Somogyi Hírlap, 1993. június (4. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-01 / 125. szám

II. JÁNOS PÁL PÜNKÖSDI BULLÁJA NYOMÁN Kaposváron lesz az új egyházmegyei székhely Pápai rendelkezés született a Magyar Katolikus Egyház szervezeti felépítésének megváltoztatásáról II. János Pál pápa Pünkösd ünnepén kelt bullájával a Magyar Katolikus Egyház szervezeti felépítésének meg­változtatásáról döntött. A szentszéki rendelkezést egy- időben — tegnap délben — hozták nyilvánosságra Vati­kán városban és Budapesten. Gyermeknapi zsivaj földön, vízen, levegőben Csokieső hullott az égből Újlakon Pöttömnyi „pilóták” a fedélzeten (Fotó: Lang Róbert) SZDSZ csatlakozás a liberális internacionaléhoz Az SZDSZ rendkívüli kül­döttgyűlése szombaton úgy határozott, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége tel­jes jogú tagként csatlakozik a Liberális Internacionáléhoz. A téma előterjesztője, Pető Iván pártelnök a Budapesti Nem­zeti Sportcsarnokban ülésező közel hatszáz küldött előtt ki­fejtette: a párt vezető testüle­téi és a tagság túlnyomó többsége támogatja a teljes jogú tagság kérelmezését. Rendkívüli MDF elnökségi ülés Az MDF országos elnök­sége tegnap délutánra rendkí­vüli ülést hívott össze. Ennek célja az volt, hogy a lemondott ügyvezető elnök Für Lajos he­lyére új személyt válasszanak, másrészt, hogy a testület tisz­tázza a Csurka István és köve­tőinek a pártból történő eset­leges kiválása kapcsán fölve­tődő kérdéseket. A zárt ülésről lapzártáig nem érkezett hír, ám valószínűnek látszott, hogy Szabó Tamás, Lezsák Sándor és Boross Péter közül kerül majd ki Für Lajos utóda. Csurka István távolmaradása miatt nem vett részt az ülésen Fekete Gyula, Zétényi Zsolt, Zacsek Gyula és Balázs Ist­ván sem, sőt — nyilván más okból — a lemondott ügyve­zető elnök, Für Lajos sem. Emlékkápolnát avattak Pákozdon Katonai tiszteletadás és egyházi ceremónia kísére­tében avatták fel tegnap délután a doni emékkápolnát a Pákozdi hegyen. Göncz Árpád köztársasági elnök avató beszédében elsőként a II. magyar hadsereg kato­náinak tragikus helytállását méltatta. Ezek az emberek minden történeti tény elle­nére győztesek voltak, — hangsúlyozta a köztársa­sági elnök. Sertéspestis — nincs döntés Elnapolta a döntést az Eu­rópai Közösség Állandó Állat­egészségügyi Bizottsága a magyarországi sertéspestis ügyében. A testület úgy hatá­rozott, hogy előbb szakértői delegációt küld Magyaror­szágra. Hazánk gyakorlatilag már most sem tud — hőkezelt termékeken kívül — sertést vagy sertéskészítményt ex­portálni a tizenkettek piacaira, mivel a betegség bejelentésé­vel megszűnt a magyar állat­orvosi hatóság — szállítmá­nyozáshoz szükséges —alá­írási lehetősége. Pszichiáterek vándorgyűlése Siófokon tartotta a hétvégén VII. Vándorgyűlését a Pannó­niái Pszichiátria Egyesület. Ezúttal a mentálhigiéné és a pszichiátria kapcsolatát és kompetenciahatárait vitatták meg, beszámolva egymásnak elvekről, módszerekről, szer­vezetekről, illetve az ezekkel kapcsolatos tapasztalatokról. A pápa a hazánkban ed­dig meglévő három érsek­ség számát (Esztergom, Ka­locsa, Eger) növelve, új ér­sekséggé, valamint metropo- litai székhellyé emelte az eddigi Veszprémi Püspök­séget. Dr. Kovács Miklós el­nök-vezérigazgató megyei lapok újságíróinak mutatta be az egymilliárd forintos alap­tőkével és 800 millió forintos alaptőkén felüli tőkerésszel A hétvégén ismét megren­dezték Somogybabodon az Off Road fesztivált. Csaknem ezer terepjáróautó érkezett Európa különböző országaiból Somogyba. A vetélkedés pén­teken az éjszakai tájékozódási futammal vette kezdetét, Az új érsekség első érse­kévé dr. Szendi József veszprémi megyéspüspököt nevezte ki. A pápai döntés nyomán a Dunántúlon a Veszprémi Egyházmegyéből létrejön a Kaposvári Egyházmegye, a rendelkező vállalkozást. El­mondta: a Siótour 400 ál­landó és ugyanennyi szezo­nálisan foglalkoztatott em­bernek ad munkát, s 22 kempingben várják a vendé­Manőverezés egy keréken szombaton és vasárnap pedig ügyességi feladatok megoldá­sával folytatódott. A fesztivál­ról készült képes beszámo­lónk a 9-10-11. oldalon meg­jelent sportmagazinunkban. Tiszántúlon pedig Szabolcs- Szatmár-Bereg és Hajdú-Bi- har megyéket magában fog­lalva megalakul a Debre- cen-Ny íregyházi Egyház­megye. A Szentatya kapos­vári megyéspüspökké Balás Béla eddigi veszprémi se­gédpüspököt, debrecen- nyíregyházi megyéspüs­pökké pedig Bosák Nándor egri hittudományi főiskolai rektort nevezte ki. (Folytatás a 2. oldalon) geket. A szezonban a kem­pingekben, nyaralótelepeken és fogadókban egyidőben 24 ezer személyt tudnak elhe­lyezni. További 9 ezret a fi­zető-vendéglátóknál. A me­gyében, a Balaton déli part­ján 13 utazási iroda és 13 ki- rendeltség szolgálja a pi­henni vágyókat. Budapesten pedig e héten nyitják meg a második Siótour-irodát. (Folytatás a 3. oldalon) „Mi az agrárolló? A mező- gazdasági termelők megko- pasztására szolgáló fodrász- eszköz!” — a mi­nap hallottam ezt a ke­serű-ironikus definíciót. íme egy újabb bizonyítéka a ma­gyarok humorba-csomagolt, nagy túlélési képességének. Az idén is mintegy 200 ezer főnyi tömeg gyűlt egybe a szé- kelység hagyományos búcsú­járó helyén pünkösd szombat­ján. Egyes becslések szerint a Kissomlyó-hegyre ezúttal még a tavalyinál is többen jöttek el Székelyföldről, Erdély más ré­szeiből, Magyarországról és a Vasárnap megyeszerte alig volt olyan település, amely ne kedveskedett volna a kicsi­nyeknek színes programmal. Fonyódon — kihasználva a Balaton-part nyújtotta lehető­ségeket — az egésznapos rendezvény keretében — a mentőhajó bemutatótól a sportversenyekig — számos színes programmal várták a gyermekeket. Kaposfüreden a kaposvári zeneiskola fúvós­zenekarának megnyitóját kö­Persze az agrárolló ko­rántsem humor! Sokkal in­kább kétségbeejtő tény, ami ellen sokan, sokféle módon próbálnak tenni. Somogybán például többek között úgy, hogy jó egy évvel ezelőtt a megyei vállalkozói központ alapítvány tendert írt ki, a világ minden tájáról. A csíksom- lyói zarándoklás hagyománya többszáz évre nyúlik vissza. A diktatúra évtizedeiben a búcsút tiltották, ezúttal azonban már negyedszer sereglettek egybe szabadon a hívők a csíki me­dence falvaiból, sőt a székely- földi városokból. vetően egyebek mellett a Ka­pos táncegyüttes és mesejá­ték szórakoztatta az aprósá­gokat. Marcaliban aszfalt- rajz-versennyel és családi fu­tóversennyel ünnepelték a gyermeknapot, míg Tabon pünkösdölő néphagyományt elevenítettek fel és kirándulni vitték az ovisokat. Lapunk munkatársai a kaposújlaki re­pülőtéren rendezett gyermek­napról számolnak be. (Folytatás a 3. oldalon) megye agrárágazata straté­giai tervének elkészítésére. Hét neves Nyugat-európai cég pályázott, végülis a né­met GFA Nemzetközi Veze­tési és Tanácsadó Vállalat pályázatát ítélte a legjobbnak a bíráló bizottság. (Folytatás a 4. oldalon) Lemondott a MUOSZ elnöke Bodor Pál tegnap lemondott a Magyar Újságírók Országos Szövetsége elnöki tisztéről. In­doklása szerint: az ő felelős­sége is, hogy nem tisztázták ide­jében a jobb működés kulcskér­déseit, például elnökség és fő­titkár viszonyát. Ezért sem sike­rült megerősíteni a szövetséget. A megye legnagyobb vendégfogadói Ha kevesebb a vendég, attól még nem minőségi a balatoni turizmus A somogyi szálláshelyek kétharmadával rendelkezik a Siótour Idilli környezetben, a lengyeltóti üdülőfalu központi épületének teraszán tartott sajtótájékoztatót idei terveiről a Siótour. Ez a cég rendelkezik az országos kereskedelmi szálláshelykapacitás 12 százalékával, a balatoni szállás­helyek 36 és a somogyi kereskedelmi szálláshelyek 69 százalékával. TEREPJÁRÓ AUTÓK NEMZETKÖZI FESZTIVÁLJA Off Road-őrület Babodon EGY PROGRAM — ÉS AZ AGRÁROLLÓ Német cég készíti el a megye agrárstratégiáját Előnyök, hátrányok — hiányzó lehetőségek Csíksomlyói búcsú

Next

/
Oldalképek
Tartalom