Somogyi Hírlap, 1992. augusztus (3. évfolyam, 181-205. szám)

1992-08-27 / 202. szám

1992. augusztus 27., csütörtök SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 15 Lenni vagy nem lenni Levegőért kapkod Kaposvár sportja Tulajdonképpen örülnünk kellene. Elégedetten dörzsöl­hetnénk tenyerünket. Kaposvár minőségi sportja a zeniten van. Egy kézen meg lehetne számolni, hogy melyik magyar város büszkélkedhet tíz elsőosztályú csapattal. Abban pe­dig páratlanok vagyunk, hogy egyidejűleg két együttesünk is ősztől a nemzetközi szuper-ligában szerepel, miközben riasztóbbnál riszatóbb hírek érkeznek. Fuldoklik Kaposvár sportja. A pénztelenség, a klubok magukra hagyottsága már-már a létüket fenyegeti. Lám, a felszín alatt „csobog a mély." Ugye szép volt? Vajon lesz-e folytatás? (Foto: Csobod Peter) Válogatott labdarúgó-mérkőzés Sovány győzelem Magyarország Ukrajna 2-1 (0-1) O Somoskövi Gáborral, a ka­posvári sportbizottság elnöké­vel együtt mélyedünk el a számok tengerében. A rekre­ációs egyesületekkel együtt je­lenleg ötven sportklubot je­gyeznek Somogy székhelyén. Ezek éves támogatása 24,6 millió forint, s ehhez jön még az elsőosztályú csapatok ré­szére a városi sportcsarnok ingyenes biztosítása, s ez to­vábbi 16,3 millió forintos tá­mogatást jelent. Hogy ez az összeg mire elég, jelzi: au­gusztus 1-jéig 2,8 millió kivéte­lével már mindent elköltötték az egyesületek. Hogy aztán a most indult (és induló) bajnok­ságokban miből élnek, nehéz lenne megjósolni. Ismeretes, hogy Kaposvá­ron bevezettek egy úgyneve­zett normatív elosztási rend­szert: a rendelkezésre álló pénzt a minősítés, a teljesít­mény és a csapat iránt meg­nyilvánuló érdeklődés alapján osztják el. Ez országszerte pozitív megítélést kapott. Bi­zonyára ez is közrejátszott abban, hogy a kaposvári csa­patok eredményessége az előző évhez viszonyítva ug­rásszerűen javult. (Gondol­junk csak a Somogy SC, a Kaposcukor és a Rákóczi elő­relépésére!) Ennek következ­tében 30 %-kal több pénzre lenne szükség az idén, mint amennyi rendelkezésre áll. Tavaly 77 milliót költöttek el a város egyesületei, az idén a megnövekedett költségeket figyelembe véve 115 millióra rúghat ez a szám. Miből fedezik vajon a külön- bözetet? Erre a sportbizottság vezetője sem tud választ adni. Kesernyésen állapította meg, hogy Kaposváron a vártnál nagyobb mértékben szűkült az a gazdasági háttér, amely­ből a város élsportja részben táplálkozhatott. Elég csak ha a cukorgyár, a Volán, a KVGY visszavonulását említjük, sőt egy friss információ szerint a Tungsram is fontolgatja támo­gatásának megszüntetését. A múlt évben a városi és a megyei önkormányzat a sportra fordított össztámoga- tás 36 %-át biztosította. Eb­ben az évben alaposan meg­csappant a megye adakozó kedve: mindössze 2,1 milliót nyújtott a megyeszékhely sportjának. A jelek arra mutat­nak, hogy kivonulni készül on­nan. Maradtak tehát a klubok a megnövekedett költségek­kel, és minden jel arra utal, hogy csaknem teljesen ma­gára marad a város is a támo­gatásban. 0 Felmerül a kérdés: Kapos­vár költségvetése képes-e megbirkózni ezzel a feladat­tal? A választ természetesen ne tőlünk várják. Ha csak a számokat nézzük, talán elő lehetne teremteni a legszük­ségesebb összegeket, hiszen a megyeszékhely 3,5 milliárd forintos évi költségvetésének még a másfél százalékát sem éri el a sportra fordított ösz- szeg. Tudomásunk szerint számos megyei jogú városban ez az arány nagyobb, Kapos­várt ilyen szempontból a kö­zépmezőnybe sorolják. Talán ez a „helyezés” elfogadható lenne, ha ugyanakkor a város minőségi sportja ebben az összevetésben nem az orszá­gos élmezőnyhöz tartozna. Ezt az „ellentmondást” kellene most feloldania a városi köz­gyűlésnek, amely a jövő héten tűzi napirendre a kérdést. Az előterjesztésben mindössze négymillió forintos póttámoga­tásról szóló javaslat szerepel. — Mire lehet ez elég? — kérdezem Somoskövi Gábort. — Most ne is beszéljünk az 50 egyesületről, csak a két szuperligás csapatunkról és a Rákócziról, hiszen ennél a há­rom klubnál az év elején még nem láthatóan növekedtek meg a második félév költsé­gei. Az előterjesztésben sze­replő összeg kétszerese is legfeljebb csak a szuperligá­sok elindulásához elég, de az NB ll-es csapatnak már aligha jutna belőle. Ha nem lesz több pénz, nem látok kiutat, a bi­zottság tagjaival együtt ta­nácstalanok vagyunk... Miként mi is és velünk együtt még sokan. Éppen ez a tanácstalanság veti fel a kér­dést. Képes-e Kaposvár meg­birkózni ezzel a feladattal? Egyáltalán: el tud-e tartani ennyi egyesületet — és itt el­sősorban a legfelsőbb osz­tályban szereplőkre gondo­lunk? Minden valószínűség szerint csak egy válasz szü­lethet: nem. És melyek szűn­jenek meg? Ki áll oda és ki mondja meg, hogy rád és rád nem tartunk igényt. 0 Legyünk optimisták, és téte­lezzük föl, hogy akik ebben a fontos kérdésben dönteni kényszerülnek, ugyancsak azok lesznek. Remélhetőleg ők is elhiszik, hogy ez a vál­ságos időszak rövid időre be­határolható. Szabad-e hát ak­kor sportágakat megszüntetni, klubokat feloszlatni, a hozzá­juk kötődő szakembergárdát és utánpótlást szélnek eresz­teni? Hosszú évekre vethetné vissza Kaposvár sportját szinte helyrehozhatatlanul. Vagy mégis van megoldás? Ezt egyféleképpen tudom el­képzelni: a legszélesebb körű összefogással, melyben ter­mészetesen az egyesületek­nek is vannak feladataik. Nem ülhetnek ölhetett kézzel. Nekik is mindent el kell követniük fennmaradásuk érdekében. A jó szereplés, a takarékosság, kultúrált körülmények terem­tése, a helyes műsorpolitika, rendezvényeik időpontjának célszerű kiválasztása, egya­ránt e célt szolgálhatja. Ezúttal csak reményünknek adhatunk kifejezést, hogy a város ebben a nehéz időszak­ban nem hagyja magára azo­kat, akik nevének annyi dicső­séget szereztek a közelmúlt­ban. Minden igyekezetével to­vábbi szereplési lehetőséget biztosít az arra érdemesek­nek, ezzel időt adva szá­mukra, hogy rövid időn belül megteremthessék az önálló lét alapjait. Jutási Róbert Nyíregyháza, 10 000 néző. V.: Streng (román). Magyarország: Petry (Ba­logh T.) - Nagy T., Disztl L, Cseh - Limperger (Márton), Pisont, Bognár Gy. (Sáliéi), Lipcsei, Lőrincz (Véber) - Fis­cher (Kámán),. Kovács K. Szövetségi kapitány: Jenei Imre. Ukrajna: Pomazun - Jugyin, Cvejba, Dragunov, Smatova- lenko (Szak) - Dudnyik (Nyiki- forov), Gugyimenko (Bonda­renko), Annyenkov, Cimbalar - Prizetko (Guszev), Leo- nyenko. Szövetségi kapitány: Viktor Prokopenko. Gólszerzők: Kovács K. (82. perc), Nagy (90. perc), illetve Gugyimenko (35. perc). Bár két forduló lezajlott az NB l-es labdarúgó-bajnok­ságban, Siófokon még van néhány nyitott kérdés. Tegnap kaptuk a friss információt Illés János ügyvezető elnöktől, hogy Jenei Sándor átigazolá­sáról még mindig hiányzik az ukrán szövetség pecsétje. A sportvezető tegnap éppen eb­ben az ügyben utazott Nyír­egyházára, ahol remélhetőleg már sikerült is ezt a formasá­got elintéznie.. Felröppent a hír, hogy Duró József a Kispest felé kacsin­gat. Mi igaz ebből? — érdek­lődtünk. — Van valóságmagva a do­lognak — kaptuk a választ.— Való igaz, hogy a kispestieket érdekelné az ügy, de a játé­kost nagyon nehéz megtalálni, annyit ingázik a főváros és Si­ófok között. így a kispesti ve­zetők csak velünk tudtak szót váltani ez ügyben, de Duróval még nem. Részünkről nincs akadálya az átigazolásnak, sőt arról is szó lehet, hogy kölcsönadjuk a középpályást. Ha végre megtalálják őt is a kispesti vezetők, utána ülhe­Kiállítva: Leonyenko (57. perc). Sokáig úgy tűnt, hogy to­vább tart a magyar válogatott rossz sorozata, s három vere­ség után következik a negye­dik. A játékosok dicséretére legyen mondva, hogy a vesz­tett helyzetben sem adták meg magukat, az utolsó per­cig hajtottak, s így nemcsak az egyenlítést, hanem a győzel­met is sikerült kicsikarniuk. Igaz, teljesítményük nem ha­ladta meg a közepes szintet sem, s ezzel nem sok keresni­valójuk lesz az elkövetkező vb-selejtezőkön. A szünetben a válogatott újoncaként lépett pályára Kámán Attila, a Sió­foki Bányász labdarúgója. tünk le „hármasban” az ügy végleges lebonyolítására. Raj­tunk nem múlik, Duró akár már holnap mehet. — Mi a helyzhet Máriásival és Keszeggel? — Két klub is érdeklődik irántuk, egy-egy NB l-es és NB ll-es csapat. (Tudomásunk szerint Máriásit a Haladás szeretné, megkaparintani.- A szerk.) Érkezett megkeresés egy német harmadik ligás egyesülettől is, de tárgyalások még nem folytak ebben az ügyben. Ettől függetlenül könnyen lehet, hogy mind­hármuk igazolása még e hé­ten lezárul. — Hallottunk egy román próbajátékosról is. — Igen, Alex Suciuról van szó, aki a Dinamó Bukarest­ben együtt játszott Zareval. A volt román válogatott játékos itt van nálunk, ő legutóbb Izra­elben futballozott. Bár 31 éves, de abban az esetben szó lehet a leigazolásáról, ha sem a román szövetség, sem pedig ő és volt klubja nem tá­maszt anyagi igényeket. — J — Hova tart Máriást és Keszeg? Duró: esetleg Kispest Az KIEMELT PROGRAMJAI: Tombola— Fődíj: egy FIAT PANDA gépkocsi Sorsolás: 1992. szept.6. (vasárnap) 15 óra Tombolajegy: csak 20.-FL Miss Kaposvár-szépségverseny Elődöntő: 1992. szept. 2. (szerda) 19 óra Döntő: 1992. szept. 6. (vasárnap) 15 óra Könnyűzenei koncertek 1992. szeptember 3. (csütörtök) 19 óra Soltész Rezső (belépőjegy: 200.-Ft) 1992. szeptember 4. (péntek) 19 óra MESSENGER EGYÜTTES (belépőjegy: 100.-Ft.) 1992. szeptember 5. (szombat) 21 óra HAPPY AND BAND EGYÜTTES (belépőjegy: 100.-Ft.) Olimpikonok bemutatkozása 1992. szeptember 3. (csütörtök) 17 óra 1992. szeptember 6. (vasárnap) 14.30 (218239) Alpoktól az Adriáig Alpoktól az Adriáig vásár 6. uszonyos és búvárúszó VB, Athén Petöfalvi Tímea: 10. és 12. hely Honvéd+ Tungsram= Budapesti Sólymok Aláírták a Tungsram-Hon- véd férfi kosárlabda csapat alapító okiratát. A Budapesti Sólymok nevet felvett gárda két évre vállalta, hogy közö­sen működtetik a felnőtt férfi csapatukat. Az utánpótlás ne­velésével továbbra is kü- lön-külön foglalkozik a két egyesület. Mészáros Lajos vezetésével Zsoldos András és Kamarás György edzi a já­tékosokat. Nem titkolt céljuk a bajnoki cím megszérzése és tisztességes helytállás a nem­zetközi porondon. Sportoktatói tanfolyam Idén is indul megyénkben sportoktatói tanfolyam csak­nem valamennyi sportágban. Jelentkezni a megyei sport- igazgatóságon lehet (Kapos­vár, Csokonai u. 3.) október 1-ig. Négy napon keresztül Gö­rögország fővárosa, Athén adott otthont a hatodik alka­lommal megrendezett felnőtt uszonyos és búvárúszó világ- bajnokságnak. A VB-n re­kordmezőny gyűlt össze: a négy nap során 35 ország mintegy 400 versenyzője állt rajthoz. Mivel a sportág egyik nagy­hatalmának számító Szovjet­unió időközben széthullott, alaposan megcsappantak a magyarok éremesélyei. Egy ország helyett ugyanis Orosz­ország, Ukrajna és Észtor­szág legjobb búvárúszói is fel­sorakoztak. A világbajnokság­ról röviden csak annyit, hogy öt új világcsúcs, valamint két Európa-rekord született. A magyaroknak egy ezüst és egy bronzérem jutott — mind­kettőt a dunaújvárosiak világ- és Európa-bajnoknője, De­ássyné Fabó Éva szerezte (800 méteres uszonyos úszásban lett második, négy­százon pedig harmadik) —, valamint versenyzőink négy alkalommal is megjavították az országos csúcsot. A magyar válogatottban he­lyet kapott a Kaposvári Húsos SC kiválósága, Petöfalvi Tí­mea is. Kovács László edző tanítványa két egyéni szám­ban volt érdekelt. A jobb eredményt a 400 méteres bú­várúszásban érte el, ahol 3:41,03-as idejével a 10. he­lyezett lett. 800 méteren (szin­tén búvárúszásban) 7:49,84-el a 12. helyen vég­zett. A hölgyek 280 pontot gyűj­töttek össze, amivel a pont­versenyben a negyedikek let­tek Kína (459 pont), Oroszor­szág (415 pont) és Ukrajna (305 pont) mögött, míg a fér­fiak erejéből mindössze 53 pontra tellett, s ezzel a 13. he­lyen végeztek. Igaz viszont, hogy valamennyien elsősor­ban tanulni mentek a görög fővárosba — mindannyiuknak ez volt a legelső felnőtt világ- versenye —, s ők elsősorban a jövő évi Lyonban rende­zendő ifjúsági Európa-bajnok- ságra készülnek. Itt egyébként Oroszország végzett az első helyen a pontversenyben 456 ponttal, a második Ukrajna (405 pont), míg a harmadik Kína (310 pont) lett. Az összesített pontver­senyben Oroszország végzett az élen 871 ponttal, meg­előzve a 779 pontot szerző Kínát és a 710 pontos Ukraj­nát. Magyarország a meg­szerzett 333 pontjával a hato­dik helyet szerezte meg az or­szágok közötti pontverseny­ben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom