Somogyi Hírlap, 1992. április (3. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-14 / 89. szám

Válogattak a végrehajtók — Felháborító árak A Kaposvári Húskombinát 8 nappal ezelőtt nem jelentett be halasztási kérelmet, így jogszerűen vertek dobra jelen­tős értéket állami segédlettel. Tegnap délelőtt a kéthelyi tsz „javára” 13 millió forint értékre szóló foglalás, bírói végre­hajtás és árverési hirdetmény birtokában jelentek meg a hivatalos személyek. A jóelőre kiértesített vevő­sereg a kótyavetye reményé­ben várakozott gépjárművek, műszaki anyagok, tartalék al­katrészek mielőbbi tulajdonlá­sára. A húskombinát március 23-án kapta meg a végzést az árverésről. Március 24-én be­jelentették a csődeljárás le­folytatására a kérelmet amely mind a mai napig nem jelent meg a Cégközlönyben. Érdeklődésünkre Farkas Judit gazdasági igazgatóhe­lyettes sem pontos számot, sem pontos értéket nem tudott mondani a tegnapi árverés té­teleiről. A végrehajtók majd postán vagy más hivatalos úton juttatják el a tételes jegy­zőkönyvet a kombináthoz. — Mennyi volt az elárvere­zett tételek kikiáltási ára, mennyiért keltek el a jármű­vek, szerszámgépek? — A kikiáltási ár a könyv szerinti nyilvántartási érték volt, de az eszközök ennek harmadáért találtak gazdára. (Folytatás a 3. oldalon) ____________3 III. évfolyam, 88. szám Ára: 9,60 Ft KÖZÉLETI NAPII^r^ EBRD-közgyülés Budapesten 1992. április 14., kedd Aggasztó helyzetben Nyolc teherautót 500 ezerért Húskombináti kótyavetye Antall József: Segítséget — piaci módszerekkel Megkezdődött tegnap Budapesten az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közgyűlése. A tanácskozáson az 55 tagország pénzügyminisztere vitatja meg a bank legfonto­sabb teendőit. Jacques Attali: Feltétel a demokrácia Elutasított Horn-javaslat Antall József ellenezte az indítványt — Tulajdont a dolgozóknak! A tanácskozáson felszólalt Antall József miniszterelnök is. Hangsúlyozta: hazánk számára óriási jelentősége van a bankközgyűlés buda­pesti megrendezésének, majd Göncz Árpád a kisebbségekről Göncz Árpád tegnap fo­gadta, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége ha­zánkban tartózkodó küldött­ségét. A Parlamentben a köz- társasági elnök kiemelte, a ha- tárankon túl élő kisebbségek jogait az európai normáknak megfelelően rendezzék. A VMDK küldöttségének tagjai tájékoztatták a köztársaság elnökét a vajdasági magyarok helyzetéről. Mitterrand és a törökök Kétnapos hivatalos látoga­tásra hétfőn délelőtt Törökor­szágba utazott Francois Mit­terrand francia köztársasági elnök. Útjára elkísérte Roland Dumas külügyi államminiszter és a kormány több más tagja, valamint néhány vezető üzle­tember is. Mitterrand Ankará­ban Turgut Özal elnökkel, Sü- leyman Demirel miniszterel­nökkel és Erdal Inönü minisz­terelnök-helyettessel folytat tárgyalásokat. Rengett a föld 1756. óta a legerősebb földrengés remegtette meg hétfőn hajnali 3 óra 20 perc­kor a Rajna vidékét. A rengés erőssége a kölni egyetem sze­izmológiai intézetének méré­sei szerint a Richter-skálán az 5,5-5,6 erősséget érték el. A földrengés következtében 21 ember sérült meg, köztük né­gyen súlyosan. rámutatott: a folyamatban lévő rendszerváltozás legfonto­sabb eleme egyrészt a politi­kai demokrácia kiépítése, másrészt a piacgazdaság megteremtése. Antall József miniszterel­nök, Boross Péter belügymi­niszter, Szabó Tamás tárca nélküli miniszter és Barsiné Pataky Etelka világkiállítási kormánybiztos volt a díszven­dége az MDF hétfő esti buda­pesti fórumának. Az Erkel Színházban több­száz érdeklődő előtt elsőként Barsiné Pataky Etelka vázolta A közelmúltban tett pontot a parlament az új Munka Tör­vénykönyv vitájának végére. A 215 paragrafusból álló doku­mentumot a Magyar Közlöny teljes terjedelmében közli, erre mi nem vállalkozhattunk. A miniszterelnök szerint pi­aci módszerekkel kell se­gítséget nyújtani, támo­gatni a gazdasági stabilizá­ciót. Az Európa Bank részéről az intézmény elnöke Jacques At­tali szólt a közgyűlés résztve­vőihez. Véleménye szerint a kezdeti eufóriát több helyütt erőszak követte. Aggasztónak a világkiállítással kapcsolatos elképzeléseket. Hangsú­lyozta: az expo célja nem az általános bemutatkozás, ha­nem a haladás, a fejlődés, az eddig elért eredmények meg­világítása. Fontosnak ítélte, hogy a budapesti rendezvényekbe a vidék is mindinkább bekapcso­lódjon. Huszonhét kérdésre igyek­szünk választ keresni lapunk holnapi számában; csupa olyan problémát emeltünk ki, amellyel megítélésünk szerint a leggyakrabban találkoznak majd a munkavállalók. nevezte a térség gazdasági helyzetét. Jacques Attali végül arról szólt, hogy a kelet-euró­pai országok által kitűzött cé­lok elérésének van egy átfogó és elengedhetetlen feltétele — a demokrácia. A bankelnök Bibó István is­mert mondásával fejezte be beszédét: demokratának lenni azt jelenti: nem félni. Farkas Bertalan ismét repül Bajusza alatt mosolyog, amikor üdvözlésre nyújtja a kezét. Az első gondolatom: Farkas Bertalan fölött megállt az idő. A Magyar Köztársaság kutató űrhajósa ma ugyan­olyan fiatal, mint amikor visz- szatért a világűrből. Pedig en­nek májusban tíz éve lesz. Ez­redesi vállapja tanúskodik az idő múlásáról. (Folytatás a 4. oldalon) Antall József felszólalásával kezdődött az Országgyűlés tegnap délutáni ülése. A kor­mány elnöke — megelőzve Horn Gyula javaslatát: a kor­mány nyújtsa be felvételi ké­relmét a NATO-ba — el­mondta véleményét a T. Ház előtt. Nem javasolta, hogy na­pirendre tűzzék az önálló kép­viselői indítványt. Antall Jó­zsef egyetértett azzal, hogy a legszorosabb kapcsolatot kell kialakítani a NATO-val. Azt el­képzelhetőnek tartotta, hogy a külügyi bizottság megvitassa a kérdést, az országgyűlési határozatot azonban fölösle­ges kényszerlépésnek tar­totta. Emlékeztetett rá, hogy ilyen ügyben ildomos volna előbb a visegrádi hármak másik két tagjával - Varsóval és Prágá­val — is konzultálni. Az atlanti gondolat hívei vagyunk, ezt éppúgy meg kell ismertetni, mint az európai integráció eszméjét, fölvételünk kérése azonban most nem volna előre vivő lépés. A kormány azonnal a parlament elé áll a javaslattal, amikor megérik rá a helyzet. Amikor sor került Horn Gyu­lára (MSZP), azzal kezdte mondnivaióját: Antall József elutasító szavai után nincs kétsége a javaslata sorsáról. Önálló indítványát megindo­kolva az ország nemzetközi biztonságát, a környező or­szágokban élő kisebbség gondjait, a már dúló háborúkat említette első helyen. Szerinte meg kell találni a hatékony biz­tonság föltételeit. Magyaror­szág hosszú távú biztonságát a NATO-hoz való csatlakozás szavatolhatja. Lemondott az orosz kormány Lehet folytatás ? A kongresszussal folytatott meddő vita és a „szuperpar­lament” radikális reformoktól való elzárkózása miatt az orosz kabinet úgy döntött, hogy lemond és ennek elfoga­dására szólította fel Borisz Jelcin államfőt, aki egyben a kormány feje is. A kormánytagok erre vonatkozó nyilatkozatát Jegor Gajdar miniszterelnök-helyettes ismertette a Kremlben, közvetlenül azután, hogy a kongresszus befejezte délelőtti ülését. A politi­kus kilátásba helyezte, hogy amennyiben a kongresszus felül­vizsgálja vagy legalább módosítja múlt hét végi határozatát, a kormány kész visszavonni lemondási szándékát. A nyilatkozat egyebek között hangsúlyozza, hogy a kongresszus döntése le-* hetetlenné teszi az eddigi gazdasági vonal folytatását. Van jövője a tenyésztőknek A bárány béget, a gazda számol A sántosi állatrakodó csendjét az olasz ex­portra felajánlott bárányok keserves bégetése törte meg. A Gyapjú- és Textilnyersanyagfor- galmi Vállalat kaposvári kirendeltsége az idei szezonnyitó felvásárlását mintegy 1000 darab tejes- és választott bárány berendelésével kezdte. Csiszár Imre, a kapolyi Haladás termelőszö­vetkezet elnökhelyettese 291 darab 14-21 kilo­gramm átlagsúlyú bárányt kísért Sántosra. El­mondta, hogy továbbra is a GYTV partnerei maradnak, hiszen a szállítás után azonnal fi­zetnek, sőt az idei nyírású gyapjúra már előle­get is folyósítottak. A szövetkezet 750 anyás ál­lománya az ágazat jövőjébe vetett hit eredmé­nyeként megmarad. (Folytatás a 3. oldalon) (Folytatás a 2. oldalon) MDF-fórum az Erkel Színházban 27 kérdés — 27 felelet az új Munka Törvénykönyvéről

Next

/
Oldalképek
Tartalom