Somogyi Hírlap, 1991. november (2. évfolyam, 256-281. szám)

1991-11-01 / 256. szám

SOMOGYI HÍRLAP ■ •• ____* ____ I I. évfolyam, 256. szám Ára: 9,60 Ft “ KÖZÉLETI NAPILAP------------------------- 1991. november 1., péntek G öncz-Galvin­Biztonsági intézkedések Bárcson találkozó A közép-európai térség, Eu­rópa biztonságáról, Magyar- ország és a NATO kapcsola­tairól, valamint együttműkö-' désének lehetséges formáiról volt szó azon a megbeszélé­sen, amelyet Göncz Árpád köztársasági elnök folytatott tegnap John R. Galvin tábor­nokkal, a NATO Európai Szö­vetséges Haderőinek főpa­rancsnokával a Parlament­ben. A köztársaság elnöke szólt arról, hogy Magyarország a válságövezet határán van, s mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy ne váljék vál­ságövezetté. Ezért szükség van válságkezelő programok és mechanizmusok kialakítá­sára. Izraeli és pa Madridi nyitány A közvetlenül érdekelt felek kaptak szót csütörtökön a madridi konferencián. A felszólalások sorát Jichak Samir izraeli miniszterelnök nyitotta meg, őt a jordániai küldöttség, illetve a közös de­legációban résztvevő palesz­tin küldöttség képviselője kö­vette. Jichak Samir bár vi­szonylag mérsékelt hangvé­telű megnyilatkozásában azt hangoztatta, hogy Izrael meg­egyezést akar, semmilyen en­gedményt sem ígért az arab államoknak, s a régóta ismert álláspontját ismételte meg. (Folytatás a 2. oldalon) Megtalálták a második kazettát Barcs lassan ocsúdik. A la­kosságot nem foglalkoztatja különösebben, hogy a város nevét a Biztonsági Tanácsban is idézni fogják: az itteni em­berek élni akarnak... A rendőrség tájékoztatása szerint valószínűleg előkerült a feltételezett második kazetta néhány darabja is. A területet mentesítették. Aggasztóbb azonban az úszó aknák sorsa. A kijelölt alakulatok minden biztonsági intézkedést megtet­tek. Barcsnak tehát már nem kell félnie. Vagy mégis? Bencze Lajos, a város jegyzője tegnap dél­után nem sok jó hírrel szolgált. Elmondta, hogy a városban különböző rémhírek terjednek. Van, aki azt suttogja, hogy Barcs lakosságát kitelepítik. (Folytatás a 3. oldalon) Aknakeresők a lezárt terüle­ten (Fotó: Lang Róbert) Súlyos harcok Vukovárnál Püspök-köszöntő Szentmisét tartottak tegnap Veszprémben dr. Szendi Jó­zsef megyéspüspök 70. szüle­tésnapja alkalmából. Az ün­nepednek majdnem 10 éves, a hitéletet megújító püspöki tevékenységét dr. Párkányi József általános helynök mél­tatta. Új törvény November 1-jén hatályba lép a közjegyzőkről szóló tör­vény, s január 1-től megszűnik az állami közjegyzőség. Az új törvény közhitelességgel ru­házza fel a közjegyzőket. AZ ENSZ Biztonsági Taná­csa zárt ajtók mögött megtar­tott konzultációján úgy találta: megsértik a Jugoszláviában harcoló felekkel szembeni fegyverszállítási embargót. A testület elnöke szerint a jugo­szláviai helyzet továbbra is fe­nyegetést jelent a nemzetközi békére és biztonságra. Nagy-Britannia és Ausztria fölvetette egy Jugoszláviával szembeni olajszállítási em­bargó lehetőségét. Ezt attól tennék függővé, hogy az Eu­rópai Közösség milyen lépé­seket tesz. A Tanjug jugoszláv hírügy­nökség értesülése szerint az EK módosította a Szerbia által eddig elutasított jugoszláviai rendezési tervet s nem köve­teli már Koszovó és a Vajda­ság önrendelkezésének hely­reállítását. A Reuter ugyanakkor azt je­lentette: az EK már kidolgozta a Jugoszlávia elleni gazdasági szankciókat, amelyeket a bé­ketervet elutasító szerb állás­pont változatlansága esetén a jövő héten jelentenének be. EK-szakértők szerint széle­sebb körű nemzetközi támo­gatásra van szükség a keres­kedelmi embargó bevezeté­séhez. (Folytatás a 2. oldalon) Halottaink Az emlékezés, a csöndes főhajtás, a kegyelet napja a mai. És egy kicsit a lelkiismereté is, hiszen a temetés után egyre ritkábban járunk halottainkhoz. De ez nem a felejtés jele. Sí­rok ezrei szépülnek meg mára, s virágöltözetben várják a csa­ládtagokat, ismerősöket, jóbarátokat. Akik törleszteni jönnek. Törleszteni azt, amit talán sohasem lehet... A kegyelet órái ezek. Az árvácskás hantok vagy a rideg kriptafedlapok előtt elmormolt imáké és a múltidézésé. Em­lékfoszlányok törnek felszínre s közös élmények sora tolul elénk. Ám fakó már az arc, ködbe veszik a tekintet, halványul az alak. De az utolsó szó, az egykori göndör kacagás vagy a kínteli jaj örökre megmarad. Állunk tehetetlenül, összekulcsolt kézzel. Szemünk az eső­áztatta, kopott fejfára vagy a díszes, kőbe vésett betűkre me­red, s nem szabadulhatunk Kosztolányi igazától: „Keresheted őt, nem leled, hiába, / se itt, se Fokföldön, se Ázsiában, / a múltba sem és a gazdag jövőben / akárki meg­születhet már csak ő nem. / Többé soha / nem gyúl ki hal­vány-furcsa mosolya. / Szegény a forgandó tündér szeren­cse, / hogy e csodát újólag megteremtse. ’’ A parányi mécsek égnek... Apró lángjuk ma mindennél fé­nyesebb. (Lőrincz) A KORMÁNY ÜLÉSÉN Expo és törvényjavaslat A kormány tegnapi ülésén ismét foglalkozott a világkiállí­tással. Döntése: a Ház keddi ülésén kezdje meg a törvény- tervezet tárgyalását. A rendőrségről szóló tör­vényjavaslatot ugyancsak megvitatta a kormány. E java­sat rögzíti, hogy a belügymi­niszter az érdemi döntéseken kívül milyen utasításokat ad­hat a rendőrségnek; részlete­sen szabályozza a titkos kuta­tás, a lehallgatás, valamint a levél- és távbeszélő-forgalom ellenőrzésnek, továbbá az in­formátorok alkalmazásának lehetőségeit. Intézkedik az ál­lampolgári jogvédelemmel kapcsolatosan is. A koalíció képviselői döntenek A miniszterelnöki sajtóiroda tegnapi közleménye szerint, hogy a kormány csütörtöki ülésén napirend előtt megvi­tatta a Független Kisgazda- párt országos vezetőségének állásfoglalását, amelyet írás­ban nem kapott meg. A miniszterelnök egyébként levelet kapott Oláh Sándortól, az FKGP parlamenti frakció­jának helyettes vezetőjétől; az FKGP országos vezetősége október 30-tól a kisgazdapárti kormánytagok és politikai ál­lamtitkárok megbízatását ok­tóber 31-én lejártnak tekinti... A kormányfő a három koalí­ciós párt képviselőcsoportjai­nak következő együttes ülé­sén kívánja a kialakult helyze­tet megvizsgálni. Bizonytalan a privatizációs bevétel Igény van, de a döntés a parlamentre vár Rendkívüli ülést tartott teg­nap Kaposváron a megyeház zán Somogy megye közgyű­lése. A munkatervtől való elté­rést az indokolta, hogy a jövő évi címzett- és céltámogatási igényekről a közgyűlési hatá­rozatot legkésőbb november 4-ig meg kell hozni — hogy a kormány e hónap 15-ig a par­lament elé terjeszthesse az új költségvetésről szóló törvény- javaslatot. E napirend megtárgyalása előtt azonban több más kér­désről is tárgyalt a közgyűlés. Gyorsan letudhatónak ígér­kezett az a beszámoló, amely a közgyűlés elnökére átruhá­zott hatáskörök gyakorlásáról szólt. A képviselők közül azonban néhányan nemtetszésüknek adtak hangot, amikor az úgy­nevezett „közüzemi vállalatok” vezetőinek féléves prémiumát tartalmazó kiegészítést ke­zükbe vették. Többen kifogá­solták a magasnak tartott ösz- szeget, s volt, aki fölemle­gette: „bezzeg a régi időkben a főispán fizetése volt ,a leg­magasabb, s a többi csak ettől kevesebb lehet.” (Folytatás a 3. oldalon) Kényes kérdéseket közös frakcióülésen Az MDF elnökségének állásfoglalásai A Magyar Demokrata Fó­rum elnöksége — tekintettel a Független Kisgazdapárt veze­tőségének kormányzati kér­désköröket érintő állásfoglalá­sára — az MDF parlamenti frakciójának javasolja: a koalí­ciós partnerek képviselőcso­portjaival közös frakcióülésen vitassa meg a kialakult helyze­tet. Erről szerdán a késő esti órákban döntött az MDF el­nöksége. A közlemény az expo ügyére is kitér. Az elnökség úgy véli, hogy az MDF-szer- vezetek által is folytatott alí- rásgyűjtés jelzi: a közvéle­mény a világkiállítás mellett áll.

Next

/
Oldalképek
Tartalom