Somogyi Hírlap, 1993. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1993-01-02 / 1. szám

IV. évfolyam, 1. szám Ára: 13,80 Ft KÖZÉLETI NAPILAP A köztársasági elnök újévi köszöntője Göncz Árpád szerint 1992 a létért folytatott küzdelem éve volt. Kilométerkő a jövőbe vezető úton, amelynek vége még csak félig sejtett, ám ahonnan már nincs visz- szaút. Az államfő újévi beszédében méltatta, hogy eköz­ben a magyarság kitartással megőrizte értékeit és képes volt befogadni még elesettebbeket is. Tanulságként kie­melte: csak együtt, egymással szót értve juthatunk előre, mert a biztatásnál többet se Nyugattól se Kelettől okkal nem várhatunk. Az államfő az ország minden állampolgárához és a ha­tárokon túl élő magyarokhoz fordulva hangsúlyozta: az új év könnyű nem lesz de egymásnak könnyebbé tehetjük. Csehszlovákia-búcsú Szilveszter napján nem csupán az óévet, hanem ma­gát Csehszlovákiát is búcsúz­tatták Csehország és Szlová­kia lakói: a közös állam, 74 évi és 65 napi fennállás után megszűnt létezni. December 31-én tették közzé Pozsony­ban a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának (parla­mentjének) nyilatkozatát, amely szerint a Szlovák Köz­társaság szuverén, önálló jogállam, a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság egyik utódállama. Szlovákia kész arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szer­vezetének tagja legyen, és hajlandó teljesíteni mindazo­kat a kötelezettségeket, ame­lyek ebből a tagságból fakad­nak. A Szlovák Köztársaság egyúttal kinyilvánította érde­keltségét abban, hogy tagsá­got nyerjen az Európa Ta­nácsban, valamint részes ál­lamává váljék az alapvető emberi szabadságjogok vé­delméről megkötött európai egyezségokmánynak. sSk­ic $ L 1993. január 2., szombat :ámlálHofqatjá A húskombinát számláit forgatják a rendőrség szakértői Fal mellett adták el a húst, nyoma veszett a valutának A mostani igazgató jelentette fel a régit, s a raktárost HONATYÁK HAJNALIG Nincs médiatörvény Pápai üzenet A bosznia-hercegovinai polgárháború befejezését sürgette pénteken újévi misé­jén II. János Pál pápa. A Szent Péter bazilikában tartott misén a katolikus egyházfő rámutatott, hogy csökkent ugyan a nukleáris pusztítás veszélye, de a béke áldása még nem érkezett el minden­hová. A Szentatya szomorúan szólt arról, hogy „földrészün­kön, de különösen a balkán térségben még nem múlt el a pusztító háború és az erőszak veszélye”. Cziffra György kitüntetése Cziffra Györgyöt, a Francia- országban élő kiváló magyar zongoraművészt a Becsület- rend tiszti rendfokozatával ‘Öntették ki az újév alkalmából a francia kulturális miniszter előterjesztése alapján. Becsü­letrendet kapott Franciaor­szág budapesti nagykövete, Pierre Brochand is. Osztrák állásfoglalás Thomas Klestil osztrák szö­vetségi elnök újévi üzeneté­ben amellett foglalt állást, hogy az Európa- és a külpoli­tika kérdésében alakuljon ki minél szélesebb közmege­gyezés. A politikai vezetőket felszólította: mondjanak le az érzelmekkel való felelőtlen játszadozásról. Aki szándéko­san szítja az aggodalmakat, aki a szemellenzősségre, a szűkkeblűségre helyezi szá­mítását, az Ausztria és állam­polgárai érdekeivel ellentét­ben cselekszik. A Parlamentben a mé­dia-törvény szavazási proce­dúrája délután háromnegyed négykor kezdődött meg szer­dán. A T. Háznak 699 módo­sító indítványa volt és a tör­vény egészéről kellett dönte­nie. A média-törvény ügyében összeülő testület tanácsko­zása közben a plenáris ülés a szövetkezetek törvényességi felügyeletéről kezdett el vok­solni. Néhány módosító indít­vány elfogadása, illetve elve­tése után a T. Ház végül a tör­vényjavaslat egészét elfo­gadta. Következett a televízió zárolt pénzének feloldásáról E hónaptól változik a mun­kanélküli járadék fizetésének több feltétele. A segélyt az eddigi másfél év helyett csak egy évig kaphatják a munka- nélküliek. Az első negyedév­ben az előző átlagfizetés 75 százalékát, a további 9 hó­napban 60 százalékát kaphat­Aligha van okuk az újév megünneplésére a szarajevó- iaknak: pénteken hét halálos áldozatot jegyeztek fel az ost­romlott bosnyák fővárosban. Az AP jelentése szerint a szóló határozati javaslat, il­letve törvénymódosító javas­lat. Az előbbit 57, az utóbbit 60 százalékos többséggel fo­gadták el. A földművelési alapokról szóló törvényjavaslatokról részletes vitát is kellett tartani. Volt is hozzászóló, sőt szemé­lyeskedő vita is. A fő problé­mát az erdészeti és a vadá­szati alap okozta. Az állam vadászati monopóliuma épp­úgy szóba került, mint az er­dők védelme, a megművel­hető földterületek aránya, a rá­juk fordított költségek, i 'ész- letes vita, bár közben a mé­ják. A járadék alsó határa 8600 forint, felső határa az első félévben 18 ezer, a má­sodik félévben 15 ezer forint lesz. Nő a járulék összege is, a munkaadók a keresetek 5 százaléka helyett 7, a munka- vállalók 1 helyett 2 százalékot fizetnek a szolidaritási alapba. hét ember halálát orvgyilkosok vagy robbanólövedékek okoz­ták. A háborús áldozatok mo­hamedánok; köztük van egy 21 éves férfi, aki szilveszter éjszakáján nősült. diaügyben félrevonult testület végzett a munkájával, éjjel fél 2-ig tartott. A média-törvényt vizsgáló testület részéről Kulin Ferenc a kulturális bizottság elnöke ki­fejtette: A végszavazásnak nincs akadálya, de a törvény a legfontosabb passzusokban „lyukas”, ezért nem ajánlotta elfogadásra. Balsai István igazságügy-miniszter szintén arról szólt; A törvény elfoga­dásának nincs értelme. 122 el­lenszavazat, 170 tartózkodás mellett a törvényt el is vetet­tók; :o a téli szünet után tér­nek rá vissza. George Bush Szomáliában George Bush amerikai elnök csütörtökön megérkezett Szo­máliába. Az elnök egy C-141 óriás szállítógépen érkezett, Mogadishu repülőterére. A Reuter kiemeli, hogy Szomália a legveszélyesebb hely, ahová valaha is ellátogatott az Egye­sült Államok elnöke. Bush út­közben megállt Rijadban, ahol Fahd szaudi uralkodóval tár­gyalt, megbeszélést folytattak a START-megállapodásról, és a Szomáliái katonai akcióról. Az orosz és az amerikai hadá­szati támadófegyverek egy­harmados csökkentését elő­irányzó egyezményt Bush az évszázad megállapodásának nevezte. Schmidt R. Ottó, a Kapos­vári Húskombinát igazgatója feljelentést tett a Somogy Megyei Rendőr-főkapitány­ságon Szamosi János, a Knakk Kft készáru raktárá­nak vezetőraktárosa és tár­sai ellen különösen nagy ér­tékre elkövetett sikkasztás bűntette miatt, illetve Maro­sán László volt igazgató és több vezetőtársa ellen külö­nösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűn­tette miatt. Az ügyről dr. Újvári Sán­dort, a megyei rendőr-fő­kapitányság vizsgálati osztályának vezetőjét kér­deztük. (Folytatás a 4. oldalon) Korhelyfutás Mintegy 130-an álltak rajthoz Kaposváron a Corso cuk­rászda előtt a tegnap korhelyfutás startjánál. A nagyágyúk egész sora sorakozott fel a rajtvonal mögött, beszámoló a 10. oldalon. (Fotó.Gyertyás László) VÁLTOZIK JANUÁRTÓL Munkanélküli járadék Hét halott Szarajevóban Olasz buzdítás Oscar Luigi Scalfaro olasz elnök erkölcsi újrakezdésre buzdította az ország poltiku- sait és polgárait. A közéletet megrázkódtató botrányokon és ügyeken az igazság bátor­ságával felül lehet emelkedni. Aki vét az ország törvényei el­len, azt meg kell büntetni. Orosz-amerikai csúcs Nem Szocsiban, hanem Moszkvában rendezik meg ja­nuár 3-án az orosz-amerikai csúcstalálkozót. Hírügynök­ségi jelentések szerint Borisz Jelcin orosz elnök csütörtökön telefonon hívta fel George Busht, aki a Mogadishu előtt horgonyzó ÜSS Tripoli hadi­hajó fedélzetén vette a hívást. ÉJFÉL UTÁN NÉGY PERCCEL SZÜLETETT / Az AB-bébi neve: Kristóf Tavaly Nagyatádon, most Pécsett született a régióban az újév első gyermeke. Mik- lósné Arató Tünde — aki egyébként a pécsi Jókai úti ál­talános iskolában tanítónő — második gyermekét várta, el­sejére volt kiírva, szil­veszter napján este kilenc órakor még az újév otthoni megünneplésébe készülődött, amikor megindultak a szülési fájdalmak. A 3360 grammal éjfél után négy perccel született Kristóf mindjárt százezer forinttal gazdagodott, ugyanis a négy vidéki újévi gyerek egyikeként az ÁB-Áegon Általános Bizto­* dr. Bérezi András és a boldog kismama gyerekével sító Rt szokásához híven, életút biztosítással ajándé­kozta meg az újszülöttet, édesanyja pedig egy évre szóló CSÉB-M balesetbiztosí­tást kapott. Az okmányokat — egy nagy csokor virág, értékes Cse­mege-kosár és a Johnson & Johnson cég ajándéka kísére­tében — dr. Bérezi András, az ÁB-Aegon területi igazgatója, s helyettese Horváth Tamás, valamint Horváth István a me­gyei kárrendezési iroda veze­tője tegnap nyújtotta át a bol­dogságtól megilletődött kis­mamának. B. G. Benzin­árak A Shell-benzinkutatnál is módosulnak az üzem­anyag-árak januártól, az áfa bevezetése és a fogyasztási adó változásainak következ­tében. A Shell egységesen 5 forint­tal növeli a motorbenzin árát, a gázolajét 14 forint 50 fillérrel. Eszerint a 92-es oktánszámú benzin literenként 71 forint 50 fillérbe, a 98-as oktánszámú 74 forint 50 fillérbe, a 95-ös pedig 71 forintba kerül literen­ként. A gázolaj literje a Shell-kutaknál, 59 forint 50 fil­lér lesz. Az új árak január 1-jén reggel 7 órától érvénye­sek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom