Somogyi Hírlap, 1994. május (5. évfolyam, 102-126. szám)

1994-05-02 / 102. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP — HAZÁNK ÉS A NAGYVILÁG 1994. május 2., hétfő Bosznia ügyében is cinkos, aki néma Engesztelő koszorú úszott a tó vizén Balaton Fesztivál- nyitány Keszthelyen Orosz-lett csúcs Borisz Jelcin orosz és Gun- tis Ulmanis lett elnök szombat délután aláírta azt az öt szer­ződésből álló dokumentum- csomagot, amelynek értelmé­ben augusztus 31-éig Moszkva kivonja a balti köz­társaságban állomásozó egy­ségeit. Ezzel lezárult a két or­szág viszonyát megterhelő hosszas huzavona. Egy ENSZ- katona halála Életét vesztette a kö­zép-boszniai Gornij Vakut mel­lett egy brit ENSZ-katona, két társa pedig megsebesült an­nak következtében, hogy dzsipjük harckocsielhárító ak­nára futott. A hónap eleje óta már három brit ENSZ-katona vesztette életét. Megy a spanyol belügyminiszter Antonio Asunción spanyol belügyminiszter szombaton bejelentette, hogy benyújtotta lemondását Felipe González miniszterelnöknek. Asunción lépését az váltotta ki, hogy a polgárőrség volt vezetőjét kor­rupcióval vádolják és letartóz- tat^si parancsot adtak ki el­lene. A polgárőrség egykori vezérigazgatója, Luis Roldan egyenlőre ismeretlen helyen tartózkodik. II. Alekszij húsvéti üzenete II. Alekszij orosz ortodox egyházfő egyetértésre hívta fel az embereket szombaton az ortodox húsvét alkalmából az orosz tévében elhangzott pásztori üzenetében. Alija Izetbegovic bosnyák államfő Franjo Tudjmanhoz intézett nyílt levelében arra kérte a horvát elnököt, hogy vesse latba befolyását a bosnyák-horvát föderációról rendelkező alkotmány mie­lőbbi kidolgozása érdeké­ben. Izetbegovic azt is java­solta, hogy a két ország ve­zetői mielőbb üljenek össze és tárgyalják meg a föderá­ció megteremtésével kap­csolatos vitás kérdéseket. A legfontosabb problémák közé tartozik a menekültek hazatelepítése és a távköz­Másfél héttel Borisz Jelcin hivatalos németországi láto­gatása előtt az orosz fél je­lezte: nem ért egyet Helmut Kohl német kancellárnak az­zal a javaslatával, hogy a nyugati szövetségesek egy­ségei és az orosz csapatok külön-külön búcsúzzanak el Kelet-Németországtól, illetve Berlintől. Matvej Burlakov, a volt NDK-ban még néhány hóna­pig állomásozó orosz csapa­tok főparancsnoka egy sajtó- értekezleten közölte: cél­szerű lenne, ha Oroszország, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaor­lési vonalak újbóli üzembe­helyezése a két ország kö­zött. Haris Silajdzic, Bosznia- Hercegovina miniszterel­nöke ismét légitámadásokat sürgetett a boszniai bizton­sági zónák védelmére. „Az Egyesült Nemzetek Szerve­zetének nem szabad többé a semleges közvetítő szere­pét játszania, cselekednie kell. Légitámadásokat kell in­téznie mindazok ellen, akik ENSZ-határozatokat sérte­nek meg. A belgrádi kor­mánynak tudnia kell, hogy szág hadseregeit közösen búcsúztatnák el Berlinben. Kohl kancellár azt java­solta, hogy az orosz csapa­tokat augusztus végén Wei- marban, majd a berlini Trep­tow parkban búcsúztassák Jelcinnej együtt, egy héttel később pedig Kohl Clinton­nal, Mitterrand-nal és Major- rel közösen a nyugatiakat búcsúztatná. Megfigyelők szerint ezzel a forgatókönyvvel orosz érzé­kenységet sértenének; nem egyenlő félként kezelnék a náci Németország szétveré­sében döntő szerepet játszó hadsereget. többé nem támadhat büntet­lenül ENSZ-zónákat, nem veheti vissza nehézfegyve­reit tetszés szerint az ENSZ-raktárakból, hogy más helyen folytassa a gyil­kolást — mint most valószí­nűleg Brckoban” — írta a kormányfő a Bild am Sonn­tag hasábjain. Silajdzic sze­rint „Európa bűnrészessé vá­lik a bosznia-hercegovinai népirtásban, mivel engedi, hogy a belgrádi kormány za­vartalanul megvalósíthassa a nagyszerb birodalom meg­teremtését célzó tervét”. Apadó lengyel sztrájkhullám A keddi nemzeti ünnep előtt meglehetősen zavaro­san alakul a sztrájkhelyzet Lengyelországban. A szünet nélkül szombat reggelig tartó tárgyalá­sok nyomán megállapodás jött létre a barnaszénbányá­szok sztrájkbizottsága és Marek Pol ipari miniszter kö­zött. Ennek értelmében a bányászok azonnal felfüg­gesztették a munkabeszün­tetést, és megkezdték a szénszállítást a villanyerő­müveknek. A miniszter ígéretet tett nyugdíjproblémáik rendezé­sére, és arra, hogy nem bün­tetik meg a sztrájkolókat, és tárgyalásokat kezdenek a Szolidaritás Országos Bi­zottságának gazdaságpoliti­kai követeléseiről. (Folytatás az 1. oldalról) Rövid beszédében hangsú­lyozta, Keszthely, mint a Bala­ton egyik gyöngyszeme rá­szolgál a megkülönböztetett fi­gyelemre. Ennek köszönhe­tően teljesen indokolt, hogy a város fejlesztésére a korábbi esztendőkben évi 6-700 millió forintot fordítottak, s ez az ösz- szeg rövidesen elérheti az egymilliárd forintot is. A város 23 ezer lakosa és a környező települések örömmel fogadták a telefon fejlesztését. Most két nagy beruházás kezdődik Keszthelyen. Ezek egyike a 600 millió forintos be­ruházással épülő, napi 8000 köbméter kapacitású szenny­víztisztító, a másik pedig a vá­rost elkerülő út nyugati szaka­szának kiépítése. (A megnyitó ünnepséget követően ennek Megtoldotta szíriai tartóz­kodását a közel-keleti kör­úton járó amerikai külügymi­niszter. Warren Christopher és vendéglátója, Háfez Asz- szad szíriai elnök csaknem négyórás szombati tanács­kozásuk után tegnap estére újabb megbeszélést határoz­tak el, így az izraeli rendezési javaslatra adott damaszkuszi választ a közvetítő csak ma reggel juttatja el Jichak alapkövét az építkezés színhe­lyén helyezte el a miniszter.) A parti ünnepség végén Schamschula György és Sze- lestei Tamás egy kis motoros­hajóról koszorút hajított a Bala­tonba, jelezve az idény kezde­tét, valamint mintegy engeszte- lésként a „vizek istenének”: ne kívánjon emberáldozatot, de adjon bőséges hal-áldást és nagyon kellemes felüdülést minden itt nyaralónak. Vitorlás-kerékpár és viziro- bogó versennyel, valamint di­vatbemutatóval kezdetét vette a Balaton Fesztivál 28 napos programja is. Az idén már Ba- latonfüred, Badacsonytomaj, Balatonkeresztúr és Sármellék is csatlakozott a fesztiválhoz, amely így 22 településen zajlik, csaknem 100 féle rendezvényt kínálva. (Kun G. T.) Rabin izraeli kormányfőnek. A szíriai sajtó vasárnap el­utasította az „alkudozást” a Golánról és más arab terüle­tekről. Mahmúd ez-Zoabi kormányfő szerint, akinek május 1-jei beszédét a SANA hírügynökség idézte, Szíria „teljes békét” kínál Izraelnek cserében az „összes meg­szállt területért”. Kimondottan az izraeli javaslatra ő sem vá­laszolt. Az orosz csapatok utolsó búcsúja Tíz nap múlva lesz a Kohl-jelcin randevú Békét kínálnak a megszállt területekért Warren víkendje MELYIK PÁRT EMBLÉMÁJA VAN ELREJTVE A KÉPEN? A megfejtéseket május 8-án adhatják le a szavazóhelyiségekben. BESZÉLJÜNK A LÉNYEGRŐL: 7.TAKARÉKOS, HUMÁNUS KORMÁNYZÁST! Szegény ország kormánya ne urizáljon ! A gazdasági válság kezelése érdekében szükség van a költségvetési kiadások csökkentésére. Elsőként az állami pénzekkel való pazarlásnak kell véget vetni. Felül kell vizsgálni az állami szférában munkaszerződésekkel garantált horribilis végkielé­gítések rendszerét, amelyek joggal háborítják fel az ország lakosságát! Olcsóbb és szerényebb kormány­zati apparátusra van szükség. A kormánynak előbb a saját nadrágszíját kell szorosabbra húznia, mielőtt újabb áldozatokat kér a polgároktól I Magyarország nem állhat két világból ! Mára az országon belüli területi különb­ségek váltak az élethelyzetekben, társadalmi esé­lyekben mutatkozó szakadékok egyik legfontosabb okává. E méltánytalanság csökkentése, a hátrányos helyzetben lévő területek fejlesztése nemcsak a tár­sadalmi szolidaritás miatt szükséges, hanem azért is, mert a lemaradó országrészek sokasodtával az egész ország jövője kerülhet veszélybe. Regionális fejlesztési program A munkanélküliségtől különösen sújtott térségeknek regionális fejlesztési programokat dol­gozunk ki, amelyek javítani fogják az infrastrúkturát (elsősorban a közlekedést és a telefonellátást) és munkaalkalmat teremtenek helyben. Regionális fej­lesztési alapokat hozunk létre az elmaradott térsé­gek számára, hogy ösztönözni lehessen a beruházá­sokat. Az alapok működtetésében döntő szerepet kell adni a térségek vállalkozóinak és érdekképvise­leteinek. ELEGENDŐ SZÁMÚ HELYES MEGFEJTÉS ESETÉN minden jó, sőt minden hibás választ adó kedves megfejtőnk egyaránt élvezheti a közösen elnyert alacsonyabb inflációt, több munkahelyet, egészségesebb környezetet, szociális- és közbiztonságot, valamint mindazt, amit egy igazán demokratikus állam polgárainak nyújtani tud. i Cl < z Önállóbb önkormányzatokat ! Tarthatatlan, hogy miközben a bevételek túlnyomó része évről évre változó szabályok szerint felülről lefelé áramlik az önkormányzatok felé, a ki­adások túlnyomó részét a kötelezően ellátandó fel­adatok kötik le. Tarthatatlan maga a normatív tá­mogatási rendszer is. Állami költségvetési támogatásra persze szükség van. De egy olyan új rendszerben, amely­ben a saját bevételek és a helyben maradó személyi jövedelemadó együttes aránya eléri az önkormány­zatok összes bevételeinek kétharmadát. Ennek meg­valósításához szükség van az adórendszer átfogó re­formjára is. A központi adók csökkentésével párhu­zamosan engednénk teret a helyi adóknak, amelyek felhasználását az állampolgárok közvetlenül el­lenőrizhetik. A FIDESZ biztosítani fogja, hogy az ön- kormányzatok megkapják a személyi jövedelemadó legalább ötven százalékát. (Fizetett politikai hirdetés)

Next

/
Oldalképek
Tartalom