Somogyi Hírlap, 1993. május (4. évfolyam, 101-124. szám)

1993-05-03 / 101. szám

SOMOGYI HÍRLAP IV. évfolyam, 101. szám Ára: 13,80 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1993. május 3., hétfő Ózonréteg vékonyodás Az ózonréteg Európa felett is tapasztalható elvékonyodása következtében az emberi szer­vezetet fokozott veszély fe­nyegeti. Kérik a lakosságot: óvakodjon a tartós napozástól, és — elsősorban a gyerekek — kerüljék az erős napfényt. Üdvözlő táviratok Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke Lengyel- ország nemzeti ünnepén táv­iratban üdvözölte Lech Wale­sát, a Lengyel Köztársaság el­nökét. Ebből az alkalomból An­tall József miniszterelnök üd­vözlő táviratot küldött Lech Walesa elnöknek és Hanna Suchoska miniszterelnöknek. Találkozó ✓ Göncz Árpáddal Jók az olyan alkalmak, ami­kor tét nélkül, kötetlen formá­ban, oldott légkörben beszél­gethetnek a munka világának képviselői. Ezt kínálta fel a köz- társasági elnök, amikor május elseje alkalmából szombaton baráti beszélgetésre invitálta az ÉT munkájában részt vevő hat szakszervezet, valamint a munkáltatók képviselőit. Clinton döntött Bili Clinton elnök döntött ar­ról, milyen lépéseket kell az Egyesült Államoknak, a nem­zetközi közösségnek tennie a boszniai válság leküzdésére. A lépésekről a következő na­pokban tárgyalnak Európában, és bíznak a közös álláspont kialakulásában. Új államtitkár az MM-ben A Magyar Köztársaság el­nöke — a miniszterelóök ja­vaslatára— 1993. május 1-jei hatállyal dr. Pulay Gyulát, a Munkaügyi Minisztérium köz- igazgatási államtitkárává kine­vezte. A kinevezési okmányt Göncz Árpád pénteken a par­lament Nándorfehérvári ter­mében adta át. Karadzic elfogadta a Vance-Owen tervet Radovan Karadzic, a bosz­niai szerb köztársaság elnöke Athénban aláírta a Vance- Owen tervet. A boszniai szerb vezetés már New Yorkban jó­váhagyta a terv több dokumen­tumát, de nem írta azonban alá a térképeket és a végrehaj­tásra vonatkozó utasítást. Most Karadzic is aláírásával látta el ezeket a dokumentumokat. A bajnokjelölt fejet hajtott Siófokon A Bányász első gólja a Kispest-Honvéd FC ellen. Képünkön: Tarlósi kapus csalódottan néz maga mögé. Pillér játékvezető könyörtelenül mutat a kezdő kör felé. 1-0 a Bányász ja­vára. (Tudósításunk a 13. oldalon.) A katonai költségvetésről — Kaposváron Sok rossz közül a legjobbat A parlament előtt jelenleg több honvédséggel kapcsola­tos kérdés szerepel. Nemrég fogadták el a képviselők a honvédelmi alapelveket, a honvédelmi törvény pedig a kö­zeljövőben kerül a parlament elé. Jelenleg a hatpárti egyez­tetések folynak. A készülő törvényről és a hadsereg költségvetéséről szóló kerekasztal beszélgeté­sen találkozott pénteken Ka­posváron 2. Katonai kerület parancsnokságának tisztjeivel a Fidesz parlamenti frakció- jánbak két képviselője, Vachs- ler Tamás, a honvédelmi bi­zottság tagja és Trombitás Zoltán a párt alelnöke. Trombitás Zoltánt a kerék­asztal beszélgetések után el­sőként az eszmecsere tapasz­talatairól nyilatkozott: — Véleményeinket és az ál­talunk képviselt elveket pró­báltuk ismertetni, illetve kér­déseket és véleményeket vár­tunk a katonáktól arról: mi a véleményük a honvédelmi tör­vénytervezetről, és hogyan lát­ják a hadsereg helyzetét, álla­potát. Több alegységbe is ellá­togattunk már, hiszen célunk, hogy „testközelből” is megis­merhessük a honvédség prob­lémáit. (Folytatás a 3. oldalon) Balaton Fesztivál — Keszthelyen Koszorúzott a környezetvédelmi miniszter Vízminőség ide, algáso- dás oda, Keszthely tartja régi rangját a balatoni tele­pülések sorában, amire jó példa a „Balaton Fesztivál 1993” megrendezése. Ezút­tal első alkalommal, a ha­gyományteremtés szándé­kával. Mintegy felkarolandó e nemes elhatározást, ra­gyogó, napsugaras reggel köszöntötte május 1-jén a várost. A fesztivál rendezvényso­rozata — amely jó három hé­ten át ígér változatos ese­ményeket, délelőtt 10 órakor kezdődött a Hullám Szállótól indult kerékpárverseny rajt­jával. Miközben pedig a kereke­sek — motorosrendőrei kí­sérettel — nekivágtak, a ki­kötőnél már nagyban készü­lődtek a szervezők a hivata­los balatoni évadnyitóra, amelyre mint kiderült, magas rangú vendégek vártak. (Folytatás a 2. oldalon) MAJÁLISOK ÉS FÓRUMOK Fővárosi ünnepségek A Városligetben rendezett politikai fórumon Nagy Sán­dor, az MSZOSZ elnöke a szimmetrikus parlament iránti elképzeléseiről szólt. Kívána­tosnak tartotta, hogy a saját képviselőjük is legyen 1994-től. A Horn Gyulával kö­zösen megrendezett nyilvá­nos párbeszéden az MSZP elnöke kijelentette. Minden, magát baloldalinak valló párt természetes szövetségesei a szakszervezetek. A népligeti Planetáriumban a Munkásta­nácsok fórumán főként a tár­sadalombiztosítási kérdések­ről szóltak. Ugyancsak a Vá­rosligetben majálisoztak a Munkáspárt tagjai és szimpa­tizánsai. (Folytatás a 2. oldalon) Szakszervezeti művészeti-kulturális díjak Az 1993. évi szakszervezeti művészeti-kulturális díjak díj­kiosztó ünnepségét pénteken rendezték Budapesten. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége által adományozott díjakat Nagy Sándor, az MSZOSZ elnöke adta át. Kitüntetésben részesült: Baranyi Ferenc költő, a „Vasas” újság, Auth Henrik karnagy, Balázs Péter színművész, Zenthe Ferenc színművész, Pécsi Ildikó színművész, Grétsy László nyelvész, Urbán Gyula, a Szakszervezetek Fővárosi Művelődési Háza igazgatója, a Miskolci Bányaüzem Fúvós­zenekara, az Alföldi Olajbányász Fúvószenekar, Fogarasi István, az Interpopulart Könyvkiadó vezetője, Csavlek Etelka operaénekes, a Telekgerendási MEDOSZ Szlovák Pávaköre és Gross Arnold festőművész. Munkásgyülés a villamossági gyárban Még volt mit ünnepelni Hagyományt szeretne te­remteni az MSZOSZ azzal, hogy ezután a május elsejei ünnepségek nyitórendezvé­nyeként a megye valamelyik nagyüzemében tartanak munkásgyűlést — már ha marad nagyüzem a megyé­ben, ahol munkásokat is le­het találni a gyárkapun belül. Idén a Kaposvári Villa­mossági Gyárra esett a szervezők választása. Pén­teken délután itt vettek részt ünnepi munkásgyűlésen az MSZOSZ és a Vasas Szak- szervezet, valamint a gyár dolgozói. Ebből az üzemből nemrég bocsátottak el több mint kétszáz embert, de az igazgató kihasználva a lehe­tőséget bejelentette: a priva­tizáció előtt álló üzemből év végéig nem küldenek el senkit. (Folytatás a 3. oldalon) KERESZTÉNYDEMOKRATÁK TANÁCSKOZÁSA KAPOSVÁRON s Álláspont a privatizációról A somogyi küldöttek mellett Baranya, Zala, Tolna KDNP megyei vezetői egyeztették ál­láspontjukat tegnap Kaposvá­ron, melyet közös nyilatkozat­ban rögzítettek. Ebben hang­súlyozzák, hogy a tulajdonre­form és a privatizáció mára az egyik legsúlyosabb gazda­sági, társadalmi, politikai és nemzeti problémává vált. Eb­ből a folyamatból a nemzet legnagyobb része reményte­lenül kiszorult. (Folytatás a 2. oldalon) Búcsúzó végzősök A tanítóképzősök csütörtök esti fáklyás felvonulásával kezdődött, pénteken a sárguló gazdászok hintós „városnézésével” zárult a megyeszékhely felsőoktatási intézményei­től búcsúzó végzős hallgatók ünnepsége. (Riportunk a 4. oldalon) (Fotó: Csobod Péter - Lang Róbert)

Next

/
Oldalképek
Tartalom