Somogyi Hírlap, 1991. szeptember (2. évfolyam, 205-229. szám)

1991-09-02 / 205. szám

!. 3 pH. SPORT ŰDADT SPORT SPORT JfUfti SPORT SPORT iroüí SPORT SPORT CDADT SPORT SPORT űlUAl SPORT SPORT IS SPORT SOMOGYI HÍRLAP--------------------------------------------T------------------­i l. évfolyam, 204. szám Ara: 7,90 Ft • • / KÖZÉLETI NAPILAP 1991. szeptember 2., hétfő A miniszterelnök az állami gondozottak törökkoppányi táborában járt Elégedetlen az ifjúság is Antall József ajándéka — Gyergyai Albert igazsága Az ebéd utáni szieszta idején, szombaton koradélután Törökkoppányban meglátogatta Antall József miniszterelnök az állami gon­dozottak táborát. A szűk fogadógárda mel­lett természetesen fölsorakoztak a legkíván- csiabbak, a gyerekek is, kezükben virággal, Sümegi Györgyné, a helyi pávakör országos hírű énekese természetesen népdalcsokrot adott elő a miniszterelnök fogadásán. A vendégek sorában láttuk dr. Boros Pé­ter belügyminisztert, dr. Bőgner Miklós köz- társasági megbízottat, dr. Pulay Gyufát, a Népjóléti Minisztérium helyettes államtitká­rát. A helyi fogadóbizottság élén dr. Gruber Attila, Törökkoppány polgármestere állt. Mintegy nyolcvan somogyi állami gondo­zott, súlyosan fogyatékos, hátrányos hely­zetű 12-24 éves vakációzik a törökkoppányi ifjúsági táborban, ahol szállást és teljes ellá­tást megülönböztetetten magas díjért kap­nak. A megyei önkormányzat fonyódligeti if­júsági táborában napi százötven forintot fi­zetnek gyermekenként, itt, a különleges fi­gyelmet érdemlő fiataloknak háromszázhu­szonegy forintban állapították meg a költsé­geket, különböző országos pályázatokon szerezték meg az anyagi fedezetet. (Folytatás a 3. oldalon) Tanévet nyitott, évfolyamot indított az államtitkár // Ok lesznek a csapattisztek Dr. Tarján Lászlóné: Tágabb mozgásteret a végzett növendékeknek Nyárvégi napsütésben nagyon kellemes időben tar­tották meg tegnap a tanév­nyitó ünnepséget Siófokon az 523. Számú Ipari Szak­munkásképző Intézetben és Szakközépiskolában. Az új tanévben 24 osztályban több mint hétszázan tanul­nak. Prohászka István igazgató szigorú és határozott szavak­kal szólt a jelenlévő tanulók­hoz és szülőkhöz. Elmondta, hogy olyan rendet kívánnak bevezetni: a tanulók nem do­hányozhatnak, szeszes italt nem fogyaszthatnak, és 22 óra után nem maradhatnak ki. Minden erejüket, képességü­ket arra kell fordítaniuk, hogy jó szakmunkásokká váljanak. Ebben az intézet vezetése és a tanári kar jó partnerük lesz. Az intézetben egyébként az új tanévvel környezetvédelmi oktatás is indul. Éppen ezért a tanévnyitó ünnepség főven­dége volt dr. Tarján Lászlóné, a Környezetvédelmi- és Vízü­gyi Minisztérium politikai ál­lamtitkára, aki a vakációról visszatérő pedagógusokat, diákokat köszöntötte. Minde­nekelőtt kiemelte napjainkban a környezetvédelem jelentő­ségét — utalva- a globális és helyi gondokra egyaránt. (Folytatás az 5. oldalon) Új „Magyarország szépe" Michna Orsolya lett az 1991. évi szépségverseny győztese. A második Ambrus Tímea, a harmadik Szalontai Szilvia lett. A „Miss Hungary 1991” botrányait lezáró új eredményhirdetés va­sárnap volt. A két eredeti nyertes részvételének fő akadálya nem a sajtóbeli meztelenkedés, hanem hogy profi fotómodellek. Dörögtek a fegyverek Jugoszláviában Szerbia későn este elfo­gadta az Európai Közösségek béketervét, a megfigyelők ki­küldését is, azzal a kikötéssel, hogy a külföldi megfigyelők polgári személyek legyenek. Előzőleg Belgrádban ismertet­ték Hans-Dietrich Genscher német külügyminiszter utolsó figyelmeztetését Szerbiához, amelyben megerősítette: Belgrád az Európai Közössé­geket elutasításával lépésekre kényszeríti. „Aki erőszakkal lehetet­lenné teszi a tárgyalásokat, az ösztönzi az amúgy is erősödő irányzatot, Horvátország és Szlovénia egyoldalúan beje­lentett függetlenségének el­ismerését” - mondotta Gens­cher. A horvát kormány szombat esti válságülésén elvetették ugyan a hadiállapot formális kihirdetését, de számos dön­tést hoztak, amelyek lényegé­ben a köztársaság háborús körülményekre való felkészí­tését célozzák. (Folytatás a 2. oldalon) SOLAR TRIATLON 91 * «F s e E V* Hetvenhárom profi és több tucatnyi amatör versenyző részvételével tartották meg szombaton Nagyatádon a So­lar Triatlon '91 nagyszabású versenyt. Hihetetlennek tűnő eredményekkel tették meg a versenyzők a számukra elő­írt távokat. Elképzelni is nehéz, hogy miként lehet 3,8 ki­lométernyi úszás után villámgyorsan kerékpárra pattanni és 180 kilométert letekerni, majd „kiesve” a nyeregből még további 42 kilométert és 195 métert lefutni. A pro­fikra ugyanis ez várt. Az amatőrökre - szerencsére - jóval kevesebb. Minderről részletesebben a „triatlon-trió” számol be lapunk 9. oldalán. MENEKÜLTÁRADAT ATÁDON A városnak nem kell félnie Iskolát nyitnak — Hosszú távra is berendezkednek — Érkeznek a segélyszállítmányok Egyre több menekült érkezik a Nagyatádon kialakított táborba. Einvachter János a menekültügyi hivatal munkatársa kérdé­sünkre elmondta, hogy a hét végén is egyre többen érkeztek az ideiglenes befogadóállo­másokról. Sok embernek semmiféle okmánya sem volt. Van aki olyan nevet mondott be, amely nem biztos, hogy megfelel a valóság­nak. Ezeket az adatokat megpróbálják ellenő­rizni, s csak akkor adják ki az ideiglenes tar­A „közeg” kezében ezúttal nem fegyver, hanem fegyverkereső műszer lát­ható. (Fotó: Lang Róbert) tózkodási engedélyt, ha meggyőződtek arról, hogy igazi menekültekről van szó. Vannak közöttük olyanok, akik azt akarják kihasz­nálni, hogy itt ingyen juthassanak különböző kedvezményekhez. (Folytatás a 3. oldalon) Dél-afrikai delegáció Budapestre érkezett vasár­nap a Dél-Afrikai Köztársaság parlamenti delegációja, élén Louis le Grange elnökkel. Eu­rópai kőrútjuk első állomása fővárosunk. Romanap Szolnokon Országos romanapot ren­dezett szombaton Szolnokon a „Lungo Drom Országos Ér­dekvédelmi Cigányszövet­ség”. Kétnyelvű irodalmi mű­sor, képzőművész-tárlat, együttesek fellépése szóra­koztatta az érdeklődőket, s összeült a romaparlament ügyvivői fóruma is. Közgazdászképzés angolul Angol nyelvű ( közgazdász- képzés kezdődik szeptember elsején a Budapesti Közgaz­daságtudományi Egyetemen. Jelenleg hét ország 17 hallga­tója ismerkedik hagyományos diszciplínákkal, Magyarország gazdasági-politikai sajátossá­gaival. Magyar bemutató Libanonban A 16 évig tartó polgárhá­ború után a lerombolt ország számos üzleti lehetőséget kí­nálhat a magyar vállalkozók­nak. Október elején önálló árubemutatót szervez a Promo Kft.

Next

/
Oldalképek
Tartalom