Somogyi Hírlap, 1992. június (3. évfolyam, 128-153. szám)

1992-06-04 / 131. szám

Kályhagyüjteményéről ismert a kaposvári Steiner József. Újabban fali- és kerekeskutakkal gyarapította különös gyűj­teményét. Szívesen foglalkozik a múltat idéző ipartörténeti „ereklyék” restaurálásával is. Fotó: Kovács Tibor Krónika Ökumenikus egyházi naptár Csütörtök húsvét 7. vasár­napja után. Napi igék: Kát.: ApCsel 22,30.23,6-11. Jn 17,20-26. Ref.: Róm 7,1-7. 1 Kir 19,9-21. Ev.: Jn 7,37- 39. 1Kor 8,1-6. Őrt.: ApCsel 1,1-12. Lk 24,36-53. A kato­likus naptárban Caraccioló Szent Ferenc hitvalló emlé­kezete. Betegségéből meg­gyógyulva olyan szerzetes­közösséget hozott létre, amelynek tagjai elsősorban kórházakban és börtönökben tevékenykednek. A szombat- helyi egyházmegyében Szent Quirinus (Kerény) napja, akit 308 körül Savariában (Szom­bathely) a Siberis (Perint) pa­takba fojtottak. Az ortodox egyházban az Úr mennybemenetelének ün­nepe és Szent Mitrofánisz konstantinápolyi érsek em­léknapja. Az ENSZ rendsze­rében az agresszió ártatlan gyermekáldozatainak nem­zetközi napja. JÚNIUS Csütörtök Bulcsu A nap 4.49 órakor kél, és 20.36órakor nyugszik; a hold 8.14 órakor kél, és 23.28 órakor nyugszik. Napos, meleg idő Tovább csökken a felözet, országszerte napos Idő lesz, bár egy-két zápor még elő­fordulhat. Az erős észak- nyugati szél mérséklődik. A legmagasabb nappali hő­mérséklet ma 20-25 fok kö­zött várható. Siófoki rajzok Amerikába Tisztelt Szerkesztőség! Április 24-én megkaptam a társadalombiztosítási igazgatóságtól a határozatot az öregségi teljes nyug­díjról, melynek összege havi 5200 forint. Eddig 6050 forint özvegyi nyugdíjat kaptam. A határozat ki­mondja: a sajátjogú, illetve az özvegyi nyugdíj ösz- szege külön-külön nem éri el a havi 7610 forintot, a nyugdíjakat egyesítve kell folyósítani, de legfeljebb 7610 forint összegben. Ennek ellenére eddig az özve­gyi nyugdíjamon kívül egy fülért sem kaptam, pedig már írtam a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak is. Kérem a segítségüket, hogy a nekem járó pénzt mi­előbb megkaphassam. Tisztelettel: Mustos Istvánné Kutas, Szabadság u. 73. Tabletta a herpeszvírus ellen A Föld lakosságának csak­nem 50-70 százaléka szen­ved élete során a Herpes Simplex vírus kellemetlen tü­neteitől. A vírus elleni küzde­lemben új lehetőséget jelent az Epavir-tabletta. A terméket kifejlesztő és forgalmazó Bio- rex Rt szakemberei szerint e gyógyhatású készítmény csak természetes eredetű, az em­Az I. Somogyi Autószalon tegnapi számunkban megjelent nyere­ményjegyzékébe hiba csúszott. Az első nyertes szám helyesen: E-087. A többi szám jó. — Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érdekelteket, hogy június 7-én (vasárnap) Kaposváron a Cseri parkban országos kirakodóvásár, a Toponári út végén országos ál­latvásár lesz. (209402) A Somogy Megyei TIT 120 órás középfokú nyelvvizsga-előkészítő tanfolyamot indít 1992. július 27-töl angol, német nyelvből, ok­tóberi nyelvvizsga-lehetőséggel. Részletes felvilágosítás és jelent­kezés: Somogy Megyei TIT, Ka­posvár, Dózsa Gy. u. 18., telefon: 20-621,20-165. (217116/b) — A Somogy Megyei TIT 1992. június 15-i és augusztus 3-i kez­déssel intenzív, háromhetes an­gol, német kezdő és középhaladó, latin, olasz, francia nyelvből kezdő nyelvtanfolyamokat indít, és 250 órás német, angol alapfokú nyelv­vizsga-előkészítőt szeptemberi alapfokú nyelvvizsgával a TIT-nél 1992. június 15-től augusztus 31-ig, napi 5 órában. Részletes felvilágosítás és jelentkezés: So­mogy Megyei TIT, Kaposvár, Dó­zsa Gy. u. 18. Telefon: 20-165, 20- 621. (217352) — Az Áramszolgáltató Rt értesíti Kaposvár lakosságát és közüle- teit, hogy 1992. június 5-én 8.00- 12.00 óráig a Tallián Gy. u. párat­lan oldalán a Bajcsy-Zs. u.-tól a Németh I. fasorig és a Tallián Gy. közben áramszünet lesz. (217372) béri testben is megtalálható komponensekből áll. A klinikai vizsgálatok sze­rint a betegek 70 százalékánál hatékonyan alkalmazták, s nem jár semmilyen melléktü­nettel. A kenőcsökkel, oldatokkal szemben használatával az át­lagos gyógyulási idő mintegy a felére csökken. Képviselői fogadóóra Dr. Király Béla, Kaposvár országgyűlési képviselője fo­gadóórát tart június 6-án, 10— 12 óráig a megyeháza föld­szinti tanácstermében (Ka­posvár, Csokonai u. 3). Min­den érdeklődőt szeretettel vár. Elhunyt Erdélyi György újságíró Elhunyt Erdélyi György új­ságíró, a Veszprém megyei napilap, a Napló nyugdíjas fő- szerkesztője. Súlyos beteg­ség után életének 62. évében érte a halál. Erdélyi György húsz évesen kezdte az újsá­gíró pályát a Magyar Néphad­sereg című lapnál, tíz évig volt a Szolnok Megyei Néplap szerkesztője, 1972-től a Nép- szabadság munkatársa, majd Veszprém megyei tudósítója. A Napló szerkesztőségét 10 évig vezette. Hagyományt teremtő szán­dékkal írt ki rajzpályázatot Sió­fokon a Magyar-amerikai Ba­ráti Társaság, a város önkor­mányzata és a gyermekkönyv­tár. Ezen a 4. számú iskola ki­vételével a település összes iskolája képviseltette magát a diákok alkotásaival. A beérke­zett 200 (!) pályamű közül a fi­atalabbak kategóriájában Csák Nikolett, a 2. számú is­kola tanulójának rajza volt a legjobb (Varga Margit és Sar- nyai Beáta előtt). Keller And- rásné tanítja a színező, az ecset helyes használatára. Démuth Pál tanítványa, a 14 esztendős Jónás Katalin bizo­nyult a legügyesebbnek a „nagyok” között, megelőzve Tolcsvai Nárciszt és Varga Bernadettet. A közönségdíjat Gergely Éva és Kántor Me linda kapta. A rajzok főképp Siófok jel­legzetes épületeit ábrázolják. A legjobb 23 alkotás a San Francisco melletti Wanut Cre- ekbe, a település testvérváro­sába utazik, hogy ott kiállítva meséljen a Balaton-parton élő gyerekek életéről. Az ősszel Siófokon nyílik tárlat az ameri­kai kisdiákok rajzaiból.-ca­Vásár — bosszúsággal Balesetveszélyes autósorok A tegnapi időjárás kegyeibe fogadta a tabi országos állat- és kirakodóvásár részvevőit. A nyári, fülledt kánikulai meleg ellenére reggeltől több ezren fordultak meg a vásártéren, hogy üzletet kössenek vagy csak nézelődjenek. A közeli és a távolabbi me­gyékből érkezett árusok igye­keztek fogni a vevőket, ám az most is megállapítható: az árukínálat változatlan, sok a bóvli. Hogy sokan kilátogattak a vásárra, azt mi sem bizonyítja jobban: a gyalogosok mellett a Tab-Kapoly közötti útszaka­szon több mint egy kilométer hosszan az út mindkét oldalát parkoló autók foglalták el, akadályozva ezzel a közleke­dést, esetenként percekre le­állítva a délelőtti forgalmat. Jó lenne, ha az illetékesek gyorsan találnának valamilyen megoldást addig, amíg ezen a szakaszon tragédia nem tör­ténik. Egy hónap múlva ugyanis ismét vásár lesz... K. J. Teleszexinform E velős, ám egy szolgáltatás mibenlétét sok tekintetben sejtető szócska saját talál­mány. Terveim szerint pedig a továbbiakban a mögötte rejlő tartalmat szeretném e sorok­ban prédaként megragadni, nem titkolt hu­morral és a groteszk jegyek megvilágításával helyezni azt a nyilvánosság homlokterébe. A telefonos szolgáltatások, ugye, mindenki előtt ismeretesek, gondolok itt akár a tudako­zóra vagy a horoszkóp hangos változatára, amikor csillagjegyek függvényében kell a megadott számok között tallózni, majd a fül kagylóra tapasztásával végighallgatni közel­jövőnk bizonyos eshetőségeit. Korunk hőse, a vállalkozó, immár új ötlettel szolgálja a közt: a szexuális problémák telefonos orvoslásá­val. Működik ez pedig úgy, hogy azokat a dolgokat, amelyek ágy-ügyeink során némi kívánnivalót hagynak maguk után, egy kis in- terurbánnal megoldhatjuk. „Ha meg akarod tudni, miképpen javíthatsz szerelmi viszonyodon, tárcsázz!", ösztökél az újsághirdetés, alább tüntetve fel a problémás állapotokat. Nem semmi ez, kérem! Fél per­cenként száznyolcvanért, teljes diszkrécióval szexuális tanácsadás. És a kuncsaft akár éj­jel is tudakolódhat szerelmi ügyekben. Nekem, ki inkább választanám a Guten- berg-galaxis e témába vágó írott anyagait, egy aggályom akad csupán: mi van akkor, ha egy, az ejakuláció prekox felől érdeklődni kí­vánó hang tulajdonosának Biri néni mutatko­zik be a Kökörcsin négyből? Mert mellékap­csoltak. Vagy ha egy újabb sürgős hívás, amely alanya az impotencia orvoslásának tu­dományával igyekszik gazdagabb lenni, megszakad. És örökkön úgy marad. A tit­kosszolgálat lehallgató részlegének öröméről már nem is beszélek...-b-t­— Mindszenty-emléktáb­lát helyez el a Nógrád megyei Közgyűlés a felsőpetényi volt Almássy-kastély falán. Ebben az épületben — amelyben ál­lami gondozott kiskorúak ne­velőotthona működik — ra­boskodott Mindszenty József bíboros, 1955. november 1-jé- től 1956. október 31-éig. Tarka sorok Tanács Az építővállalat köz­ponti raktárába távirat ér­kezik az egyik építkezés­ről: „Küldjétek azonnal harminc lapátotl” A raktáros így válaszol: „Lapátot csak a hét vé­gén kapunk, addig tá­maszkodjatok a falnak!” Szabad Idő Az orvos megkérdezi: — Ön hogyan osztja be az idejét? — Ez rendkívül egy­szerű, kérem. Este fél hat­tól reggel hétig otthon va­gyok, a szabad időmet pedig a munkahelyemen töltöm. Papucs Az édesapa megkérdi a leányát: — Nem tudod, az édes­anyád elmegy ma vala­hová? — Igen, moziba. — S mit hallottál, én is vele megyek? Távirat! Postahivatal. Fiatal nő nyújtja be az ablakon a táviratot: „Értesítelek, hogy gyerekünk született. Jelentkezz!” A postai dolgozó kiszól az ablakon: — Nem tüntette föl a címzett nevét és a lakhe­lyét. A nő pirulva: — Azt sajnos, nem tu­dom. Van ideje Kovácsné megkérdi Szabónét. — Szomszédasszony! Honnan az a kék monokli a szeme alatt? — A férjemtől. — Miért nem megy azonnal ügyvédhez? — Van időm... A férjem legalább egy hónapig még kórházban lesz. Őszinteség A feleség gyógykeze­lésre utazik. Indulás előtt így szól a férjéhez: — Drágám, azonnal hazajövök, mihelyt azt írod, hogy hiányzóm. — Sajnos nem vagyunk ahhoz elég gazdagok, hogy olyan sokáig marad­hass. NYARALÁS ES NYELVTANULÁS SIKERES AMERIKAI MÓDSZERREL! A BALATON PARTJÁN, A ZÁNKAI GYERMEKVÁROSBAN a Germánia Nyelviskola június 28-tól kezdődően kéthetes intenzív angol és német nyelvi táborokat indít kezdőtől haladó szintig, edzők által irányított sportolási lehetőségekkel, 10—14 és 14—18 éves diákok számára. Részvételi díj teljes ellátással 8300 Ft/14 nap. Érdeklődni: Somogyi Éva, Budapest XV., Őrjárat u. 73. Telefon. 2-723-528 es a Privát Profit Center kaposvári központjában, Dorottya Hotel, Széchenyi tér 8. Telefon: 82/15-055 (217360) S0M0GYIHIRLAP Az Axel Springer-Magyarország Kft pártoktól független lapja Felelős vezető az ügyvezető igazgató Főszerkesztő: DR.KERCZA IMRE Felelős szerkesztő* BÍRÓ FERENC (társadalom és gazdaság), DR. TRÖSZT TIBOR (művelődés és kultúra) Gyártásvezető-szerkesztő: KURUCZ FERENC. Tervezőszerkesztő: CHRIST LÁSZLÓ, KATONA A. CSONGOR, NAGY MIKLÓS. Olvasószerkesztő: LAJOS GÉZA Kiadja az AS-M Kft. Somogy Megyei Irodája Felelős kiadó: PORDÁNY H. LÁSZLÓ irodavezető Hirdetés és reklám: GELENCSÉR SÁNDOR Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kaposvár, Kontrássy u. 2/a. Telefon: 11-644 Telex: 13-360, Telefax: 12-315 Siófoki iroda (szerkesztőség és hirdetésfelvétel): Siófok Szabadság tér 9. Telefon: (84) 11-668, Telefax: (84) 10-861 Készült a szerkesztőség számítógépes szövegszerkesztő-rendszerén. Nyomtatta a Nyomdaipari Szolgáltató Kft üzeme, Kaposvár, Fő utca 101. Felelős vezető: MIKE FERENC Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a posta hírlapüzleteiben és a hírlapelőfizetési és lapellátási irodánál (HELÍR), Budapest, XIII. Lehel u. 10/a 1900., közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hónapra 245 forint, negyed évre 735 forint, fét évre 1470 forint, egy évre 2940 forint. ISSN 0865-9125 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom