Somogyi Hírlap, 1993. április (4. évfolyam, 76-100. szám)

1993-04-01 / 76. szám

Házi példány SOMOGYI HÍRLÁP IV. évfolyam, 76. szám Ára: 13,80 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1993. április 1., csütörtök Antall-Horn találkozó A Miniszterelnöki Sajtóiroda tégnapi tájékoztatása szerint Antall József miniszterelnök, az MDF elnöke hivatalában — kérésére — fogadta Horn Gyu­lát, az MSZP elnökét. A talál­kozón Horn Gyula három kér­déskörről ismertette álláspont­ját. A privatizációról és azzal összefüggésben a parlamenti ellenőrzésről, a mezőgazda­sággal kapcsolatban kialakult helyzetről, illetve a termelő- szövetkezetek tulajdonviszo­nyait érintő kérdésekről és a nyugdíjasok helyzetéről. A miniszterelnök tudomásul vette Horn Gyula tájékoztatá­sát és javaslatait, azokat is­merteti a kormánnyal, illetve az MDF elnökségével és kép­viselőcsoportjával. Privatizáció és konjunktúra Hazánkban a gazdaság stabilizációja jól halad, a piac- gazdasághoz szükséges in­tézmények fejlesztése azon­ban napjainkban még elmarad a szükségestől — mondotta Bőd Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank elnöke azon a nemzetközi szakmai tanács­kozáson, amelyet a Konrad Adenauer Alapítvány rende­zett Privatizáció és konjunk­túra címmel Budapesten. MDF-MSZOSZ eszmecsere A Magyar Demokrata Fó­rum és az MSZOSZ tárgyaló csoportja — Boross Péter al- elnök és Nagy Sándor elnök vezetésével megbeszélést folytatott. A találkozón többek között gazdasági és társada­lompolitikai kérdésekkel fog­lalkoztak, és kifejtették véle­ményüket a közelgő társada­lombiztosítási önkormányzati választások előkészületeiről. Az utóbbival kapcsolatban mind az MDF, mind az MSZOSZ igen fontosnak tartja, hogy május 21 -én a vá­lasztások érvényesek legye­nek, a választópolgárok minél nagyobb számban járuljanak az urnákhoz, létrejöjjenek az önkormányzatok. Gorbacsov Jelcinről Mihail Gorbacsov szerint Borisz Jelcinnek új választá­sokat kellene kezdeményez­nie, mielőtt hatalma teljesen elapad. Ottawai sajtóértekez­letén a volt szovjet elnök kije­lentette: decemberig olyan embernek tartotta az orosz el­nököt, aki képes Oroszorszá­got elvezetni a piacgazdaság­hoz, ám azóta a helyzet meg­változott és egyre kevésbé van meggyőződve arról, hogy Jelcin képes erre. Csurkin Belgrádban Vitalij Csurkin orosz kül­ügyminiszter-helyettes ked­den Belgrádban Slobodan Mi­losevic szerb elnökkel tár- valt. A megbeszélés központ­iéban a boszniai válság állt. ';talij Csurkin: megpróbálja térni: a boszniai szerbek írják alá a Vance-Owen béketer­vet: Még mindig csak a bizonytalanság a biztos Tizenharmadikán végleg dönteni kell A gyártósor újraindításához egymilliárd forint kell— A munkások egyelőre várnak — Sajtótájékoztató a húskombinátban Most csak ennyi az üzem „termékválasztéka”. Az emberek mégis reménykednek: mielőbb lesznek még új termékek is (Fotó: Lang Róbert) Tizenharmadika talán nem lesz rossz ómen a Kaposvári Húskombinát számára. Az e héten megtartott igazgatóta­nácsi ülés után ugyanis Schmidt Ottó igazgató sem megállapodásról, sem szer­ződéstervezetről nem tudott beszámolni. Egyedül az biz­tos: legkésőbb a 13-ai igazga­tótanácsi ülésen dönteni kell, különben annyira „lezüllik” a gyár, hogy lehetetlen lesz a termelést újraindítani. Ahhoz, hogy a szalagok ismét működ­jenek, már így is körülbelül 1 milliárd forintra van szükség. (Folytatás a 3. oldalon) Learatták a nádat a Kis-Balatonon Befejeződött a nádaratás, megkezdték a kévékbe kötött, gúlákba rakott száraz vízinö­vény feldolgozását a dinnyési Nádker Rt Üzemében. A tár­saság, amely a Velencei-ta­von, a Balaton néhány náda­sában, a Kis-Balatonon, va­lamint az alföldi halastavakon takarította be a vizek téli ter­mését, az idei télen 3 millió kévét vágott le. A feldolgozott nád nyolcvan százalékát kül­földön értékesítik. Feltartóztattak egy magyar hajót A román hatóságok teg­nap a Dunán feltartóztattak egy magyar és égy orosz vasércszállító hajót. A román illetékesek azt gyanítják, hogy rakományukat az ENSZ tilalmi intézkedései el­lenére Jugoszláviába szán­dékoztak eljuttatni. ÁTADTÁK A DÍJAKAT A LEGSIKERESEBB CÉGEKNEK Megnyílt a tavaszi vásár JÓ HANGULAT MÁR VAN, ÜZLET IS VÁRHATÓ Már ezért megérte eljönni — mondták többen a kiállí­tók közül tegnap a II. Ka­posvári Tavaszi Nemzetközi Vásár megnyitóján. Valóban, a hangulat már a megnyitó idején, sőt már a be­rendezés alatt hamisítatlan „vá­sári” volt, azaz mindenki segí­tett mindenkinek, mindenki örült, ha a saját vagy a szom­széd standja szépre sikeredett. Márpedig szép lett, s ez el­mondható az egész kiállításra. A kívülállók és a kiállítók egyön­tetű véleménye, hogy ez új hely, az Ipari Szakközépiskola aulája, tornacsarnoka, galériája parkolója kiválóan alkalmas egy ilyen vásár megrendezésére. (Folytatás a 4. oldalon) Benépesült a kaposvári pa­vilon-város (Fotó: Kovács) Tegnap hirdették ki a megsemmisítő döntést Alkotmányellenes a vagyonnyilatkozat A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség előírására vo­natkozó rendelkezések tel­jes egészében alkotmányel­lenesek, ezért az Alkot­mánybíróság megsemmisíti. A testület határozatát dr. Herczegh Géza, az Alkot­mánybíróság helyettes elnöke tegnap hirdette ki. A határozat indokolásában rámutatott: az indítványozók ál­tal támadott jogszabályok a jö­vedelemadó ellenőrzése, a be nem vallott jövedelmek feltá­rása és az arányos köztehervi­selés érdekében írják elő a va­gyonnyilatkozat-tételi kötele­zettséget. Ezek a szabályok azonban — az Alkotmánybíró­ság megítélése szerint — nem alkalmasak a kitűzött cél eléré­sére. Nem alkalmasak, mert egyrészt a törvényhozó jelen­tős kivételeket állapít meg, másrészt a vagyonnyilatkozat is a polgárok bevallására épül, tehát a magánéletbe való to­vábbi állami beavatkozást tehet szükségessé. Az Alkotmánybí­róság szerint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog korlátozása — a kifo­gásolt törvényben meghatáro­zott módon — aránytalan be­avatkozást jelent az alapvető jogokba, ezért a vagyonnyilat­kozat szabályai alkotmányelle­nesek. A hagyományos magyar—osztrák barátság jegyében Göncz Árpád és Antall József fogadta Thomas Klestilt Az osztrák köztársasági elnök a tárgyalóasztalnál Kétnapos hivatalos látoga­tásra tegnap Budapestre ér­kezett Thomas Klestil, az Osztrák Köztársaság elnöke. Az osztrák államfő Göncz Ár­pád köztársasági elnök meg­hívásának tesz eleget. Tho­mas Klestil és kísérete külön- géppel érkezett Ferihegyre, majd a repülőtérről a Kossuth térre, az ünnepélyes fogadás helyszínére hajtatott. Az üdvözlés után a Parla­Megújításra szorul az újítási rendelet A feltalálók és újítók kitünte­tésére vonatkozó új rendelet előkészítését, az iparjogvé­delmi igazgatási szolgáltatási díjak, illetve a szolgálati talál­mányok díjazásának módosí­tását tervezi az Országos Ta­lálmányi Hivatal. Az intéz­mény a műszaki alkotótevé­kenység támogatására kidol­gozta a vállalkozások iparjog- védelmi tevékenységét segítő programot, illetve iparjogvé­delmi célprogramot indít. mentben megkezdődtek a magyar-osztrák tárgyalások. Thomas Klestil elsőként ven­déglátójával, Göncz Árpáddal találkozott, majd Antall József miniszterelnökkel ült tárgyaló- asztalhoz. Az osztrák elnök és a kíséretéhez tartozó szemé­lyiségek délután megkoszo­rúzták a Hősök terén a ma­gyar hősök emlékművét, majd Budapest nevezetességeivel ismerkedtek. Kőzetomlás a Mecsekben Halálos kimenetelű kő­zetomlás történt tegnap hajnalban a Mecsekurán Kft ötös aknájánál. Egy 24 éves vájár életét vesztette. Az omlás egy korábbi fejtési üreg kőzetének elszállítá­sakor történt. Mielőtt még ácsolatokkal biztosíthatták volna a munkahelyet, egy nagyobb és több kisebb kő zuhant a bányászra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom