Somogyi Hírlap, 1993. szeptember (4. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-15 / 215. szám

SOM )GYI HÍRLAP r—•• S ____ ___________________________________________________^ I V. évfolyam, 215. szám Ára: 13,80 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1993. szeptember 15., szerda I A Tisztelt Ház napirendjén Kemény kérdések Somogyból A tisztikar morálja — Miért kell ennyi gabonaraktár? — Néma telefonok Gázrobbanás - hét halott Hétre emelkedett a békásmegyeri lakótelepen történt rob­banás áldozatainak száma. A kormány nevében Antall József miniszterelnök fejezte ki részvétét az elhunytak hozzátartozó­inak. A kormány rendkívüli, 5 millió forintos segélyt juttatott a károsultaknak. ' (Folytatás a 2. oldalon) „MENTSÜK MEG A MEZŐGAZDASÁGOT’ Agrárdemonstráció a Parlament előtt „A kormány lehetőségei kimerültek, és ezért az agrár-ér­dekképviseletek a Parlamenthez fordulnak, hogy vegye át az ágazatért viselt felelősséget.” E szavak kíséretében adta át Szaniszló Sándor, a MOSZ társelnöke kedden a Parla­mentben Szabad Györgynek, az Országgyűlés elnökének azt a petíciót, melyet a Kossuth téri figyelmeztető nagygyű­lés résztvevői nevében vitt az Országházba az érdekképvi­seletek háromtagú küldöttsége. Göncz Árpád a BNV-n Göncz Árpád köztársasági elnök tegnap délután meglá­togatta a Budapesti Nemzet­közi Vásárt. A program a bé­kásmegyeri lakásrobbanás miatt a tervezettnél rövidebb volt, Göncz Árpád ugyanis a nap folyamán a szerencsét­lenség helyszínén fejezte ki együttérzését a tragédia szenvedőivel. Nincs ellentét Nincs koncepcionális ellen­tét a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank kö­zött a költségvetés finanszíro­zása kérdésében — közölte a pénzügyminiszter. Szabó Iván elmondta: csupán néhány szakember fogalmazta meg gondolatait a tárcánál, így nem lehet szó intézmények közötti vitáról. Ugyanakkor az biztos, hogy a költségvetés hiánya továbbra is jelentős, fi­nanszírozását biztosítani kell. Kamarák a vásáron A Budapesti Nemzetközi Vásáron tegnap folytatódtak a sajtótájékoztatók és a szak­mai programok a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara vezetői szerint a gazdasági kamarákról szóló törvény alapvetően megváltoztatja a vállalkozók helyzetét, s azok erejét jelzi. Gratuláció Arafatnak Antall József miniszterelnök a magyar kormány nevében gratulált Jasszer Arafatnak a PFSZ elnökének a palesztin önkormányzat létrehozásának alapelveiről Izraellel megkötött megállapodáshoz. A levél egyebek közt kiemeli, hogy Magyarország amellett, hogy elismerte és támogatta a zsidó nép önrendelkezési jogát, mindenkor hangsúlyozta, a palesztin nép hasonló jogát is. Menedzserképzés Több mint százan kaptak menedzserdiplomát a tanév­záró ünnepségen, amelyet tegnap tartottak Budapesten a BM Duna Palotában. A prog­ram, amely 1989-ben indult, a magyar szakembereknek az üzleti életben Európa-szerte felhasználható oklevelet ad. Antall József Otar Pacaciának Antall József miniszterelnök táviratban köszöntötte Otar Pacaciát, Grúzia megválasz­tott miniszterelnökét. Csökken a népesség Múlt évben 5 ezerrel keve­sebb gyermek született 1991-hez képest, a 121 ezres születésszám a legalacso­nyabb a XX. században Ma­gyarországon. Múlt évben 149 ezer halálesetet regisztráltak, ez is jelentősen, 4 ezerrel ha­ladja meg az 1991. évit. A fér­fiak születéskor várható átla­gos élettartama 65 év alá ke­rült. A nők és a férfiak életkilá­tásai közötti különbség tovább nőtt és meghaladta a 9 évet. Király Béla (SZDSZ), dr. Suchman Tamás (MSZP) és dr. Sipos Imre (36-ok) is hal­latta hangját tegnap az Or­szággyűlésben. Király Béla a honvédségen belüli visszaélésekről kér­dezte a tárca illetékeseit. Suchman Tamás a gabona­forgalmi vállalatok privatizáci­ójáról kérdezett, s az MSZP vezérszónoka volt a Btk mó­dosításáról szóló törvényja­vaslat vitájában. Sipos Imre a barcsi-nagyatádi térség falva­inak telefonnal való ellátása érdekében interpellált. Király Béla szerint a hon­védségi visszaélések során elcsalt adó 4-5 milliárd forint. Az ellopott anyag pedig több tíz milliárdra rúg. — Ez felfo­gásom szerint megakorrupció Higiénés program került az új tanévtől a marcali Petőfi Sándor általános iskola tan­tervébe. A szükség kényszerí­tette ki ezt az ötletet — tudtuk meg Orosz Lajos igazgatótól — az ide járó 170 gyerek nagy többsége ugyanis súlyo­san hátrányos helyzetű. Ép­pen ezért az iskola már ko­rábban is kérte a marcali és a környékbeli települések ön- kormányzatainak anyagi se­gítségét — és nem eredmény­telenül. Kapcsolataik most bővül­tek: az iskola megkeresésére a Magyar Vöröskereszt So­mogy Megyei Szervezetének — mondta a kaposvári képvi­selő. — Különösen az zavar, hogy a korrupciókban ott van­nak a honvédség vezető tiszt­jei is. Az olajügyben 15 tiszt és több polgári alkalmazott is érintett. A hadsereg ütőké­pessége függ a technikai fel­szereltségtől, a személyi ál­lomány elkötelezettségétől és képzettségétől. De áll, vagy bukik a tisztikar morális erején is. Ha ilyen számban előfor­dulnak visszaélések, fel kell tennünk a kérdést: nincs baj a honvéd tisztikar moráljával? — kérdezte a képviselő, őszinte tájékoztatást remélt, s biztosítékot arra, hogy meg­akadályozzák ilyen korrupció létrejöttét, továbbá azt, hogy a maximális büntetést kapják az elkövetők. Szendrei László, a HM politikai államtitkára vám­titkára, Csima Éva 170 komp­lett, összesen mintegy 170 ezer forint értékű higiénés egységcsomagot adott át teg­nap az arra nagyon is rászo­rult marcali iskolásoknak. Az akcióban szintén közremű­ködő Balogh Szabolcscsal, a megyei szervezet területi és if­júsági munkatárásával, vala­mint Lángi Bélánéval, a Vö­röskereszt marcali területi munkatársával elhatározták: lehetőségeik függvényében (jól kiépült olasz- és németor­szági kapcsolatokkal rendel­keznek) a jövőben is igyekez­nek segíteni a Petőfi iskola tanulóit. (k. g. t.) szában elmondta, hogy a nyomozás tovább tart, várha­tóan december elején fejező­dik be. Az eredményről tájé­koztatják a közvéleményt. Suchman Tamás a gabona­forgalmi vállalatok privatizáci­ójának ügyében kérdezett. Elmondta, hogy Marcaliban egy 3800 vagonos tárolót érin­tett az intézkedés, Csurgón és Siófokon is szinte ugyaneny- nyit. Az ország 11 megyéjé­ben több mint húsz települé­sen összesen 410 ezer tonna tárolóhelyet. E tárolókapacitá­sokat könyvjóváírással egy kft vette át, majd részvénytársa­sággá alakult. Az eredeti el­képzelések szerint ez a cég többségében állami tulajdonú lett volna, tekintettel a gabona- tárolás stratégiai céljaira. (Folytatás a 2. oldalon) Jövőre is mélyrepülés? Az ágazat költségvetési ter­vezetéből egyelőre több mint 40 milliárd forint hiányzik — mondta Sándor László, az egészségbiztosítási önkor­mányzat vezetője. — Célunk tehát csak az lehet, hogy ész­szerű takarékossággal megál­lítsuk a romló tendenciát. — A háziorvosi szolgálatban nem tervezetünk semmi olyan vál­toztatást, ami a betegek eddig megszerzett jogait csorbítaná — folytatta Sándor László. — Ugyanakkor látni kell: a kór­házak működési költségei roppant magasak. Sokan akkor is kórházba kerülnek, ha egy viszonylag egyszerű vizsgálatra vagy, mondjuk, a gyógyszeradago­lás beállítására van szüksé­gük. (Folytatás a 7. oldalon) A figyelmeztető nagygyűlés Budapesten — amelyen a becs­lések szerint mintegy 20 ezren vettek részt — 11 órakor kezdő­dött a Parlament előtti Kossuth téren. A jelenlévőkhöz több ag­rár-képviseleti vezető is szólt, így Pallér Endre, a MOSZ társ­elnöke, Nagy Tamás, aki ugyancsak a MOSZ társelnöke, Gerbovits Jenő, a Magyar Pa­rasztszövetség elnöke, továbbá Körösi Imre, a Magyar Agrár­kamara elnöke, valamint Grecsó Lajos, a Mezőgazdasági Vállal­kozók képviseletében. Vala­A Legfőbb Ügyészségre szeptember 1-jén érkezett fel­jelentés a Független Kis­gazda-, Földmunkás- és Pol­gári Párt országos központjá­ból több személy ellen sik­kasztás alapos gyanúja miatt. Torgyán József hétfőn kö­— Vasárnap még este is hoz­tak erdőben-mezőn szedett gombát a lakásomra, hogy megvizsgáljam. Remgeteg mérgezőt felszedtek az embe­rek, a vásárcsarnokban három­szor kellett kiüríteni a szemét A vargánya jó, a többi vizsgá­latra vár (Fotó: Király J. Béla) mennyien azt emelték ki, hogy a mezőgazdaság válságban van és jövedelemtermelő képessé­gének növelése érdekében mindent meg kell tenni. A beszédek elhangzását kö­vetően a téren jelenlevőknek felolvasták annak a petíciónak a szövegét, amelyet az érdekkép­viseletek megbízottai átadtak az Országgyűlés elnökének. En­nek címe és lényege egyetlen mondatban foglalható össze: mentsük meg a mezőgazdasá­got. (A somogyi résztvevőkkel készíteti riportunk a 3. oldalon olvasható.) zölte: a legfőbb ügyésznél több személyt feljelentett - köztük országgyűlési képvise­lőt, magasrangú állami és párttisztségeket betöltő vagy betöltött személyeket - a párt pénzügyeivel való visszaélé­sek elkövetéséért. gyűjtőt a konténerbe, annyit kel­lett elkoboznom — mondta Kiss Lászlóné, a kaposvári vásár- csarnok gombavizsgálója. Tegnap reggel egy asztalnyi gyűjtésből mindössze pár darab mezei csiperke lett volna ehető, de a sok mérgezővel együtt ezek is a szemetesbe kerültek. (Folytatás a 12. oldalon) Kaposvárról arab piacra Kelendőek a hazai piacon a Kaposvári Villamossági kft alumíniumházas transzformátor állomásai. A berendezés szerelő műhelyéből még az idén nyolcvan energiaelosztó szek­rénysort adnak el az arab piacon. A képen látható energiaelosztó rendszer pedig egy ka­posvári középületben kerül beépítésre. Fotó: Kovács Tibor Higiénés program A rászorulóknak Marcaliban Torgyán feljelentett Három kukányi volt a mérgező A gomba van úgy, hogy goromba

Next

/
Oldalképek
Tartalom