Somogyi Hírlap, 1992. szeptember (3. évfolyam, 206-231. szám)

1992-09-01 / 206. szám

SOMOGYI HÍRLAP ______________________________________________________________________________ • • -S _ _ • I II. évfolyam, 206. szám Ára: 9,60 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1992. szeptember 1., kedd FOLYTATTA MUNKÁJÁT AZ ORSZÁGGYŰLÉS A kis-kisgazda frakció vége Lassan megtelnek a gabonasilók a Somogy Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Válla­lat kaposvári nagymalmában. Eddig huszonegyezer tonna gabona került a tárolókba. A környék termelőszövetkezetei naponta hatezer tonnányit szállítanak be. Ha a gabona be­szállítása a mostani ütemben folyik, akkor két hét múlva már valamennyi siló megtelik. Gyertyás László felvétele A tanárok áskálódásnak tekintik a vezetés ellen tett bejelentéseket Oktatók értekezlete az állattenyésztési karon Tervezik a „nulladik” évfolyam indítását — A Medosz nem ért egyet a TDDSZ-szel, Vörös Gábor bizonyítani akar Antall József fogadta Tom Lantost Antall József miniszterelnök tegnap fogadta Tom Lantost, az Amerikai Egyesült Államok Képviselőháza magyar szár­mazású tagját. A beszélgeté­sen szóba kerültek a ma­gyar-amerikai gazdasági kap­csolatok, a magyar belpolitikai helyzet és a kelet-közép-eu- rópai térség problémái. Kórházvezetők konferenciája Az egészségügyi ráfordítá­sokat tekintve jelenleg egy magyar állampolgár „értéke” körülbelül 16 millió forint, mai csupán egynegyede, egy­ötöde a nyugat-európai átlag­nak. Ezt az adatot Botos Jó­zsef, az Országos Társada­lombiztosítási Főigazgatóság vezetője ismertette az orvos- és gazdasági igazgatók or­szágos tanácskozásán, teg­nap Budapesten. Elhangzott: amíg Európa fejlett országai­ban ma az orvosok jövedelme az átlagjövedelem 2,5-3-szo- rosa, ez nálunk csak az ezred­fordulóra érhető el. Kritikus a vízállás a Dunán Tovább csökkent a Duna vízszintje a hét végén. Bécs magasságában már csak 101 centiméteres vízmagasságot regisztráltak. Budapestnél pe­dig ez az érték elérte a kritikus 110 cm-t. A belföldi sétahajó­járatokat a jelentős igények miatt még nem szüntették be. Kevesebb külföldi jött Júliusban 4 millió külföldi lá­togatott hazánkban, 6 száza­lékkal kevesebb, mint az el­múlt év hasonló időszakában — közölték tegnap a Központi Statisztikai Hivatalban. A ma­gyar idegenforgalom szem­pontjából különösen fontos országok közül Ausztriából 16, Németországból pedig 24 százalékkal kevesebben ér­keztek. E két országból együt­tesen így id több mint 1 mil­lióan látogattak hazánkba, igaz, e vendégek egy része csak tranzitutas volt. A földárverések első hete Az elmúlt héten az 56 meg­tartott földárverésen 31 ezer 878 aranykorona összértékű föld talált gazdára. Erre az időszakra 67 árverést hirdet­tek meg a Magyar Közlöny­ben, azonban 11 helyen ér­deklődés hiányában nem tud­ták megtartani az árverést. A licitálásban 424-en vettek részt, közülük 379-en lettek földtulajdonosok az árverés végére. 18 táblára született megegyezés 1000 forint/ aranykorona áron. A licitárak az elmúlt héten 500 forint/ aranykorona értéken marad­tak, azonban Baranya me­gyében egy árverésen az 1000 forintot is elérték. Kéthónapos szünetének végéhez érve tegnap folytatta munkáját az országgyűlés plenáris ülése. Szabad György házelnök bejelentette, hogy Ugrin Emese levélben je­lezte: a sajnálatos képviselői halálesetek után a Független Kisgazdapárt 10 fős képvise­lőcsoportja a Házszabályban előírt létszám alá csökkent, így a képviseJőcsoport meg­szűnt. Ugrin Emese munkáját Valószínűleg nem minden diák fogadja kitörő örömmel a tanévnyitót. Ennek ellenére a megye valamennyi általános és középiskolájában, szak­munkásképzőjében megszó­lalj) a vakáció végét jelző, oly jól ismert csengőszó. So­mogybán 34 500 általános is­kolás ül padba; a középfokú oktatási intézményekben 11 — A meleg nyár után so­kan jósolnak forró politikai őszt. A jelek mindenesetre erre engednek következ­tetni. Miként látja Pozsgay Imre, aki az elmúlt időszak­ban inkább szemlélője, mint alakítója volt a történések­nek, milyen lesz az idei ősz? — Valóban forrónak ígér­kezik az idei ősz. Erősebben érzik az emberek az életkö­rülmények romlását, a szol­az egységesülő kisgazda frakcióban kívánja folytatni. Számos napirend előtti hoz­zászólásra került sor. Felszólalt Antall József mi­niszterelnök is, aki a több kép­viselő által is vitatott Csurka-dolgozatra utalva kije­lentette: addig állok az MDF és a kormány élén, ameddig a magyarság iránti töretlen elkötelezettségemnek eleget tehetek. A szülök is segítettek az első­sök költöztetésében a kapos­vári Gyergyai kollégiumban 150-en folytatják tanulmánya­ikat. A két főiskola és az agráregyetem állattenyész­tési karának hallgatói néhány nappal tovább élvezhetik a szünidőt. (Folytatás a 3. oldalon) gáltatások költségeinek nö­velését, s ezen az őszön a vállalkozók is tapasztalni fogják, hogy a hazai piaco­kon további kereslet-csök­kenéssel lehet számolni, s ami ebből a legriasztóbb, az élelmiszer-kereslet is tovább csökkenik. Az előbb említett gazda­sági gondok, szociális fe­szültségek enyhítésében a kormányra és a törvényho­Tegnap délelőtt tanévnyitó értekezletet tartottak az ösz- szes oktató részvételével a Pannon Agrártudományi Kábítószerei való vissza­élés miatt előzetes letartózta­tásba helyezett a Szombathe­lyi Bíróság egy osztrák, egy magyar és két jugoszláv ál­lampolgárt. A nyomozás ed­digi adatai szerint a gyanúsí­tottak korábban megállapod­tak abban, hogy Magyaror­szágon keresztül kábítószert juttatnak, Ausztriába. Április­zásra sem számíthatnak az állampolgárok, hiszen a már-már katasztrofális mé­retű költségvetési hiány, a külföldi eladósodás követ­keztében létrejött adós­ság-szolgálat — amely az erőforrásainkat külföldre kényszerítik — szűkre szab­ják a végrehajtó hatalom és a törvényhozás mozgásterét is. (Folytatás a 4. oldalon) Egyetem kaposvári állatte­nyésztési karán. A múlt tanév tapasztalatairól, az idei év új­donságairól - az új képzési ban heroinnal próbáltak sze­rencsét. Végül is az osztrák rend­őrök segítségével a vasiak fogták el a bűnszövetkezet négy tagját. Az ötödik kábító­szercsempészt az osztrák csendőrök csípték fülön a rá- bafüzesi határátkelőn: 801 gramm heroint és 65 gramm kokaint foglaltak le tőle. formákról -, s egy - az egye­temi légkört mérgező - áská- lódás-hadjáratról esett szó. (Folytatás a 3. oldalon) a vásár Kaposváron Alpoktól az Adriáig Holnap délelőtt 10 órakor nyitja meg kapuit az Alpoktól az Adriáig elnevezésű nem­zetközi kiállítás és vásár Ka­posváron, a sportcsarnokban, az RSG-csarnokban, a teke­csarnokban és a sportcsarnok területén mintegy 20 ezer négyzetméteres szabad terü­leten. A vásárt a Somogy Me­gyei és a Kaposvári Városi önkormányzat támogatásával a Surján Rt szervezte. Mint­egy 100 kiállító jelentkezett. Á kiállítás ideje alatt a gye­rekeket és a felnőtteket egya­ránt gazdag program várja a vásár területén. A Somogyi Hírlap holnap megjelenő számában részle­tes vásári tudnivalókkal szol­gál. A kiállításon kiadónknak is saját standja lesz, s ott nem­csak a vásári tudnivalókat tar­talmazó újságot megkapni, hanem a másnap megjelenő­újságba hirdetéseket is fel le­het adni. MOST IS NEHÉZ LESZ AZ ISKOLATÁSKA Az első becsengetés Ötvenezer diák kezdi meg a tanévet Somogybán Dr. Pozsgay Imre nyilatkozott a Somogyi Hírlapnak „E pártcsömörös világban politikai pártként is megmutatjuk magunkat” „A Nemzeti Demokrata Szövetségnek nagyon erős bázisa van Somogybán” Drogcsempészeket fogtak el a határon Holnap nyit

Next

/
Oldalképek
Tartalom