Somogyi Hírlap, 1992. december (3. évfolyam, 283-307. szám)

1992-12-15 / 295. szám

1992. december 15., kedd SOMOGYI HÍRLAP — MEGYEI KÖRKÉP 3 Elvetélt munkásfórum Nagyatádon Valamennyi ismert hidraulikus autódaru szervizelését és szerelését az Erdőgép kft végzi. A megye egyik legnagyobb ilyen szerelőműhelyében foglalkoznak a daruk garanciális javí­tásával is. (Fotó: Kovács Tibor) Mondhatja bárki: önmagában nem nagy dolog, ha érdeklő­dés hiányában elmarad egy munkásfórum, mert bizonyára jobb dolguk is akadt a nagyatádiaknak, minthogy pénteken este a szeles, szemerkélő esőben a művelődési házig elbak­tassanak. A szervező, a Somogy Megyei Munkások Egyesü­lete legalább nyolcvan plakátot ragasztatott ki a virágos és zászlós városban. A fórumra invitáló hirdetmény lapunkban is megjelent. A kezdésre két hölgy és egy úr érkezett. A várakozás tizedik perce körül a két hölgy aztán el is távozott... Egy ember ma­radt csak. Egyike annak a közel kétszáznak, akiket néhány napja a bocsátottak el a konzervgyárból. A többiek hol van­nak? A kérdésre legyintés volt a válasz! Nem érdekli már az embereket semmi: lassan a saját sorsuk sem. Pedig Nagyatádot is elérte a legújabb kór: egyre kevesebb munkásra van szükség, leépít a konzervgyár és a gépgyár is. Az egy szem megjelent elmondta: akkor kellett volna fóru­mot tartani, amikor a gyárban elbocsátották őket. Akkor volt véleményük, nem is akármilyen! „Mindig csak ígérnek, de egyre rosszabb lesz" — szakadt ki belőle a keserű felismerés. A rendezvény elmaradt! Hiába plakátoltak és hiába szervez­tek. Talán a helyi „mag” hiányzott. Az, amelyik felismeri: nélkü­lük, helyettük senki sem cselekszik—, az ő érdekükben. Az is lehet, hogy nem a szervezőktől remélik sorsuk kedvezőbbre fordulását... (Lengyel) Pályázaton nyert támogatással TÁJOL A SOMOGY A Művelődési és Közokta­tási Minisztérium pályázatán nyert összeg felhasználásával tájol a kaposvári Somogy Táncegyüttes. E pályadíj nél­kül aligha vállalhatnák az uta­zás mostanában nagyon is megnövekedett költségeit. Luca napján Látrányban, a művelődési házban adott mű­sort az együttes, és táncházba hívták a közönséget a So­mogy tagjai. Berzencén a he­lyi hagyományőrzőkkel közö­sen lépnek pódiumra holnap este, csütörtökön pedig So- mogyjádon mutatkoznak be. A tánc, a színes muzsika nemcsak megszépíti a hosszú téli estéket, növeli a közösségi érzést, hanem a meglátogatott települések fiataljaiban is fel­ébreszti a vágyat az ilyen tán­cok iránt. Eltelt egy hét, újra kedd, megint itt a Kiskegyed! A 37. szám tartalmából 40 oldaton: maratom, ttiiassßy, dirties pletyka, ittatok 10 GYANÚBÓL- Kíváncsi partnerek gyakran tudni akarják egymásról: kivel? mikor? hol? hányszor? A féltékenységre külön iparág épül-t.- Ha nem találsz a családban nevelőszülőt, keress újsághirdetés útján - így döntött egy fiatal házaspár, és megtalálta az igazit.- Jön a karácsony! - ajándékozási, csomagolási főzési tippek - még időben!- Egy hölgy - akinek a kövérsége hozott sikert, karriert. Es persze divat, kozmetika, szerelem, sztárok, ma csakúgy mint minden kedden, benne van a Kishegyedben !! Aláírásgyűjtés a polgármester lemondatásáért A tét: Gölle békéje (Folytatás az 1. oldalról) A falu megosztottságának oka egyszerűnek látszik: a téesz szakadása. Szintén a kenyértöréshez vezeti vissza a viszályt Gölle tán egyetlen, közügyekben független pol­gára. Puska Ferenc plébános, aki más okot is említ: — A falunk, sajnos, két részre tagolódik: az egyik a gazdagabb ófalu, a másik a szegényebb új. A gazdagab­bak szemében az alsószegiek voltak már tahók, egygatyá- sok. Az utcán megköpködték egymást. Akkora a gyűlölet a faluban, hogy összebékíteni az embereket szinte lehetet­len. Én próbálom az egyen­súlyt tartani a templomban, mondom, hogy Krisztusunk egyik karja az ófalut, a másik az újfalut keresi, mégis szinte már a templom közepére is deszkából kéne falat emelni. Már a gyerekek közt is megy a téma, egy generáció viszi to­vább ezt a gyűlöletet, pedig én mondom nekik: „gyerekek, egyformák vagyunk, emberek vagyunk!” Vétek József téesz- elnök neve is szerepel az alá­írók között. — Akik a téeszbe beadták kiválási kérelmüket, túlnyomó- részt nyugdíjasok, csak 15 ak­tív tag van közöttük. A kiválók vitték magukkal az üzletré­szüket, egyebek mellett 800 hektár földet meg a sertéste­lepet. Nekünk a 190 aktív dol­gozónkból maradt 175; ezek­től az emberektől elvették az életteret, mivel a bérkeret 6 millió forinttal kevesebb lett. Következésképpen a jövő év­től el kell bocsátanunk mint­egy ötven embert. Az Ernőnek ezt nem tudják megbocsátani: miért tagadta meg azt a réte­get, ahol megbecsülték. Ma­gam sem értem, hogy a pol­gármester miért állt a Zsiga úr mellé. Ezt nem érti senki. Az Ernőnek itt nem volt semmi gondja, tehetséges fiatalem­bernek tartottam, elküldtem amerikai tanulmányútra, őt akartam utódomnak. Az is igaz, hogy akik hozták ezt a törvényt, azok nem gondoltak a végrehajtó felelősségére. Kovács Ernő polgármester, Vétek József majdnem-utódja így vélekedik: — A közmeghallgatáson megkérdeztem az embereket, mit jelent például az, hogy „a polgármester visszaélt a ráru­házott hatalommal”. Nem tud­ták megmondani. A kiválás kérdésével kapcsolatban: eh­hez mindenkinek törvényadta joga van. Végülis én egy ki­sebbség mellé álltam, ha pe­dig egy polgármester egy ki­sebbség mellé áll, azt nem szabad elítélni. Sőt... Amúgy én csak egy tag vagyok a sok közül, akik bejelentették kivá­lási szándékukat. Ha most ott maradok, akkor a kiválók egy emberrel lesznek kevesebben. — Többen úgy érvelnek, hogy ön „élen járt a munka- nélküliség térnyerésében." — (gy is meg lehet közelí­teni a dolgot, de ugyanakkor manapság munkahelyek szűnnek meg. Hibáztatnak-e valakit ezért? A szövetkezet­nek szerintem mindenképpen kellett volna embereket elkül­deni. De visszakérdeznék: amikor bejelentettük a kiválási szándékunkat, minket úgy el­küldték, mint a sicc; azóta sincs senkinek munkanél­küli-segélye, sem munkabére. Tudatosan nem hoztak létre döntőbizottságot, azért, hogy ne tudjunk oda fellebbezni. — Polgármester úr, le­mond? — Nem. Nem érzem ma­gam semmiben hibásnak. — Lesz még béke Göllé- ben? — Hát persze, hogy lesz. Minden csoda amúgy is há­rom napig tart. Az emberek meg fognak békélni. Balassa Tamás Somogyi agrárfórum kisgazdák nélkül Kis-Bóli Tibor: Az ilyen tulajdon nem tulajdon A Független Kisgazdapárt megyei szervezete a Somogyi Hírlapból értesült a megyei agrárkamara, a mezőgazda- sági bizottság és a megyei földművelésügyi hivatal által rendezett agrárfórumról — közölte szerkesztőségünkkel Kis-Bóli Tibor ügyvezető alel- nök, főtitkár. Szóvá tette azt is, hogy Németh Béla országgyű­lési képviselő jogtalanul hasz­nálja a kisgazda címet, és a mezőgazdaság átalakításá­nak sarkalatos kérdéséről nem a kisgazda elveknek megfelelően nyilatkozik. „A tulajdon kérdésében ugyanis semmiféle kétértelmű elvi állásfoglalás nem férhet össze a FKGP álláspontjával. Az álláspont közismert, a Kis­gazdapárt választási prog­ramja szerint a tulajdon szent és sérthetetlen. De miféle „va­gyonjegy” tulajdon az, amely- lyel a megnevezett semmiféle rendelkezési joggal nem bír fe­lette. Az ilyen tulajdon nem tu­lajdon. Ezért kell módosítani a termelőszövetkezeti átmeneti törvényt, hogy a kívülálló jo­gos tulajdonosok visszakapják a tőlük vagy szüleiktől elrabolt vagyonukat. Vissza pedig ak­kor kapják, ha rendelkezhet­nek is vele, mert jelenleg a tsz-vezetők rendelkeznek efe­lett a hatalmas vagyontömeg felett. Semmi biztosíték arra, hogy a vagyonjegyen közölt értékek megmaradnak, sőt máris fogyásnak indultak.” Az ügyvezető alelnök meg­jegyezte azt is: a kisgazdapárt elvárja a rendezőktől, hogy a többezres tagságát ne hagy­ják figyelmen kívül az ilyen fó­rumokon. A kisgazdák új prog­ramjukban ismételten meghir­detik, hogy elvetik a privatizá­ciót és a tulajdon szentségét vallják, teljes meggyőződéssel a reprivatizációt követelik, és ellene vannak a jogtalanul szerzett tulajdon védelmének. Másszóval ez azt is jelenti, hogy a Zsíros Géza által beter­jesztett módosító indítványt támogatják. Új polgármester Libickozmán Libickozma 61 választásra jogosult polgára közül har­minckilenc adta le szavazatát a hét végén tartott polgármes­ter-választáson. A két jelölt közül egy visszalépett. Ösz- szesen 37 érvényes szavazat volt. Kivétel nélkül valameny- nyit Horváth László, az eddigi alpolgármester kapta. Ajándékcsomagot osztanak Bogláron A balatonboglári városi gondozási központ ajándék- csomagokkal kedveskedik az alacsony jövedelmű nyugdíja­soknak, a nagycsaládosoknak és a munkanélkülieknek. A négyszáz csomagot, amely­nek több mint a fele pályázati úton került a gondozási köz­pontba, tegnap kezdték el el­juttatni „szolgáltatási helyére”. Dicséret somogyi lakóházakért A megyei önkormányzat ál­tal meghirdetett „Az év lakó­háza” pályázat két díjazottja az országos megmérettetésen is elismerésben részesült. A nagyatádi Zrínyi u. 32. szám alatti, valamint a balaton- lellei Úszó u. 30. számú családi ház tervezői és építte­tői dicséretet kaptak színvona­las pályázatukért. Az ered­ményt Budapesten, a Magyar Építészek Kamarája és Szö­vetsége Székházában a kö­zelmúltban hirdették ki. Miniszteri elismerés Böhönyén dr. Boross Péter belügyminiszter az őrsavatás alkalmával két rendőrt tünte­tett ki. Peti István főtörzsőr­mestert és Fülöp József törzs- őrmestert kiváló munkájáért miniszteri elismerésben és ju­talomban részesítette — tájé­koztatott bennünket dr. Frankberger Ferenc, a marcali rendőrkapitányság vezetője. Szomorú statisztika A halálos balesetek rész­aránya alapján az év első ki­lenc hónapjában Somogy az ország megyéi között a har­madik helyre került. Ez idő alatt a megyében 512 szemé- lyisérüléses közlekedési köz­úti baleset történt, és csaknem minden tizedik halálos volt. A balesetek száma az előző év azonos időszakához viszo­nyítva majdnem tizenöt száza­lékkal emelkedett. Csökken a tanulók száma a megyében Ebben a tanévben Somogy százhetvenhárom általános iskolájában nem egészen harmincnégyezer diák tanul, ezerháromszázzal kevesebb, mint egy évvel korábban. Bár az első osztályosok száma némileg emelkedett, több mint kétszázzal csökkent a nyolcadik osztályosoké. Lapostetök beépítése Kijelölték Kaposváron azo­kat a lapostetejű épületeket, amelyek alkalmasak tetőtér beépítésére. Elsősorban a kö­zép-blokkos és az úgyneve­zett csoportos épületek jöttek számításba. Mivel kevés az önkormányzat tulajdonában levő beépítésre alkalmas épü­let, bevonták a körbe a ve­gyes, illetve magántulajdon­ban levő háztömböket is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom