Somogyi Hírlap, 1993. február (4. évfolyam, 26-49. szám)

1993-02-11 / 35. szám

14 SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 1993. február 11., csütörtök KOSÁRLABDA NB I Ünneprontó körmendiek Menesztették a kemény öklű győri edzőt Tornyi: „Másnak kellett a helyem... ” - Vajda: „Féltem tőle, mert tudtam, hogy megüt...” Rendhagyó esemény történt kedden a győri stadionban: egy labdarúgóedző és egy újságíró között kialakult szóvál­tás tettlegességgel végződött. Egy nappal az incidens után mindkét fél megszólalt. Űjabb döntetlen a páros- mérkőzésen Hatodszor ült asztalhoz Polgár Judit és a francia szí­nekben sakkozó Borisz Szpasszkij. Partijuk a spanyol nyitás egy ritka változatával kezdődött, s a volt világbajnok bizony alaposan megnehezí­tette a világossal játszó Polgár Judit dolgát. A mérkőzés vé­gül is döntetlennel zárult, így a magyar sakkozó megőrizte egypontos előnyét. Sportegyesületek szövetségének ülése A Kaposvári Sportegyesüle­tek Szövetsége ma 17 órakor tartjas ülését a városi sport- csarnok tanácstermében. Többek között beszámolnak az eddig végzett mnunkáról és megbeszélik az idei feladato­kat. Szerepel a programban a sportszakszervezetek műkö­désével kapcsolatos tájékoz­tató is. Pénzdíjas torna Lengyeltótiban A Lengyeltóti es Vidéke Áfész vasárnap Áfész Kupa elnevezéssel pénzdíjas kispá­lyás labdarúgótornát szervez Lengyeltótiban a városi sport- csarnokban. A tornán hat csa­pat — Buzsák, Táska, Öreg­lak, Somogyvár, Somogyvá- mos és a házigazda Lengyel­tóti — vesz részt. Érdemes lesz majd hajtani, hiszen az Áfész Kupa rendezői 60 ezer forintot osztanak szét. Csütörtökön: Siófok-Vasas Siófokon Az eredeti megállapodástól eltérően nem a fővárosban, hanem Siófokon játsszák feb­ruár 11 -én (csütörtökön) a Sió­foki Bányász-Vasas-Smirnoff előkészületi labdarúgó-mér­kőzést. A „pályacserére” az angyalföldi klub kérésére ke­rült sor. A találkozó 14 órakor kezdődik az újhelyi edzőpá­lyán. Előkészületi labdarúgó­mérkőzés Körmend-Hunor- Kaposvári KC 91-77 (46-34) Kaposvár, városi sportcsar­nok, 1200 néző. V.: dr. Gen- csev, dr. Valovics. Körmend-Hunor: Camprag (18/12), Cziegler (12), Zsebe (13/3), Halm, (17/9), Klisura (29). Csere: Érsek (-), Kardos (2). Edző: Földi Sándor. Kaposvári KC: Kolicsev (5). Kis (11/3), Kovács L. (20/9), Fi- lipovic (14/3), Bognár (10). Csere: Nagy L. (9/9), Vojvoda (-), Hoffmann (8). Edző: Simon Károly. A mérkőzés előtt ünnepségre került sor. A Magyar Kosárlab­dázók Országos Szövetségé­nek Elnöksége döntése alapján Kaposvár is megkapta a „Ko­sárlabdasport városa” kitüntető címet. Az ezzel együttjáró zász­lót és emléktáblát Horváth Fri­gyes a szövetség főtitkára adta át Szabados Péter polgármes­ternek. Camprag két triplájával indult a találkozó, a házigazdák csak két perc elteltével találtak a ko­sárba. A vendégek harmadik hárompontosa után (15-9-nél) Simon edző időt kért, de ez sem használt csapatának. Jól védekezett és pontosan dobott a Körmend, s már 20-9-re ve­zetett. A félidő közepén két szép Kovács-passz után szer­zett kosárakkal hét pontra jött fel a KKC. A jó folytatás azon­ban elmaradt, két eladott labda után ismét nőtt a különbség. A körmendiek jó védekezése gyakran késztette hibára a ha­zaiakat. Tiszta dobóhelyzetig ritkán sikerült eljutni, így job­bára csak egyéni próbálkozá­sokat láthattunk. Nagy Laci be is dobott két hárompontost, de a társaknak megremegett a ke­zük. Némi gyógyírt jelentett, hogy Filipovic káprázatosán védekezett, óriási blokkokat adott a hazai palánk alatt. A hajrára azonban körmendi kol­légája Klisura is belelendült a játékba, s 14 pont előnnyel for­dultak a a vendégek. Szünet után Kovács és Nagy L. triplájával, majd Bognár és Filipovic duplájával hét pontra olvadt a körmendi előny (45- 52). Ott azonban megállt a ha­zaiak tudománya, ismét előjöt­tek a korábbi hibák. Kapkodóvá vált a csapatjáték, s néhány el­adott labdát követően már húsz pont lett a különbség (53-73). Egyedül Kovács és Filipovic „tartotta a lelket” a kaposvári csapatban, s nekik köszönhető, hogy három perccel a vége előtt újra feljött a KKC (67-77). A hátralévő időben Zsebéék ru­tinosan kijátszották a támadó­időket, s azok végén még kosa­rakat is dobtak. Győzelmüket Bognár vezeti a labdát Czi­egler előtt (Fotó: Csobod Péter) egy pillanatig sem fenyegette veszély. A körmendiek Kaposváron is bebizonyították, hogy a Tungs- ram-Honvéd mellett jelenleg ők a legjobbak Magyarországon. Már az elején magukhoz ragad­ták a kezdeményezést, s a to­vábbiakban is többnyire az tör­tént a pályán, amit ők akartak. A házigazdák ismét idegeseb­bek voltak a kelleténél, néhány játékosuknak semmi sem sike­rült ezen az estén. A Körmend legjobbjai Klisura, Camprag, Halm és Zsebe voltak, a hazai­aknál Filipovic és Kovács telje­sítménye dicsérhető. Kele János Tatabányai és rövid diós­győri edzősködése után Tor­nyi Barnabás immár a harma­dik NB l-es csapatot is „kiszol­gálta”. Győrből viszont nem önszántából jött el, kedden este közölték vele a szerző­désbontás tényét. — Mi történt a stadion öltö­zőfolyosóján? — A kérdésre Tornyi Barnabás válaszolt: — Hadd pontosítsák: nem az öltözőfolyosón, hanem a te­lefonközpontban történt a szóváltás — válaszolta Tornyi Barnabás. — De ütésről szó sincs, ezt határozottan taga­dom! Tény, hogy Vajdával nem túl jó a viszonyom. Olyan modorban írt edzői tevékeny­ségemről, ami joggal dühített fel. — Ez még nem ok az önbí­ráskodásra! — Ismétlem, mindenféle, a Vajda által szerzett orvosi lát­lelet ellenére nem ütöttem meg őt. Persze, éppen ez a látlelet, az állítólagos bántal­mazás szolgáltatott okot arra, hogy a győri vezetés felmond­jon nekem. Egy jól megszer­vezett provokáció áll az egész ügy hátterében. A Vajdával való szóváltás nélkül — nem tagadom, túl hangosan vitáz­tunk, s ebben én is hibás va­gyok — is megszabadultak volna tőlem Győrött. Az „ítéle­tem” már készen állt koráb­ban, a menesztésemről már napok óta hallottam híreket a városban. Másnak kellett a helyem. Amikor felmondtak, már tudtam, mert megemlítet­ték, hogy szerdán Gunyhó Ferenc vezeti a csapat edzé­sét. — Vajda ezt mondja, Ön mást állít, végülis mi az igaz­ság? — A telefonközpont veze­tője és a technikus sem látott ütést. Nem is láthattak. En­gem országosan meghurcol­tak azzal, hogy „utcai vereke­dőnek” állítottak be. Tervem az, hogy jogi úton fogok ezért elégtételt követelni. ♦ Vajda György, a budapesti, de Győrött, a Nyugati Hírlap­nál dolgozó újságíró így emlé­kezett vissza a történtekre: — Tornyit régóta ismerem, ellentéteink viszont csak ta­valy ősszel kezdődtek. A Rába gyenge szereplése nyomán többször is megbírál­tuk őt, megírtuk, hogy az edzőnek, aki a Rába-parti vá­rosban 2,6 millió forintot vett fel, nemcsak a szakmai mun­kája, hanem időnként hang­neme is kifogásolható egyes játékosokkal szemben. 0 azt hangoztatta, hogy Rácz Gá­bornak, a klub patrónusának a fizetett újságírója vagyok, s azért bírálom, hogy elbocsás­sák. Ezt mindig tagadtam és most is visszautasítom. — De mi történt azokban a keddi percekben ? — Amikor az irodaépület­ben találkoztunk, igen éles hangnemben támadt nekem, szó szót követett. Egészen szorosan álltunk egymással szemben, s nem titkolom, fél­tem a feldúlt Tornyitói. Bal ököllel vágott orron, amely mindjárt vérezni kezdett. Óri­ási zűrzavar keletkezett, ké­sőbb kórházba vittek, ahol orrgyökzúzódást állapítottak meg, s erről látlelet készült. — Tornyi azt állítja, hogy nem ütötte meg. — Ehhez nincs mit hozzá­tenném, a kórházban egyéb­ként fotók is készültek a sérült orromról. — Mi a következő lépése? — Igaz, Csizmadia Sándor, a klub elnöke az esemény helyszínén igyekezett nyug­tatni, s kérte, hogy gondoljam meg a folytatást, mégis úgy döntöttem: bírósághoz fordu­lok. Ezt „testi sértés vétsége" miatt meg is tettem. Kosaras aktivistákat köszöntöttek Tegnap délután a kaposvári városi sport- csarnokban — a Kaposvári KC-Körmend-Hu- nor NB l-es mérkőzés előtt — abból az alka­lomból, hogy Kaposvár a „Kosárlabdasport vá­rosa” lett, a Magyar Kosárlabdázok Országos Szövetsége olyan embereket, aktivistákat is köszöntött, akik nagyon sokat tettek azért, hogy a megyeszékhelyen meghonosodott e sportág. Ékes Tamás, a Somogy megyei Ko­sárlabda Szövetség főtitkára és Kertész István elnökségi tag bronzkoszorús kitüntetést vehe­tett át Horváth Frigyestől, az MKOSZ főtitkárá­tól. Ezután a megyei szövetség főtitkára, Ékes Tamás köszöntötte jubileumi jelvénnyel a kö­vetkezőket: Halmos Lászlót, Szíjártó Miklóst, Csanda Istvánt, Gémesi Tibort, Sótonyi Sán­dort, Mihályfalvi Lászlót, Antal Attilát, Stickel Pétert, Sziget Andrást, Skoda Lászlót, Somos- kövi Gábort és Szita Károlyt. Kaposvári Rákóczi FC- Marcali VSE 2-0 (0-0) Marcali, 100 néző. V.: Barna. Kaposvári Rákóczi FC: Ud- varácz (Halász) — Vörös (Göbölös), Mező, Deme, Ver- lasevics, Pintér — Abramzon, Hanusz (Gilitsch), Adorján (László) — Ozsváth, Zudariob (Fenusz). Edző: Fuisz János. Gólszerzők: Ozsváth, Gi­litsch. A mély talaj ellenére jó iramú játékot és kiegyenlített küzdelmet hozott az első já­tékrész. A második 45 perc­ben az NB ll-es Rákóczi FC jobb cseresorának köszönhe­tően mind nagyobb fölénybe került, amely gólokban is megmutatkozott. * * * Kedden a sportműsorunk­ban megjelent, hogy csütörtö­kön, azaz ma délután három órakor Kaposváron a Rákóczi FC előkészületi mérkőzést játszik a Nagyatádi VSE-vel. Az időpont stimmel, a helyszín azonban nem: a mérkőzésre ugyanis — a Rákóczi-pálya használhatatlansága miatt — Nagyatádon kerül sor. Kosárlabda megyei bajnokság 503. DSE-Henger KK 46-73 (24-35) Legjobb dobók: Antalics (8), illetve Harangozó (18), Radics (14). Legjobb dobók: Fonai (25) Váli (19), illetve Szabó G. (40) Tóth K. (23). Oázis-Triton-Hurrikán KK 72-97 (34-43) Munkácsy BK-Gépész DSE 59-97(26-53) Legjobb dobók: Sziget (14), Jakó (14), illetve Vörös (39), Ivánfi (18). Legjobb dobók: Heffer (13), illetve Marosi P. (31), Tóth S. (20). Építőipari-Táncsics Sl 89-53 (40-30) Universitas-Fonyódi Petőfi 55-59 (24-30) Legjobb dobók: Csók B. (19), Halmos (13), illetve Sza- lontai (20), Nagy P. (18). Tungsram-Pick Out SC 69-103 (37-44) Legjobb dobók: Szanyi (25), Antal (25), illetve Gyurkó (11). Titán KK-Táncsics Gimn. 105-94 (54-41) Legjobb dobók: Sótonyi (53), Sárecz (24), illetve Ta­vas (27), Hideg (22). Képünkön harc a lepattanóért a Munkácsy KK (világos mez)-Gépész DSE mérkőzésen) (Fotó: Csobod Péter) Posztumusz elismerés Ashe-nek A Nemzetközi Olimpiai Bi­zottság legmagasabb elisme­résével, az Olimpiai Érdem­renddel tünteti ki a vasárnap elhunyt amerikai teniszezőt, Arthur Ashe-t. A posztumusz díj odaítélését Juan Antonio Samaranch, a NOB elnöke je­lentette be New Yorkban. Samaranch kihangsúlyozta, hogy az AIDS-betegségben szenvedő, tüdőgyulladásban elhunyt kiváló sportember an­nak ellenére megtestesítette az Olimpiai Érdemrend által megkövetelt eszmét, hogy sportágából fakadóan ötkari­kás játékokon nem vett részt. Az Olimpiai Érdemrendet olyan sportolóknak, sportveze­tőknek, politikusoknak ajándé­kozzák, akik kimagasló szolgá­latot tesznek az plimpia eszmé­jének terjesztéséért. A leg­utóbbi díjazottak között szere­pelt Borisz Jelcin orosz elnök, akinek elévülhetetlen érdemei voltak az Egyesített Csapat ta­valyi olimpiai szereplésében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom