Somogyi Hírlap, 1992. december (3. évfolyam, 283-307. szám)

1992-12-10 / 291. szám

1992. december 10., csütörtök SOMOGYI HÍRLAP — MEGYEI KÖRKÉP 3 Ivóvizet kapott Kisperjés A főként cigányok lakta Kis- perjésen mintegy ötven család jutott egészséges ivóvízhez az új vízműhálózat kiépítésével. A most átadott vezeték építésére 1991-ben nyújtott be pályázatot a somogyszentpáli önkormány­zat. A következő évben a költ­ségek 50 százalékát, 1 millió 530 ezer forint céltámogatást kaptak, a fennmaradó összeget önkormányzati pénzből fedez­ték. A kéthelyi téesz és a DRV 2 millió 530 ezer forintból megépí­tette a hálózatot. így majd félmil­lió forintot megspórolt a so­mogyszentpáli önkormányzat. A településnek azonban van egy nagy gondja: nincs háziorvosa. Felújított és korszerű gépekkel fölszerelve várják az alkalmas szakembert. Földgáz Taranynak Már megrendelték a terve­ket és a pályázatot is benyúj­tották a földgázprogram meg­valósítására Taranyban. A mintegy 480 lakást érintő kom­fortosításhoz érdekeltségen­ként 40 ezer forinttal kellene hozzájárulni a lakosságnak. Gondot jelent, hogy a nagy­atádi fogadóállomásról mint­egy 6 kilométer hosszú holt vezetéket kell átkötni Tara- nyig, és ez nagyon megnöveli a gázvezetés költségeit. Jó hír azonban, hogy 25 közalkal­mazottjának már kifizette az egyhavi illetménynek megfe­lelő 13. havi bért. Hangverseny és pásztorjáték Harmadik éve már, hogy a kaposszerdahelyi templom­ban karácsonyi hangverseny­nyel összekötött hagyomá­nyos pásztorjátékot elevení­tenek föl az általános iskolá­sok. A helybeli pedagógus fér­fikar és két pécsi zeneművé­szeti szakközépiskolás éne­kes segítségével megszólal a dal és a furulya is. A bibliai idézetekkel és klasszikus me­sékkel színesített karácsony előtti estnek eddig minden év­ben nagyon sok látogatója volt a környékből is. Iskolás nővérkék A patalomi betegek szociá­lis otthona módszertani fel­adatokat is ellát a megyében. Nagy gondot fordítanak arra, hogy szakképzett személyze­tet alkalmazzanak az idős, be­teg emberek gondozására. Az otthonban dolgozó 23 nővér közül hatan vállalták, hogy el­végzik a kaposvári egészség- ügyi szakiskola szociális gon­dozó szakát. Ajándék a gigei gyerekeknek Gige mintegy 100 óvodás és iskolás gyermeke sereglett össze az idei Mikulás-ünnep­ségre. A várakozást siker ko­ronázta, mert a csomagok mellé 1000-1000 forintot is át­nyújtott a 45 apróság szülőjé­nek a gigei önkormányzat Mi­kulása. Fórum a szociál­politikáról Szociálpolitika, család, a gyermek- és az ifjúságvéde­lem aktuális kérdései címmel rendez fórumot ma a Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Kamara, valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkor­mányzata. Az eszmecserén dr. Órbán István, a Somogy Megyei Gyermek- és Ifjúság- védelmi Intézet igazgatója mond vitaindítót. Ma kezdődik az áfészek kongresszusa Az átalakulás új stratégiája A törvények rendelkezései szerint június végéig kellett átalakítani az áfészeket. Ezt követően döntöttek a kong­resszus összehívásáról is. A somogyi szövetkezetek átala­kultak a megszabott határidőre: most a tulajdonosoknak dönteni kell a szövetségük sorsáról, a stratégia fö kérdése­iről. Az előkészületek azt mutat­ják, hogy a szövetkezetek ké­szek azokra a változtatásokra, amelyek garantálhatják, hogy a piac hatékony szereplői le­gyenek. Horváth Lajos, az áfészek Somogy Megyei Szö­vetségének elnöke válaszolt kérdéseinkre. — Csütörtökön és pénteken Budapesten ülésezik az Áfé­szek kongresszusa. Az előké­szítés során részleteiben is megvitattuk a dokumentumo­kat. A véleményeket is figye­lembe véve állítottuk össze a végleges anyagot. — Mi határozza meg a szövetkezetek alaphelyze­tét? — Az új szövetkezeti tör­vény értelmében lényegesen nőtt a szövetkezetek önálló­sága, felértékelődtek az ön- kormányzatok, a tag-tulajdo­nosok ténylegesen is birtokon belülre kerültek, a vagyon 70 százalékával rendelkeznek. — Nem kicsi a küldöttek felelőssége... — A küldötteknek két dolgot kell számbavenniük: egyrészt az áfészek jelenlegi helyzetét, gazdasági, jogi lehetőségeit, másrészt pedig az érdekkép­viselet sorsát. A piacgazda­ságra való áttérés nehéz hely­zetbe hozta azokat a szövet­kezeteket, amelyeknek a ke­reskedelem a fő profilja. Itt je­lent meg a legtöbb szereplő, s a feketekereskedelem is. Je­lentősen visszaesett a forga­lom. Az áfészek kiszolgálta­tottjai voltak a nagykereske­delmi cégeknek is. Ezt a hely­zetet meg kell szüntetni: a szövetkezetek is létrehozzák saját nagybani beszerző egy­ségeiket, hiszen a kétszáz­nyolcvan áfész jelentős meg­rendelő. Ugyanakkor tervez­zük egy nemzetközi szövetke­zeti nagybani hálózat kiépíté­sét is. A másik lehetséges megoldás — ezt támogatják a somogyi szövetkezetek is —, hogy az állami vagyon privati­zációja keretében a Füszértek tulajdonát igyekeznek meg­szerezni. Erre lehetőség van, mivel a szövetkezetek ma­gánszemélyek társas vállal­kozásai. — Vendéglátás? Felvásár­lás? — A kongresszusi anyagok javasolják a szövetkezetek­nek: fontolják meg, hogy to­vábbra is üzemeltetik-e a ven­déglátóegységeket, mert eb­ben a szférában előnyösebb a magánüzemeltetés. De a szö­vetkezetek önállóan döntenek arról, hogy mit tesznek. Szóba került a felvásárlás integráci­ója is. Várhatóan szaporodik a kistermelők száma, ez pedig igényli a hatékony integrációt. Ezen a területen jó esélyei yannak az áfészeknek, hiszen ott vannak minden települé­sen. — Mi lesz a szövetség sorsa? — Az előkészítő munkála­tok során kiderült: szükség van a szakmai érdekképvise­letre. A szövetkezetek azt vár­ják, hogy a stratégiai célok ér­dekében az országos szövet­ség érdemi segítséget nyújt. Várhatóan gazdasági funkció­kat is megszavaznak az or­szágos szövetségnek. Java­solták egy kereskedelmi igaz­gatóság és egy vagyonkeze­lési igazgatóság létrehozását is. Új alapszabály is készült, amely minden téren lehetővé teszi a megváltozott körülmé­nyekhez való hatékony alkal­mazkodást. (Lengyel) Most még a beteg spórol rajta A minél gyorsabb és pon­tosabb diagnózis fölállítását segíti a német-osztrák Boeh- rínger Mannheim cég által gyártott Reflotron automata vérlaboratórium, amelyet tagnap mutatott be a cég magyarországi képviselete az érdeklődő szakemberek­nek az egészségügyi főisko­lán. A különösen háziorvosok­nak, kórházi laboratóriu­moknak, az éjszakai ügyele­tén és sürgős ellátásban dolgozóknak ajánlott, 16 féle paramétert 1 -2 perc alatt „kidobó” automata működé­sét Gerei Balázs, a cég diag­nosztikai szaktanácsadója ismertette a szakemberek­kel. A nagyrészt teljes vér­ből, festőcsíkra tett mintát pillanatok alatt analizáló gép a standard laboratóriumi vizsgálatok színvonalán in­formálja a szakembereket. A gyorsaság mellett nagy előnye, hogy nem kell a be­teget utaztatni, ezért — egyelőre — ők veszik a leg­nagyobb hasznát az okos készüléknek. A bemutató­nak — ezt a kaposvári Ml Kft szervezésében láthattuk — nagy sikere volt. Fotó: Gyertyás László A tagság tíz százaléka döntött a kiválás mellett (Folytatás az 1. oldalról) A megye szövetkezeteinek összesített vagyona 8 milliárd 698 millió forint. A 25 ezer 209 tagból mindössze 2500 jelen­tette be kiválását. Közülük csoportosan 1850-en váltak ki. Ä kivitt vagyon értéke nem éri el az egymilliárdot. A kárpótlási földárverések­ről szólva elhangzott: So­mogybán a szövetkezetek föld­területeiből 1 millió 681 ezer aranykorona értékű földalapot jelöltek ki. November végéig 114 árverést tartottak, melye­ken 461 -en szereztek új tulaj­dont. Összesen 39 ezer 914 aranykorona érték került kala­pács alá, az elárverezett terü­let 2560 hektár, ebből 360 hektár erdő. A licitálások so­rán 21 millió 219 ezer forintnyi kárpótlási jegyet használtak fel a tulajdonszerzésre. Laki Lukács Lajos, a megyei földhivatal megbízott vezetője arról is szólt, hogy szövetke­zetenként újabb két hónapnyi munka előtt állnak, hiszen tu­lajdoni lapok, helyrajzi számok szerint kell a nevesítést elvé­gezni. Pallér Endre, a megyei szö­vetség elnöke az átalakuláso­kat értékelve hangsúlyozta: nem a szövetkezetek szétve­rése, a megteremtett értékek lerombolása lett az eredmény, függetlenül a másfél évvel ez­előtti politikai közhangulatra. Németh Gábor tapsonyi szövetkezeti elnök kijelen­tette, hogy a tagság nem az érzelmei szerint, hanem raci­onális alapon döntött. Kosa Ferenc Kahyb-vezéri- gazgató szerint tudomásul kell venni, hogy a szövetkezeti tagság gondjai mellett ma az ország egyetlen legnagyobb létszámú politikai szervezete. Herner Endre titkár a ta­pasztalatokra építve hangsú­lyozta: tűrhetetlen a szövetke­zeti vezetők, az agrárértelmi­ség további becsmérlése. Az átalakulásokat követő folya­matokban mégis további tá­madások célpontjai lesznek. Ezért azt javasolta, hogy a tagság bizalma legyen a mérv­adó. Mészáros Tamás Kaposváron a műszaki kisáruházban Nyoma veszett ötmilliónak Elengedhetetlen növenyvedelem (Folytatás az 1. oldalról) Szabó Elek, a Nitrokémia Rt reklámosztá­lyának vezetője bemutatta az 1921 -ben alapí­tott vállalatot, amelynek termelési értéke mára meghaladja a 10 milliárd forintot. Fő profiljuk a növényvédő szer gyártása. Nagy gondot fordítanak a nagybani forgal­mazókkal, a termelési rendszerekkel és fel­használókkal tartott kapcsolataikra és a szakmai továbbképzésre. A széles körben ismert és használt nö­vényvédőszerek mellett dr. Sebestyén Endre ismertette a cég fejlesztési elképzeléseit, az alkalmazás-technológia jelenlegi helyzetét. A termékismertető tegnap a Proponit 720 Ec szert mutatta be. Gara Sándor, a Baranya Megyei NTÁ gyombiológusa a Nitrokémia növényvédő szereivel végzett post-emergens kukorica gyomirtási kísérletek eredményeit ismertette. Jusztin Antal az értékesítés, a kereskede­lem problémáit elemezve kiemelte, hogy egyre nagyobb igény van a kis csomagolású anyagok forgalmazására is. A szakmai nap befejezéseképp légi felvéte­leken mutatták be a gyártelepet, a környezet- védelmi létesítményeket, kiemelve a környe­zeti ártalmak kiküszöbölésére tett hathatós intézkedéseiket. (Mészáros) SZENET ES ÜVEGET „VISZ’’ A KÜLDÖTTSÉG Kaposvári segítség Eszéknek Az eszéki polgármester meghívására ma a horvát városba utazik Szabados Pé­ter, Kaposvár polgármes­tere, egy delegáció élén. A kaposvári küldöttség nem­csak jókívánságokat, hanem konkrét segítséget — ponto­sabban egy arról szóló leve­let — is visz magával. — Még a tavasszal, ami­kor Kaposváron járt az eszéki polgármester, hogy meglátogassa a Kaposváron menedékhez jutó polgárait, meghívta szóban azokat, akik tevékenyen részt vettek az itt tanuló 130 eszéki kö­zépiskolás segítésében — mondta Szabados Péter. — Most ezt levélben is meg­erősítette, valamint további segítséget kért a város újjá­építéséhez. A közgyűlésünk 700 ezer forint értékű támogatást szavazott meg, ebből félmil­lió forintnyi tüzelőt, ponto­sabban szenet, és 200 ezer forintért építőipari síküveget küldünk Eszékre. Az erről szóló levelet visszük ma­gunkkal. A segélyakció lebonyolí­tásában a MÁV és a Dél-du­nántúli Tüzép mellett a Ma­gyar Máltai Szeretetszolgá­lat kaposvári szervezete nyújtott segítséget. A karita­tív szervezet vállalta magára az adományozással járó összes procedúrát. A szál­lítmány várhatóan még az ünnepek előtt megérkezik Eszékre. Ötmillió forintos leltárhiány miatt zárták be a közelmúlt­ban a kaposvári Noszlopy Gáspár utcai műszaki kisá- ruházat. Az üzlet azóta már újra működik, mégpedig úgy, hogy a Somogy Kereske­delmi Vállalat vállalkozónak adta bérbe az egész áruhá­zát. Információink szerint vé­letlenül jöttek rá a nagy hi­ányra. Mivel az üzlet veszteség­gel működött, úgy döntött a vállalat vezetése, hogy a földszintet kiürítik, és vállal­kozónak adják ki, a műszaki kisáruházat pedig az épület emeleti részén üzemeltetik tovább. A „költözködést” megelőzően azonban leltá­roztak, s az eredmény ötmil­lió forint hiány volt. Másszó­val ez azt jelenti, hogy a bolt leltár szerinti árukészletének egyharmada hiányzott. A vállalat vezetése rögtön feljelentést tett a rendőrsé­gen, az üzletet pedig meg­szüntette és vállalkozónak adta ki az épületet. A felje­lentés — információink sze­rint — megérkezett a So­mogy Megyei Rendőr-főka­pitányságra. A rendőrség ennek kiegészítését, más­szóval: újabb adatokat kért a Somogykertől. Polgármestert választ Libickozma December 13-án időközi polgármester-választás lesz Libickozmán. A falugyűlésen a szavazásra jogosult polgá­rok közül (a két jelöltet is be­számítva) összesen nyolcán (!) jelentek meg. Igaz, hogy a megválasz­tandó polgármester csak másfél évig marad. A jelen­levők arról kérdezték a kör­jegyzőt, hogy áll a falu pénzügyi helyzete? A jelöltek egyike el­mondta: megválasztása ese­tén a falu életébe nyíltságot, a napi problémák közös megoldását vezeti be, ismer­teti a lakosok jogait, a pol­gármester és a képviselők kötelességeit. A másik; tulajdonképpen nem is akar polgármester lenni, csak éppen nem hagyhatja cserben a lakos­ságot... (Metz)

Next

/
Oldalképek
Tartalom