Somogyi Hírlap, 1991. augusztus (2. évfolyam, 178-204. szám)

1991-08-23 / 197. szám

Tisztelt Szerkesztőség! Valami bűzlik Kaposváron című cikkükre válaszolva közlöm, hogy a sétálóutcában csatornánkon sem du­gulás, sem elfolyás nem volt, így a bűz sem ennek a következménye. A csapadékcsatorna karbantartása nem vállalatunk feladata. Tisztelettel: Bóta László a DRV üzemigazgatója Tisztelt Szerkesztőség! Köszönöm, hogy panaszomat betették az újságba. A cikk megjelenése után felkeresett bennünket a vízmű­vek egy munkatársa, akinek elmondtam a panaszo­mat. Megmutattam neki a vízaknát és azt is, hogy hol van a vízvezeték. Azt ígérte, hogy intézkedni fognak, de nem történt semmi. Megjönnek az esőzések, a kútban a vizem használ­hatatlanná válik, én meg járhatok a szomszédba ví­zért, pedig a közműfejlesztési hozzájárulást kifizet­tem. Kérem, ha tudnak, segítsenek! Tisztelettel: Gombor János Iharos, Béke u. 3. Tűzoltóautó Böhönyének A megyei tüzoltóparancsnokság gépjármüfecskendöt ajándékozott a böhönyei önkéntes tűzoltóegyesületnek. Az állami tűzoltók rendszerből kivont TÜ-1 típusú járművét a parancsnokság szakemberei újították föl és megcsináltat­ták a műszaki vizsgáztatást is. A böhönyeiek új szerével el­érték, hogy a megye minden települését percek alatt el lehet érni korszerű technikával. Kovács Tibor felvétele Zsiványkor Amikor először bukkant fel a három zsivány három ko­bakja a negyedik emeleti er­kély pokróccal álcázott pár­kánya mögül, jó érzés töltött el. Tán az emlékek munkáltak bennem. — Milyen izgalmas is az élet! — gondolhatják az újabb rejtelmekkel teli nap előtt. — Milyen jó is az, hogy miközben anyu a konyhában tevékenykedik, mi szabadon nézelődhetünk a negyedik­ről. Nem szól bele senki a dolgunkba. Ez ám az igazi élet! * Az épp utamba eső ke­reszteződésnél értek véget gondolataim, figyelmemet teljesen lekötötte a reggeli forgatag okozta átkelési ka­land. Hirtelen kapcsolva a szükséges sebességre, megfeleltem a nap első ko­moly kihívásának: megérkez­tem a túloldalra. Még azt is csak periférikus látásom észlelte, amint egy hatalmas, vízzel töltött zacskó szétloccsant az asz­falton. Mellettem. Alig méte­rekre. Piliantásom a három zsi­vány negyedik emeleti bázi­sán már nem találta ott az — általam vélt — elkövetőket. Csak lelki szemeimmel lát­tam hát, amint a kis vásottak ott gubbasztanak rögtönzött fedezékükben és drukkol­nak. „Csak nehogy feljöjjön! Mit kapunk mi ezért?” Nem mentem fel. Bár elgondol­koztatott egy esetleges kel­lemetlenebb verzió: ha telita­lálat lesz a dobás vége. De nem az volt. Lehet, hogy évek múltán majd felme­gyek, de most semmiképp. Meg különben is, egykor magam is hasonló zsivány- ságokban leltem meg min­dennapjaim kedvenc elfog­laltságait. Igaz, nem hajigál- tam a negyedikről a „zacs­kósbombákat”. Mindig földszinten laktam. Balassa Tamás — A Rippl-Rónai József Közle­kedési Szakközépiskola 503. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet és Kollégium értesíti tanulóit, hogy tanévnyitó ünnepélyét 1991. szep­tember 2-án (hétfőn) reggel 7.30 órakor tartja. (149840) — Grazi vásár. Utazás: Kapos­várról autóbusszal. Program: a grazi vásár megtekintése, belföl­dön vacsora. Időpont: október 5. Részvételi díj 1110 Ft. Várjuk szí­ves jelentkezésüket irodánkban. Ibusz Utazási Iroda, Kaposvár, Te­leki u. 1-3. Telefon: 15-477. (113892) — A bányai elágazó és Nagypuszta közötti útszaka­szon személygépkocsijával — mivel azt nem megfelelő se­bességgel vezette —, letért az úttestről és a jobb oldali árokba hajtott szerdán délután Steinbacher Gyula, 42 esz­tendős lakatos, miklósi lakos. A baleset következtében a 62 éves Steinbacher Gyuláné és a 64 éves Beke Lászlóné mik­lósi lakosok súlyosan megsé­rültek. Krónika AUGUSZTUS A nap 5.50 órakor kél, és 19.45 órakor nyugszik; a hold 18.41 órakor kél, és 3.39 órakor nyugszik. Péntek Bence Sok napsütés Kevés félő, száraz idő vár­ható. A szél napközben kissé megélénkül. A hőmérséklet ma délután 24 és 29 fok kö­zött alakul. Hűvösebb napok jönnek Időjárás-előrejelzés augusztus 30-ig 65 éve hunyt el New Yorkban Rudolph Valen- tino (1895-1926) olasz szárma­zású amerikai színész. 1985. május 6-án született Castellanetában, eredeti neve Rodolfo Guglielmi di Valentino d’Antonguella volt. Előbb Pá­rizsban próbálkozott a színészi mesterséggel, majd 1913-ban az Egyesült Államokba ment, ahol kezdetben a Maximban táncolt. Több revüben lépett fel, s különböző produkciók tagja­ként járta az országot. Hollywo­odban is kapott apróbb szere­peket, de évekig csak egyike volt a jelentéktelen statiszták­nak. 1921-ben Rex Ingram rábízta „Az apokalipszis négy lovasa" című filmjében Julio szerepét, s ezzel óriási sikert aratott. Ő lett a némafilm korszakának egyik legnépszerűbb filmszínésze. Főként egzotikus környezetben játszódó romantikus filmekben játszott szerelmes hősöket, s szerepeivel kivált a nők szívét hódította meg. Rövid pályafu­tása során több filmet forgatott, legismertebb közülük A kamé- liás hölgy, a Vérző aréna, A fe­kete sas, A sejk, s különösen A sejk fia, melyben a magyar Bánky Vilma volt a partnere. Legnépszerűbb filmjeit a ma­gyar mozik is telt házak előtt ve­títették évekig. Népszerűségére jellemző, hogy temetésére egész Amerikából özönlöttek a gyászolók — főként a gyengébb nem képviselői. Kellemesen meleg, nyárias időre számíthatunk a hét vé­gén. Általában derült lesz az ég, az időnkénti gomoly- felhő-képződésből esetleg ki­sebb záporok, zivatarok kiala­kulhatnak, de jelentős meny- nyiségű esőre nem kell számí­tanunk az elkövetkező napok­ban. A légmozgás általában gyenge lesz, csak zivatarok idején élénkül meg a délnyu­gati, majd északkeleti irányú szél. Hajnalban 13-18 fok közötti minimumhőmérsékletek vár­hatók. A kora délutáni órákban 25-30 fokig melegszik fel a le­vegő. A jövő hét elején még folytatódik a napos, meleg idő, számottevő mennyiségű csa­padék nem várható. A hét közepétől hűvö­sebbre, változékonyabbra for­dul az időjárás. Gyakran erő­sen megnövekszik a felhőzet, nagy valószínűséggel alakul­nak ki záporok, zivatarok. A legalacsonyabb hajnali hő­mérséklet eleinte 14-19, ké­sőbb 12-17 fok között lesz. A kora délutáni órákban ele­inte 25-30, majd 22-27 fokig melegszik fel a levegő. Mint a mesében: jött a véletlen Buzsák holland kapcsolata Buzsákon vendégeskedett egy holland nagyközség, Gor- sell polgármestere, alpolgár­mestere, s a képviselőtestület egy része. Látogatásuk célja az ismerkedés volt Buzsák tör­ténelmi múltjával, jelenével. Miként találtak a hagyomá­nyokban, népművészeti kin­csekben kiemelkedően gaz­dag településre? Ahogy ez a nagy találkozásoknál lenni szokott: szinte véletlenül. Évekkel ezelőtt egy gorselli képviselő járt Somogybán, ke­resve a kapcsolatfelvétel lehe­tőségét valamely községgel. Hivatalos érdeklődésére ka­pott válasz Buzsák neve volt. A többit már egy holland-ma­gyar baráti társaság intézte: eredményesen. Ennek kö­szönhető a küldöttség látoga­tása, amely — tudatos szer­vezéssel — a_ buzsáki búcsú idejére esett. így a vendégek néhány nap alatt kaptak ízelí­tőt a fő értékekből: láthatták az ünnepi szentmisét, a népmű­vészeti kiállítást és a folklór programot. Benyomásaikról J. W. P. van Notten polgármester beszélt. — Már régóta szerettük volna fölvenni a kapcsolatot egy kelet-európai ország tele­pülésével, amely hasonló pro­filú, mint a mezőgazdasági jel­legű Gorssel, de valahol mégis más. Célunk egyelőre csoportok, társaságok közelí­tése, de vállalatokat is szeret­nénk összehozni egymással. Ebben az ügyben találkoztunk a helyi vezetőkkel is. B. T. Dr. Tarján Lászlóné új programja Módosul dr. Tarján László- nénak, a 2. számú választóke­rület országgyűlési képviselő­jének meghirdetett programja. A Környezetvédelmi és Terü­letfejlesztési Minisztérium poli­tikai államtitkára holnap, szombaton délelőtt 10 órakor a somogyaszalói iskolában, ezt követően 13 órakor a ka- posfüredi kultúrházban foga­dóórát tart. Elmarad viszont az este 19.30 órára meghirdetett kaposfüredi falugyűlés és fó­rum. Tarka sorok Üzlet A gazdag gyáros vacsoráján, amikor felszolgálják a pezs­gőt, a vonzó házi­asszony odafordul a szomszédjához: — Mondja, maga nagyon szoros üzleti kapcsolatban áll a férjemmel? — Sajnos, nem... — Akkor azonnal vegye le a kezét a térdemről...! Híradás A faluban a kisbíró kidobolja a beérke­zett győzelmi híre­ket: „Áttörtük az el­lenség vonalát, száz ágyút, ötven gép­fegyvert zsákmá­nyoltunk, ezerkét­száz halott, három­ezer sebesült az el­lenség soraiban.” — Es milyenek a mi veszteségeink? — Azokat odaát dobolják... Mentség Lopás miatt ültek törvényt a juhász fölött, a század ele­jén. A tanúk bizonyí­tották, hogy a lopást elkövette, s ő maga sem tagadta. Meg­kérdi a bíró: — Mit tud felhozni a mentségére? Gondolkodik a ju­hász, aztán kiböki: — Hát... most szegény vagyok, nagyságos úr... De ősszel fölhoznék magának egy jó bürgét... Ősi család Egy társaságban a nemességről volt szó. Az egyik hét- szilvafás, aki őseivel igen szeretett dicse­kedni, ezt mondta: — Ismétlem, uraim, az országban a családom a legré­gibb; őseim a világ teremtését már saját kastélyuk erkélyéről nézték végig... Tej A szobalány nyit ajtót kora reggel a tejesembernek: — Ma nem kérek magától semmit! — Tejet se? Elkészült Tab központjában a modern üzletház; csaknem 35 miiló forintba került. A 15-34 négyzetméteres helyiségekbe most költöznek be az első árusok. Több igénylő azonban időközben lemondott vásárlási szándékáról, így a 19 új üz­let közül néhány üresen marad. Csokonai-díj Munkásságáért a Csokonai asztaltársaság az idei díját Határ Győzőnek, a London­ban élő költőnek ítélte. —Ingyenes tanártréning angolul. Angolszakos oktatók részére egyhetes ingyenes tanártréning kezdődik augusz­tus 26-án Budapesten, a Nyár u. 4. sz. alatti általános iskolá­ban. A Magyar MacMillan Könyvkiadó kft szervezésé­ben a tanártréninghez hasonló tanfolyamok indulnak a tanév­kezdés előtt több vidéki vá­rosban, mint például Nyíregy­házán, Győrött, Pécsett és Szegeden. Meghalt Jebeleanu 80 éves korában szerdán elhunyt Eugen Jebeleanu ne­ves román költő és műfordító. A magyar irodalomból Petőfi, Ady és József Attila verseit ül­tette át román nyelvre. — Félreértésre ad okot a kaposvári közgyűlésről tegnap megjelent cikkünkben a városatyák népszavazásról szóló határozata. A mondat helyesen úgy hangzik: A nép­szavazás akkor eredményes (érvényes), ha a szavazásra jogosultaknak legalább a fele megjelent a szavazáson. SOMOGYI HÍRLAP Az Axel Springer-Magyarország Kft. pártoktól független lapja Felelős vezető az ügyvezető igazgató Főszerkesztő: DR.KERCZA IMRE Felelős szerkesztő: BÍRÓ FERENC (társadalom és gazdaság), DR. TRÖSZT TIBOR (művelődés és kultúra) Gyártásvezető-szerkesztő: KURUCZ FERENC. Tervezőszerkesztő: CHRIST LÁSZLÓ, KATONA A. CSONGOR, NAGY MIKLÓS. Olvasószerkesztő: LAJOS GÉZA Kiadja az AS-M Kft. Somogy Megyei Irodája Felelős kiadó: PORDÁNY H. LÁSZLÓ irodavezető Hirdetés és reklám: DR. TÓTH MIKLÓS Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kaposvár, Kontrássy u. 2/a. Telefon: 11-644 Telex: 13-360, Telefax: 12-315 Siófoki iroda (szerkesztőség és hirdetésfelvétel): Siófok Szabadság tér 9. Telefon: (84) 11-668, Telefax: 10-861 Készült a Somogy Megyei Nyomdaipari Vállalat üzemében Kaposvár, Fő u. 101. Felelős vezető: MIKE FERENC igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hirlapkézbesitő postahivatalnál, a hirlapkézbesitőknél, a posta hír­lapüzleteiben és a hirlapelőfizetési és lapellátási irodánál (HELÍR), Budapest, XIII. Lehel u. 10/a 1900., közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215— 96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési dij egy hónapra 199 forint, negyed évre 597 forint, fél évre 1194 forint, egy évre 2388 forint. ISSN 0865-9125 Kéziratokat nem őrzőnk meg és nem küldünk vissza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom