Somogyi Hírlap, 1993. július (4. évfolyam, 151-176. szám)

1993-07-01 / 151. szám

Csehország és Szlovákia az ET tagja Az Európa Tanács — nagy­követi szinten összeült — mi­niszteri bizottsága tegnap a szervezet teljes jogú tagálla­mai közé fogadta Csehorszá­got és Szlovákiát. A döntés el­lenszavazat nélkül, Szlovákia esetében magyar, Csehor­szág esetében liechtensteini tartózkodás mellett született. Perényi János magyar nagy­követ az ülés után elmondta: Magyarország azzal indokolta tartózkodását, hogy változat­lanul fennállnak a szlovákiai kisebbségek helyzetével kap­csolatos magyar aggályok. Késik az EFTA­megállapodás * Nem lép életbe július 1-jétől hazánk és az EFTA-tagorszá- gok között megkötött szabad­kereskedelmi megállapodás és a hozzá kapcsolódó kétol­dalú mezőgazdasági megál­lapodások. A késlekedés oka: az EFTA-országok közül töb­ben a hosszadalmas parla­menti procedúrának köszön­hetően még nem ratifikálta a szerződéseket, bár a megál­lapodásban ezt vállalták. Részvény kárpótlási jegyért A közeljövőben 58 milliárd forint értékű részvényt ajánl fel az Állami Vagyonügynökség kárpótlási jegy ellenében. Er­ről döntött az igazgatótanács tegnapi ülésén. Jelenleg a forgalomban lévő kárpótlási jegyek mennyisége megha­ladja a 60 milliárd forintot. Kamarai vétó A gazdasági kamara a be­terjesztett pótköltségvetést — mind benyújtásának indokait, mind egyes tételeit illetően, valamint a demokrácia elemi megsértése miatt — jelenlegi formájában elfogadhatatlan­nak tartja. Miközben a többlet- kiadások tételei nem segítik a gazdaság élénkülését, ugyanakkor a tervezett bevé­telek a kereslet további szűkü­léséhez, az infláció gyorsulá­sához vezető módosításokat tartalmaznak. Szigorú rezsim Kérdésessé vált, hogy a cseh fél mától bevezeti-e a szlovák határon a „szigorú re­zsimet”, vagyis szoros őrizet alá vonja-e a zöldhatárt és módszeres alapossággal kezdi-e vizsgálgatni a nem cseh és nem szlovák állam­polgárok útlevelét. Jan Rumi cseh belügyminiszter szerint alaposan meg kell szűrni a Szlovákiából Csehországba igyekvő külföldieket. Pozsgay-Jovic találkozó Borislav Jovic, a Szerbiai Szocialista Párt alelnöke Belg- rádban fogadta Pozsgay Im­rét, a nemzeti Demokrata Szövetség társelnökét. A megbeszélésen rámutattak, hogy Magyarország Szerbia fontos partnere, s hogy gaz­daságilag és földrajzilag jók az alapjai az együttműködésnek. Mától nyugtával dicsérjük a napot Szinte minden állampol­gárt érint a mától életbe lépő általános nyugtaadási köte­lezettség, hiszen vagy adja, vagy kapja a nyugtát — mondotta tegnapi sajtótájé­koztatóján Hajdú Miklósné, az Apeh főosztályvezetője. A nyugta kétféle lehet: hagyományos nyugtatömb kézzel kitöltve, illetve pénz­tárgép-nyugta. Már megha­tározták azt a kört, ahol jövő év január elsejétől kötelező lesz a pénztárgépes nyugta­adás. Ezek: a személyi ta­xik, az iparcikküzletek, va­lamint az árusító-vendéglátó üzletek. Jövő év júliusától a teljes élelmiszer-kereskede­lemben és vendéglátásban kötelező lesz a pénztárgé­pek használata. A tájékoztatón szó volt a mezőgazdasági kistermelők nyugtaadási kötelezettségé­ről is. Bár sokan tiltakoztak, január elsejétől a számukra is kötelező lesz a nyugtaa­dás, ezt nem az Apeh, ha­nem a törvény írja elő. Az adóhatóság az idén összesen 100 ezer nyugtaa­dási ellenőrzést végez. Pénzváltás a váltópénzben Bőd Péter Ákos: Elképzelhető, hogy ebben a szezonban nem emelkedik a turistakeret A DRV kiterítette kártyáit az önkormányzati képviselők előtt Ivóvíz lesz elég, de a gondok sem apadnak A kaposvári szenyvíztisztító telep teljes kapacitással dolgozik (Fotó: Kovács Tibor) Az idei turistaszezonban je­lentősen javulnak a valutabe­váltás feltételei az idegenfor­galmi központokban, többek között a Balatonnál is — állí­tották a Magyar Nemzeti Bank szakértői tegnap a bank köz­pontjában megtartott sajtóbe­szélgetésen a Sompgy Hírlap kérdésére felelve. Állításaikat azzal támasztják alá, hogy lé­nyegesen nőtt a valutabevál- tók száma, és javult a bevál­tóhelyeken dolgozók szak- képzettsége. tFolytatás a 4. oldalon) Rendhagyó értekezletet tartott tegnap délelőtt Ka­posváron a Dunántúli Regi­onális Vízművek Somogy Megyei Üzemigazgatósága. Azoknak az önkormányza­toknak a képviselőit hívták meg, amelyek vízközműveit a vállalat üzemelteti. Az invitá­lásnak meglehetősen nagy számban tettek eleget. A ivóvíz termelése az elmúlt években átlagosan 6-10 szá­zalékkal csökken — tudtuk meg Bóta László üzemigazga­tótól, aki a Mtesz-székházban beszélt a nyári csúcsidő- szakra való felkészülésről. — 1992-ben 17 millió 300 ezer köbméter ivóvíz fogyott a 182 településen. (Folytatás a 3. oldalon) Új főpostát adtak át Siófokon Tegnap került sor Siófokon az új fó'posta műszaki átadására. A 2000 négyzetméter alap- területű épületet közel 160 millió forintos költséggel, állami támogatással építette a Pécsi Postaigazgatóság. Az utolsó munkálatokat végezték, illetve a berendezéseket állították he­lyükre tegnap az átvételt követően Bohár István, az új létesítmény vezetője felügyeletével a dolgozók, készülve a hétfői nyitásra. (Fotó: Török Anett) Tüntetésre készülnek a hazai termelők Alapvető gondjaikat kell orvosolni, utána lesz mit „érdekvédeni” Képviselő-testületi ülését tartotta tegnap a Mezőgaz­dasági Termelők Érdekvé­delmi Szövetsége. Herner Endre titkár szóbeli kiegészí­tésében ismertette az Ag­rárpiaci Rendtartás szerve­zeti rendszerének kiépíté­sére tett intézkedéseiket. Eddig csupán a Tej Termék- tanács alakult meg, és je­gyeztette be magát a fővá­rosi cégbíróságnál, a szak­minisztériumi elismerésre benyújtották a kérelmet. (Folytatás a 4. oldalon) Segélyhívó központ a balatoni vízirendészeten Új segélyhívó központot ad­tak át tegnap Siófokon a Bala­toni Vízirendészet Parancs­nokságán. Ezzel lehetőség lesz arra, hogy a nyílt vízről, il­letve a partról segélyhívó rá­diókkal közvetlenül a parancs­nokság ügyeletének jelentsék, ha segítségre van szükség. Nincs már rés az adóprésben A Torgyán Párt címere az elnök arcmása lesz Torgyán József: a liberális baloldalhoz tartozónak tartom az MDF Antall József vezette szárnyát is Tegnap Kaposváron tar­totta megyei vezetőségi ülését az FKGP, amelyen részt vett dr. Torgyán József országos elnök és Gyi- mothy Géza főtitkár is. — A somogyi kisgazdákat leginkább az agrárgazdaság jövője foglalkoztatja — mondta az ülés után a Somo­gyi Hírlapnak Torgyán József. — A helyzetet elkeserítőnek tartjuk: ehhez kapcsolódik, hogy július 19-én, az Agro Ho­telban aszálykonferenciát rendezünk. Ez ügyben is tár­gyalok dr. Tamás Károllyal, a PATE főigazgatójával és munkatársaival. (Folytatás a 3. oldalon) „Hogy ne lehessen emblémáinkat hamisítani...” (Fotó: Lang) A dohány, szeszes italok, sör, kávé, motorbenzin, gázolaj és tüzelőolaj előállítására, for­galmazására, valamint export­jára kiterjedő, ma életbe lépő jövedéki törvény az adózás rendjét nem érinti. A szabályo­zás célja, hogy szűküljön az áfa és a fogyasztási adó kijátszá­sának lehetősége, s így a költ­ségvetés bevételei új adó be­vezetése nélkül növekedjenek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom