Somogyi Hírlap, 1992. augusztus (3. évfolyam, 181-205. szám)

1992-08-27 / 202. szám

8 SOMOGYI HÍRLAP — NYUGDÍJASOK OLDALA 1992. augusztus 27., csütörtök Szeptembertől jár a magasabb összeg A nyugdíjemelést nem kell külön kérni ÉRDEMES MEGNÉZNI... Emlékpark a mohácsi síkon Az Országgyűlés még az év elején határozatot hozott a nyugellátások és egyéb jutta­tások idei kétszeri emeléséről és kiegészítéséről. Mint ismeretes, a nyugdíjak második emelése szeptem­bertől esedékes, ennek folyó­sítását azonban nem kell kü­lön kérni. A nyugdíjfolyósító igazgatóság a kilencedik hó­naptól már a felemelt ellátást számfejti — és küldi — az érintetteknek. Átlagosan 6,5 százalékkal emelkednek az öregségi, a volt munkáltató által fizetett korengedményes, a rokkant­sági, a baleseti rokkantsági nyugdíjak és az átmeneti jára­dékok. Az emelés legkisebb összege 400, míg a legna­gyobb 1000 forint. A szeptem­bertől esedékes öregségi nyugdíj legkisebb összege — kivéve azokat, akiknek átlagfi­zetése a nyugállományba vo­nuláskor nem érte el az akkori minimumnyugdíjat — 6000 fo­rint. A fejfájások legyakrabban a koponya külső részében talál­ható fájdalomérzékelő részek ingerlése következtében ke­letkeznek. Az egyik legkínzóbb, soka­kat gyermekkoruktól életük végéig elkísérő fejfájás a mig­rén. Többnyire csak a fej egyik oldalán, ritkábban a fejtetőn vagy a tarkó tájékán jelentke­zik a fájdalom, émelygéssel, fokozott hang- és fényérzé­kenységgel kísérve. A migrént mindig megelőzi az általános rossz közérzet, néha álmos­ság, ingerlékenység, s két-há- rom óra hosszat tart. A migrén a túlhajszoltság, az álmatlan­ság, a rendszertelen étkezés, a szellőzetlen, oxigénszegény helyiségben vagy a tűző na­pon hosszabb ideig való tar­tózkodás, az átélt izgalmak ál­talános kísérőjelensége. Van­nak, akik hajlamosak erre a betegségre, s ez a hajlam örökölhető. Akik ezt tudják magukról, igyekezzenek kí­mélő és egészséges életmó­dot kialakítani. Fejfájást idézhet elő az ala­csony vagy a magas vérnyo­más is, a munka közben vagy után mutatkozó enyhe, de gyakran jelentkező fejfájás pedig olykor az agyérelme- szedés első tünete lehet. Akik A hozzátartozói jogon folyó­sított özvegyi, szülői nyugdíj, valamint az árvaellátás szintén átlagosan 6,5 százalékkal emelkedik, az alsó és felső ha­tár háromszáz, illetve ezer fo­rint. Az együtt folyósított saját és özvegyi nyugdíj legmagasabb összegét 9210 forintban hatá­rozták meg. A rendszeres, nyugdíjszerű szociális ellátásban részesü­lők 300 forinttal kapnak töb­bet, a baleseti járadékosok pedig átlagosan 6,5 százalék­kal, esetünkben az emelés maximumát 400 forintban ha- tározaták meg. Függetlenül a gyermekek számától emelkedik a gyer­mekgondozási segélyhez fo­lyósított jövedelempótlék: szeptember elsejétől 4150 fo­rint lesz. Ezt szintén nem kell kérvényezni, automatikusan a magasabb összeget postáz­zák a jogosultaknak. hajlamosak a görcsös megbe­tegedésekre, esetleg kerin­gési zavarokkal küszködnek, fokozottan megérzik az időjá­rás változásait; erős fejfájásról panaszkodnak akkor is, ha felerősödik a szél, vagy ha túl­ságosan magas a levegő ned­vességtartalma. A legtöbb embert a szennyezett levegő okozta fejfájás is megkínozza. Ha viszont sűrűn járnak sé­tálni jó levegőjű helyekre, pa­naszaik ritkulnak. Fejfájást okozhat a rövidlá­tás, a messzelátás és a rossz szemüveg is — megfelelő szemüveg viselésével elejét vehetjük a panaszoknak. A tartós fejfájás az alkati idegy- gyengeség, az idegesség tü­nete lehet. Az allergia is fejfá­jást idézhet elő: akik fokozot­tan érzékenyek bizonyos gyógyszerekre, ételekre, nö­vényi anyagokra, elsősorban allergiaellenes gyógyszerek­kel szüntethetik meg fejfájá­sukat. Ám a gyógyszerekkel vi­gyázzunk! Ahány féle a fejfá­jás, annyi féle az orvosság. Hogy melyik a megfelelőbb, azt az orvos döntheti ell Azok. akiket sűrűn gyötör a fejfájás, jobb, ha mielőbb orvoshoz fordulnak. Dr. F. Zs. — Az a hosszúlábú asszony vajon ki lehet? Úgy tartja a karját, mintha vinne valakit... Kilencéves kislány kérdezi ezt a közelemben, a Mohács és Sátorhely közötti Emlékhe­lyen. Szavai döbbentenek rá. mennyire hajlik a gyermek az absztakcióra, milyen érthető számára a modern szobor. Én bezzeg félórája keresem Ka­nizsai Dorottyát, és csak most ismerek rá. Élőttem áll, Babits Mihály sorait idézve: „Mint a sötét asszony a mohácsi té­ren...” Iszonyú lehetett az a munka, amit az ő irányításával 400 jobbágya elvégzett, meg­akadályozva ezzel a halottak meggyalázását és óriási jár­vány pusztítását. A nagyasszony azonosí­totta is az általa ismert halot­takat, és értesítette utóbb a családokat... Ma virágok borítják a halot­tak dombjait. Közöttük kop­jafa-erdő. Van, amelyik élethű szobrot formáz — ilyen pél­dául a csaknem gyermek II. Lajos király és a fővezér, Tö­möri Pál jól felismerhető alakja. Némelyik jelképes, de jellegzetes vonásokat hangsú­lyozó (ilyen Kanizsai Dorottya, Szulimán szultán, Mária ki­rályné jelzésszerű szobra és a A fiatal király. A kép sarká­ban Mária királyné jelzés­szerű szobra csataban elpusztult 15 ezer lo emlékjele is). Sok a régi ma­gyar kopjafa, a népművészet ihletét hordozó — ezek már Mohács következményeire Paripák emlekere utalnak, a felégetett falvak le­mészárolt lakosságára, a rab­szolga- vagy janicsársorsba hurcoltakra is emlékeztetnek. A kopjafákat faragó művészek stílusa eltérő, de a közös ke­gyelet összehangolja alkotá­saikat. Kő Pál dinamikus lendületű faszobrai valóságos csatatéri látomást idéznek elénk, Király József festett sírjelei a tote­mek stílusát és a magyar fej­fák motívumait használják fel, ifj. Szabó István a népi fafara­gás gazdag formanyelvén mondja el nemcsak a csata, hanem az azt követő másfél század panaszát is. Kiss Sán­dor az alföldi és az erdélyi te­metők kopjafáinak világát hozta az emlékparkba, Kani­zsai Dorottyát Samu Géza ál­modta fába. Az Emlékhely kapuja Pölös- kei József alkotása. Ezen a kapun a hazai és külföldi láto­gatók tízezrei haladnak át évente. A mohácsi ezrek álmát rin­gatja a messzenyúló síkság. A látogató emlékezetében fel­rémlik Kisfaludy Károly híres versének utolsó pár sora: „És te virulj, gyásztér! a béke ma­gasztos ölében, Nemzeti nagylétünk hajdani sírja, Mo­hács!" Bozóky Éva (Szabó) MIGRÉN, MINT „HŰSÉGES ÚTITÁRS” Mitói fáj a fejünk? Miért élnek tovább a nők? Minden zugban kávé... (EGY NYUGDÍJAS FELJEGYZÉSEI) A férfiak életük során álta­lában nagyobb egészségká­rosodásnak vannak .kitéve, mint a nők, ezért rövidebb ideig is élnek. A születéstől számítva a nők átlagos életkora hat év­vel nagyobb, mint a férfiaké, és a 65. életévtől számítva 1901-ben a nők átlagosan egy évvel, 1981-ben pedig már négy évvel éltek tovább, mint a férfiak. A nőket is érintő kockázati tényezőket tekintve a férfiak kétszer gyakrabban halnak meg szívkoszorúér-beteg­ségben, mint a nők, és a fér­fiak további hátránya, hogy a balesetek ötvenszer, az al­koholizmus hússzor, a dro­goktól való függés két és fél­szer gyakrabban fordul elő közöttük, sőt AIDS-ben is ti­zenötször gyakrabban be­tegszenek meg. Az egyik — néhány évvel ezelőtt lezajlott — zürichi tanácskozás meg­állapításai szerint viszont a nők között gyakoribb az úgynevezett „tisztázatlan” halálok. S az oka: mivel a nők esetében — kétszer gyakoribb depressziójuk, mélabújuk miatt •— ti­zenöt-húsz százalékkal gyakrabban kell számolnunk öngyilkossággal is. A nők magasabb életko­rában szerepet játszhat, hogy nagyobb az érvédő HDL-koleszterinszintjük, ke­vesebb stressznek vannak kitéve, és több szűrővizsgá­laton esnek át, fogékonyab­bak az egészségügyi felvilá­gosításra, életüket általában érzelmileg gazdagabb csa­ládi kötöttségben töltik, mint a férfiak. Tartósabb életbenmara- dásukat és hosszabb életü­ket azonban több „üröm- ’ csepp” is hátrányosan befo­lyásolja. Többen közülük izoláltan, szegénységben és időskori szellemi leépültségben él­nek, és — a szociális vizsgá­latok, tapasztalatok szerint — a 65 éven felülieknek csak tíz-tizenkét százaléka él egy fedél alatt háromge­nerációs (nagyszülő, szülő, gyermek) családban. Az öregeken azzal segít­hetünk, hogy igyekszünk ki­küszöbölni egyéni és közös­ségi nehézségeiket, és biz­tosítjuk számukra életük hát­ralevő részében a megfelelő anyagi, egészségügyi, csa­ládi és társadalmi hátteret — a minőségi életet. Dr. Angeli István A durvaság, a pimasz pök- hendiség, az erőfitogtatás, a megfélemlítés úgy burjánzik mostanság mifelénk, mint eső után a gaz és a dudva. Mon­dok erre egy példát, mely ko­rántsem nevezhető véletlen, egyedi esetnek. Történt, hogy — nem piaci napon! — beálltam Traban­tommal Kaposváron a piac­térre. A téren csak néhány ember lézengett, jármű se kö­zel, se távol — ám még fel sem ocsúdtam a nézelődés­ből, amikor centiméterekkel a kocsim hátuljától felbukkant, majd hátramenetben elsöpört mellettünk egy hatalmas ku­káskocsi. Vicsorgó — majd ijedségemet látva, vigyorgóra váltó — arc lesett rám oda- föntről. A szemetesautó ma­gas pilótafülkéjéből... Egy másik jelenség. A török idők óta soha ennyi virtigli ke­reskedő nem szaladgált Ma­gyarországon. Zokni, kávé, csokoládé... „Terítik” minden­felé. Szinte nem is számít már jobb embernek az, akinek nincs valamilyen kereske­delmi (ügynöki) elfoglaltsága. A somogyi megyeszékhelyen a szolgáltatóház környékén, a Zselic Áruháztól a postáig számos zöldséges kínálja por­tékáját; amott a könyvárusok standjainál nézelődhetünk. Kenyér, péksütemény úgy­szólván minden belvárosi ut­casarkon kapható... Sajnos, szeszt, kávét és cigarettát is árulnak minden zugban. Any- nyira nyilvánvalóan, hogy akik kínálják, még csak zugáru­soknak sem nevezhetők... Kerner Tibor Üdülés az „indián nyárban” A gyógyhelyek közül Hé­vízre és Hajdúszoboszlóra, a hegyvidéki pihenőhelyek kö­zül Mátrafüredre, Lillafüredre, Miskolctapolcára és Bakony- bélbe lehet kedvezményes üdülőbeutalókat szerezni. Az Üdülővendég-szolgálati Iroda (Budapest VI., Dózsa György út 84/B) hétfőn és pénteken 9-12.30, illetve szerdán 9- 15.30 óra között várja a kéthe­tes kedvezményes üdülést ké­rők személyes jelentkezését. Hallatják szavukat Szerte az országban hu­szonhat klubban, egyesület­ben, szakszervezetekben, il­letve a nyugdíjasok pártjában tömörült csaknem kétmillió embert képvisel a Nyugdíja­sok Országos Kamarája. A kamara — parlamenti össze­kötői révén — a mind széle­sebb nyugdíjasréteg gondjait, kéréseit az országgyűlési bi­zottságokhoz is eljuttatja, s vé­leményt nyilvánít a döntéselő­készítésben. Létminimum alatt A magyar nyugdíjasok száma már megközelíti a 2,7 milliót. Kilencven százalékuk él létminimum alatti összeg­ből, s ezeknek az embereknek majdnem 62 százaléka hat- száz-kilencszázezer forint közötti nyugdíjból tartja el ma­gát. A legalacsonyabb nyugdí­jakat többnyire azok kapják, akiknek az életkora 59-69 év. / Egbenyúló tejár 1985-től mostanáig jóval több mint háromszorosára nőtt a 2,8 százalékos zsírtar­talmú tej fogyasztói ára. Akkor 7 forint 50 fillért fizettünk egy liter tejért, s az azóta bekövet­kezett fogyasztói áremelkedé­seknek nagy szerepe van ab­ban, hogy 1987-től fokozato­san csökken az egy főre jutó tej- és tejtermékfogyasztás Magyarországon. Ingyenbérlet a nyugdíjasoknak Bérleteket vásárolt — korlá­tozott számban — a Rákóczi FC hazai mérekőzéseire a Nyugdíjasok Kaposvári Egye­sülete. Az ingyenbérleteket — alkalmanként — a nyugdíja­sok kérhetik, illetve azoknak a társadalmi közreműködőknek adják, akik munkájukkal hoz­zájárulnak az egyesület célja­inak eléréséhez. 63,8 milliárdot kaptunk A Társadalombiztosítási Alap idei első negyedévi kia­dásaiból 63 milliárd 843 millió forinttal részesedett a nyugel­látás. Ez 1 milliárd 652 millió­val — 2,7 százalékkal — ha­ladja túl az 1991. évi első há­romhavi összeget. Gálaműsor Kaposfüreden A Nyugdíjasok Szervezete­inek Somogy Megyei Szövet­sége és a Nyugdíjasok Ka­posvári Egyesülete megkö­szönte Horváth Gábornénak, a Kaposfüredi Művelődési Otthon vezetőjének az „Életet az éveknek” nyugdíjasvetél­kedő, illetve az augusztus 20-i gálaműsor szervezését és rendezését. A gálán mintegy kétszáz résztvevő idős ember jutott maradandó élményhez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom