Somogyi Hírlap, 1994. január (5. évfolyam, 1-25. szám)

1994-01-21 / 17. szám

6 SOMOGYI HÍRLAP — MŰVELŐDÉS 1994. január 21., péntek Cigánymüvészek t kitüntetése A Magyar Köztársaság el­nöke a miniszterelnök előter­jesztésére Bangó Margit ci- gánydal-énekesnek, művészi pályája elismeréseként, és ifj. Szénási Sándornak, a 100 tagú Cigányzenekar főtitkárá­nak, művészeti intendánsnak, művészeti tevékenysége el­ismeréseként a Magyar Köz­társaság Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta. A ki­tüntetéseket Fekete György helyettes államtitkár szerdán adta át. Kraumann Erik emlékkiállítása Kraumann Erik tanár, fes­tőművész emlékkiállítása nyílt meg a nagyatádi Városi Műve­lődési Központban. A tizenhat esztendeje elhunyt mű­vész-tanár alkotásait Erdélyi Sándor ajánlotta az érdeklő­dők figyelmébe. A megnyitón közreműködtek a Nagyatádi Zeneiskola növendékei is. Kraumann Erik emlékkiállítása január 31-ig látogatható. Szakosítók két nyelvből Német és francia nyelvből szervezi meg szakosító tanfo­lyamát a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Fő­iskola. A nyolcszáz órás tanfo­lyam az 1994/95-ös tanévben indul, heti tíz órában. Az Ide­gen Nyelvi és Irodalmi Tan­szék tájékoztatója szerint hét­végenként lesznek a foglalko­zások, és a szakosítóra tanítói diplomával és középfokú „C” nyelvvizsgával rendelkezők je­lentkezhetnek. Irodalmi fesztivál Huszonharmadik alkalom­mal rendezte meg Balassa­gyarmaton a Madách Imre Irodalmi és Színjátszó Napo­kat — egyben a Kamarajáté­kok Országos Fesztiválját — a Nem hivatásos Színházak Szövetsége, a Magyar Műve­lődési Intézet, Nógrád Megye Közgyűlése, a balassagyar­mati önkormányzat, valamint a helyi könyvtár és művelő­dési ház. A vasárnap záruló irodalmi fesztivál résztvevői­nek száma minden eddigit fe­lülmúl, s ez feltehetően a hosszú időn át pangó amatőr mozgalom fellendülését jelzi. • Könyvhét — jelentkezések A könyvkiadók február 20-ig nevezhetik kiadványaikat az idei ünnepi könyvhétre és a „Szép Magyar Könyv 1993” versenyre. A 65. ünnepi könyvhétre az MKKE propa­ganda osztályán — Budapest, V. kerület Vörösmarty tér 1. — lehet nevezni. A jelentkezés­nek tartalmaznia kell a könyv­hétre tervezett kiadvány ada­tait — címét, a szerző nevét, árát, várható példányszámát, műfaji besorolását, kötésének fajtáját, megjelenésének idő­pontját — és rövid tartalmi is­mertetőjét. Felvételi a zeneművészetire A Liszt Ferenc Zeneművé­szeti Főiskola Zenetudományi Tanszéke felvételt hirdet az 1994/1995-ös tanévre, a ze­netudományi szakra. A felvé­teli vizsgára jelentkezés módja, felvételei megegyez­nek a főiskolára való jelentke­zés 1994. évi, a „Felsőoktatási felvételi tájékoztatóbban is­mertetett egyéb feltételeivel. A felvételi követelményekről is­mertető kapható a tanulmányi osztályon. Orbán Balázs-szobor Székelyudvarhelyen (Csíkszeredái tudósítónktól) Ha minden a tervek szerint történik, akkor jövőben a Har­gita megyei Székelyudvarhely főterét Orbán Balázs, a legna­gyobb székely szobra fogja ékesíteni. A történethez tarto­zik, hogy a múlt század nagy tudósának (emlékeztessünk csak a Székelyföld leírása című grandiózus munkájára) tiszteletére a székelyudvarhe­lyi városi tanács szoborterv pá­lyázatot hirdetett meg, több szobrászművész jelentkezett, végül a zsűri, no meg a közön­ség véleménye is a Marosvá­sárhelyen élő Hunyadi László terve mellett döntött. Hunyadi László nevét jól ismerik Szé­kelyudvarhelyen, Hargita me­gyében, hisz egyike az agyag­falvi réten magasló, az 1848-as székely nemzetgyűlést idéző nagyméretű szoborcsoportnak. A református templom elé kerülő másfélszeres életnagy- ságű bronz szobor korszerű kivitelezése nem kis feladat elé állítja a művészt. Hunyadi László vallotta a szoborpályá­zat elnyerése után: „Most új­ból átgondolom az egészet, itt-ott javítok a kezdeti elkép­zeléseken. A fejet például tel­jes egészében újrakomponá­lom. Azt akarom, hogy az arcon, az egész férfialakon lássék: Orbán Balázs romantikus volt, s úgy székely, hogy euró­pai.” Remélhetőleg semmi aka­dálya nem lesz Székelyudvar­hely szép terve megvalósulá­sának, s az 1994 októberi szoboravatón minden bizony­nyal jelen lesz a testvérváros, Barcs küldöttsége is. Bálint András A pályázatnyertes mű Cívis szabadegyetem Debrecenben Neves előadók, a hazai és a külföldi közélet elismert szak­emberei részvételével Cívis szabadegyetemet rendez Deb­recenben a Kereszténydemok­rata Néppárt Hajdú-Bihar me­gyei szervezete. Birkás János, a KDNP me­gyei elnöke elmondta: abban az időszakban, amikor párt­küzdelmektől lesz hangos az ország, különös jelentősége lehet a higgadt szónak, a szín­vonalas, politikamentes szak­mai-tudományos fórumoknak. Ilyen céllal szervezik a debre­ceni Cívis szabadegyetemet, egyelőre csak a választási kampány idejére, de megfelelő érdeklődés eseten természe­tesen folytatódik a kurzus. A cívis-egyetem első előadója Latorcai János ipari és keres­kedelmi miniszter lesz, aki a magyar gazdaság jövőképéről tart előadást, majd Történelem és igazságtétel címmel Kahler Frigyes, az Igazságügyi Mi­nisztérium főosztályvezetője következik. Tehetségpróbáló Koldusopera Minden színházi előadás egyszeri, megismétlelhetetlen. A pillanat őrzi a maradandó- ságát. Bertolt Brecht Koldus­operájának a bemutatója óta csaknem egy hónap telt el, új szereposztásban láthattuk az elődást a minap. A bemutató fogyatékosságának nemcsak a szereposztást róhattuk föl a rendezőnek, Babarczy Lász­lónak, hanem a rutinszerű megoldásokat is. Az új Kol­dusopera a megváltozott sze­replőkkel, újra rendezve be­váltotta az ígéretet: az évad sikerévé vált. Ami nem változott: Molnár Piroska Kocsma Jennyje to­vábbra is az előadás lelke. Nem is csak az előadásé, ha­nem pályatársai előtt is példa­értékű az alakítása. A mű­vésznő pályájának csúcsát je­lölte ki ismét. A színpad ritka atmoszféráját képes megte­remteni. Játéka nemcsak le­nyűgöző, hanem világos és ér­hető is. Babarczy újra rendezte a Koldusoperát, új szereplők­kel vitte színre Brecht világhírű darabját. Pergőbb, dramatur­giaiig ötletesebb lett az elő­adás, a második szereposztás is meghozta a várva-várt sikert. Ám elnézőek most sem lehe­tünk: néhány szereplő nem ké­pes a felgyorsult játékot érthető szövegmondással és énekkel belopni a néző szívébe. Ottlik Ádám Bicska Maxija nemcsak hitelesebb, mint a bemutatón látott Némedi-ala- kítás, hanem igazi művészi élményt is nyújtó. Csapó Virág Pollyja, ha néha haloványabb is, mint amennyire az író által kikevert szín szerint lennie kel­lene, mégis meggyőző. A leg­nagyobb meglepetést a Tigris Brown szerepében bemutata- kozott Karácsony Tamás sze­rezte. A bemutatón is nagy si­kert aratott Spindler Bélával szemben egy új figurát jelení­tett meg: a korábbi operettes játékkal szemben feszesebb alakítást láthatunk, amely job­ban is illeszkedik az újra ren­dezett Koldusopera szellemé­hez. Nemcsak szereplőket váltott Babarczy, hanem új hangvétellel is szólaltatja meg Bertolt Brecht — Kurt Weill Koldusoperáját. Tóth Béla Smith rendőre ugyan epizód alakítás, ám az összehangolt játékban mégis hangsúlyt ka­pott, nem úgy, mint a bemuta­tón. A zenekart most Hevesi András vezényli. Ügyel arra, hogy a szongok kellő hang­súlyt kapjanak az előadásban. Ezt is hiányoltuk a bemuta­tón. A Koldusopera elindult a si­ker útján a kaposvári Csiky Gergely Színházban. Horányi Barna Kultúra és közönsége Országos konferencia Miskolcon Vendégemlékek A magyar kultúra napja al­kalmából, Kultúra és közön­sége címmel országos konfe­renciát rendeznek ma Miskol­con a Zenepalota Bartók Ter­mében. Mint Jenei László, az Apol­lon és a Holnap című irodalmi lapok főszerkesztője, a konfe­rencia szervező bizottságának vezetője elmondta: a program során a kultúraközvetítő in­tézmények helyzetét szeret­nék felmérni a mai Magyaror­szágon. A tanácskozás első részében a Magyar Televízió, a Duna Televízió és a Buda­pest Televízió vezetői szá­molnak be intézményük tevé­kenységéről, második részé­ben pedig zeneszerzők, szí­nészek, táncosok, írók fejtik ki véleményüket. Többek között Czigány György, Érdi Sándor, Lugossy László, Feuer And­rás, Vámos Miklós, Bacsó Pé­ter, Bán András, Dózsa Imre, Pomogáts Béla, Verebes Ist­ván és Vidovszky László vál­lalta véleményének kifejtését a témakörben. Mint a szerve­zők közölték: a Magyar Rá­dióból senki nem vállalkozott erre a tájékoztatásra. A konferenciához rangos kulturális program, közte kon­cert és a szatmárnémeti szín­ház művészeinek irodalmi műsora kapcsolódik. Ugyan­csak ez alkalommal adja át a Társadalmi Egyesületek Me­gyei Szövetsége a Társada­lom Kultúrájáért kitüntetéseket az arra érdemes művészek­nek és közművelődési elő­adóknak. Kezdődik a báli szezon. A ka­posvári Farkas István emléke­zik. Évtizedekig portásként ke­reste a kenyerét. A Turulban néhány hónapig volt londiner, majd portás lett. Szerinte a por­tás a szálloda lelke. A 76 éves Farkas István ne­vetve mesélte. — Egyszer az ötvenes évek­ben elég kínos szituációba ke­veredtünk. Akkoriban szinte mindennapos volt, hogy a há­romágyas szobákat ágyanként is kiadtuk azonos neműeknek. Egyszer elfelejtettük, hogy az egyik szobát korábban egy férfi már kivette. Kiadtuk egy hölgy­nek is. A férfi későn éjjel tért haza, gondolta egy másik férfi alszik az ágyban, s nyugovóra tért. Ám kora reggel hatalmas sikoltás rázta fel a szálló csend­jét. A hölgy ugyanis felébredt, s vele egy légtérben egy férfit ta­lált... — Kikkel találkozott munkája során? — 1944. december 2-án Benkő Gyula szállt meg felesé­gével a Turulban. Sajnos nem tölthettek egy teljes éjszakát Kaposváron, mert riadó volt. Ők is menekültek. Lovasko­csival jöttek az Alföldről. Éjfél­kor felhívatott a szobájába és finom fehér borával, cigarettá­val kínált. Sajnos a sors azóta sem hozott vele össze. De Ka- rády Katival és Greguss Zol­tánnal is megismerkedhettem. Mindketten szerettek mulatni; még hajnalban is „állt a bál” ná­luk. Vendégem volt Latabár Kálmán és Sárdy János is. Farkas István tanúja volt a névcseréknek is. Annak, hogy miként lett a Turulból Vörös Csil­lag, majd Kaposvári Nemzeti Nagyszálló, később Béke, aztán pedig Dorottya. Azt mondja, mindegy hogy hívták, dolgozni Farkas István így is, úgy is kellett. Később át­került a Kossuth téri Kapos Szál­lóba. Innen ment nyugdíjba is, de sokáig visszajárt még. Lőrincz Sándor Nyirő József: Kopjafák Nyirő József A „Kopjafák” először 1934-ben jelent meg Kolozs­váron, az Erdélyi Szépmíves Céh gondozásában. Most a debreceni Csokonai Kiadó adta közre, a példásan szer­kesztett Nyirő-életmű sorozat legújabb darabjaként. A „Kopjafák” kétségkívül a „Jézusfaragó ember” mellett a legszebb Nyirő-novellák gyűj­teménye. Németh László ko­rabeli kritikája szerint „Nyirő kopjafái a kikérdezett székely temető.” És ez a kikérdezett székely temető, a csend biro­dalma megszólal. Szinte ha­rangütésként zeng bennünk az író szava: „A temető a soha ki nem alvó élet álarca csak... Nincsen halál, csak átváltozás az élet végtelen körfolyamá­ban.” Az író nem követ rend­szert a novellák közreadásá­ban. Címet sem ad nekik. És mégis, a kötet olvastának vé­gén egységes egésszé áll össze bennünk a kép, az öreg kopjafák vallomása. A halál vallomása az életről... Nyugszik itt szegény pászto­rember, aki égbe harapó szik­lák között őrizte a csordát. „Ahol a nappali fényben kép- rázatok lebegtek a fák között.” S aki halálos betegen szilaj te­hene szarvára kötözte magát, hogy a havasról lerohanó csorda segítségével még egy­szer láthassa a szeretőjét... Borzongató, víziós kép... Amely mégis megfogja az ol­vasót. „Itt nyugszik Ugrai Nőrinc és hű élettársa, Pétör Bori...” Egy öreg székely házaspár, ahol a férfi önként követte feleségét a halálba. Öngyilkossága előtti számvetése a kötet leglíraibb oldalai közé tartozik. Az elhú­zott ravasz, a dörrenés egyben leszámolás mindennel. Az oly kevés elérttel és az élethetet- lennel... „A halállal tréfálkozó lka Bá­lint.” Már a név is mellbevágó. A novella végén a szerencsét­len, megőrült férfi erdélyi földet árul a piacon... Az író konklú­ziójában az egész erdélyi ma­gyarság siratását halljuk: „És senki sem sejtette, hogy egy nép utolsó, nagy halállal tréfál­kozása válik valóra a szeren­csétlen őrült rettenetes csele­kedete által...” Még szorultabb szívvel járja körül az író a gyermeki síro­kat... Endes Klárika kopjafája alatt egy mindössze hét éves kislány nyugszik. A torokgyík áldozata... Édesapja egy hétig aratott éjjel-nappal azért a pi­ros kendőért, amit a boltostól kapott, mert a javasasszony szerint ez majd meggyógyítja a beteg gyermeket... Mennyi tragédia, akármerre nézünk... Nyirő utolérhetetlen plaszticitással állítja elénk va­lamennyi alakját. Mint például a halott fiatalasszony vonaton szállító férfiét is. Akinek nem volt pénze a tetem hazaszállí­tására. De a gyermeknek lát­nia kellett, mégegyszer, utol­jára az édesanyját... És a favágók tragédiája, akiket a lezúduló törzsek ma­guk alá temetnek. Miközben munka nélkül maradt társaik mohón lesik a megürült helye­ket. „Az arcok eltorzulnak, a fogak pereme leporlad az erő­feszítéstől és reszket az egész erdő a rettenetes kenyér imádságától...” A „Kopjafák” lapjain is meg­elevenedik az író egyik leg­kedvesebb figurája, Udő Már­ton. Százévesként, de még szálfaegyenesen vet véget az életének. Önkéntes máglyaha­lállal... Hogy a fia legyen a csordapásztor, s az unokák­nak legyen kenyér. És a ha­vasi emberek megrendülve áll­ják körül ezt a pogány miszté­riumot, talán az utolsó táltos tűzhalálát... A Torjai barlang... Ahol mér­ges gázok kerengenék. S ahol egy pillanatnyi figyelmen múlik az élet... Az öreg Sz. Bandi ide megy meghalni. Hogy az uno­káknak több „élés” maradjon... És reggelre a kénpor úgy ra­gyogott rajta, „mintha a halha­tatlan lélek égne benne...” Számtalan novellából le­hetne még idézni, hiszen csak rövid bolyongást tehettünk a kopjafák birodalmában. Min­den kopfaja vallomása egyéni tragédiák láncolata. Betegség, öngyilkosság, testi és lelki nyomorítás... A sötét tónusú, fölkavaró, borzongató képeket Nyirő József meleg, emberi hangja mégis fölmelegíti. Hi­szen a halott ember — az író szavaival — olyan, mint a bú­zaszem. Új sorsban új életre kel... Évtizedek teltek el a könyve első megjelenése óta... És év­tizedek óta őrlődik az erdélyi magyarság. És mégis viszi to­vább az életet. Ez a „Kopjafák” új kiadásának talán legszebb üzenete. Dr. Sipos Csaba f K

Next

/
Oldalképek
Tartalom