Somogyi Hírlap, 1992. október (3. évfolyam, 232-256. szám)

1992-10-01 / 232. szám

SOMOGYI i milk III. évfolyam, 2JÍ2. szám Ära: 13,80 l'l • w . s KqZ^ETI NAPILAP 1992. október 1., csütörtök MA: Kaposvár Közgyűlésre invitálja az önkormányzat a kaposvá­riakat keddre, közmeghall­gatásra hétfőre. Arra is ja­vaslatot kér, hogy ki legyen a város díszpolgára. A 11. oldalon megtalálható a képviselői fogadóórák lis­tája: cikk ismerteti a helyi adók tapasztalatait, vala­mint a Ki mit tud? verseny- kiírását. Andrásfalvy Ukrajnában Dr. Andrásfalvy Bertalan ma­gyar művelődési és közoktatási miniszter Ungváron felkereste a Hungarológiai Központot, talál­kozott az egyetem vezetőivel és diákjaival. Munkácson a vár res- turálásáról tárgyaltak, a Tanl- kepzőben tájékozódtak a kö­zépfokú szakoktatás helyzeté­ről. Beregszászon találkozásuk 'olt a város vezetőivel, a Kos­suth Lajos középiskola és a nemrég megnyílt gimnázium ta­náraival, és a Népszínház tagja­ival. A látogatás utolsó napján dr. Andrásfalvy Bertalan Rahón a szórvány magyarság életével ismerkedett, majd részt vett a haranglábi-lónyai átkelőhely megnyitó ünnepségén. Környezetvédelmi törvénytervezet A tárcaközi egyeztetést és a társadalmi vitát megelőzően már tegnap bemutatták a Kör­nyezetvédelmi és Területfejlesz­tési Minisztérium vezetői a kör­nyezetvédelmi törvény terveze­tét az újságíróknak. A tervezet lapvetően új megoldásokat ja- *-m íqy lehetségessé válik, i ,9py ku‘ 'ezetvédelmi szószó­lóhoz for hassanak majd az állampolgár eljárás kezde- menyezését grv6i ^ a környe- zetszennyez- egészségüket veszelyeztetiig másként nem talaltak jorjfvosiatot /\ tervezet a kodóbiaknál szigorúbb ga­ranciádat javasol a környezet­és egeszségvédelemi jogok ér- v, m esítésére. ORFK-MÁV megállapodás Új megállapodás szabályozza majd a MÁV és az Országos Rendőr-főkapitányság együtt­működését. Pintér Sándor rendőr vezérőrnagy, az ORFK ezetője és Csárády János, a MÁV vezérigazgatója írta alá tegnap. Az 1982-ben kötött megállapodás módosítását az indokolja, hogy az idegenek ál­tal okozott károk, a vasúti közle­kedés biztonságát, a pályaudva­rok rendjét és az utasok nyu­galmát sértő cselekmények száma az utóbbi két évben rendkívül megemelkedett. Kupa átadta a költségvetést Kupa Mihály pénzügyminiszter tegnap beterjesztette a parla­mentnek a jövő évi költségvetési törvény tervezetét. A vaskos do­kumentumot átadva a ház elnö­kének, Szabad György hangsú­lyozta: két hónap áll a képviselők rendelkezésére, hogy döntsenek a legfontosabb kérdésekben. OKTÓBER: MÚZEUMI ÉS MŰEMLÉKVÉDELMI HÓNAP A somogyi múlt értékei Fórum a műemlékekről — 3 millió megóvásra — Figyelem Babócsára és a megyeházára Az évtizedes hagyományoknak megfele- zottságának titkára elmondta: bizottságuk lően október a műemlékek és a múzeumok október 12-én műemléki fórumot tart a me- hónapja. gyeházán. Ezalatt országszerte rangos rendezvé- A nyilvános rendezvényen, amelyre sok nyekkel igyekeznek ráirányítani a figyelmet érdeklődőt várnak, a somogyi régészeti fel- a kultúra e kiemelkedő területére. tárásokról és a babócsai középkori romterü­L. Szabó Tünde főépítész, a megyei köz- létről hangzik el előadás, gyűlés környezetvédelmi és műemléki bi- (Folytatás a 3. oldalon) Európába megy-e a megye? Göncz Árpád nyitotta meg a konferenciát Harkányban Drágul a PB-gáz A Primagáz-Hungária Rt ok­tóber 1-től módosítja a pro­pán-bután gázkeverék fo­gyasztói árát — közölte a részvénytársaság Illetékese. A PB-gáz termelői ára — a MÓL Rt és a Prímagáz Rt által nemrégiben aláírt szerződés szerint — havonta követi a vi­lágpiaci árváltozásokat. A fo­gyasztói árak emelését ez a tény, valamint a közelgő téli időszak korábbinál jóval ma­gasabb beszerzési árai tették indokolttá. A Primagáz-Hun­gária Rt területén — vagyis a korábbi TIGÁZ, DEGÁZ, DDGÁZ területén — az életbe lépő új árak a következők: ki­logrammonként 33 forint, ezen belül 11,5 kilogrammos töltő­súlyú palackba töltve 379 fo­rint, 23 kilogrammos palack­ban 759 forint palackonként. Tankautóban a vevő telephe­lyére bérmentve leszállítva, le­fejtve maximálisan 29 ezer fo­rint tonnánként, míg a motori­kus célra használt gázkeverék fogyasztói ára 69 ezer forint, amelyből 31 ezer forint az adó. Előbb-utóbb a jelenlegi te­rületi elv is korrekciókkal jár Magyarországon, a megyei szint szerepének megítélé­sekor sem lehet elfelejteni az emberi tulajdonságok fontos­ságát, az igazgatottak és igazgatók viszonyát A mára kialakult közigazgatási rend­szert nem lehet arra kész­tetni, hogy a benne dolgozó emberek a túlélés taktikájára építsenek. Ezen gondolatok jegyében nyitotta meg a Ba­ranya megyei közgyűlés által szervezett, Európába megy-e a megye? című háromnapos országos konferenciát tegnap Harkányban Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke. A konferencián Kőtörő Mik­lós, a Megyei Önkormányza­tok Országos Szövetségének elnöke bevezetőül megállapí­totta, hogy a megyék egy év­nyi útkeresés után annak tu­datában dolgoznak a felelős­ségi körükbe tartozó polgá­rokért, hogy régi szerepük a múlté. Új funkcióikat a térsé­gek középszintű igazgatását meghatározó háttérmotívu­mok tudományos kutatá­sokra támaszkodó feltárásá­val lehet és kell megfogal­mazni, s ennek során nem­csak a megyék, hanem az érintett települések önkor­mányzatainak igényeit is fel kell mérni. A holnap szekcióülésekkel folytatódó konferencián részt vesznek az ország megyei közgyűléseinek tisztségvise­lői mellett az önkormányza­tokkal foglalkozó szakembe­rek. Meghívást kaptak or­szággyűlési képviselők és vezető országos politikusok is. A Megoldás megoldásai Szoftver-, számítás- és irodatechnikai bemutatót tartott teg­nap a MTESZ-székházban a Megoldás rendszerház. Szita Ká­roly alpolgármester nyitotta meg a két napig nyitva tartó kiállí­tást. Szükség van arra, hogy a partnerek és a nagyközönség is megismerje, milyen új termékeket forgalmaz a Megoldás rend­szerház. Á tegnapi megnyitón megjelent a Toshiba cég képvise­lője is. A Megoldás partnereként bejelentette, hogy a két nap alatt jelentős árkedvezményt is adnak a vásárlóknak. A számí­tástechnikai berendezések mellett egyébként fénymásolók, fa­xok, írásvetítők is láthatók itt. (Fotó: Kovács Tibor) BIZONYÍTÉKOK az elnök múltjáról Cseh Sándor TÉNYÉK, ADATOK A BALATONI NYÁRRÓL Kevés volt a vihar, feljelenti Torgyánt Az elutasított kereset után, vádol a megvádolt Németh Béla kisgazdapárti főtitkár tegnap az FKGP Thö­köly úti ideiglenes központjában tartott sajtótájékoztatóján kijelentette: a novemberben esedékes nagyválasztmányi ülésen nem új pártot kívánnak alapítani, hanem a jelenlegit megújítani. Ezzel teljes mértékben egyetértett névrokona, Né­meth Béla kisgazda képvi­selő, akit frakciója a hét vé­gén választott meg a képvi­selőcsoport helyettes veze­tőjévé. A sajtótájékoztatón Cseh Sándor alelnök közölte: a Pesti Kerületi Központi Bíró­ság szeptember 23-ai dá­tummal elutasította Torgyán József keresetlevelét, ame­lyet Antall József és Cseh Sándor ellen a személyiségi jogok megsértése miatt nyúj­tott be. Az ügy előzménye: Cseh Sándor a sajtóban többször kijelentette Tor­gyán Józsefről, hogy a hír­hedt Tutsek-féle vérbíróság jegyzőkönyvvezetője, vala­mint lll/lll-as ügynök volt. Ez utóbbit az alelnök a minisz­terelnöktől szerzett informá­cióra hivatkozva állította. Cseh Sándor most azt kö­zölte: olyan bizonyítékokkal rendelkezik Torgyán József jegyzői múltjából, amelyek alapján feljelenti nevezettet a legfőbb ügyésznél. Sze­rinte állampolgári joga és kö­telessége ezt megtenni, mi­vel Torgyán József részt vett az 1956 utáni kegyetlen megtorlásban, és ez — úgymond — „nem kevesebb bűn, mint a mosonmagyar­óvári vérengzés". annál több a napsütés Ötvenéves átlagok dőltek meg — Tragédiák a tavon Az Országos Meteorológiai Szolgálat balatoni viharelöre- jelző obszervatóriuma és a rendőrség balatoni fényjelző szolgálata szeptember 30-án befejezte idényjellegű, május 1-jétől adott előrejelzö-viharjelző szolgáltatását. 90 km/óra sebességet meghaladó szélvihar az idei szezonban csak négy alka­lommal tombolt a Balatonon. A legerősebb széllökéseket május 11-én és június 3-án az esti órákban (20-23 óra között regisztrálták, mindkét esetben 102 km/óra sebességet. (Folytatás a 4. oldalon) A román választásokról A román választások kimenetele várható volt, bár sokan eltérő eredményt reméltek. Minden­esetre örvendetes, hogy a Demokratikus Kon­vencióval sokkal színesebb lett a politikai paletta, s megnövekedett a konvenció, a vele szövetsé­ges RMDSZ súlya. E párok demokratikus elköte­lezettsége vitathatatlan és hasonlóan örvendetes, hogy a románok és a magyar kisebbségiek a de­mokrácia platformján együtt tudnak működni. Többek között erről is szólt Jeszenszky Géza kedden New Yorkban, a külpolitikai tanács tagjai előtt. Zöld költségvetés A GDP 2-4 százalékos gazdasági növeke­dést, 100-200 ezer új munkahely létesülését, környezet- és egészségkímélőbb gazdaságot ígérnek a Levegő Munkacsoport szakértői — Kiss Károly és Pavics Lázár alternatív költség- vetési tervezetükben, amelyet tegnap mutattak be a sajtónak és az érdeklődőknek a Buda­pesti Műszaki Egyetem Vásárhelyi Pál Kollégi­umában. Az első magyarországi zöld költség- vetési alternatíva csökkentené a társasági és a személyi jövedelemadóból befolyó költségve­tési bevételt. A Balatonnál az idei nyár vi­harokban szegény, az átla­gosnál szárazabb, melegebb és napsütésben gazdagabb volt. A viharjelzési szempont­ból kritikus, legalább 40 km/ óra sebességet elérő széllö- késű napszakok megoszlása az alábbiak szerint alakult: 75 nappali, 61 éjszakai időszak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom