Somogyi Hírlap, 1993. szeptember (4. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-01 / 203. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP — HAZÁNK ÉS A NAGYVILÁG 1993. szeptember 1., szerda Bili Clintont kétségek gyötrik Küldene is csapatokat Boszniába meg nem is Magyar-orosz kapcsolatok Jeszenszky Géza külügy­miniszter szeptember 13- 14-én hivatalos látogatást tesz Moszkvában. Vendéglátójá­val, Andrej Kozirjev külügymi­niszterrel áttekinti a magyar­orosz kétoldalú kapcsolatok helyzetét, valamint véleményt cserél időszerű külpolitikai kérdésekről. A magyar diplo­mácia irányítójának útját Her­man János külügyi szóvivő ismertette tegnapi sajtókonfe­renciáján. Romániai gazdák küldöttsége Szabó János, földművelé­sügyi miniszter fogadta a Ro­mániai Magyar Gazdák Egye­sületének küldöttségét. Az er­délyi mezőgazdaság szerve­zését, fejlesztését célul tűző szervezet küldöttei beszámol­tak a romániai agrárgazdaság nehéz helyzetéről és támoga­tást kértek gondjaik orvoslá­sához. Szabó János el­mondta, hogy jelenleg nincs átfogó program és anyagi for­rás a határon túli magyarság támogatására. Elmondta azt is: a közelmúltban személye­sen tárgyalt román kollégájá­val és várhatóan még ebben az évben Romániában folytat­ják a megbeszéléseket. Gettófelszámolásra emlékeztek A katowicei vajdasághoz tartozó Sosnowiecben meg­emlékeztek arról, hogy a né­metek fél évszázaddal ezelőtt számolták fel a városban léte­sített gettót. A felső-sziléziai Zaglebie-szénmedencéből érkezett 120 tagú küldöttség a Zsidó Világkongresszus ne­vében megkoszorúzta a gettó áldozatainak emlékművét. A nácik húszezer zsidót vittek a sosnowieci gettóból a közeli Auschwitzba. A szénmeden­cében a második világháború előtt százezer zsidó élt. Elhalasztott alkotmánymódosítás Előzetes közlésével ellen­tétben nem jelentette be Edo­uard Balladur francia minisz­terelnök, javasolja-e az alkot­mány módosítását. Balladur egyelőre jogi szakértők véle­ményét kéri ki annak megálla­pítására, szükséges-e a mó­dosítás a nemzetgyűlés által elfogadott, de az alkotmányta­nács által egyes pontjaiban al­kotmányellenesnek minősített új idegenrendészeti előírások megvalósításához. A kérdés nemcsak az ellenzéket állítja szembe a kormánnyal, hanem a koalíción belül is megosz­tottságot eredményez. Még mielőtt elkötelezné magát az amerikai száraz­földi csapatok részvétele mellett a boszniai békefenn­tartó erők kötelékében, Bili Clinton elnök szeretne biz­tosítékokat kapni arra nézve, hogy a végleges ki­dolgozásra és egyeztetésre váró boszniai béketerv mél­tányos és kivitelezhető. Az elnök hétfőn beszélt felté­teleiről a Fehér Házban rög­tönzött sajtóértekezleten. — (Folytatás az 1. oldalról) — A legfőbb ügyésznek a kormány és ezen belül az igazságügy-miniszter alá rendelése a magyar közjogi hagyományhoz való vissza­térést jelentené, és megfe­lelne a nyugat-európai mo­dellnek. Ezt Balsai István igazságügy-miniszter jelen­tette ki a Parlamentben az ügyészségi törvényjavaslat expozéjában. A szakminisz­ter felügyeleti joga a legfőbb ügyésznek adott utasítási jogban öltene testet. A leg­Az Európai Demokratikus Unió, a kontinens konzervatív, kereszténydemokrata pártjait tömörítő szervezet szeptember 1-3-án a magyar fővárosban tartja soros csúcsértekezletét. Az 1978 óta működő EDU 1991-ben, Koppenhágában döntött róla, hogy idei pártveze­tői konferenciáját Budapesten tartja, arra hivatkozva, hogy ezzel is bátorítást kíván nyúj­tani a térség — s így Magyar­A Demokratikus Charta — egy nappal Horthy Miklós kenderesi újratemetése előtt — szeptember harmadikén, a Vérmezőn „vesz végső bú­csút a Horthy-rendszertől”. A résztvevők ezen a rendez­vényen kívánják eltemetni a militarizmust, az irredentiz­must, az antiszemitizmust, a feudalizmust, a megfélemlí­Februárban világosan leszö­geztem, hogy az Egyesült Ál­lamok kész hozzájárulni a boszniai béke megteremtésére irányuló nemzetközi erőfeszí­tésekhez. Ezt most is megerő­sítem. Ám szeretnék tisztában lenni a részletekkel. Még mi­előtt lépnénk, szándékomban áll meggyőződni arról, hogy a megállapodás igazságos és végrehajtható-e, és hogy a bosnyák kormány maradékta­lanul elfogadta-e. Előre tudni óhajtom azt is, hogy kinek és főbb ügyészt a tervezet sze­rint az igazságügy-miniszter­nek a miniszterelnök útján előterjesztett javaslatára a köztársasági elnök határozat­lan időre nevezné ki, illetőleg mentené fel. A kormánypárti képviselők egyértelmű támogatásukat jelezték, az ellenzékiek azonban nem értettek egyet azzal, hogy az ügyészség a kormány felügyelete alá ke­rüljön. A szervezeti és al­kotmányjogi változásoknak szerintük nincsenek megfe­ország — demokratizálódásá­hoz, fellendüléséhez és stabili­zálódásához. A 35 jobbközép párt mostani tanácskozásának különös je­lentőséget kölcsönöz, hogy földrészünk csaknem vala­mennyi országából részt ve­sznek rajta nemzetközileg is­mert, kiemelkedő személyisé­gek, összesen több mint száz­harmincán, köztük legalább tíz állam- illetve kormányfő. tést, a kiszolgáltatottságot és az úri gőgöt. Ezt a charta szóvivői jelentették be teg­napi sajtótájékoztatójukon. Konrád György rámutatott: minden embertársunkat megilleti a kegyelet, de nem helyes, ha ennek az aktus­nak politikai üzenete van. Az író leszögezte: nem helyes az sem, ha a kormányfő és a mennyi ideig kell (Boszniában) maradnia — mondta. A washingtoni kormányzat kezdettől fogva kinyilvánította, hogy semmi esetre sem haj­landó szárazföldi erőket vezé­nyelni Boszniába a szerbek, a muzulmánok és a horvátok kö­zötti összecsapások elfojtá­sára. Attól azonban nem zár­kózott el, hogy csapatai csatla­kozzanak a békefenntartó köte­lékhez, ha a konfliktusban érin­tett feleknek sikerül megálla­podásra jutniuk. lelő alkotmányos garanciái. A kormánypártiak hagsú- lyozták: az európai parlamen­táris demokráciákban min­denütt a kormány alá ren­delve működnek az ügyész­ségek, a bírói függetlenség pedig megfelelő garancia. A vitát elnapolták. Délután az interpellációk meghallgatásával folytatta munkáját a parlament, ezt követően pedig a területfej­lesztési támogatások irá­nyelveiről tárgyaltak a hona­tyák. A miniszter nem szabálytalankodott Balsai István igazságügy­miniszter szabályosan haladt személyi használatú gépkocsi­jával, amikor vele pénteken összeütközött egy fehér Skoda 120 típusú személy­autó a XII. kerületi Városmajor utca és a Szilágyi Erzsébet fa­sor kereszteződésében. Ezt az igazságügyi szóvivő kö­zölte, hozzátéve, hogy szemé­lyi sérülés nem történt, de a je­lentős anyagi kár miatt a rendőrség vizsgálja az ügyet. magyar politikusok törté­nészként beszélnek a kér­désről. A charta rendezvény — amelyen korabeli írók és költők művei hangzanak el — nem elsősorban a kor­mányzóról, hanem a polgá­rokról, a lakosságról, és a korszak áldozatairól szól majd — tette hozzá Konrád György. Az ügyészségi törvényről pro és kontra A kormánypártiak támogatták, az ellenzékiek nem értettek vele egyet Konzervatív „pártcsúcs” értekezlet Budapesten A Charta végső búcsúja Tisztelt kereskedők, viszonteladók! | A KAPOSVÁRI HÚSKOMBINÁT ! i megnyitotta DISZKONT HÚSKÉSZÍTMÉNY j RAKTÁRÁT ! I Kaposvár, Pécsi u. 67-69. sz. alatt [ Nyitva: hétfőtől péntekig 6-17 óráig, szombaton 6-11 óráig. Fizetés helyben, készpénzzel. i Teljeskörű áruválaszték, gyors kiszolgálás, j Készséggel állunk rendelkezésükre. (17143) 1 ALPOK-ADRIA KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR KAPOSVÁRON aDOMUS 800 m2-es pavilonjában minden bemutatott terméke engedménnyel megvásárolható Ezt a kiállítást érdemes megnézni! Szeptember 1-5-ig, 9-19 óráig SOMOGY DOMUS KFT., Kaposvár, Bethlen tér 1. Tel.:311-933, 314-039 Fax:315-127 Nyitva tartás: 9-16.30-ig, _______________DOMUS s zombaton 9-13-ig (17555) IGAZI OTTHONT TEREMT. OPEL ASTRA MEGTALÁLTA MÁR IGAZ BARÁTJÁT? Ha nem, legfőbb ideje, hogy ellátogasson hozzánk. És ismerje meg az Opel Astrát. Ismerje meg kategóriájában egyedülálló biztonsági rendszereit, gazdag motorválasztékát és a kedvező finanszírozási feltételeket, melyekkel szert tehet egy igaz barátra. Ha sikerült választania, használt gépkosiját kedvező áron beszámítjuk! opela AZ ON OPEL MÁRKAKERESKEDŐJE: MARCALI AUTÓJAVÍTÓ KFT. 8700 Marcali, Berzsenyi u. 97. Tel.: 85/312-422, 312-618 Fax: 85/312-020 (16034) Kérdőjelek Mit érhet a megállapodás? Amikor a külvilág már belefásul a délszláv frontokon folyó testvérgyilkos háború megdöbbentő képsoraiban felfoko­zott békevárakozás miatt mindig nagyobb figyelem irányul Genf re,a svájci konferenciavárosra. Pedig sok megfigyelő már azt is megkérdőjelezi: Kiutat jelent-e egyáltalán, ha ott aláírják a boszniai területfelosztásról szóló dokumentumot? Hiszen — érvelnek — a jugoszláv utódköztársaság három (szerb, horvát és muzulmán) részre való felosztása aligha igazságos megoldás, elvégre elismeri a szerbek területfog­lalásait. Ám van-e más, reális alternatíva? Nem azzal fenyeget-e a további időhúzás, hogy még az eddigi, soványka egyetér­tés is szertefoszlik? Különösen áll ez a muzulmán félre: ne­kik azzal a gyilkos dilemmával kell szembenézniük, hogy amennyiben nem fogadják el a jelenlegi, számukra csak­ugyan hátrányos kompromisszumot, akkor még rosszabbul járhatnak. Könnyen elképzelhető, hogy a szerb és horvát haderő az ő kárukra terjeszkedik tovább, s katonailag gyengébbek lévén, elvesztik még jelenlegi területeiket is. Túlélhet-e még egy ilyen, minden eddiginél baljósabb fordu­latot a szorongatott boszniai népközösség? S túlélhet-e újabb csapást a nemzetközi közvetítés amúgyis kevéssé hatékony gépezete? Vagyis jobb megelégedni a mai, csekély eredménnyel? Sok külső megfigyelő ezt sugallja a szarajevói politikusok­nak, mondván, a halogatással mindent kockára tehetnek. A békeközvetítők a jelek szerint hallani sem akarnak további feltételekről, területcseréről, javításról. Pontosabban most nem, csak a genfi dokumentum megszületése után. Kérdés persze, milyen értéke lehet egy olyan szerződésnek, ame­lyet szinte minden aláírója eleve tökéletlennek, módosítan- dónak tart? Talán csak annyi, hogy megkötése után talán nem lőnek... S ez sok mindent megér. Sz. G. A ZALAGÉP KFT. 1993. augusztus 23. napjától megkezdi telephelyén (Bagód, Gépállomás út 9.) a 15-80 LE erőgépekhez kapcsolható mezőgazdasági talajművelő munkaeszközök (ekék, talajmarók, műtrágyaszórók, burgonyaszedők stb.) teherszállító pótkocsik - az eddigi készpénzes értékesítés mellett ­KÁRPÓTLÁSI JEGYRE történő értékesítését A kárpótlási jegy napi árfolyam+2%-on kerül a vételár kiegyenlítésekor beszámításra. Érdeklődni személyesen, a helyszínen, illetve a 92/360-002, 360-054 telefonszámokon. (17214)

Next

/
Oldalképek
Tartalom