Somogyi Hírlap, 1994. március (5. évfolyam, 50-76. szám)

1994-03-01 / 50. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP — HAZÁNK ÉS A NAGYVILÁG 1994. március 1., kedd MSZDP­megállapodás Megállapodást írt alá teg­nap a Magyarországi Szociál­demokrata Párt és a Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége az MSZDP székházában. Az alá­írást követő sajtótájékoztatón Bleyer Jenő, a szövetség el­nöke azt hangsúlyozta, hogy a 250 ezres tagság pártszimpá­tiáját is figyelembe véve dön­töttek az MSZDP programja és országgyűlési képviselője­löltjei támogatása mellett. A pártsemleges civil szervezet korábban már megállapodást kötött az SZDSZ-szel és az MSZP-vel is, mert mindazon pártok választási küzdelmét támogatják a nyugdíjas szer­vezetek, amelyek felvállalják a nyugdíjasok érdekképvisele­tét. Hadkötelezettek Ideiglenes Szövetsége Önkéntes professzionális hadsereg létrehozását szor­galmazza a Hadkötelezettek Ideiglenes Szövetsége (HISZ). A szervezet hadköte­lezettség helyett nemzetvé­delmi kötelezettséget írna elő — mondta tegnapi sajtótájé­koztatóján Varga Attila, az 1992-ben alakult, és a Keresz­tény Nemzeti Összefogás ke­retében tevékenykedő párt képviselője. A HISZ önmagát szakmai pártként definiálja, és nem tervezi, hogy indul a vá­lasztásokon. Céljának nem­zetbiztonsági program megva­lósítását tekinti. Szabó Iván az egyházak vezetőivel tárgyalt Folytatódott tegnap az a ta­lálkozó-sorozat, amelynek ke­retében a kormánytagok és az egyházak vezetői kölcsönö­sen tájékoztatják egymást helyzetükről, gondjaikról. Ez­úttal Szabó Iván pénzügymi­niszter fogadta hivatalában a különböző magyarországi egyházak képviselőit, veze­tőit. A találkozót követő sajtó- tájékoztatón a pénzügyminisz­ter elmondotta: rövid távon nem lát arra lehetőséget, hogy a személyi jövedelemadó-be­vételek valamilyen formában történő átcsoportosításával oldják meg az egyházak fi­nanszírozását. Menesztették az orosz elhárítás főnökét Az Ames-ügy miatt Was­hingtonból kiutasított orosz hírszerző főnök, Alekszandr Liszenko ügye miatt Moszkva kilátásba helyezte tegnap, hogy szintén kiutasítja a CIA egyik ügynökét. Közben az In­terfax jelentése szerint levál­tották Nyikolaj Goluskót, a kémelhárítás főnökét. Noha egyelőre nem ismertek az okok, megfigyelők szerint nem kizárt, hogy Golusko menesz­tése összefüggésben lehet az Ames-ügy nyomán tervezett moszkvai kiutasítással. Kevés kp-val is esélyt ad a KRP Áprilisban rajtol a kisbefektetői program (Folytatás az 1. oldalról) A KRP keretében 5 év alatt az ÁVÜ-höz és az ÁV Rt-hez tartozó 70 társaság közel 120 milliárd forint értékű részvénye kerül forgalomba. A KRP foko­zatosan indul. Az első áprilisi kibocsátást újabb jelentős részvény kínálat követi majd. A lakosság tömeges bekapcso­lódására ekkor nyílik lehető­ség. A részvényvásárlást rész­letfizetési lehetőség könnyíti, a befektetés biztonságát pedig növeli, hogy tőzsdei forga­lomba kerülő részvényeket le­het megvásárolni. — A jelenlegi kínálatban szereplő társaságokban több­ségi részesedéssel rendelkez­nek szakmailag felkészült és jelentős tőkeerő befektetők. — Ez biztonságossá teszi a kisbe­fektetők részvényvásárlását — tette hozzá Csépi Lajos. A KRP kísérleti szakaszában a Pannónia Hotels Rt a Globál TH Rt, a Pannonplaszt Rt és a Soproni Sörgyár Rt részvényeit ajánlják fel. Ezek összértéke meghaladja a 4 milliárd forintot. A részvények forgalmazása során a vagyon- ügynökség azt tartja elsőrendű célnak, hogy a befektetők számára a konstrukciót a lehető legegy­szerűbbé és legkényelme­sebbé tegye, ezért forgalma­zásra az ÓTP Bank Rt-t bízta meg. A kisbefektetői részvényvá­sárlási program keretében két­féleképpen juthatnak rész­vényhez az érdeklődők. Vagy az ötéves kamatmentes rész­letfizetést, vagy a kárpótlási je­gyek részvényekre történő cseréjét választhatják. A prog­ram keretében a részletfizetés kamatmentes. Ez a kedvez­mény minden felnőtt magyar ál­lampolgár számára áll. Akik a programba bekapcsolódnak az idén ősztől névre szóló tájékoz­tatást kapnak minden újabb részvényvásárlási lehetőség­ről, és az így felkínált részvé­nyekből igényelhetnek rész­vénykeretük terhére. A jelent­kezőknek kétezer forint egy­szeri regisztrációs díjat kell fi­zetniük, a fel nem használt részvényvásárlási keretért nem kérnek pénzt. A megszerzett részvények árát a kisbefektetőknek öt év alatt évi egyenlő részletekben kell törleszteni. Részvényeit addig senki nem adhatja el, amíg valamennyit ki nem fi­zette, a részvény után járó osz­talék értéke az utolsó törlesztő részletet csökkenti. A KRP-be a kárpótlási jegy tulajdonosok is bekapcsolódhatnak. A kár­pótoltaknak csak akkor kell je­lentkezniük, amikor kárpótlási jegyeiket először cserélik rész­vényre. A továbbiakban már a program résztvevőinek számí­tanak, tehát minden újabb részvény forgalomba hozata­lakor értesítést kapnak az újabb vásárlási lehetőségekről. A résztulajdonosi programba a kárpótlási jegyeket kamattal növelt címletértéken cserélik részvényre. Vályi György a program ve­zetője szerint a KRP azért nagyjelentőségű a hazai priva­tizáció történetében, mert meg­teremti a lehetőséget a vállal­kozni szándékozó magyar ál­lampolgároknak, hogy részlet- fizetéssel vagy kárpótlási je­gyeik felhasználásával részvé­nyekbe fektessenek be. Barna Zsolt Meddő szócsaták a T. Házban (Folytatás az 1. oldalról) Gál Zoltán, szocialista frakcióvezető válaszában elmondta: Varga János tu­lajdonképpen propagandát csinált az MSZP-nek, hiszen kiderült, legalább őszintén beszéltek a mezőgazdaság­ról, szemben néhány mos­tani párttal. 1991-es és 1993-mas adatokkal tá­masztotta alá az állatállo­mány csökkenését, a terme­lés visszaesését, a beruhá­zások visszaszorulását. Lukács Tamás keresz­ténydemokrata képviselő ki­fogásolta, hogy képviselői joga ellenére sem tudott be­jutni az egri Gárdonyi Géza szövetkezet ülésére, mert az ottani vagyonvédelmi kft ezt nem tette lehetővé. így a rendőrség segítségét kellett igénybe vennie. Gál Zoltán(MSZP) felhívta a figyelmet arra, hogy egy gazdasági társaság tanács­kozására nem jogosult be­menni a képviselő. Rövid szópárbaj után adta meg a szót az elnöklő Dörn­bach Alajos, Szabó Lukács (MIÉP) képviselőnek, aki a szövetkezeti törvény hiá­nyosságaira mutatott rá. Szerinte a kormány súlyos mulasztást követett el azzal, hogy két éven keresztül nem vitte a ház elé a törvénymó­dosítást. Kérte a képviselők támo­gatását, hogy név szerinti szavazással döntsenek az általuk benyújtott törvényja­vaslat tárgysorozatba véte­léről. Igazán csak jelképes je­lentősége volt annak, hogy jó néhány törvénymódosító javaslatot napirendre tűztek a honatyák, hiszen nem va­lószínű, hogy megtárgyalá­sukra lehetőség lesz a hátra­levő rövid időben. Vannak 2-3 éve napirendre tűzött ja­vaslatok, amelyek még min­dig nem kerültek sorra. Az országgyűlés elfogadta a kisvállalkozói garanciaa­lapról, a csődeljárásról és a végelszámolásról, az or­szággyűlési képviselők jog­állásáról, valamint a helyi bí­róságok létesítéséről szóló törvénymódosító javaslatok sürgős és kivételes eljárás­ban való tárgyalását. Dombach Alajos többszöri felszólítására sikerült csak név szerinti szavazással dönteni arról, hogy a szövet­kezeti törvény módosítását még ezen a héten megtár­gyalják, mert a képviselők gyakran eltávoztak az ülés­teremből. Két órával az ülés megkezdése után fogadták el a honatyák a héten meg­tárgyalandó témákat. A szü­net után a földtörvény álta­lános vitájával folytatódott az országgyűlés ülése. Dr.Torgyán József (FKGP) felszólalásában hangsúlyozta: fokozott gonddal kell ügyelni rá, hogy termőföldjeink ne kerüljenek idegen kézbe. Szerinte a törvény széles kaput nyit a külföldi tulajdonlásnak. Fel­hívta figyelmet arra is, hogy az osztrákok már eddig is nagy mennyiségű földet vá­sároltak fel az országban. A vitában felszólalt dr. Gaál Antal (MDF) somogyi képviselő is. Jónak tartotta az ellenzéki felszólalókkal szemben a földhasználat felső határát, mert ezzel si­kerül visszaállítani a régi fa­luközösségeket. Módosító indítványaiban javasolta, hogy teljesen ki­zárható legyen a külföldi föl­dvásárlás, valamint felve­tette, a földvédelemmel kap­csolatos bírságok megeme­lését. Megszámláltak a pártok tv-percei A Magyar Televízió a vá­lasztási kampány idején el­lenszolgáltatás nélkül biztosít műsoridőt az országos listát állító pártok számára. A pár­tok öt perces, tíz perces és három perces filmeket adhat­nak át sugárzásra. A Class Tej Tejipari Rt. alábbi feliratú bélyegzője elveszett: CLASS TEJ Tejipari Részvénytársaság Kaposvár, Izzó u. 2. 11. A bélyegző használata 1994. február 17-től érvénytelen. (35124) Budapest Bank Rt. Marcali Fiókja árverésen értékesíti a Nemeskisfalud, Kisperjés u. 24. szám alatti ingatlan 1/2 részbeni tulajdonát. Az árverési előleg összege: 20 000 Ft. Értékesítés időpontja és helye: 1994. március 8-án, 11 órakor a helyszínen, Nemeskisfalud, Kisperjés u. 24. szám. Érdeklődni lehet a Budapest Bank Rt. Marcali Fiókjánál, Marcali, Rákóczi u. 16. szám alatt, vagy a 85/311-052-es telefonon, illetve a Városi Bírósági Végrehajtónál, Marcali, Rákóczi u. 14. szám alatt, vagy a 85/311 -244-es telefonon. (34456) KÉRDŐJELEK Kormányképes... A választási kampányban gyakran hangzik el egyik-másik párt részéről, hogy csak magát tartja kormányképes erő­nek? A többi párt rendszerint megalapozatlannak, propa­gandaízűnek tartja az efféle kijelentéseket. A vita hallatán elbizonytalanodhat sok állampolgár, aki valóban tudni sze­retné: szavazatával kit segítsen a kormányrúdhoz annak ér­dekében, hogy a következő négy évben jó irányba haladjon az ország. Mitől függ a kormányképesség? Minden bizonnyal döntő tényező az adott párt vagy koalíció programja, s főként an­nak realitása. A választók zömét ugyanis nem hangzatos ígéretekkel, hanem az általa is tapasztalt gondok, problé­mák reális megközelítésével lehet megnyerni. A legrózsa­színűbb terveknél is többre tartja, ha beavatják a politika műhelytitkaiba és ezzel is jelzik: számítanak rá a nehézsé­gek leküzdésében. Röviden: csak a polgárokkal partneri vi­szonyra törekvő párt remélhet választási sikert. Kik állnak egy-egy program mögött? Ez is nagyon fontos szempont, mert a dokumentumok értéke nagy mértékben függ attól, van-e az adott pártnak olyan vezető-szakértő gárdája, amely képes valóra is váltani a terveket. Nem vi­tatva egy-egy jeles személyiség tömegbefolyását, megkoc­káztathatjuk azt a megállapítást, hogy az emberek jórésze a jövőt tekintve megnyugtatóbbnak találja a kiegyensúlyozott, emberileg és szakmailag elismert „szürke" politikusok na­gyobb csoportját, mint a „mindentudó”, harsány vezérek „egy személyes” szervezeteit. S mennyit számít az elmúlt négy esztendő? Nagyon so­kat, de ez egyaránt vonatkozik a kormánykoalícióra és az el­lenzékre. A lassan befejeződő négyéves ciklus egyes rész­letei a koalíció, más mozzanatai az ellenzék malmára hajtják a vizet. A kormányképesség tehát aligha kinyilatkoztatás kérdése. A szavazófülkében a polgár már csak a saját ta­pasztalataira hallgat. Ferenczy Europress Koncessziós pályázat eredményét hirdették ki a KHVM-ben A „nagyágyúk” taroltak (Munkatársunk telefonjelentése) A helyi közcélú távbeszélő szolgáltatás végzésére kiírt koncessziós pályázat ered­ményét hirdették ki tegnap a Közlekedési- Hírközlési és Vízügyi Minisztériumban. A koncessziós jog nyerteseinek névsorát Scham- schula György miniszter ismertette. A sajtótájékoztatón Latorczai János ipari és kereskedelmi miniszter is részt vett. Mint a közlekedési miniszter bevezetőjében elmondta; a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény a telefonszolgálta­tás területén is oldotta az álla­mok kizárólagos monopóliumát, lehetőséget adva arra, hogy a tevékenység végzésének jogát a törvényben meghatározott módon az állam másnak is át­engedheti. Tavaly a KHVM fel­hívást tett közzé, amely nyilat­kozattételre szólította fel a tele­pülési önkormányzatokat: igény- lik-e területükön a helyi távbe­szélő szolgáltatás koncessziós pályázati kiírását. A koncessziós pályázat nyer­tesei 25 évre szóló koncessziót, ezen belül 8 évig terjedő kizáró­lagos szolgáltatási jogot nyertek a koncessziós szerződésben megfogalmazott kötelezettsé­gekkel, amely 12,5 évre is meg­hosszabbítható. A helyi kon­cessziós társaságok 1997-től a fejlesztési ütem figyelembe vé­telével kötelesek az előfizetési igény 90 százalékát fél, és va­lamennyi előfizetői igényt egy éven belül kielégíteni. 25 primer körzetbe összesen 41 ajánlat érkezett, amelyek mind megfe­leltek a kiírás követelményének. A koncessziós díjból 8,2 milli­árdnyi forint összbevételre tett szert az állam, bár a miniszter hangsúlyozta; nem a díj mér­téke volt a meghatározó, inkább a cégek fejlesztési koncepcióját a lakossági díjak kedvező alaku­lását vették figyelembe, és megpróbálták kiszűrni a túl könnyelmű ajánlatokat. A helyi primér koncessziót nyert cégek között sok külföldi nagyágyú ha­zai leányvállalata is megtalál­ható. A legtöbb területen a Ma­táv Rt nyerte a koncessziót, de több körzetben szerzett jogot az amerikai érdekeltségű UTS, a francia CGE, és az amerikai többségi tulajdonú CET-cég is. B. Zs. A, Tudja, hogy pénzét £ háromszoros \sí0^ biztonságban őrizzük? Győződjön meg róla, hogy több betéti konstrukció terén - korábban is, most is - a legmagasabb kamatot fizetjük! A Somogy Megyei Takarékszövetkezetek tájékoztatják Tisztelt Ügyfeleiket, hogy lakossági betét és hitelkamataikat igazgatóságaik döntése alapján 1994. március hó folyamán módosítják. Az új kamatfeltételeiket hirdetményeiken teszik közzé. Régi barát az új világban Somogy Megyei Takarékszövetkezetek (35332)

Next

/
Oldalképek
Tartalom