Somogyi Hírlap, 1993. április (4. évfolyam, 76-100. szám)

1993-04-01 / 76. szám

14 SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 1993. április 1., csütörtök A városi közgyűlés támogatásán kívül csak „morzsák” vannak Pénztelenek a kaposvári egyesületek Egyre gyakrabban hallani a kaposvári sportegyesületek anyagi nehézségeiről. A jelenlegi helyzetről és a jövőről dr. Somoskövi Gábor kaposvári képviselő, a sportbizottság elnöke mondta: — Tavaly a közgyűlés 28,6 millió forinttal támogatta a ver­seny- és élsportot. A sportis­kola 8,4 millióba forintba ke­rült, a sportcsarnok pedig 15,5 millióba. A sportcsarnokot az élvonalbeli együttesek térítés nélkül használhatták, a bérleti díjuk 16,3 millióba került volna. Az említett 28,6 millió­ból az NB l-es csapatoknak 15,1 millió, az NB ll-eseknek és az NB lll-asoknak 4,1 mil­lió, az egyéni sportágaknak 7,4 millió, az utánpótlás, diák- és szabadidő egyesületeknek 1,9 millió forint jutott. A léte- sítményfentartásra 2,4 milliót fordítottak. — A város csapatai na­gyon jó évet zártak, az egyéni sportágakban is jó eredmények születtek. Az előrelépés pedig nagyobb kiadást feltételez a jövőben. — A legtöbb egyesület elő­rébb lépett, a sportbizottság által kidolgozott pontrendszer szerint 30 százalékkal javult az eredményesség. A bizott­ság már az ősszel bekérte az NB l-es klubok és az NB ll-be feljutott Rákóczi FC idei költ­ségvetési tervét. Az élvonalbe­liek tavalyi kiadása 54 millió forint volt, az idén 70 millió fo­rint kiadással számolnak. A Rákóczi a múlt évi 12 millió után 21 millióval. Az NB l-esek a tavalyi 15,1 millió forint he­lyett az idén 37,2 millió forintot kérnek az önkormányzattól, a Rákóczi pedig a 3,2 helyett 12 milliót. A számokból látszik: a klubok a legnagyobb bevételi forrásuknak az önkormányzati támogatást tekintik. A kiadá­sok növekedéseit nem szpon­zori pénzből fedezik, hanem a várostól várják. A korábbi tá­mogatók — mint a cukorgyár, a KVGY, a Tungsram, a Ka- posplast, s még jó néhány cég — „kiszálltak” a sportból, a csapatok pedig képtelenek új szponzorokat találni. Más vá­rosokban (például Veszprém­ben, Szombathelyen, Zalae­gerszegen, Székesfehérvá­ron) 100 millió forint körül ad­nak a szponzorok. Kaposvá­ron néhány százezer forinttal segítik a cégek a sportot. A magyar bajnok és kupagyőz­tes röplabdacsapat legkomo­lyabb támogatója is „csak” 1 milliót ad. így még a legjobb reklámhordozó gárda fenntar­tása is az önkormányzat nya­kába szakad. A megyei köz­gyűlés sporttámogatásának Kaposvárra eső része már a múlt évben is elenyésző volt az NB l-es klubokat illetően. A város egyesületeinek adott 2,1 millió forintból 374 ezer jutott nekik. Ezt a tényt az idén már tézisekben is deklarálta a me­gye: a versenysportot nem tá­mogatják. A létrehozott közös hatmillió forintos alap pedig a napi működési problémák megoldására nem hivatott. — Mennyi pénzt ad a vá­ros az idén a sportnak? — A 184 millió forintos defi­cittel számoló költségvetés 23,9 millió forintot biztosít a verseny- és élsportra, 8,9 mil­lió forintot az sportiskola, 16,7 millió forintot pedig a sport- csarnok működtetésére. A két intézménynek adott pénz ném fedezi azt infláció okozta költ­ségnövekedést, de működé­sük biztosítottnak látszik. A sportra közvetlenül fordított összeg 16 százalékkal csök­kent. — Mit tehet ebben a hely­zetben az elosztással meg­bízott sportbizottság? — A versenysportra, ezen belül az NB l-re koncentrá­lunk. A keretösszeg 40 száza­lékát a csapatsportok, 20 szá­zalékát az egyéni sportágak kapják normatív támogatás­ként. A fennmaradó 40 száza­lék tartalék. Normatív támoga­tást csak NB l-es együttes kaphat, ha egy sportágban több is van, akkor nemenként a legjobb. Csak az NB l-esek használhatják térítés nélkül a sportcsarnokot, bár méltá­nyossági alapon ezt a ked­vezményt már másoknak is megadtuk. Technikai sportra továbbra sem adunk pénzt, megszüntettük viszont a volt MHSZ-sportágak (búvárú­szás) diszkriminációját. A szabadidő- és diáksport tá­mogatására létrehoztuk a „Kaposvár sportjáért” alapít­ványt, ennek a számláján je­lenleg 1,67 millió forint van. Létesítményfenntartásra az idén nincs fedezetünk, az erre fordított összeg ugyanis nem írható le az adóalapból. — Mi várható ebben a helyzetben a közeljövőben? — A sportbizottság úgy ítéli meg, hogy pótlólagos források bevonása nélkül a jelenlegi struktúra minőségben és mennyiségben hem tartható fenn. Új forrásokra azonban pillanatnyilag nincs kilátás. Pótlólagos költségvetési tá­mogatás a város jelenlegi pénzügyi helyzetében nem várható. A társadalombiztosí­tási és adótartozások miatt a legnagyobb egyesületek ese­tében már a most folyó baj­nokság befejezése sem lát­szik biztosítottnak. Ilyen alap­vető gondok mellett másodla­gosnak látszik a városi nagy sportegyesület régóta vajúdó ügye, valamint a néhány klub­nál meglévő szakmai és sze­mélyi probléma. — Mit tehet és mit tesz a sportbizottság? — A jelenlegi krízishelyzet­ben a versenysportra össz­pontosítanak. A márciusi ülé­sünkön 1,8 millió forint ka­matmentes kölcsönt (ennek fedezete a már jóváhagyott III. negyedévi támogatás ösz- szege) és 1,9 millió rendkívüli támogatást adtunk 13 egyesü­let részére. A szabadidő- és diáksportra mások által nem mozgósítható pénzeket gyűj­tünk, ezzel is tehermentesítve a költségvetést. A bajnoksá­gok végén pedig értékeljük a helyzetet, s esetleg módosí­tunk a korábbi elképzelése­ken. Amit viszont nem tehe­tünk: nem növelhetjük a szponzorok jövedelmét, és nem vehetjük át az egyesületi sportvezetők feladatait. Az ő próbálkozási kísérleteik két­ségkívül tiszteletre méltóak, az elért eredmény azonban elégtelen. Továbbá nem dönt­hetünk a közgyűlés helyett a sportra fordítható támogatás mértékéről. Kele János Megyei bajnokság 1-4. helyért: Hurrikán KK-Munkácsy BK 95-93 (56-44) Legjobb dobók: Tóth S. (28), Marosi (20), illetve Gálosi (36), Sziget (22). Henger KK-SP 54 SC 76- 70 (29-30) Legjobb dobók: Halász L. (29), illetve Magyarfi (27), Fokvári (20). 6-13. helyért: Tanítóképző-503. DSE 34-26(11-16) Legjobb dobók: Horváth K. (18), illetve Balázs (10). Fonyódi Petőfi-Gépész DSE 77- 34 (42-19) Legjobb dobók: Horváth B. (27), Nagy P. (25). Pick Out SC-Oázis-Triton 101-57(54-26) Legjobb dobók: Stier (22), Bertalan (19), Tót K. (19), il­letve Heffer (15). A Táncsics Gimn.-K. Gaz- dász II. mérkőzés elmaradt. A Hurrikán játékosa szerez kosarat a fehér mezes Mun­kácsy BK ellen (Fotó: Csobod Péter) Labdarúgás Teke NB 111 Kiütéses győzelem Szombaton a Kaposvári Építők SC-Kaposvári Köz- út-Strabag SE NB l-es házi­rangadó után került sor az Építők második csapata és a Komlói Bányász egymás el­leni találkozójára. A kaposvári együttes jó egyéni teljesítményekkel fölé­nyesen, magabiztosan verte ellenfelét. Kaposvári Építők SC II.-Kom­lói Bányász 7:1 (2339:2201) A kaposváriak eredményei: Nezdei L. 408 fa, Hász M. 405 fa, Mucsi S. 400 fa, Illés R. 394 fa, Győrfi J. 384 fa, Kalocsa J. 350 fa. Megyei II. osztály Északi csoport: Zamádi- Somogyvár 1-3, Kéthely-To- ponár 1-1, Andocs-Szőlős- györök 8-1, Táska-Mernye 0- 4, Öreglak-Balatonszabadi 3- 1, Balatonberény-Nágocs 5- 3, Zimány-Kaposvári Gaz- dász II. 1-1. Az élcsoport állása: 1. To- ponár 21 pont, 2. Kaposvári Gazdász II. 21 pont, 3. So- mogyvár 19 pont, 4. Öreglak 19 pont. Déli csoport: Kadarkút-lnke 1-3, Kastélyosdombó-Ber- zence 4-1, Kaposszerdahely- Vízvár 0-0, Lábod-Gyéké- nyes 3-1, Somogyudvarhely- Homokszentgyörgy 0-3, Bé- lavár-Bolhás 5-0, Lakócsa- Kaposmérő 1-1. Az élcsoport állása: 1. Béla­vár 22 pont, 2. Lakőcsa 21 pont, 3. Homokszentgyörgy 18 pont. Körzeti bajnokság Kaposvár, I. osztály. Sur- ján-Hedrehely 6-2, Nagy- berki-Kaposfő 1—1, Patalom- Magyaregres 4-0, Kaposfü- red-Somogygeszti 1-0, Ráksi-Kiskorpád 0-3, So- mogyjád-Mike 0-1. Az élcsoport: 1. Patalom 30 pont, 2. Kaposfő 24 pont, 3. Kaposfüred 20 pont. Kaposvár, II. osztály. Ta- szár-Kaposújlak 1 -2, Jákó- Igal 1-5, Fonó-Osztopán 1-4, Somogyaszaló-Bodrog 2-4, Alsóbogát-Mezőcsokonya 2-3, Kazsok-Szentgáloskér 0-3, Gölle-Csököly 2-0. Az élcsoport: 1. Kaposújlak 29 pont, 2. Mezőcsokonya 27 pont, 3. Somogyjád II. 25 pont. Diákolimpia Teljes barcsi siker a területi döntőben Barcson a városi sportcsar­nokban rendezték meg a diák­olimpia területi döntőjét, ame­lyen öt megye középiskolái­nak' a csapatai vettek részt. A területi döntő teljes hazai si­kert hozott: mind a leányoknál, mind a fiúknál a barcsiak dia­dalmaskodtak. A leányoknál — kilenc csa­pat — a Széchényi Ferenc Gimnázium (Tuboly Hajnalka, Kovács Viktória, Nagy Petra, Kovács Réka, Pálfi Katalin, Simon Barbara, Varkai Viktó­ria, felkészítő tanár: Kovács Istvánná) szerezte meg az első helyet 186,30 ponttal, megelőzve a 183,30 pontot szerzett pécsi Babits Mihály Gimnázium és Szakközépis­kolát, a 183 pontos mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumot és a 177,85 pontot gyűjtött sió­foki Perczel Mór Gimnáziumot (Baka Lilla, Székely Ilona, Háry Anikó, Bartos Lilla, Kiss Ildikó, Szeibert Edina, felké­szítő tanár: Koltay Éva). A fiúknál — négy csapat — a barcsi Erdészeti és Vízügyi Szakközépiskola csapata (Vekerdi Péter, Cservenka Gábor, Dörömbözi Roland, Mester András, Egle Zoltán, Szőllősi Tamás, felkészítő ta­nár: Kovács István) végzett az első helyen 274,90 ponttal, maga mögé utasítva a mohá­csi Kisfaludy Károly Gimnázi­umot (268,60 pont), a pécsi Zipernovszky Károly Ipari Szakközépiskolát (259,70 pont) és a nagykanizsai Cser­háti Sándor Szakközépiskolát (255,70 pont). A területi döntő megnyeré­sével mindkét barcsi középis­kola csapata bejutott az or­szágos fináléba, amelynek Sopron ad majd otthont április 3-a és 7-e között. Úszás A Toldi gimnázium a megyei győztes Két héttel az általános isko­lások után a középiskolások voltak a főszereplők a diáko­limpia megyei úszódöntőjén. A 16 aranyérmen négy kapos­vári középiskola diákjai osz­toztak: minden második arany táncsicsosé lett, míg három ju­tott a Munkácsy gimnázium­nak, ugyanennyi az Építőipari Szakközépiskolának, kettő pedig a Tanítóképző Főiskola gimnáziumának. Érdekesség, hogy voltak olyan számok, ahol sokan álltak rajthoz — például a fiúknál a 100 m-es gyorsúszásban vagy a 100 m-es mellúszásban —, de olyanok is akadtak, ahol az utolsó helyezett is felállhatott a dobogóra... A győztesek. Leányok. 100 m gyors (6): Böröczi Viktória (Kaposvár, Tanítóképző Főiskola gimná­ziuma) 1:06,03. 100 m hát (9): Petőfalvi Lilla (Kaposvár, Tán­csics gimnázium) 1:10,47.100 m mell (5): Takács Katalin (Kaposvár, Munkácsy gimná­zium) 1:24,59. 100 m pillangó (3): Fehérváry Ildikó (Kapos­vár, Munkácsy gimnázium) 1:15,04. 200 m vegyes (3): Böröczi Viktória (Kaposvár, Tanítóképző Főiskola gimná­ziuma) 2:35,79. 4x50 m gyorsváltó (4): Kaposvár, Táncsics gimnázium 2:10,46. 4x50 m vegyesváltó (4): Ka­posvár, Munkácsy gimnázium 2:24,50. 10x50 m gyorsváltó (2) : Kaposvár, Táncsics gim­názium 6:14,00. Fiúk. 100 m gyors (17): Bu­davári Zsolt (Kaposvár, Építő­ipari Szakközépiskola) 57,11. 100 m hát (6): Szemző András (Kaposvár, Táncsics gimná­zium) 1:03,67. 100 m mell (15): Kappéter Béla (Kapos­vár, Táncsics gimnázium) 1:13,78. 100 m pillangó (3): Katona Roland (Kaposvár, Élelmiszeripari Szakközépis­kola) 1:02,00. 200 m vegyes (5): Szemző András (Kapos­vár, Táncsics gimnázium) 2:19,43. 4x50 m gyorsváltó (8): Kaposvár, Építőipari Szakközépiskola 1:51,56. 4x50 m vegyesváltó (5): Ka­posvár, Táncsics gimnázium 2:02,00. 10x50 m gyorsváltó (3) : Kaposvár, Táncsics gim­názium 5:05,00. Kedden rendezték meg Ka­posváron a Toldi iskolában a IV. korcsoportos (15-16 éve­sek) fiúk megyei kosárlabda döntőjét a siófoki Krúdy szak- középiskola és három kapos­vári csapat, a Táncsics gim­názium, a Toldi gimnázium és az 503. sz. Ipari Szakmunkás- képző Intézet részvételével. Az első elődöntőben a házi­gazda Toldi fölényes győzel­met aratott a Balaton-partiak ellen. A másik ágon, a Tán- csics-503-as mérkőzésen a 37. percig nem dőlt el semmi (47-47), ezután a Táncsics szerzett minimális előnyt. Ezt sikerült is megtartania a lefú­jásig. A harmadik helyért ját­szott összecsapáson Vajda és Mészáros jó játékának kö­szönhetően huszonhét ponttal győzte le az 503-as a Siófo­kot. A döntő Ágfalvi hárompon­tos kosarával kezdődött, majd Bondor növelte a Toldi elő­nyét, ám az ötödik percben már a Táncsics vezetett két ponttal (11-9). A folytatásban a házigazdák nem adták ki a kezükből a vezetést, s fokoza­tosan növelve előnyüket ti­zenhét ponttal nyertek. Brantmüller és Ágfalvi há­rom-három triplát dobott, utóbbi még zsákolt is egyet. A Táncsics az első félidőben jobban játszott, míg a Toldi a második játékrészben állt össze igazán. Elődöntők: Toldi gihm.-Krúdy szki 78-38 (34-18) Táncsics gimnázium- 503-as szakmunkásképző 53-51 (21-19) A harmadik helyért: 503-as szakmunkás képző- Krúdy szki 91-64 (39-26) ' A döntőben: Toldi gimn.-Táncsics gimn. 95-78 (39-34) V.: Pestality, Kertész. Toldi gimnázium: Brantmül­ler (31/9), Ágfalvi (15/9), Kiss (16), Szabó (14), Bondor (15). Csere: Nagy (4). Edző: Csapó Gábor. Táncsics gimnázium: Tivolt (10), Kilián (5), Klujber (10), Bakó (17/3), Drahos (25). Csere: Hantos (2), Mike (9). Edző: Karácsonyi Tamás. Orosz Ferenc Minden második arany a Táncsicsé lett

Next

/
Oldalképek
Tartalom