Somogyi Hírlap, 1991. december (2. évfolyam, 282-304. szám)

1991-12-02 / 282. szám

SPORTMAG AZ IN A 1 1----1 2-----13. OLD ALÓ IV S OMOGYI HÍRLAP ' ••____A ____ I I. évfolyam, 282. szám Ára: 9,60 Ft — KÖZÉLETI NAPILAP------------------------- 1991. december 2., hétfő SPORT SPORT SPORT SPORT CDADT sport űrUIu sport SPORT SPORT Föld-levegő rakéta magyar földre MA Békétlen hétvége után A szerb külügyminiszter is­mét azzal vádolta Magyaror­szágot, hogy beavatkozik Ju­goszlávia belügyeibe, és ki­képző táborokat tart fennt, ahonnan zsoldosokat külde- ^k Horvátországba. Vladis- ív Jovanovic azért is bírálta a magyar kormányt, mert sze­rinte Németország csatlósa­ként Ausztriával, Bulgáriával és Olaszországgal együtt azokat támogatja, akik azt ál­lítják, hogy Jugoszlávia már nem létezik. Igaz, hogy lassan, de Hor­vátországból folyamatosan távoznak a hadsereg egysé­gei. Ma végleg kiürítették a legnagyobb zágrábi laktanyát. Folytatódott a Zágráb melletti katonai repülőtér és a sibeniki laktanyák kiköltöztetése is. A horvátországi hadszíntéren tegnap sem volt béke. Eszé­ken kívül heves harcok folytak a nyugat-szlavóniai frontsza­kaszon s Dubrovnik környé­kén is. Ennek ellenére a Szer- bia-párti belgrádi állami veze­tés szerint: „sohasem voltunk annyira közel a békéhez, mint most”. Berlinben égő palackot dob­tak Jugoszlávia diplomáciai ki- rendeltségére. A belgrádi kül­ügyminisztérium szerint terro­rista merénylet történt A befejeződött szakértői vizsgálat szerint egyértelművé vált, hogy Jugoszláviából lőt­ték át azt a két gránátot, amely szombaton reggel a ha­tártól 50, illetve 100 méterre Baranyában robbant föl a szántóföldön. Zubek János, a határőrség szóvivője elmondta, hogy az esetről levélben kérnek ma­gyarázatot. A Bács-Kiskun megyében, pénteken, a határtól 4,5 kilo­méterre talált, fel nem robbant föld-levegő rakétát a honvéd­ség tűzszerészei kiemelték, és megsemmisítették. Zubek János elmondta, hogy a ma­gyar honvédség ilyen típusú légvédelmi rakétát nem hasz­nál; „a rakéta máshonnan nem érkezhetett, mint Jugoszláviá­ból”. Közbiztonság, ■ ff ■■■■■■ r bűnüldözés Érdekes rendőrségi infor­mációkat kínál a lapunk 10. oldalán olvasható összeállí­tásunk. Az alig több mint egy évvel ezelőtti, országos vi­hart kavart siófoki portás­gyilkosság tettese után még mindig nagy erőkkel nyomoz a rendőrség. Barcs békéje címmel határszéli városunk kapitányságát mutatjuk be. Szeptembertől tiszthelyet­tes-képző iskola működik a Somogy Megyei Rendőrka­pitányságon. Vöröskereszt A nemzetközi vöröskereszt ligája budapesti tanácskozá­sán az öttagú magyar delegá­ció tagja volt dr. Kovács János igali körzeti főorvos, a magyar országos vezetőség tagja. A bizottsági ülésen az egész­ségmegőrző és egészségne­velő munka jelentőségéről be­szélt, s ebben a vöröskereszt szerepéről. Tárgyalások Bős-Nagymarosról Ma kezdi meg tárgyalásait Budapesten Jan Carnogursky szlovák kormányfő, aki a Oős-nagymarosi vízlépcső- -endszerrel kapcsolatos ma- gyar-cseh és szlovák kor­mányközi tárgyalások harma­dik fordulóján a Cseh és Szlo- ;ák Szövetségi Köztársaság <üldöttségét vezeti. Izraellel — vagy nélküle Washingtonban december 1-én megkezdődik a közel-ke- eti béketárgyalások újabb ordulójá, függetlenül attól, iogy Izrael mutat-e hajlandó­ságot vagy sem a részvételre — jelentette ki pénteken a 3amp David-i rezidencia mel- etti Fredderickben George íush amerikai elnök. Gyógyszerkáosz Lengyelországban Káosz és zűrzavar, parázs ömegjelenetek uralkodnak a engyel patikákban. Egy hete épett életbe ugyanis a gyógy- ;zerfelírás és a gyógyszerá- ak új rendje. Az új rendszer­en ezentúl az eddigi kivéte- ezetteknek, nyugdíjasoknak is katonáknak is fizetniük kell. Működő tőke Az év végére valószínűleg násfél milliárd dollár összegű ülföldi működő tőkét fektet­ek be hazánkban. A mintegy étezer milliárd forintnyi állami agyonnak már több mint gynegyed részét valamilyen jrmában érinti a privatizáció. A bérmunka is veszteségcsökkentő Richter Sándor 36 éve a kaposvári hűtőipari vállalatnál főmechanikusként kezdett dolgozni, és november 7-én mint a Kaposvári Húskombi­nát műszaki igazgató-helyettese vette át a Földművelésügyi Minisztérium megbízóleve­lét, dr. Raskó György államtitkár aláírásával. Megbízása az új igazgató kinevezéséig szól. Szerdán a termelők, mint a vállalat hitelezői 30:26 arányban úgy döntöttek, hogy addig nem szállítanak több vágni valót, amíg a 340 millió forintos adósságot nem fizeti ki a húskombinát. Az elmúlt három hét tapasztalatairól nyilatko­zott a Somogyi Hírlapnak a megbízott igazgató. (Az interjú a 3. oldalon) Az Alkotmánybíróság napirendjén Adó, nyugdíj, abortusz Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésének napirendjén a következő ügyek, illetve kérdések szerepelnek: rendjén való-e, hogy az Alkotmánybíróság nem minden esetben visszamenőleges hatállyal semmisíti meg az alkotmányel­lenesnek minősített rendelkezéseket? Alkotmányos-e, hogy az adótörvény szerint a nem fizető fél helyett tár­sasház adótartozásánál a tulajdonostársaktól, közös va­gyon esetében pedig minden tulajdonostól behajtható a nem rendezett követelés? Hátrányos helyzetet teremt-e a társadalombiztosítási törvény, amikor a nyugdíj újbóli megállapításakor kizárja annak a szolgálati időnek a beszámítását, amely alatt a nyugdíjas munkavállaló korlátozás nélkül megkapta a nyugdíjat. Kedden a teljes ülésen az alkotmánybírók tovább foly­tatják az abortusz-jogszabályok alkotmányosságáról már több hónapja megkezdett vizsgálódásukat. A teljes ülésen szereplő témák mellett a testület tagjai úgynevezett műhelymunkát folytatnak az elévülési tör­vénnyel kapcsolatos államfői indítvány kapcsán. MSZP SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Veszélyben a demokrácia Az MSZP aggodalommal álla­pítja meg, hogy a kormány és az MDF egyes képviselői által az utóbbi napokban tett különböző nyi­latkozatok veszélyeztetik a békés átmenetet, jóvátehetetlen károkat okoznak a magyarországi demok­ráciának — mondta Horn Gyula, az MSZP elnöke tegnap a párt sajtótá­jékoztatóján, majd így folytatta: — Ha az indulatok beépülnek a kor­mány politikájába, az katasztrófá­hoz vezet. Az MSZP megítélése szerint erősödik az országban annak a ve­szélye, hogy a felkorbácsolt indula­tok megosztják a társadalmat, Ma­gyarország megszűnik a béke és a stabilitás országa lenni Közép-Ke- let-Európában, s lehetetlenné válik a gazdasági és szociális válság le­küzdése. „Ezüstbányász” Siófok Őszi záróra után 1. Vác., 2. Siófok. Azt hisz- szük, hogy a somogyi labda­rúgó barátok most szívesen tekintenek az őszvégi tabel­lára. Dobogós helyet tűzött maga elé célul a Bala- ton-parti együttes, s bár me­netelése nem volt buktatók­tól mentes, a fél út megtétele után most elégedetten térhet pihenőre. Sporttörténelmi múlttal rendelkező csapatok egész seregét utasította maga mögé, miközben he­lyezésével elcsitította a kriti­kusokat, s lelohasztotta a mosolyt a kárörvendők arcá­ról. Tizenöt mérkőzésből csak négy hozott kudarcot, annál több volt a siker, s még több a bizonyosság, hogy a klub példaértékű törekvése igenis, figyelmet, s e nagy­szerű helyezés birtokában megbecsülést igényel. Az ezüst helyet nem adták in­gyen. Mi tagadás, szombaton Fortuna is segített. De a gó­lokat nem ő lőtte. Hogy kik, és milyen körülmények kö­zött? Erről szól beszámolónk a 11. oldalon. Fischer (fehér mezben) a mezőny ura volt... és a végén ö döntött (Fotó: Gerendássy) \

Next

/
Oldalképek
Tartalom