Somogyi Hírlap, 1994. május (5. évfolyam, 102-126. szám)

1994-05-07 / 107. szám

4 SOMOGYI HÍRLAP — GAZDASÁG 1994. május 7., szombat Fiatal iparág ifjú művelői Huszonnégy elektronika-technikus fejezi be ötéves tanulmányát az idei tanévben a ka­posvári Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskolában. A héten már utolsó gyakorlati órái­kat töltik a mérőteremben, amelyet nemrégiben bővített az iskola Fotó: Kovács Tibor Kollégium épülne Bogláron, de nem mindegy mennyiért Amit az erdőgazdáknak tudniuk kell (6.) A társulatok gazdálkodása Adatbázis konferencia DAT ’94 néven immár ne­gyedik alkalommal nemzetközi konferenciát rendez Budapes­ten a Magyar Adatbázisfor- galmzók Kamarája. A résztve­vők 19 szekció 150 előadása keretében ismerkedhetnek meg a Magyarországon hozzá­férhető adatbázisokkal. A sze­mináriumokkal párhuzamosan oktató programokat is indítanak a szervezők, amelyeken műkö­dés közben is megtekinthetők a rendszerek. Hitel csak később Több bank is készen áll a fel- számolási hitelkérelmek foga­dására, addig azonban, amíg megtörténik az első ilyen típusú hitel folyósítása, még hónapok is eltelhetnek. A Budapest Banknál már minden körzeti fiók megkapta a szükséges szabályzatokat, de természe­tesen még egyetlen hitelkérel­met sem fogadtak. Még mielőtt bármilyen lépésre is szánná el magát az ügyfél, érdemes el­menni az illetékes bankfiókhoz, ahol megkaphatja a részletes tájékoztatást a feltételekről. Sörlicenc Ausztriából A Soproni Sörgyár Rt megvá­sárolta a Zipfer sör licencét az Österreichische Brau AG-tól. Az osztrák cég átadja a technoló­giát, biztosítja a szükséges gé­peket és vállalja a dolgozók be­tanítását. Az Ausztriában ked­velt sörfajta gyártása májusban kezdődik a Soproni Sörgyárban, s a tervek szerint három éven belül elérik a 100 ezer hektolite­res évi termelést. Ikarus a nyertes Az Ikarus Járműgyártó Rt nyerte meg azt a nemzetközi nyílt tendert, amelyet 170 csuk­lós autóbusz szállítására ez év januárjában írt ki Budapest Fő­város Önkormányzata. Az EBRD által szigorúan ellenőr­zött verseny eredménye azt mutatta, hogy az Ikarus éles nemzetközi versenyben is ké­pes volt helytállni. A szerződés értelmében a Budapesti Közle­kedési Vállalat még az idén 90, jövőre pedig 80 csuklós autó­busz vásárol az Ikarustól. Új rt születik Kárpótlási jeggyel befektető részvénytársaságot hoz létre a Quaestor Invest Kft. A cég részvényei május 9-től június 10-ig jegyezhetők az Agrobank fiókjaiban és 156 takarékszö­vetkezetnél. A társaság 1000 forintos névértékű törzsrészvé­nyei kárpótlási jegyért és kész­pénzért szerezhetők meg. (Folytatás az 1. oldalról) Sokan mondják ma erre Bogláron, nincs szerencséje a városnak ezzel az építkezés­sel. Vannak akik élesebben fogalmaznak, mondván: ebbe bizony belebukik az önkor­mányzat, hiszen egy eszten­deje hasonló versenytárgya­lássai kezdődött a munka, amiről mindenki azt remélte, hogy tavaly szeptemberre be is fejezik. Ezért is érdemes együtt számolni dr. Kovács Miklós polgármesterrel, milyen anyagi feltételekkel, milyen célokat igyekezett elérni Bog­lár. Mindenekelőtt az előzmé­nyekről: — Boglárlelle testületé dön­tött annak idején, hogy meg­tartja a középfokú intézmé- • nyét és működteti a szakkö­zépiskolát, illetve megosztja — önálló intézménnyé — az oktatást és a kollégiumot. Ezt a döntést az időközben szét­vált Boglár képviselő-testülete is megerősítette — mondta a polgármester. A kollégium két helyen mű­ködött, a lányokat a volt Acsády-kastélyban, a fiúkat a BB Mezőgazdasági Kombinát vendégházában szállásolták el. Aztán a BB privatizációjá­val nyilvánvalóvá vált, hogy a nagyvállalatnak szabadulnia kell a felesleges ingatlanoktól, így mondta fel 1992. szep­tember 1-jével a bérleti szer­ződést a várossal. Miként kényszerű döntést hozott a BB, kényszerű helyzetbe ke­rült a város is. Hogy gondol­kodott a testület? — A képviselő-testület mér­legelve a körülményeket úgy döntött, hogy megvásárolja a vendégházat — hiszen a kö­zépiskola szomszédságában van —, és átalakítja 180 ágyas kollégiummá, ide köl­tözteti a lányokat is, így nyer egy legalább 35-40 millió fo­rintos épületet, amelyet vi­szont nagyon vár az általános iskola az önálló zenei oktatás megszervezésére. Bruttó 27,5 millió forintért vettük meg a házat, és a versenytárgyalá­son a Piramis Kft ajánlata volt' a legkedvezőbb, 39 millió 552 ezer forintért vállalta tavaly augusztus 30-i határidővel az átalakítást, ami egy három- szintes, 2100 négyzetméteres jól hasznosítható épületet je­lentett Boglárnak. A költsége­ihez nyertünk 25 millió forint állami céltámogatást és a me­gyei közgyűléstől 5 milliót a régiós feladatok megoldására tekintettel. Ha mindezt össze- adjuk-kivonjuk, 37 millió 558 ezer forintból olyan vagyon­gyarapodást érhettünk el, ami példa értékű — jegyezte meg dr. Kovács Miklós. A történtek ismeretében az­zal ő is egyetért, hogy a kivite­lezői ajánlatoknál nem mindig a legolcsóbb a legjobb megol­dás, pedig a Piramis kft refe­rencia munkájaként ott volt a szomszédba a fonyódi kollé­gium, amit szinte percre pon­tosan, jó minőségben adott át a cég. A bogiári ma sincs kész. A tavaly augusztusi átadás helyett szerződésmódosítást kértek a kivitelezők tízmillió fo­rintra, ezt azonban máig nem írták alá, ám a város az elvég­zett munkáért kifizetett 40 mil­lió forintot. A képviselő-testü­let türelme februárban elfo­gyott, mert mindössze az épü­let egyik szintjére költözhetett a diákok egy része, és elállt a szerződéstől. Valószínűleg csak a bíróság tud majd dön­teni az első kivitelezővel foly­tatott vitában... A képviselő-testület a ka­posvári Investing kft-t bízta meg a befejező munkák lebo­nyolításával, a döntés és a szerződéskötés tehát a követ­kező napokban-hetekben várható és az eddigi ajánlatok ismeretében van remény az augusztus végi átadásra. Sok remény szertefoszlott, és tanulság is van bőven az egy évvel elcsúszott kollégi­umi beruházást illetően. Dr. Kovács Miklós joggal bízhat abban, hogy a város polgárai megértik és mérlegelik a testü­let döntéseit. S a gondosan kiszámolt forintok azt mutat­ják, hogy nem rendülhet meg az önkormányzat költségve­tése e beruházás miatt. Gáldonyi Magdolna Az erdőbirtokossági társu­latok a bevételükből fedezik a kiadásaikat. Ha a kiadások a jövedelemből nem fedezhe­tők, akkor a tagok társulati érdekeltségük arányában já­rulékot fizetnek. Elővásárlási jog. Tulajdonátruházás esetén, a birtokkoncentráció elősegí­tését szolgálandó,elővásár­lási joga van a többi társult tagnak, illetve magának a társulatnak. Természetvé­delmi területek esetében az elővásárlási jog — mindenki Nem tudom, miért haj­landó elhinni az ember, hogy az életben semmiért kaphat valamit? Jómagam is után­vétellel rendeltem egy pár, a prospektusban jóképűnek látszó cipőt 999 forintért. S amit nem tudtam meg a prospektusból, az kiderült a dobozból: a színtiszta mű­anyagból készült cipő nem szellőzik, naponta legfeljebb csak néhány óra hosszat hordható és egyedül esős időben praktikus. Közgazdászként — mit köz­gazdászként, józah emberként — gondolhattam volna, hogy mit kaphatok 999 forintért a ci­pőpiacon. A tanulópénzem — egy forint híján ezer forint — manapság olcsó tandíjnak számított. Károm semmi azokhoz a va­gyonokhoz képest,. amit a ke­csegtető, ám csalárd hirdetések alapján emberek százai ma­napság elvesztenek. Olyanok, akik szerencsejátékokra is alig költenek, mert keveslik a nye­rési esélyüket, de ilyenkor sutba dobják az óvatosságukat és nem veszik észre, hogy még esélytelenebbül egy nem dekla­rált, nem ellenőrzött szerencse- játékban vesznek részt, ahol a kezdeti nyerők csupán étvágy- csinálók a későbbi vesztesek­nek, a kifosztásra ítélt áldoza­toknak. Miből foghatunk gyanút, hogy rá akarnak szedni? Ne higy- gyünk azoknak, akik a banki kamatoknál lényegesen na­gyobb kamatlábat ígérnek a ná­luk elhelyezett pénzünk után. Ma a banki kamatok 1-2 hóna­mást megelőzve — az álla­mot illeti meg. Megszűnés, egyesülés, szétválás... A jogszabály nem teszi le­hetővé az erdőbirtokossági társulatnak más szervezeti — szövetkezeti, gazdasági társasági — formává történő átalakítását. A törvényalko­tókat e cikkely megalkotása­kor az a szándék vezérelte, hogy az erdőbirtokossági tár­sulatok hosszú távon, stabil szervezeti formaként fenn­maradjanak. pos lekötés esetén 13-17 szá­zalékot, az egy éven túli lekö­tésnél jó esetben is csak 20 százalékot tesznek ki. A legki­sebb rezsivel dolgozó hitelköz­vetítő cég néhány százalékpon­tot talán ráígérhet a nagyobb bankok ajánlatára, 17 helyett mondjuk 19-20 százalékot, 20 helyett 22-23 százalékot fizet­het a befektetőjének, ha nem terheli a költségvetését drága székház, sok tisztviselő. Am ezen felül mire alapozva ígérhet akár csak egyetlen százalék- pontnyi többlet kamatot, vagy a tőke visszafizetését az ilyen pénzintézet? Kik lesznek azok, akik a — mondjuk — 33 száza­lékos kamatozással összegyűj­tött pénzt 40 százalékos hitel­kamattal úgy tudják forgatni, hogy az üzlet legyen nekik, a közvetítőnek és a befektetőnek egyaránt? És akkor még nem beszéltünk a 75-150 százalé­kos hozamot ígérő bomba biz­tos „vállalkozásokról”... Persze vannak olyan üzleti öt­letek, elgondolások, amelyek­nek kimagasló a nyereségük, de ilyenkor sem tisztességes üzleti eljárás csak úgy „általában” pénzt kérni a hitelezni kívánó nagyközönségtől. Ilyenkor is ismertetni kellene az üzleti el­gondolást, annak minden koc­kázati veszélyét meg kellene osztani a tőkéstársakkal. Mert ha a lehetséges bukást is mér­legelve akadnak befektetők, az más kérdés. Utólag senki sem panaszkodhat, tudta mennyiért, mekkorát kockáztatott. De még ilyen körülmények között sem ajánlatos egyetlen üzleti lehető­ségre túl nagy összeget fel­tenni. Bácskai Tamás Óvatosan a „kecsegtető” ajánlatokkal Kockáztassunk, de mértékkel Piaci körkép Kaposvár Siófok Nagyatád Marcali Fonyód Burgonya 30 30-35 30 35 35-45 Káposzta 80 25 40-60 30 45 Paprika 25-50 20-30 20-50 20-40 25-45 Para­dicsom 280 200 260 280 280 Uborka 90-100 100 100-120 140 160 Leves­zöldség 100 50-60 70 80 100 Tojás 6 6 6 6 7 Sampi­nyon 160-180 200 200 220 240 Hagyma 80 60 70 70 80 Banán 110 110 120 125 140 Alma 50-60 50 30-40 50 — Karaláb 25 15-20 25 20 — Karfiol 150-200 100 130 — — Saláta 12-20 20-40 15 15 10-15 Kelká­poszta 80 60 55 80-120 60 Savanyú­káposzta 90 60 70 60 80 Ponty 200 200 180----­1 80 MOHÁCSI FAROSTLEMEZGYÁR Rt. Mohács. Budapesti országút, Tel.: 69/311-922, Fax: 69/322-742 Termékforgalmazóink: Orientáció Kft. Pécs, Czinderi u. 3. tel.:72/324 495 Bázis Art Kemikál Pécs, (József u. 31) Görbe dűlő 1 tel. 72/410-684 Forma Kft. Kaposvár. Szent L. u. 20. tel.:82/315-154 FER-MI Baja, Fürst Sándor u. 47. tel.79/321 075 FORMÁTÓ Kft, Kecskemét, Kurucz krt. 2. tel.76/483-228 DUTKER Kft. Kecskemét, István kir. krt. 24. tel.:76/481 -617 Marx Bútor és Faip. Kisáruház Kecskemét, Báthory u. 1. tel. 76/320-559 Faváll Kft. Dunaújváros. Március 15 tér 8. tel.75/343-644 INTERFAFORG Székesfehérvár, Bereznai u. 20. tel.:22/320-340 Möbelspan Kft. Nagykanizsa. Magyar u. 168. tel.:93/31l 356 Gamper Lajos Zalaegerszeg, Rózsa u. 7. tel.:92/312 291 "Kis-Balaton" Kereskedőház Zalaapáti, Ady E. u. 9. tel. 83/352 634 Dél-Tüzép Rt. Pécs, Rákóczi u. 17. tel.72/413 344 Főbb telepei: Pécs. Kaposvár. Szekszárd, Bonyhád. Siofok. Dombóvár. Paks, Komló, Tamási, Boglárlelle. Szigetvár Vevőink elégedettsége, munkánk sikere. MOFA

Next

/
Oldalképek
Tartalom