Somogyi Hírlap, 1991. szeptember (2. évfolyam, 205-229. szám)

1991-09-21 / 222. szám

1991. szeptember 21., szombat SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 15 A NEGYEDIK HELY REMÉNYÉBEN / Édes napokat ígér a Kaposcukor Bajnoki kosárlabda-mérkő­zésen elég régen telt meg utol­jára a kaposvári sportcsarnok. Még április 7-én, a kilencedik helyért folyó csatározás má­sodik fordulójában volt a hazai zárás, amikor a kaposváriak húsz ponttal verték a Csepelt. Azóta csak a nemzetközi Ba­laton Fűszért kupán láthattuk az újjászervezett együttest, s bizony, ennek alapján eléggé megoszlottak a vélemények a jelenlegi gárda erejéről. De hát az a torna csupán még a felkészülés egyik állomása volt, s bár a tapasztalatok na­gyon fontosak, mégsem sza­bad belőlük messzemenő kö­vetkeztetéseket levonni. Nos. milyen lesz az új „Cu­kor”; édesebb, avagy kese­rűbb az előző évinél? Erre vár­juk a választ szombaton a MAFC otthonában kezdődő bajnoki mérkőzéssorozaton. A változásokról, a felkészülésről és a várható esélyekről kér­deztük Simon Károlyt, aki öt­évi távoliét után tért vissza a klubhoz. Mint közismert, az ősztől új rendszerben bonyolítják le az „A" csoportos bajnokságot. Az előző küzdelemsorozat leg­jobb négy együttese, a Szol­noki Olajbányász, a Zalaeger­szegi TE, a Körmend és a Bp. Tungsram a nemzetközi Szu­per Ligában indul, s csak a ta­vasszal kapcsolódik be a ha­zai bajnokságba. Vannak, akik sajnálják, hogy az ősszel megfosztják a magyar nézőket néhány jó mérkőzés látványától. Mások viszont úgy ítélik meg, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb lesz most a mezőny, s ezért a harc is élesebbé válik. De hogy látja ezt az edző7 — A legtöbb csapat kétség­kívül számol ezzel az új hely­zettel, és merőben más célt ki­tűzve vág neki a bajnokság­nak. Mi is közéjük tartozunk. A legjobbak távollétében sze­retnénk megszerezni a ne­gyedik helyet. Ha ezt csak mint matematikai kepletet boncolgatjuk. egyszerűnek tetszik a válasz, hisz a tavalyi kilencedik helyünk után most csak egy fokot kellene előbbre ugornunk. A valóságban korántsem ilyen egyszerű a helyzet. Nem szabad elfelejteni, hogy ala­posan megváltozott a csapat összetétele. Ma még sokan vi­tatják, hogy előnyére, avagy a hátrányára. Most még korai lenne eldönteni, hogy kinek a véleménye jár közelebb az igazsághoz. Ami tény: ez a társaság nagyon vágyik a si­keres szereplésre, és ennek érdekében sokat is tett az ed­digiek során. — Ha már szóba került a felkészülés, mindenekelőtt készítsünk leltárt a változá­sokról és az elvégzett munká­ról is szóljunk. — Öt meghatározó kosaras távozott a bajnokság végén, s ugyanennyien érkeztek a he­lyükre. Tíz szerződtetett játé­kosunk van változatlanul, és hozzájuk csatlakozott három saját nevelésű fiatalunk, Hor­váth, Balogh és Gulyás. A „régi-új” edző: Simon Károly (Fotó: Csobod Péter) Simon Károly a továbbiak­ban elmondta, hogy július 29-én kezdték meg a felkészü­lést napi két edzéssel. Három előkészületi tornán vettek részt, és ezeken kívül még öt mérkőzést játszottak. Sikerült sérülésektől mentesen átdol­gozni ezt a fontos időszakot, így jó erőben várhatják a szombati kezdést. Az erőnlét­nek bizonyára meghatározó szerepe lesz a helyezések el­döntésében, hisz az edző vé­leménye szerint sok, a meg­közelítőleg egyforma erejű csapat közötti sorrendet első­sorban ez döntheti el. Simon Károly megerősítette azt a vé­leményt. hogy a mezőny ti­zenkét együttese közül kilenc csapat is zászlajára tűzheti azt a jelszót, amit a kaposváriak. — Nem vagyunk gyengéb­bek, mint a többiek - folytatta az edző egy-egy mérkőzé­sen a magassági hátrányun­kat majd jobb mezőnymunká­val igyekszünk pótolni. A ki­egyensúlyozott mezőnyben az is perdöntő lesz, hogy a jövő február végéig tartó első körben miként tudjuk a for­mánkat állandósítani. A ráját­szás is nagyon izgalmasnak ígérkezik majd. s hallatlan erőnlétet követel. Elég, ha be­legondolunk: több mint negy­ven mérkőzés var csapa­tunkra ebben a bajnokságban. Mint minden sportágban, a kosárlabdában is fontos a jó rajt. Erre adottak a lehetősé­gek, hisz a Kaposcukor nem panaszkodhat őszi sorsolá­sára. Az úgynevezett első körben öt mérkőzését idehaza játssza, és nagyon fontos lenne, hogy azokat mind megnyerje. Aki jó pozícióra vágyik, az otthon nem té­veszthet. Egyéb „veszélyt” is rejteget az ősz. Október 26. és no­vember 23. között a válogatott nemzetközi kötelezettségei miatt szünetel a bajnokság. Ennyi időn keresztül, bizony, nem lesz könnyű éberen tar­tani a harci kedvet és meg­őrizni a formát. Sok mindenre várjuk hát kí­váncsian a választ a bajnok­ság során. Ebben a válasz­adásban a Kaposcukor hívei, miként a múltban, most is so­kat segíthetnek. Akik elkísérik a csapatot, már most szomba­ton is. Egy jó rajt sok mindent meghatározhat. Jutási Róbert Ma „Haladás-ellenes” lesz a Bányász Még a bajnoki rajt előtt azt mondta Varga István, a siófo­kiak mestere, nem tartja túl szerencsésnek, hogy az első öt fordulóban három újonccal kell felvenniük a versenyt. Nos, eddig kettőn sikerrel túl­jutott a Balaton-parti legény­ség, de hátra van még a „fe­kete leves”, azaz ma a Hala­dás gárdája, amely a feljutot­tak közül eddig a legeredmé­nyesebb volt. Úgy tartják, hogy mindig a következő mér­kőzés a legnehezebb. És ezt nemcsak a kötelező udvarias­ság mondatja velünk. Elég rá­tekinteni a tabellára, s ez az állítás máris igazolva látszik. A szombathelyi együttes egyál­talán nem újonchoz „méltóan” szerepelt eddig, hisz a négy fordulóban öt pontot kasszíro­zott. Legutóbb például az Üllői útról is „pontosan" tért haza. Érdekes, hogy egyetlen vere­ségét éppen otthon, a veszp­rémiektől szenvedte el. A Balaton-parti városban egyáltalán nem tartják sétaga­loppnak ezt a ma esti mérkő­zést. Horváth Károly technikai vezető elmondta, hogy meg­Szurkológyűlés a Rákóczinál A bajnoki rajt előtti adóssá­gát igyekszik pótolni a Kapos­vári Rákóczi FC labdarúgó- csapata. Szeptember 23-án, hétfőn 17 órakor szurkológyű­lésre várja híveit a szokott he­lyen, az IKV Szántó Imre utcai termében. ítélésük szerint tiszteletet és bizonyos óvatosságot igényel a vasiak eddigi szereplése, de ez korántsem jelent félelmet. A Bányász az idény előtti elha­tározásához híven győzni in­dul Szombathelyre is, de ettől függetlenül nem okozna túl nagy elkeseredést a döntetlen sem. Érthető a jó hangulat az együttesnél, hisz egyre inkább összekovácsolódnak. Ma per­döntő lehet, hogy a múlt heti együttesből hányán tartják to­vábbra is a jó formájukat. Annyi bizonyos, hogy harcos, kemény összecsapásra kell felkészülni. A technikai vezetőtői meg­tudtuk még, hogy a szakveze­tés nem tervez változást a múlt heti kezdőcsapaton. Egyedül Kámán érzi térdsérü­lését, így ő valószínűleg nem lesz tagja a keretnek. A Bíró - Keszeg, Zare, Olajos, Wolf - Meksz, Fodor, Menze, Duró - Fischer, Gregor összetételű csapat kezdi a játékot Szom­bathelyen. A cserepadon Brakszatórisz, Kolovics, So­mogyi, Szilágyi és Kirchmayer foglal helyet. RÖPLABDA NB I Bp. Tungsram- Kaposvári Tungsram 3-0 (5, 15, 5) A mérkőzésről szóló tudósí­tást hétfői sportmagazinunk­ban közöljük. Kovács Nándorral vagy nélküle? Honvéd-bizakodás a rajt előtt Nem kis fegyvertényt hajtott végre azzal a Kaposvári Hon­véd kosárlabdacsapata, hogy újra a legjobbak közé vere- kedte magát. A felsőházi tag­ságot kiharcoló csapatnak azóta már mintegy a fele máshol folytatja pályafutását: Stettner Zsolt a Kaposcukor SE-ben, Bozóki Csaba a Cse­pel SC-ben, Horváth Gábor a SMAFC-ban, Piroska Tamás és Fejér Lajos pedig az egykor szebb napokat látott Orosz­lányban, s ugyancsak távozott Korcsok Mihály is. A megüre­sedett helyekre hét új játékos érkezett. Szabó Zsolt a MAFC-ot. Góbi Henrik a Hód­mezővásárhelyt, László Zsolt és Török Béla a Csepelt SC-t, Vitári Csaba, Bán Gábor és Gyenge Gábor pedig a Pécsi VSK-t erősítette eddig. Ők csatlakoztak a régiekhez, Ágh Péterhez, Rétháti Zsolthoz, Cservék Csabához, Dorogi Lászlóhoz, Horváth Attilához és Tóth Kálmánhoz. így ösz­szesen - Kovács Nándorral együtt, akinek még mindig függőben van az ügye - 14-en alkotják Ékes Tamás edző ke­retet. Július 29-én kezdődött meg a felkészülés, és a bajnoki raj­tig pontosan 75 edzés áll a csapat háta mögött. Az együt­tes részt vett Kaposváron a nemzetközi Balaton Fűszért Kupán, majd most a hét végén Dombóváron a Gunaras Ku­pán. Kaposváron olyan nagy hírű csapatok voltak az ellen­felei, mint a bajnok Szolnoki Olajbányász, a nagy múltú Vi­deoton SC és a jugoszláv él­vonalban szereplő KK „Oveco” Zagreb. Bár mindhá- romszor vereséget szenved­tek, egyáltalán nem játszottak alárendelt szerepet. A bajnok­csapattól például csak egyet­len árva ponttal kaptak ki. A Gunaras Kupán aztán már megmutatta oroszlánkörmeit a fiatal kaposvári csapat. A Ka- poscukorral szemben csak hosszabbításban maradtak alul, a házigazda dombóváriak pedig az első játékrészben már 20 ponttal is vezettek; in­nen jött fel a Honvéd, s végül csak hatalmas küzdelemben kapott ki néhány ponttal. E két felkészülési tornán kí­vül szinte minden héten ját­szott előkészületi mérkőzést a csapat, jobbára „A” csoportos ellenfelekkel. Több mint biz­tató, hogy ezeken a találkozó­kon szoros eredmények szü­lettek. Nehezítette Ekés Ta­más edző dolgát, hogy szinte minden héten csatlakozott va­laki új az együtteshez. Teljes csapattal csak a Gunaras Ku­pán tudtak pályára lépni. Sajnos, még mindig nem került pont Kovács Nándor ügyére. Mint ismeretes, a Ka­posvári Honvéd le szeretné igazolni a játékost, a Kapos­cukor viszont nem enged. (Kovács az egész alapozást a Honvéddal dolgozta végig.) Csak reménykedni tudunk ab­ban. hogy végre megegyezés születik a két klub között, s Kovács Nándort - vagy az egyik, vagy a másik kaposvári csapat színeiben - ott láthat­juk a pályán. Az ő játékával ugyanis csak profitálhat a ka­posvári kosárlabdasport. Mint látjuk, gond van bőven. Ennek ellenére bizakodással tekint a Honvéd a mai bajnoki rajt elé, amikoris a Dunai Kő­olaj együttesét fogadják. Nem kell különösebben ecsetelni, hogy egy jó rajt milyen lökést adhat a további küzdelmekre. Különösen igaz ez egy újonc csapatnál. Remélhetőleg a minden bizonnyal szépszámú közönség is segíteni fogja majd ebben a Honvédőt. (A 14 éven aluli diákok ingyen te­kinthetik meg a mérkőzést.) A várható kezdő ötös: Ágh, Rét­háti, Dorogi, valamint a két center, Vitári és Góbi. Ameny- nyiben netán sikerülne a talál­kozóig átigazolni Kovács Nándort, úgy ő is helyet kap a kezdőcsapatban. Ékes Tamás edző szerint nincs legyőzhetetlen együttes ebben a „B” csoportban. Egyedül csak az alaposan megerősödött Szombathelyi Falco emelkedik ki a mezőny­ből, a többiek ellen jó eséllyel veszik fel a küzdelmet Ághék. Nincsen - nem is lehet - pontos elképzelése a Hon- védnak a bajnoki pontvadá­szat zárására. Ők inkább min­den egyes mérkőzésre alapo­san felkészülnek, elemzik az ellenfél játékát, s megpróbál­nak győzni. Ez pedig annál is inkább nehezebb lesz, mert a mezőnyben a Honvéd az egyik legfiatalabb csapat: mindössze csak 21 év az át­lagéletkor. Náluk csak a Pi­lar kadettválogatott és a Test­nevelési Egyetem csapata fia­talabb. S még egy „apróság”: tálán nincs is kisebb együttes az egész NB l-ben a Honvéd­nél. Mi azért bízunk aoban, hogy minél többször teljesül „egyszerű” tervük, és sokszor tapsolhatunk majd a mérkőzé­seken nagyszerű Honvéd­győzelmeknek. Fenyő Gábor Erősáramú villamos hálózatok 20 és 0,4 KV-os szabad vezeték, kábel, köz-, tér-, díszvilágítás, transzformátorállomás tervezés, kivitelezés felülvizsgálat, szaktanácsadás Bízza profira! DÉDÁSZ Siófoki üzemigazgatósé hálózatszerelési osztályé Siófok, Jókai u. 36. Pf. 1 Várjuk érdeklődését: Kiss István oszt.-vez.-nél Tel.: (84)10-055 (208255) A Kutasi Állami Gazdaság megkezdte az étkezési alma értékesítését. Kiskorpádi Hűtöháznál: hétfőtől péntekig 8—16 óráig szombaton 8—13 óráig Nagybajomi gyümölcsösben (jákói út felöl) hétfőtől péntekig 8—16 óráig Valamennyi almafajtát egységesen 15,— Ft/kg-ért kínálunk, magánszemélyek és viszonteladók részére. (149869) A Marcali és Vidéke POUND Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet 1991. október 1-jétől bérleti üzemeltetéssel hároméves időtartamra meghirdeti az alábbi egységeit: 4. sz. italbolt, Csömend 47. sz. bolt, Pusztakovácsi A versenytárgyalás 1991. szeptember 27-én 10 órakor az ÁFÉSZ központi irodában lesz, melyre a nevezési díj 5000 forint. A pályázat benyújtásának határideje: 1991. szeptember 25. Bővebb felvilágosítást a szövetkezet főkönyvelője ad. Telefon: 85/11-045 (208317)

Next

/
Oldalképek
Tartalom