is, amely az eddigi 61 forint helyett 65 forintba kerül július 1-jétől literenként. A HTO lite­renkénti ára 26 forint helyett 27 forint lesz. Felkeresi adósait a Vagyonkezelő Rt — Elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy jelezzük a nyil­vánosság felé: a kaposvári Vagyonkezelő Részvénytár­saság kilépett a nehéz örök­ség okozta kezdeti nehézsé­gekből, él és működik. Ezt dr. Orosz László mondta tegnap a részvénytársaság székhá­zában megtartott sajtótájékoz­tatón, ahol az igazgatóság több tagja is megjelent. — A vagyonkezelő rt — foly­tatta az elnök-igazgató — új alapokra kívánja helyezni meglévő, ám nem kifogásta­lan kapcsolatát a lakossággal. (Folytatás a 3. oldalon) Ötven méter hosszan, 2 és fél méter mélységig kicserélik a Kaposvár és a Szigetvár közötti, Simonfa melletti négysávos útszakaszt, mely már hosszabb ideje csúszásnak indult és „eltö­rött”. A fővállalkozó Strabag, a Zselic Út Kft pedig mint alvállalkozó vesz részt a munkában. A ta­lajcserét és a négysávos út aszfaltozását július végére fejezik be. Fotó: Gyertyás László Kormányprogram jovo heten Jövő csütörtökre valószínű­leg végleges formát ölt az új kormány programja, amelyet a miniszterelnök-jelölt Horn Gyula akkor láthatja el kézje­gyével, s a tervek szerint jövő pénteken juttatják el minden országgyűlési képviselőhöz, közölte Hack Péter, az SZDSZ helyettes frakcióvezetője. Már elkészült a program első mun­kapéldánya, ezt a szöveget a következő napokban a minisz­terjelöltek is tanulmányozzák. Médiaszakértők a tévéelnökről Az MSZP és az SZDSZ médiaszakértői támogatják Horváth Ádám MTV-főren- dező tévéelnöki, Székely Fe­renc Nap TV-főszerkesztő szakmai alelnöki és Somosi Péter MTV produkciós igazga­tóhelyettes gazdasági alelnöki jelölését. A rádió vezetői ügyében még folynak a tár­gyalások. FBI-tapasztalatok az ORFK-nak Együttműködési megálla­podást írt alá az Országos Rendőr-főkapitányság, és az amerikai Szövetségi Nyomo­zóhivatal (FBI), valamint az Egyesült Államok Kábító­szer-ellenes Ügynöksége (DEA) Budapesten. Meg­egyeztek, hogy a magyar és az amerikai bűnüldözőszervek a közös munkát összehangoló bizottságot állítanak fel. Louis Freeh, FBI-igazgató az ORFK állománygyűlése előtt hangsú­lyozta: az FBI megosztja a magyar rendőrséggel a nem­zetközi bűnözéssel kapcsola­tos tapasztalatait. Vastagh-Balsai megbeszélés Korrekt, kollegiális eszme­csereként értékelte tegnap adott nyilatkozatában Vastagh Pál leendő igazságügy-mi­niszter, az elődjével, Balsai Istvánnal lezajlott minapi talál­kozóját, ahol áttekintették az Igazságügyi Minisztériumban folyó munkát. Vastagh Pál a Magyar Bírói Egyesület vá­lasztmányának hétfői állásfog­lalására reagálva kijelentette: megalapozottnak tartja az egyesületnek azt a kívánsá­gát, hogy a bírák részt vehes­senek a kormányzati törvénye­lőkészítésben. Az MSZOSZ szorgalmazza A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének megítélése szerint szükséges, hogy az új kormány, a szak- szervezetek és a munkaadók tárgyalásokat kezdjenek a szociális partnerek érdekeit szolgáló megállapodásról. Az erre vonatkozó elgondoláso­kat tegnap vitatták meg szö­vetségi tanácsülésükön. \ Tizenötmillió forintot nyert Somogy megye az Owenture Project pályázatán. Az összeg rendeltetése, hogy megyénk, Írország, illetve Belgium kö­zötti gazdasági kapcsolatok kialakulását segítse. Eddig Somogy és a két ország közt nem volt együttműködés. A megállapodás értelmében egy évig finanszírozzák az üzleti tevékenységeket. Az egy év lejárta után a cél egy közös vegyesvállalat alapítása. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom