Somogyi Hírlap, 1993. március (4. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-17 / 63. szám

1993. március 17., szerda SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 15 IGAZ LETT A SZÓBESZÉD Simon helyett Stickel a Kaposvári KC edzője Keserű pohár vagy kupa? Nem így gondolta Mészáros Péter csapatkapitány sem a döntő előtt. A kupát nem ő szo­rongatja... (Kele János felvétele) Telefax érkezett tegnap a szerkesztőségünkbe. A feladó Kováts Imre, a Kaposvári Ko­sárlabda Club ügyvivője. „A Kaposvári Kosárlabda Club vezetőedzője Simon Ká­roly a közelmúltban jelezte a sportegyesület vezetése felé, hogy a következő bajnoki év­ben nem tudja vállalni a csa­pat szakmai irányítását. Tekintettel a bajnokság kö­zeli — a csapat végső helye­zését alapvetően nem befo­lyásoló — befejezésére, a sportegyesület vezetése — egyetértésben a vezetőedző­vel — úgy ítélte meg a kiala­kult helyzetet, hogy az edzői feladatok átadása, a csapat alaposabb megismerése ér­dekében célszerű az edzővál­tás időpontját előrehozni. Ezért az edzői feladatok ellá­tására március 16-ával Stickel Péter — a csapat egykori játé­kosa — kapott megbízást. A sportegyesület vezetése reméli, hogy az új edző ha­sonló eredményességgel fogja irányítani a csapatot, mint Simon Károly tette, aki­nek szakmai vezetésével a csapat 1992-ben kivívta a Szuper Ligában való szerep­lés jogát.” A szurkolók az utóbbi idő­ben már hozzászokhattak, hogy a klubnál váratlan ese­mények történnek. Lapunk február 25-i számában — a városban elterjedt szóbeszéd alapján — kérdeztük: igaz-e, hogy Simon Károlyt Stickel Női mérkőzésen: t Pécsi VM-KASI 3-1 (1, 12, -8, 10) KASI: Varga, Antal, Valek, Gelle, Ágfalvi, Tárnái. Csere: Majtán, Varga, Sipos. Edző: Kökényessy Péter. Sok hiba csúszott a kapos­váriak játékába. A vendég pé­csiek jó teljesítményt nyújtva nyertek. Jók: Antal, Ágfalvi. KASI ifi-Pécsi VM ifi 3-0 Férfi mérkőzések: K. Építők-Épber SC-PEAC 3-0 (5, 4t 3) Kaposvári Építők-Épber SC: Kiss, Jezeri, Porkoláb, Tóth T., Tóth Gy., Bozóki. Csere: Méng, Varga. Edző: Gáspár István. Péter váltja fel az edzői posz­ton. Ezt akkor határozottan cá­folta az egyesület „vezetése", azaz Kováts Imre. Korábban Igor Kolicsev védelmében is több közleményt hozott napvi­lágra a „vezetés”. A végered­mény ismert: az orosz kosaras másodszor is távozott. Most Simon Károlytól váltak meg, mondván: közel a baj­nokság vége, s a csapat he­lyezése (a csoportban utolsó, 8.) aligha változik. Itt szeret­nénk emlékeztetni a klubveze­tést a bajnoki versenykiírásra, amelynek alapján a KKC akár még bajnok is lehet. Erre ugyan valóban csekély az esély, de esetleg előrébb le­hetne lépni. Hátrább már nem... Az indoklás szerint Stickel Péter viszont a hátralévő mér­kőzéseken alaposan megis­merkedhet a csapattal. Hogy ez mennyire szolgálja a jövőt, az majd kiderül. Köztudott, hogy a játékosok közül többen is távozni készülnek Kapos­várról. A közlemény szerint az együttes Simon edző vezeté­sével vívta ki a Szuper Liga szereplés jogát. Tudtunkkal a Szuper Ligában való indulást a Tungsram és a Honvéd egyesülése, valamint a Szol­nok visszalépése tette lehe­tővé. Ennyit a közleményről és a pontosságról. Sok sikert és eredményes szereplést kívá­nunk Stickel Péternek. A vendég egyetemisták hamar megadták magukat, s a házigazdák tetszés szerint ér­ték el pontjaikat. A mérkőzés mindössze 49 percig tartott. Jók: Jezeri, Tóth Gy., Bo­zóki. Építők-Épber ifi-PEAC ifi 3-0 Győri Széchenyi-Tabi RC *3-2 (8, 7, -14, -10, 12) Tabi RC: Kudich A., Angyal, Lukács, Stenbacher, Kudich B., Csizmadia. Csere: Laka­tos, Patakfalvi, Berta, Riba. Edző: Nagy Károly. A tabi együttes nem tudta kihasználni magassági fölé­nyét; játékosai gyengén ütöt­tek, amit a hazaiak lelkes me­zőnyvédekezéssel hárítottak és sikeresen visszatámadtak belőle. Kaposváron megoszlanak a vélemények arról, hogy mi­ként is kell értékelni a Somogy SC röplabdásainak kupa­ezüstjét. Egyesek kudarcról beszélnek, mások szerint rossz napja a legjobbaknak is lehet. Egyik tábor véleményét sem óhajtom erősíteni, mert nem ez a lényeg. A nagyobb értéket képviselő magyar baj­noki arany elnyeréséért vívott harc még hátra van. Vélhe­tően ismét ezt a két együttes néz majd farkasszemet egy­mással, éppen ezért most az ezüst minősítésénél is fonto­sabb a higgadt elemzés, érté­kelés. Mindezt megkönnyíti, de talán meg is nehezíti, hogy tulajdonképpen semmi rend­kívüli nem történt ott a Fáy ut­cában. Vagy mégis? Érdemes megemlíteni, hogy mindkét edző a találkozó után értékelésében a vereség, il­letve a győzelem okaként azokat a momentumokat so­rolta fel, amelyeket a mérkő­zés előtt — a kupa sorsa szempontjából — a legfonto­sabbnak tartott. Demeter György kaposvári edző hig­gadtságát megőrizve mondta, hogy együttese képtelen volt a saját játékát játszani, mert a szegediek rájuk kényszerítet­ték akaratukat. Nyári Sándor érthető elégedettséggel nyug­tázta, hogy elsősorban Kán­torból készültek és „belőle” si­került is jól vizsgázniuk. S most még egyszer a mér­kőzésről. Álmomban se jöjjön elő az a fergeteges játék, amellyel a szegediek lerohan­ták a somogyiakat. A háborúk Portisch továbbjutott, Polgár még játszik A Hotel Béke Radissonban a sakkozók budapesti világ- bajnoki zónaközi versenyén a magyarok jól hajráztak. Á Pol­gár-lányok, mind Judit, mind pedig Zsuzsa a sötét színeket vezetve gyűjtötte be a teljes pontot. Judit ezzel holtver­senyben a 2-5. helyen vég­zett, s így három társával körmérkőzést vív a továbbju­tást jelentő két helyért. Por­tisch Lajos viszont győzött, így csoportjában a harmadik lett, s ezzel továbbjutott. egy-egy ütközetét megelőző nehéz-tüzérségi előkészítés okozhat olyan sokkhatást, mint Hullmannék fergeteges nyitánya. A mieinket váratla­nul, s mi több, eléggé felké­születlenül érte ez a roham. Aligha hitték, hogy a Ti- sza-partiak belevágnak ilyen kockázatos kezdésbe. A ka­posváriak meglepetése kez­detben csak bizonytalanság­gal, majd idegességgel, sőt időnként pánikkal vegyesült. A szegediek valóban felkészül­tek Kántorból. Fegyelmezet­ten és taktikusan végrehajtot­ták azt, amire eddig egyetlen magyar csapat sem vállalko­zott. A legjobb hazai röplab- dást úgy igyekeztek „semle­gesíteni”, hogy szinte minden nyitásukat és valamennyi le­hetséges labdát rájátszottak. Ennél hatásosabb taktikát aligha találhattak volna! Sike­rült is csapatunkat — minde­nekelőtt Kántort — alaposan meglepniük. A magyar röp­labda éljátékosát talán még sohasem láttam ilyen tanács­talannak, s még azok a pró­bálkozásai sem jöttek be, amelyeket máskor álmából felverve is könnyedén megol­dana. Nem lehetett nem ész­revenni a szegedi taktikát. Demeter György is konsta­tálta, de hiába kért kétszer is időt, képtelen volt rendezni a sorokat. Hiányzott a csapat­ból, aki átveszi Kántor szere­pét. Együttesünk inkább „fegyvereit” eldobálva hátrált abba a bizonytalanságba, amelyben az első számú ha­zai játékos is vergődött. Mint megannyiszor, most is bebi­zonyosodott, hogy őt bárki egy személyben nem tudja pótolni. Ám a csapat talán megoszt­hatta volna ezt a terhet. Ez a vasárnapi Somogy SC azon­ban erre képtelen volt. A má­sodik és a harmadik játékrész számunkra kedvező pozíciói­ban is elsősorban Kántor fel­támadása eredményezte a pontokat, egy-egy társa — ta­lán csak Luksys a kivétel — többnyire statisztált ehhez. A taktikai vereségen túl ok­vetlenül szót érdemel a szem­ben állók küzdőszelleme. Mel­lettem ülő kollégám találóan jegyezte meg, hogy amelyik csapat (a szegediekre értette) képes így csúszni-mászni a „reménytelen” labdák után, az nem veszíthet. Igen, a gyenge játékunk ellenére, a második, és a harmadik szettben a mie­ink kezében volt az eredmény megfordításának a kulcsa. Ám az ellenfél erényét dicsérő „csúszás-mászás”, a hihetet­len harci kedv, a küzdőszel­lem ezúttal hiányzott csapa­tunkból. Ha legalább ebben fel tudtuk volna venni a versenyt az ellenféllel, — a csapat for­májától függetlenül —, ma sem esküdnék a 3-0-ra. Meggyőződésem, hogy a vereségből a győzelemnél is hatásosabban vonhatók le a tanulságok. A szegediek most nagyrészt a saját fegyverünk­kel vertek meg bennünket. Hi­szem és remélem, hogy ma­radt még olyan „titkos" fegyve­rünk, amelyet legközelebb még ellenük fordíthatunk. Jutási Róbert Nagybajomi röplabdasiker Veszprémben... Veszprém adott otthont a hagyományos Báthory Kupa leány gyermek röplabdator­nának, amelyen kilenc csapat mérte össze egymással a tu­dását. A tornán a somogyi színeket a nagybajomiak kép­viselték. A bajomiak csoport­jukban az elsők lettek, a dön­tőben viszont vereséget szen­vedtek a szlovák Komárnótól, s így végül ezüstérmesek let­tek. Egy különdíj is jutott a nagybajomiaknak Major Zsu­zsanna révén. ... és Fehérváron Székesfehérváron a mini leánycsapatok számára ren­deztek röplabdatornát Vörös­marty Kupa elnevezéssel. A 10 együttes — közte a Nagy­bajom első és második csa­pata — három csoportba osztva kezdte meg a küzdel­meket. A Nagybajom I. cso­portjában az első helyen vég­zett, a második csapat pedig második lett. Az első csapat a döntőben sajnos kikapott, s így ezüstérmes lett, míg a má­sodik gárda az ötödik helyen végzett. A székesfehérvári tornáról két különdíj került Nagybajomba: a rendezők Al­bertus Adrienn játékost és Nagy Zoltán edzőt jutalmazták egy-egy különdíjjal. Nagy volt a Police Kaposváron a Toldi Úti Álta­lános Iskola tornatermében rendezték meg a Fodrász Kupa kispályás teremlabda­rúgó-tornát négy csapat rész­vételével. A győzelmet a Po­lice csapata szerezte meg; a második hely a névadó Fod­rászoknak jutott, míg a har­madik az Omega, a negyedik pedig a Sportcsarnok lett. Hetven éven felülieknek ingyen A Kaposvári Rákóczi FC ta­vaszi mérkőzéseire ingyenes bérletet ad a hetven éven felüli szurkolóinak. Az érintettek — személyi igazolványuk felmu­tatása ellenében — hétközna­pokon délelőtt vehetik át a bér­leteket a sporttelepen levő irodában. Mai sportműsor Előkészületi labdarúgó­mérkőzés: Kaposvári Rákóczi FC-Marcali VSE. Kaposvár, Arany úti sporttelep, 16 óra. Kosárlabda NB I RÁJÁTSZÁS Az 1-8. helyért: 1. Tungsram-H. 13 12 1 1345-1039 25 2. Körmend 13 10 3 1075-1021 23 3. Szolnok 13 8 5 1100-1033 21 4. ZTE-Heraklith 13 7 6 1140-1145 20 5. Albacomp SC 13 5 8 1158-1235 18 6. Videoton SC 13 5 8 1092-1168 18 7. Csepel SC 13 3 1 0 1103-1203 16 8. Kaposvári KC 13 2 11 1023-1192 15 Meglepetések Key Biscayne-ben Több meglepetés született a Key Biscayne-i teniszver­seny férfi egyes második for­dulójában. A dél-afrikai Ond- ruska folytatta jó szereplését, ezúttal az amerikai Michael Changot búcsúztatta. A hol­land Haarhuis pedig az orosz Volkov ellen nyert. A nők már a harmadik fordulónál tarta­nak. Itt az osztrák Wiesner győzelme volt a legnagyobb meglepetés: ő az amerikai Jennifer Capriatit ütötte el a továbbjutástól. Különleges TOTÓ-kombinációk A 12. heti tippajánlatunkat az első oszlopban ismertet­jük. Számítógépünk ennek alapján készítette húszoszlo­pos kombinációját. 1. 1 111x2 x12x1 1x1x1 12x11 2. 1 xx112 11x11 2x211 xx112 3. X xx112 211 xx x1x21 1x1x2 4. 1 x2211 2121x 1x122 2x211 5. 2 x121x 2x1x1 12xx1 121 xx 6. 1 112xx x121x 1xx21 21x1x 7. 1 1211 x X2112 2x121 112x2 8. X 11xx2 x112x 21x1x x2x11 9. X 1x2x1 x2x11 1x21 x 1xx12 10. 1 1x122 x1xx1 x2xx1 2x1x2 11. 1 112x1 xx112 21x1x 21x1x 12. X x2112 x2112 2121x 11x22 13. X 21x2x 22xx1 2x21 x x212x A TOTÓ-kombinációt a SOL-INFO Kft (Budapest) számítógépe készítette olvasóink számára. Pelikán János Csak az Építők nyert Lecsorog a labda a KASI-sáncról (Fotó: Csobod Péter)

Next

/
Oldalképek
Tartalom