Somogyi Hírlap, 1993. szeptember (4. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-01 / 203. szám

SOMOG YI HÍRLAP IV. évfolyam, 203. szám Ára: 13,80 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1993. szeptember 1., szerda I MA: Alpoktól az Adriáig Vásár Ma délelőtt tíz órakor Jó- zsa Fábián belügyi állam­titkár nyitja meg az Alpok­tól az Adriáig kiállítás és vásárt. Az idén már má­sodik alkalommal meg­rendezett vásárról készült összeállításunk a kiállítók listájával és a vásár rész­letes programjával lapunk a 9-16. oldalán található. Bértárgyalás az Aeroplexnél Tegnap reggel megkezdték újabb bértárgyalásukat a repü­lőgépek karbantartását végző Aeroplex és a szakszervezet vezetői. A munkáltató leg­utóbbi ajánlata szerint — a két tulajdonos a Malév és az ame­rikai Lockheed vezetésének döntése alapján — a repülő­gép-szerelők bérét 18 hó­napra 32,4 százalékkal emel­nék. Ezt az ajánlatot az érdek- képviselet elfogadhatatlannak tartotta, mivel ez még a Malév korábbi ajánlatánál is kedve­zőtlenebb. Az érdekképviselet ezzel szemben továbbra is ki­tart 50 százalékos béremelési követelése mellett. Légügyi egyezmény Légügyi egyezményt írt alá tegnap a Dél-afrikai Köztársa­ság közlekedési, távközlési és postai minisztere dr. Gyurko- vics Sándor, a közlekedési mi­nisztérium államtitkára. Meg­beszélést folytattak a két or­szág közötti közlekedési és hírközlési együttműködés le­hetőségéről, s tájékoztatták egymást az infrastruktúra-ellá­tottság helyzetéről, az ezzel kapcsolatos fejlesztésről. Magyar-finn gazdasági tárgyalás A magyar-finn gazdasági kapcsolatok alakulásáról tár­gyalt tegnap Kádár Béla kül­gazdasági miniszter llkka Su- ominen, a finn parlament el­nöke. A megbeszélésen szó volt arról, hogy a kétoldalú ke­reskedelmi forgalom vissza­esése annak a következmé­nye, hogy az idén március 27-én Magyarország és az EFTA között létrejött egyez­ményt Finnországgal még nem sikerült életbe léptetni. Kétmilliárd dolláros amerikai befektetés Kétmilliárd dollárt fektettek be hazánkban az elmúlt három évben az amerikai cégek. Új technológiákat honosítottak meg, hozzájárultak a magyar ipar fejlesztéséhez, olyan üzemeket hívtak életre, mint a székesfehérvári Ford gyár, vagy a szentgotthárdi General Motors — hangzott el tegnap Székesfehérvárott az Egyesült Államok budapesti nagykövet­sége és a Magyarországi Amerikai Kereskedelmi Ka­mara képviselői részvételével megrendezett eszmecserén. A minőség felé tör utat a Siótour Egymillió balatoni vendégéjszaka „A pedagógus bére olyan, mint az öregasszony pendelye” 221 somogyi iskolában megkezdték a tanévet Ülésezett tegnap a Siótour Rt Igazgatótanácsa. Számos napirendi pont mellett össze­hasonlították a Balaton-parti idegenforgalmi cégek, vállal­kozások ezévi eredményeit. A Siótour korábbi előnyéből — hogy ők látták vendégül a volt szocialista országokból érkezett nyaralók zömét, és a belföldi szociálpolitikai turizmus élvezőit is; náluk keresték legfőképp a szállást — a gazdasági körül­mények átrendeződése miatt hátrány vált. Ezzel együtt is a Siótour szálláshelyein töltötték a legtöbb éjszakát, több mint egymilliót a Balatonra látogató vendégek. A tegnapi ülésen az igazgatótanács tagjai elfogadták a cég hosszú távú fejlesztési programját; meghatározták az ütemet is, amely szerint a kem­pingek egy részét komfortosabb nyaralóteleppé építik át. Szakadékká szélesedtek a repedések Boszniában Tizenegy napos szünet után tegnap folytatódtak a genfi bé­ketárgyalások. A két társelnök, Lord Owen és Thorvald Stol­tenberg a térképeken vitázó feleknek hétfőig szabott határ­időt a kompromisszumos ja­vaslattervezet elfogadására. Míg a boszniai szerbek jóvá­hagyták a rendezési javaslatot, a muzulmánok — akiket Géni­ben Alija Izetbegovic bosnyák elnök képvisel — továbbra is változtatásokat akarnak elérni a határokat illetően. Az összegyűlteket Lord Owen arra figyelmeztette, hogy a szerb erők kettévághat­ják Boszniát, ha a muzulmá­nok nem fogadják el a bé­ketervet, és tovább folytatódik a háború. Hitüket vesztett tanárok, koravén gyerekek Felvételünk a kaposvári Táncsics gimnázium tegnapi tanévnyitóján készült (Fotó: Kovács Tibor) Az új oktatási törvényt nem szó szerint, hanem szelle­mében kell értelmezni. Az is­kolákban százból legalább 4-5 gyerek neurotikus, Már szilárd burkolatú a község minden útja Bőszénfán sikerült megtalálni a kulcsot az emberekhez A kormánypártiak támogatták a törvény- javaslatot, az ellenzékiek nem értettek vele egyet — Az elnök elnapolta a vitát Sok a dolga a bőszénfai önkormányzatnak. Alig feje­ződött be a kétéves útprog­ram, amelynek köszönhe­tően a község összes útja szilárd burkolatot kapott s amely több mint hétmillió fo­rintos költsége révén alapo­Új tulajdonos — új esélyek A kaposvári Tungsram új tulajdonosa, az osztrák tulajdonban lévő' MBKE elektronikai kft korszerű présgépén gyártják az új lámpatestek műanyag alkatrészeit. A termék része az üzem hosszú távú stratégiai elképzeléseinek. (Fotó: Kovács Tibor) A postáról szóló törvény nem ütközik az alkotmányba Nem alkotmánysértőek a postáról szóló törvénynek a zárt postai küldemény kivé­teles felbonthatóságára vo­natkozó rendelkezései - ál­lapította meg az Alkot­mánybíróság tegnapi teljes ülésén aláírt határozatában. A testület a kifogásolt törvé­nyi rendelkezések alkotmá­nyellenességének megállapí­tására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította megalapozatlanság miatt. A határozat indokolása rá­mutat, hogy a postáról szóló törvény rendelkezései kimond­ják: a szolgáltató a postai szolgáltatási szerződés telje­sítése során, vagy azzal ösz- szefüggésben tudomására ju­tott levéltitkot, magántitkot, üz­leti és üzemi titkot köteles megtartani, valamint a szemé­lyes adatok titokban maradá­sáról gondoskodni. Megújul a tűztorony Eredetileg tűztoronyként szolgált az a kaposvári Te­leki utcai torony, amit most újítottak fel az eredeti álla­potnak megfelelően. A bá­dogos munkákat Gimesi István kaposvári mester vé­gezte a korabeli díszítéseket alkalmazva. A vörösrézborí­tás mellett szélkakas is dí­szíti az épületet. (Fotó: Kovács Tibor) « Az ügyészségekről pro és kontra Tegnap reggel megkezdte nyári rendkívüli ülésszakának utolsó munkanapját az Or­szággyűlés. A délelőtt során Balsai István igazságügy-mi­niszter terjesztette elő az ügyészségről szóló, három jogszabályból álló törvény­csomagot. A délutáni interpel­lációk után a területfejlesztési támogatás irányelveiről, és a kedvezményezett területek besorolásának feltételrend­szeréről tanácskoztak a kép­viselők. (Folytatás a 2. oldalon) magatartászavaros, alultáp­lált. Jelenleg a pedagógusok 60-80 százaléka nem igényli az önállóságot. Többek kö­zött ezek hangzottak el a megye iskoláinak képviselői számára rendezett tanévelő­készítő tanácskozáson teg­nap a megyeházán. Tudósí­tásunk a 3. oldalon. san megterhelte a 14 milliós költségvetésű község pénz­tárcáját, máris újabb felada­tok jelentkeztek. E hónapban indul és még ez évben be kell fejeződnie a vízvezeték-épí­tésnek is. (Folytatás az 5. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom