Somogyi Hírlap, 1994. március (5. évfolyam, 50-76. szám)

1994-03-05 / 54. szám

4 SOMOGYI HÍRLAP — GAZDASÁG 1994. március 5., szombat Kárpótlási földárverések Az elmúlt héten az országban megtartott 223 kárpótlási föl­dárverésen, összesen több mint 375 ezer aranykorona ér­tékű terület került 5512 kárpót­lásra jogosult tulajdonába. A legtöbb, számszerint 23 árve­rést Somogy megyében tartot­ták. A legnagyobb, 56 ezer aranykoronát is meghaladó ér­tékben Csongrád megyében keltek el a területek. Az árve­réseken résztvevő licitálók száma Hajdú-Bihar megyében volt a legmagasabb, megha­ladta az 1100 főt. Diagnosztikai központ csúcsberendezésekkel A világ legfejlettebb beren­dezéseivel felszerelt orvosdi­agnosztikai központ kezdte meg működését Pécsett. Az orvostudományi egyetem su­gárdiagnosztikai intézetében elhelyezett Siemens gyártmá­nyú fotonemissziós tomográf és a Waltham gyártmányú csontsűrűség-mérő nemcsak a betegellátás, hanem az or­vosképzés színvonalában is minőségi ugrást jelent. Részleges leállás az Ikarusnál A hónap közepétől várha­tóan részlegesen leállnak az Ikarus székesfehérvári gyárá­nak szerelősorai: a termelő- munkát végzők egy részét szabadságra küldik, illetve karbantartással, alkatrészgyár­tással foglalkoztatják majd. A bizonytalan ideig tartó üzem­szünet oka az, hogy a gyár egyes megrendelések eseté­ben nem rendelkezik a szük­séges pénzügyi garanciákkal, oroszországi üzleti partnere például jelenleg nem tud fizetni a megrendelt buszokért. Irányváltás a Dunabanknál A Dunabank a jövőben az ügyfelet középpontba állító la­kossági pénzintézetként kíván tevékenykedni. Erre jó alapot ad az, hogy a bank a hazai pénzintézetek közül az elsők között vezetett be széles körű, az Eurocard-Mastercard nemzetközi kártyarendszer­hez kapcsolódó bankkártya szolgáltatást. A hitelezésből származó bevételek aránya az elmúlt időszakban jelentő­sen csökkent. A lakossági szolgáltatásokból származó jövedelmük már eléri bevéte­leik 50-60 százalékát. Malév-Lockheed tárgyalások A MALÉV Rt és a Lockheed vezetői kétnapos megbeszé­lésen tekintették át vegyes vál­lalatuk, a Budapest Ferihegyi Repülőtéren működő Aerop- lex of Central Europe jövőjét. Megegyeztek abban, hogy je­lentős változtatásokat vezet­nek be az üzleti tevékenység és a vezetés terén. Ennek megfelelően módosítják jelen­legi szerződésüket is. Kétszázmilliós adócsalás A Vám- és Pénzügyőrség Pest Megyei Nyomozó Hiva­tala 200 milliós adócsalás ügyében nyomoz az APEH fel­jelentése alapján. Öt Pest megyei, illetve budapesti la­kos vállalkozóként színes­fém-hulladék szállítására kö­tött szerződést a Metalloglo- bus Vállalattal. A mások által beszerzett színesfém-hulla­dékot saját nevükben értéke­sítették. Bevételeik után sem áfá-t, sem személyi jövedele­madót nem fizettek. Új állampapírokat bocsátanak ki Az idén a központi költség- vetés hiánya az elfogadott tör­vény szerint várhatóan 329,56 milliárd forintot ér el. A finan­szírozásigény ennél kisebb, s a szükséges pénzt a Pénz­ügyminisztérium elsősorban állampapírok kibocsátásával kívánja előteremteni. Ez jelen­tős mennyiségű állampapír piacra kerülését jelenti. A be­fektetések tervezhetősége ér­dekében a Pénzügyminiszté­rium nyilvánosságra hozta az idei tervezet-kibocsátásokat. Márciustól kezdve havonta 15-25 milliárd forint összegű új államkötvény kerül a piacra. A kibocsátásra általában min­den hónap első hetében kerül sor. Mindezek eredményeként az idén 250 milliárd forint ér­tékű nyilvános államkötvény­kibocsátás lesz. A törvény 300 milliárd forgalomba hozását teszi lehetővé. Az összegből 69,2 milliárd forint a hiteltör­lesztéseket, illetve a lejáró ál­lamkötvények megújítását szolgálja. így az ez évi a hiányt finan­szírozó közép- és hosszú lejá­ratú értékpapírkibocsátás 180 milliárd forint lesz. Az állam- kötvényeket — várhatóan ápri­listól — belföldi pénztulajdo­nosok mellett a külföldiek is megvásárolhatják forintért. A kincstárjegyeknél a már kiala­kított rendszer szerint folyta­tódik a kibocsátás. A kama­tozó kincstárjegyek értékesí­tésére minden hónap harma­dik hetében egyhetes jegyzési időszak után kerül sor, s a ki­bocsátás összege a kereslet­től függ. A lakossági kincstár- jegyeket továbbra is az OTP és a Budapest Bank kijelölt fi­ókjai folyamatosan értékesítik. A kibocsátást szintén a keres­let határozza meg. A diszkontkincstárjegyek menetrendje a következő: he­tente minden szerdán kerül sor a 30 napos diszkontkincs­tárjegy aukciókra, amelyen a meghirdetett összeg előrelát­hatólag 6-10 milliárd forint. Kéthetente keddenként 90 napos diszkontkincstárjegy aukciót szerveznek, s itt a meghirdetett összeg 8-10 mil­liárd forint lesz. Havonta a hó­nap utolsó csütörtökjén a 180 napos diszkontkincstárjegy aukcióját rendezik meg, me­lyen 10-15 milliárd forint ér­tékű papírt kínálnak megvé­telre. Végül pedig kéthavonta az adott hónap utolsó péntek­jén 360 napos diszkontkincs­tárjegy aukciót tartanak 15 mil­liárd forintos kínálattal. A Testvériség gázvezetéken Nem zárták el a gázcsapot A megkötött szerződések­nek megfelelően érkezik a földgáz a Testvériség gáz­vezetéken. Az Ipari és Ke­reskedelmi Minisztérium energetikai ügyekkel megbí­zott helyettes államtitkára szerint nincs semmiféle jele annak, hogy az orosz fél el­zárta volna a gázcsapot, il­letve a vártnál kevesebb energiahordozó érkezne. A hírek szerint Ukrajna na­ponta megcsapolja a Nyu- gat-Európába irányuló orosz gázszállításokat, mivel az orosz fél a felhalmozódott te­temes tartozások miatt nem hajlandó tovább földgázt szállítani Ukrajnának. Márci­ustól naponta 13 millió köb­méter földgáz érkezik ha­zánkba Oroszországból a szerződés szerint, ezidáig sem mennyiség, sem nyo­másváltozás nem utal arra, hogy kevesebb érkezne a ki­alkudottnál. A szerződés alapján egyébként az orosz Gazprom a magyar határon adja át a földgázt, belügyé- nek számít tehát, hogy addig hogyan szállítja el. Nincs fennakadás a kő­olajszállításoknál sem. A szállítások február 28-i meg­szakadása azért történt, mert a februári mennyiséget telje­sítették a partnerek. Másnap rendben megindultak a már­ciusi szállítások. Nem kell tartani attól sem, hogy a megnövekedett energiaigé­nye, illetve a fűtőanyaghiány miatt Ukrajna több villamosá­ramot vételez, s ez hátrá­nyosan érinti a magyar villa- mosenergia-importot. A ma­gyar hálózat ugyanis tavaly november óta gyakorlatilag külön működik az ukrán rendszertől, a kelet-európai villamosenergia-rendszer, a Centrel részeként. Piaci körkép Kaposvár Siófok Nagyatád Marcali Fonyód Burgonya 28-33 25-30 30 35 35 « Káposzta 20 18-20 22 20 25 Paprika 400 35-50 400 350-400 380-400 Para­dicsom 210-230 200-220 200-250 200 230 Uborka 200 200-220 200-250 260 270 Leves­zöldség 50-60 50 60-70 60 60 Tojás 5-5,5 5 6 6 6 Sampi­nyon 200 200 200 180-220 200 Hagyma 40 40 45 50 55 Banán 110-120 120 110-125 120 130 Alma 25-40 20-40 15-40 35-70 40-70 Karaláb 30 30 30 40 40 Karfiol 120 120 130 120 160 Saláta 35-40 40 40 40 45 Kelká­poszta 30 25-30 50 50 60 Savanyú­káposzta 50-60 60 50 60-80 80 Mák 360 340 600 — 450 Dió 360 350 350 380-400 400 54. Állatfelügyelet Készüljön fel a sikerre! Ez a sorozat azért készült, hogy különféle üzleti lehető­ségeket mutasson be ön­nek. Még ha egyet sem vá­laszt ki a következő 100 öt­letből, akkor is segítik for­málni a gondolkodását. Min­denekelőtt arra mutatnak rá, hogyan kezdhet üzleti vállal­kozásba kevés pénzzel vagy éppen tőke nélkül. A legtöbb itt felsorolt üzlet elkezdhető részmunkaidőben is. így fel­építhet egy új üzleti vállalko­zást anélkül, hogy feladná a régi munkáját. Ne feledje, hogy ezek az ötletek sok ezer embert tet­tek Amerikában sikeressé. Célom nem az volt, hogy üz­leti tervet készítsek az ön számára, hanem hogy rövid, egyszerű ötleteket adjak, melyeket természetesen át kell tenni a magyar gyakor­latba. Gondolja át hogyan csinálhatja ön másképp, mint a többiek! A hamburger is egy egyszerű ötlet, mégis vannak cégek, amelyek vi­lágsikert arattak vele. Frank Aponyi Ennek a vállalkozásnak van egy alapfeltétele: szükséges hozzá egy üres telek, ahol az ál­latok szabadon mozoghatnak. Kell egy kifutó, ahol van lehető­ség a testmozgásra, és egy fűt­hető épület, hogy az állatok télen se fázzanak meg. Ha nincs ilyen telke (nem tud elfogadható áron bérelni egyet), akkor be kell ér­nie szerényebb kezdettel, és sa­ját házát, illetve kertjét igénybe vennie. így persze csak keve­sebb állatot fogadhat egyszerre, de a költségei is alacsonyabbak lesznek. Hirdesse a szolgáltatá­sát újságban és telefonkönyv­ben egyaránt! Helyezzen el hir­detéseket kutyaiskolában, állat­klinikán, és más olyan helyeken, ahol kisállat-tulajdonosok gyak­ran megfordulnak! Ha az ügyfél elégedett, máskor is vissza fog térni. Ez a mondás erre a vállal­kozásra fokozottan igaz. De mi is ennek a vállalkozásnak a lé­nyege? Ön vállalja, hogy mások állatait gondozza, amíg a tulaj­donos nyaral. Elengedhetetlen, hogy ön szeresse az állatokat, és értsen is a nyelvükön. Szol­gáltatásának árát úgy kell meg­határozza, hogy napidíjat szá­mol minden állatért, hozzáadva az ellátást (hacsak az utóbbit a tulajdonos nem biztosítja előre). Különböző méretű állatokért kü­lönböző díjat számoljon, és pon­tosan tudakolja meg azt is, hogy milyen külön szolgáltatásokat kíván a tulajdonos! Ezeket külön számolja fel! Minél többet fekte­tett be telepének kialakításába (kifutó, fűthető épület, stb.) annál színvonalasabb szolgáltatást tud nyújtani, és annál magasabb árat kérhet. Feltétlenül kapcsolatban kell állnia egy állatorvossal, ha neta­lán valamelyik állat megbeteg­szik. Mindig tartsa tisztán a tele­pet, hogy az vonzó legyen má­sok számára is. Egyedül kb. 15- 20 állattal boldogulhat egyszerre. Ha ennél többre van igény, és meg tudja oldani, akkor vegyen fel alkalmazottat, aki segíti önt! A már leadott ötleteket meg­hallgathatja telefonon is, hívja a 06-90-309008-as telefonszámot! (Folytatjuk) Szeretne On több pénzt csinálni? Jöjjön el az American Business School kétnapos eladástechnikai tanfolyamai valamelyikére! Mint a Somogyi Hírlap olvasója kedvezményt kap és megismerkedik más üzlettulajdonosokkal, vállalat- vezetőkkel, managerekkel, üzletkötőkkel, kereskedőkkel, azaz vállalkozókkal vagy leendő vállalkozókkal. Még ma kérjen részletes tájékoztatót programjainkról! American Business School: 1112 Budapest Goldmark K. u. 14. Telefon: 15-53-161; 17-51-477; (9-16 óráig). Fax.: 15-51-524 A felelősség nagy, a feladat sokrétű A falugazdászok első lépései Március első hete az ismeretszerzéssel telt. Somogy negy­venhárom falugazdásza azokat a leglényegesebb tudnivalókat kapta meg a megyeházán, melyek munkájukhoz alapvetőek. Csiha Sándor és Jovánczai István azok közé a szerencsé­sek közé került,, akik a pályáza­ton nyertek. Életútjuk külön­böző — de sok tekintetben mégis hasonlatos. Csiha Sán­dor, az „ottani legzordabb” idő­ben, 1988-ban települt át Er­délyből Magyarországra. A helykeresés után végül Tap- sonyban vert gyökeret, az itteni szövetkezetben dolgozott ága­zatvezetőként. Aztán a múlt év október elsejétől munkanélküli lett. Jovánczai István is leírt egy „vargabetűt”, Buzsákon, Somogysárdon dolgozott ag­rármérnökként, majd a tejipari vállalatnál talált munkát. — Mindenképpen szerettem volna „föld-közeibe” kerülni — mondja —, és ez egy lehetőség volt ehhez. A családi környeze­temben éppen a napokban be­széltünk róla: valójában ez a szervezet nem új, az 1945-47-es években a nagy­apám hasonló szerepet töltött be. A magángazdálkodók akkor is választottak maguk közül egy képviselőt, aki szólt az érdeke­ikben, segített ügyes-bajos dolgaikat intézni. Csiha Sándorhoz több mint tíz település tartozik Tapsonytól Somogysámsonig, Jovánczai István hat községben, Juta, Somogysárd, Újvárfalva körze­tében látja el a falugazdász te­endőit. — Ismereteik szerint a saját területükön milyen gondok szo­rítják, zavarják leginkább a gazdálkodókat? — A pályázatomban is jelez­tem — mondja Csiha Sándor —, hogy az árutermelő gazdál­kodás koncepciójának a hiánya a legnagyobb gond. Az embe­rek többsége nem tudja, mit is termeljen, mivel foglalkozzon, ami megéri, aminek piaca van. — Rendkívül kevés az infor­máció és természetesen az ebből eredő tanácstalanság — teszi hozzá Jovánczai István. — Sokan nem tudják, milyen lehetőségek vannak, mihez is kezdjenek, még akkor is, ha ne­tán van induló tőkéjük. Hátha még az sincs!? — Rontja a hangulatot — folytatja a gondolatot Csiha Sándor —, hogy néhány szö­vetkezeti vezető úgy gondolko­dik: a magángazdálkodás ve­szélyezteti a létét. Pedig hát az agrártermelésben más területet „fed le” a nagyüzem, és mást a magángazdálkodó. A kettő jól elfér egymás mellett, és biztos vagyok, ez szép lassan majd ki is alakul. — Minden falugazdászhoz több település tartozik. Egyálta­lán hogyan tudják meg az ott lakók, kihez forduljanak? — Én azzal fogom kezdeni — mondja Csiha Sándor —, hogy minden faluban bejelent­kezem, mindenütt megállapo­dok fogadóórákba, -napokba. Arra is gondoltam, hogy jó lenne minden községben egy Falugazdász hirdetőtábla, a bolt előtt, vagy más forgalmas helyen, ahol a legfontosabb in­formációkat közzé lehet tenni. Persze ezt majd a gyakorlat csiszolja, formálja. — Gyenesei úr arról tájékoz­tatott — folytatja a gondolatot Jovánczai István —, hogy a polgármesterekkel már tárgyal­tak, többnyire ők biztosítják ne­künk az alapvető „tárgyi” felté­teleket, egy asztalt, egy tele­font. — Milyen reményekkel kez­dik meg hétfőtől munkájukat? — Gyors és látványos ered­ményeket nem várok — így Csiha Sándor. — Egy folyamat indult el, amelynek lépésről lé­pésre majd ki kell teljesedni. — Én elhatároztam — mondja Jovánczai István —, hogy hétfőtől végigjárom az összes falut, az összes pol­gármesteri hivatalt, felmérem, hol mennyi magánvállalkozó van , mivel foglalkozik, vagy a jövőben mit szeretne. Persze nagy figyelmet szeretnék fordí­tani arra is, hogy eközben se­gítsem a gazdakörök szerve­ződését. Hiszen ők fontos segí­tőtársak lehetnek! A mi felelős­ségünk igen nagy... — ...de segíteni akarunk! — fejezi be a mondatot Csiha Sándor. Ma még ismereteket szerez­nek. Aztán hétfőn megteszik az igazi, első lépéseket a gyakor­lati munkában. Vörös Márta i

Next

/
Oldalképek
Tartalom