Somogyi Hírlap, 1991. augusztus (2. évfolyam, 178-204. szám)

1991-08-01 / 178. szám

Ma: Kadarkút A pénz Kadarkúton is kevés. Az önkormányzat ezért is rangsorolt a feladatok között. Fejlesztésre nem sok jut, de a diákok tankönyvére szorítottak ki pénzt. Az önkormányzati választások után Kadarkút társ­községeitől is elvált. A vagyonmegosztás azonban nem fejeződött még be. Erről és egyéb tervekről szól kadarkúti összeállításunk a 14. oldalon. Aláírták az „Adria” jegyzőkönyvet Az Adria kőolajvezeték vitás pénzügyi kérdéseinek kompro­misszumos rendezéséről írt aíá tegnap Pozsonyban jegyző­könyvet Berényi Lajos, a Nem­zetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma helyettes állam­titkára és Lubomir Marták, a cseh-szlovák szövetségi külke­reskedelmi miniszter helyette­se. Apadtak az OTP- betétek A lakosság OTP-betétállo- mánya június 30-án 219 milliárd forintot tett ki, 14 milliárd forint­tal kevesebbet, mint január 1- jén. A csökkenést az eddig még jóvá nem írt 22,1 milliárd forint­nyi időarányos kamat ellensú­lyozza. A devizabetétek össz­értéke 77,5 milliárd forintnak fe­lel meg, s ez az összeg 18,9 milliárd forinttal több, mint egy fél évvel korábban. Új feltételű hosszú lejáratú hitelt fél év alatt csaknem 49 ezren kértek és kaptak az OTP-től, a hitelállo­mány június végén megközelí­tette a 65 milliárd forintot. A növekmény hat hónap alatt 0,9 milliárdot tett ki, ez jóval keve­sebb, mint a korábbi években tapasztalt növekedés. Június 30-ig a lakosság 37,6 milliárd forintért vásárolt értékpapírt a Takarékpénztártól. A legkelen­dőbb a letéti jegy, ez teszi ki az értékpapír-forgalom 78 száza­lékát. SOK HUHO SEMMIÉRT? Olcsó húsnak... Egy somogyira 20 deka kedvezményes hús jut Magyar—osztrák energialánc EK-hitel Magyarországnak Az Európai Közösség bizott­sága megindította a szükséges pénzpiaci műveleteket ahhoz, hogy a július 5-én aláírt megál­lapodásban foglaltak szerint előteremtse a Magyarország­nak beígért 100 millió ECU-t (több mint 120 millió dollárt). Botos Katalin pénzügyminisz­tériumi államtitkár és Henning Christophersen, a bizottság ille­tékes alelnöke összesen 180 millió ECU folyósításáról írt alá szerződést. Jugoszláviai ; összecsapások Tegnap sem hallgattak a fegyverek Eszéken és környé­kén, de az összecsapások ezúttal nem követeltek halálos áldozatokat. Horvát részről azt közölték, hogy az Eszék melletti Tényé (Tenja) falu egy részét ellenőrzés alatt tartó szerb fegyveresek nyitottak tüzet Eszék külvárosára, míg a ju­goszláv néphadsereg helyőrsé­ge parancsnokságának közle­ménye szerint az eszéki felüljá­róról nyitottak tüzet aknavetők­ből Tenyéré. Leállítják az alumínium­gyártást A tatabányai Alumíniúmkohó 3-as számú csarnokában teg­nap áramtalanították az utolsó olvasztókádat. Az év végéig az üzem másik két csarnokában is befejezik a munkát. A kohókat lebontják, hasznosítható ré­szeit értékesítik. Csupán a 3-as számú csarnok leállítása évi 145 millió kilowattóra megtaka­rítást jelent az országnak. Augusztus 7—17-e között kedvezményes sertéshús- és zsiradékértékesítési akció lesz. Az Agrárpiaci Rendtartást Ko­ordináló Bizottság visszaiga­zolta azoknak, a húsipari vállal­kozásoknak a részvételi pályá­zatát, amelyeknek üzemelési engedélyük van. Korábban már szóltunk a kaposvári Knakk Húsipari Termelési és Kereske­delmi Kft. pályázatáról, amely­nek alapja a 28. heti kereske­delmi értékesítés volt. Mezei Istvántól, a kft. kereskedelmi vezetőjétől a pályázat eredmé­nyéről kértünk tájékoztatást. — A 28. héten kereskedelmi körzetünkben mindössze 8 ton­na volt a somogyi forgalom, 25 tonnát szállítottunk a budapesti húsnagykernek. A bizottság 30 tonna 120-140 kg élősúlyú vá­gósertésből előhűtött, lehúzott félsertés, valamint 5 tonna bőr nélküli és 5 tonna bőrös előhű­tött zsírszalonna forgalmazását hagyta jóvá. (Folytatás a 3. oldalon) Mintegy 1 millió Schilling érté­kű szakértői munka elvégzésé­re kapott megbízást a Magyar Elektrotechnikai Egyesület az osztrák Villamosművek Szövet­ségének tervezőintézetétől. Ennek keretében tervet készít a magyar egyesület arról, hogy miként csatlakoztatható a ma­gyar villamosenergia-rendszer a nyugat-európaihoz. A munkát jövő év tavaszáig kell elvégez­niük. Fontos, mivel a magyar villamos hálózat üzembiztonsá­gát fokozza, s a terv megvalósí­tásával lehetővé válik a magyar villamosenergia-rendszer üzembiztos üzemeltetése, ki­küszöbölve az esetlegesen fel­lépő zavarokat és az egyoldalú függőséget. A csatlakoztatás nem egyszerű dolog, mivel a jelenlegi hálózat nem illeszthe­tő egyszerűen a nyugat-euró­paihoz. Hiányoznak a technikai feltételek. Átmenetileg — a frekvenciarendszerben lévő különbségek miatt — egy úgy­nevezett „elektromos zsilip- rendszer” segítségével kell összekötni a nyugat-európai és a magyar hálózatot. GERBOVITS AZ EGYIK JELOLT AZ FM ELERE Itt a kisgazda árnyékkormány? Torgyán József már jóval el­nökké választása előtt s után is — „konkrét” elképzelésekkel vágott neki hatalmi struktúrájá­nak felépítéséhez. Rögtön első elnöki beszédében megcsillan­totta egyfajta — utóbb némi­képp finomítva — árnyékkor­mány felállítását. Vidéki útjain — megválasztásának támoga­tása esetén — számtalan em­bernek ígért pozíciót az esetle­ges kormányzati hatalomban. Ezért fordult elő, hogy egyes tisztségre több jelölt is akad. Az alább közölt lista, amelyet a HT Press sajtóügynökség bocsá­tott a Somogyi Hírlap rendelke­zésére, ha nem is maradéktala­nul, de nagy valószínűséggel jelzi a kisgazda elnök elképze­léseit. Belügyminisztérium: Cseh Sándor, Szabó János, Hornyák Tibor. Külügyminisztérium: Ugrin Emese, Bányász Rezső. Földművelésügyi Miniszté­rium: Gerbovits Jenő, Cseh Sándor, Gyimóthy Géza. Honvédelmi Minisztérium: Dragon Pál, Balogh György. Igazságügyi Minisztérium: Györgyi Árpád, Görgey Géza. Kulturális és Oktatásügyi Minisztérium: Kávássy Sándor, Virágh Ferenc. Közlekedési Minisztérium: Németh Béla. Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma: Kocsis András. Iparügyi Minisztérium: Kapo- lyi László. A kisgazdapárt vezetőségé­hez közeli körökből származó információ szerint a párt alelnö­ki pozícióban levő vezetőit buj­tatva, hogy azok fizetései ne a pártkasszát terheljék, különbö­ző minisztériumokhoz kívánják kihelyezni. Az információk sze­rint Gyimóthy Géza — akit a kisgazdák maguk között Kis Torgyánnak hívnak — helye máris biztosított a Földműve­lésügyi Minisztériumban. Megvan már az új kisgazda napilap főszerkesztője is. A fő- szerkesztést Bányász Rezső volt kormányszóvivő és kana­dai nagykövet fia vállaltáéi, míg a napilap alaptőkéjét, mintegy 200 millió forintot Kocsis András, Torgyán gazdasági ta­nácsadója saját vállalkozásai­ból és egyéb külföldi tőke bevo­násával biztosítja. Startolt a START Ukrajnában ismét jegyrendszer Augusztus 1-jétől Ukrajná­ban ismét bevezetik a totális jegy rendszert. Vagyis, a rubel önmagában újra nem fizetőesz­köz, kuponokra is szükség van, ha valaki valamit vásárolni akar. Mindössze egy hónap telt el azóta, hogy a köztársaság kor­mánya megszüntette a tavaly novemberben bevezetett ku­ponrendszert, mert az nem vál­totta be a hozzáfűzött reménye­ket, csupán pótlólagos költsé­geket okozott, lassította a ki­szolgálást az üzletekben, s még hosszabbak lettek a sorok. Most olyan határozatot hozott a miniszteri kabinet, hogy ismét bevezetik Ukrajnában a kupon- redszert. A közvélemény nemigen osz­tozik a kormány véleményében, hiszen az emberek sem kupo­nokkal, sem nélkülük nem tud­ták megvenni még a legszüksé­gesebb árucikkeket sem. Gorbacsov szovjet és Bush amerikai elnök tegnap Moszkvában aláírta a straté­giai fegyverek korlátozásáról szóló START- szerzödést. A megállapodás értelmében a Szovjetunió 35, az Egyesült Államok 25 szá­zalékkal csökkenti hadászati nukleáris tá­madó fegyverzetét. A két politikus a rakéták egy darabjából készült tollal írta alá a 700 ol­dalas dokumentumot. (Helyszíni beszámolónk a 2. oldalon) Gorbacsov és Bush aláírták a fegyverzetkorlátozási szerződést Mi a színvonalból nem engedünk, de az árakból igen! Győződjön meg állításunkról, kérjük KERESSE FEL DISZKONTÁRUHÁZAINKAT Kaposváron (Raktár u. 2.) Siófokon (Balatonszabadi út) Barcson (Széchenyi köz) Élelmiszer, vegyi áru, festék, kozmetikai és egyéb cikkek árusítása. Olcsóbbnál is olcsóbb árak! Udvarias és gyors kiszolgálás. Tisztelettel várjuk és ajánljuk magunkat /, BALATON FÜSZÉRT (113716)

Next

/
Oldalképek
Tartalom