Somogyi Hírlap, 1992. március (3. évfolyam, 52-77. szám)

1992-03-02 / 52. szám

SPORT CDADT SPORT SPORT OlUM SPORT SPORT IKÍ SPORT SPORT CDADT SPORT SPORT OlUAl SPORT SPORTIEST SPORT SPORT CDADT SPORT SPORT di UlVl SPORT SPORT SS? SPORT SOMOGYI HÍRLAP III. évfolyam, 52. szám Ára: 9,60 Ft KÖZÉLETI NAPILAP ,A 1992. március 2., hétfő Elutazott a portugál kormányfő Befejezve kétnapos hivata­los látogatását, szombaton el­utazott Magyarországról Ani- bal Cavaco Silla portugál mi­niszterelnök. A kormányfő és kíséretének különrepülőgépe délután öt órakor szállt föl a Ferihegyi repülőtérről. Mától a Balatonon Az első hajók Milliókat költöttek rájuk — Segítettek az enyhe napok A MAHART Balatoni Hajózási Kft siófoki kikötőjéből ma kifutnak az első felújított, karbantartáson átesett hajók. Mint dr. Kopár István ügyvezető igazgató elmondta, ezek mun­kahajók. Elsőnek ezeket hozták rendbe, hogy dolgozni tud­janak az északi és déli parton kezdődő partvédelmi, kikötői és egyéb munkáknál. Bőd Péter Ákos Japánban A Magyar Nemzeti Bank el­nöke vasárnap Japánba érke­zett. Kinevezése óta most elő­ször jár a magyar bankelnök a szigetországban. Bőd Péter Ákos csaknem húsz találkozót bonyolít le Tokióban. Tárgya­lásai során újabb hitelfelvétel­ről ugyan nem lesz szó, ám a Magyarország rendelkezésére álló japán hitelkeretekről igen. Kitüntetés Balsai Istvánnak Első külföldi politikusként vehette át szombaton este Bécsben Balsai István magyar igazságügyi miniszter az oszt­rák közjegyzői kamara magas kitüntetését. Az ünnepélyes átadáson a kamara elnöke méltatta Balsai István hozzá­járulását a magyarországi jog­rendszer átalakításához. Kelevíz építkezik Elfogadták Kelevíz ezévi költségvetését. A több mint 300 léletszámú — jórészt idő­sek lakta — falu idén 9 millió forintból gazdálkodhat. Ebből többek között a művelődési ház és a tejfelvásárló csarnok épületének bővítését végzik el. A telefonhálózat kiépíté­sére is hamarosan sor kerül. A tél folyamán elsőnek eze­ket a hajókat hozták rendbe. A munkákat az utóbbi hetekben felgyorsították, s a karbantar­tási teendőkbe bevonták az otthon pihenő hajózási sze­mélyzet egy részét is. A siófoki kikötőben a követ­kező hetekben is nagyüzem lesz. Jelentős emberi és gépi erőkkel végzik a személyhajók felújítását, karbantartását. Két hajó is kapott a korábbinál erősebb és korszerűbb mo­tort. A Balatoni Hajózási Kft jármű parkjára és kikötőire az idén mintegy 30-40 millió fo­rintot fordít. (Folytatás a 3. oldalon) Szombaton falunapot tartottak Tap- sonyban. A színes program egyik jeles eseménye a favágóverseny volt. (Tudósításunk a 3. oldalon) Az utóbbi 20 év legjobb átlaga ellenére Bajomi számadás Átvészelt év után — A falu élni, dolgozni akar — Felemás hangulatban Zárszámadó közgyűlé­sét tartotta a nagybajomi Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő szövetkezet a hét végén. A tagság összejövetelét felemás hangulattal fogadták a ve­zetők, hiszen naponta kell vállalniuk azokat a kihívá­sokat, melyeket a politikai hisztéria zúdít rájuk. A szövetkezet 331 nyugdíjas tagot, 204 dol­gozó tagot és 147 alkal­mazottat tart nyilván, eb­ből a közgyűlésen megje­lent 281 szövetkezeti tag, közöttük 150 dolgozó. (Folytatás a 3. oldalon) BERTA ÁRPÁD: CSURKA ISTVÁN SOMOGYI IGAZSÁGA Repül a nehéz kő... Listák „hatalomátmentő” kommunistákról és másokról — Az ország legszerencsétlenebb megyéje — Farkas László: „Megfogjuk a baltát és csináljuk úgy, mint 56-ban” Csurka István, az MDF alelnöke volt az előadója a szom­baton este Kaposváron tartott nagygyűlésnek. Hódos Győző az MDF kaposvári szervezetének elnöke kőkemény politizálást ígért a több mint 200 jelenlévőnek. Bevezetőjé­ben a Kónya-tanulmány szellemének megfelelő határozott lépéseket sürgetett, az MDF programjának megvalósítása érdekében. Külön is szólt a készülő média-törvényről, mert mint mondta, a megye egyetlen napilapja monopol helyzet­ben van és ezzel vissza is él. Kivált, ha olyan dolgokról kel­lene írnia, ami felfogásával ellenkezik. Baloldalinak, sőt egyre inkább balra tolódónak minősítette a Somogyi Hírla­pot. Nem úszta meg hasonló vád nélkül a kaposvári televí­zió sem. Az est folyamán azután maga Hódos Győző is sommásan megítéltetett, amikor a hatalmukat átmentett ko­rábbi MSZMP tagok listáján őt is felsorolták... Csurka István bevezetőben Somogyot az ország legsze­rencsétlenebb megyéjének nevezte, mert — mint mondta — olyan képviselői vannak, mint llkei Csaba és Király Béla. Abból az alkalomból, hogy az SZDSZ fel akarja menteni Mécs Imrét honvé­delmi bizottsági elnöki tiszté­ből és helyére Király Bélát kí­vánja „beültetni”, a Magyar Fórum című lap leleplező cik­ket közöl a somogyi képviselő­ről. Csurka István e cikk alapján így idézte föl Király Béla élet­útját: Horthy Miklós főhadna­gya, Szálasi Ferenc száza­dosa, Rákosi Mátyás vezérőr­nagya, Nagy Imre tábornoka, az USA professzora, Göncz Árpád vezérezredese és az SZDSZ képviselője... Az est folyamán Csurka Ist­ván kétszer is hangot adott reményének, hogy Kaposvár polgárai tesznek-e azért va­lamit, hogy „lemossák maguk­ról ezt a szégyent”. (Folytatás a 3. oldalon) Győzött a Kaposcukor Nagyszerű, kilenc pontos győzelemmel zárták a Ka­poscukor kosarasai az alapbajnokságot, s biztosították helyüket a legjobb nyolc között. A továbbiakban a Szuper Ligában szereplő csapatok lesznek a kaposvári együttes ellenfelei. Mintha Bognár mozdulatai is arról árulkodná­nak: Fiúk, a legjobb nyolc között vagyunk! (Tudósításunk a 13. oldalon.) (Csobod Péter felvétele) A Független Kisgazdapárt programja Ezután ellenzékben Szegedi szándékok — Kampányra készülve 7-8 ezer ember éljenző tapssal fejezte ki egyetértését egyebek között akkor, amikor Torgyán József kijelentette: a jelenlegi kormányt, amely tönkretette az országot, szep­tember 1-től szakértői kormánynak kell felváltani. A Független Kisgazdapárt vasárnap Szegeden, a Sport- csarnokban tartott nagygyűlé­sén a párt vezetője annak a reményének adott hangot, hogy a kormány, hasonlóan az előzőhöz, belátja: át kell adnia a hatalmat. Szorgal­mazta továbbá olyan érdeke­gyeztető fórum, gazdasági és szociális kamara azonnali lét­rejöttét, amelyben a parlamen­ten kívüli erők is helyet kap­nak. Véleménye szerint ugyanis a parlamentnek alkotmányozó nemzetgyűléssé kell átalakul­nia. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom