Somogyi Hírlap, 1991. július (2. évfolyam, 151-177. szám)

1991-07-01 / 151. szám

SPORT CDADT SPORT SPORT ŰIUIU SPORT SPORT 535 SPORT SPORT CDADT SPORT SPORT ŰIUIU SPORT SPORT 1KST SPORT SPORT CDADT SPORT SPORT SrUlU SPORT SPORT IÍŐrtSPORT SOMOGYI HÍRLAP 'Oa, , ^ ________ I I. évfolyam, 151. szám Ára: 7,90 Ft — KÖZÉLETI NAPILAP- 1991. július 1., hétfő ..........................-■ ■ ■ — - -------- -------------------- - ■ -------------------- ~~~ K ÖZÉLETI NAPILAP .f­£1 1991. július 1., hétfő A bencés apátság alapításának 900. évfordulójára emlékeztek Somogy vár a folyamatosság jelképe A történelmet idézték tegnap a somogyvári Kupavár-hegyen. A Szent László alapította bencés apátság 900 éves jubjleu- mán részt vett Göncz Árpád köztársasági elnök is. Az ünnepi misét dr. Szendi József veszprémi megyés­püspök celebrálta. A mise után pedig felszentelte Szent László síremlékét. Szent Lászlót ugyanis 1095-ben itt temették el először. Hermáját 400 évig őrizték Győrben a föszékesegyházban, s az ünnepre a győri kanonok kísérte el Somogyvárra. (Folytatás a 3. oldalon) Ma megszűnik a VSZ Antall József Prágában Tegnap este — Antall József miniszterelnök vezetésével — repülőgépen Prágába érkezett a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületének mai ülésén részt vevő magyar kül­döttség. A delegáció tagja Je­szenszky Géza külügyminisz­ter is. „Életem legfelemelőbb pillanata az, hogy a Varsói Szerződés feloszlatásáról szó­ló megállapodást aláírhatom” — jelentette ki Prágába történt megérkezése után. Genscher küldetése Hans-Dietrich Genscher német külügyminiszter közvetí­téssel próbálkozik a jugoszlá­viai belviszályban. Ma a jugo­szláv kormány meghívására Belgrádba utazik, de ellátogat a szembenálló szlovén—horvát oldalra is. Tizenkilenc elnök kétnapos tanácskozása Lengyeltótiban Szolgálatra készülnek a megyei önkormányzatok Göncz Árpád: Hatni csak akkor tud, ha azon a talajon áll, amelyiket a közigazgatás szolgál Valójában hol is a helye, s mi a szerepe ma a és korlátái? A Göncz Árpád köztársasági elnök­megyei önkormányzatnak? kel folytatott beszélgetésben mindig ide tértek A kérdésre Lengyeltótiban tartott tanácskozó- vissza a résztvevők. íme három vélemény a le­sükön a hét végén két napon át próbált felelelet hetőségekről és a feladatokról, keresni a tizenkilenc megyei önkormányzati el­nök. Melyek ennek a szolgálatnak a lehetőségei (Folytatás a 3. oldalon) A MAGYAR KORMÁNY NYILATKOZATA Nincs már idegen katona A mai napon Magyarország visszanyert szuverenitását ün­nepeljük, 1944. március 19-e óta most mondhatjuk el először, hogy nem állomásozik idegen katona magyar földön. Van okunk az ünneplésre, van okunk a büszkeségre mind­azért, ami ebben a mi érde­münk. De van okunk arra is, hogy hálásak legyünk a törté­nelmi szerencsének, és minda­zoknak az erőknek — határain­kon kívül is —, amelyeknek ré­szük volt a mai ünnep eljövete­lében. — hangzik a magyar kor­mány nyilatkozata, majd így fo­lytatódik: A mai napon ne csak visszafelé tekintsünk, hanem előre is. Szuverenitásunk csak olyan Európában maradhat tar­tós és gyümölcsöző, ahol kitel­jesednek az újonnan kivívott demokrácia es szabadság alapjai. A magyar nép azt kíván­ja, hogy folytatódjék és terjed­jen tovább keletre és délre az a Nyugat-Európában megindult integráció, mely során évszáza­dos nemzeti ellentétek oldódtak fel, és megnyíltak a határok. A szuverenitás nemcsak felsza­badít, de ránk hárítja a felelős­ség teljes súlyát is sorsunkért. Magyarország arra vállalkozott, amire még nem volt példa: de­mokráciát és szociális piacgaz­daságot teremteni egy kommu­nista rendszer után. Békét mutatott a somogyi határszél Légiriadók Szlovéniában Torgyán József az FKgP elnöke Rendkívüli ügyelet a biztosítóknál Mától kötelező A kórmány döntése értelmé­ben 1991. július 1 -jén, azaz ma lép hatályba a kötelező gépjár­mű-felelősségbiztosítás új rendszere. A változás mintegy hárommillió jármű üzembentar­tóját érinti. Vasárnap rendkívüli ügyeletet tartott az Állami Bizto­sító, a Garancia és a Hungária Biztosító. Folyamatosan érkez­tek az ügyfelek reggel fél nyolc­tól a Hungária Biztosító kapos­vári irodája, hogy megkössék a kötelező gépjármű-felelősség­biztosítást. A Garancia Biztosí­tó kaposvári irodájában sze­rény volt a forgalom, mindössze tizenkét ügyfél kereste fel őket. Már pénteken érződött a nö­vekvő forgalom az Állami Bizto­sító kaposvári irodáiban, ahol az elmúlt hetekben mintegy nyolcezerhatszáz járműtulajdo­nos fordult meg. Tegnap pontban kilenc óra­kor Szlovéniában mindenütt megszólaltak a légvédelmi szi­rénák, s a rádióban Jelko Kacin tájékoztatási miniszter bejelen­Csend volt tegnap délután a somogyi benzinkutaknál. Bár­melyik vezetőjét is kédeztük, kedélyesen elbeszélgethet­tünk, mert egyiknél sem álltak kocsisorok. Sőt egyetlen autó sem állt be, hogy tankolhasson. Mától négy forinttal olcsóbb a benzin. A 86-os motorbenzin literen­ként 49 forintba kerül, a 92-es 52 forintba, az ólommentes 95- ösért 53-at fizetünk. A 98-as oktámszámú 55 forintba kerül. A gázolajok, tüzelőolajok és a tette, hogy 15 percen belül légi­támadás várható, mivel a jugo­szláv hadsereg harci repülőgé­pei Zadarból, Pulából és Zág­rábból Szlovénia felé indultak. háztartási olaj ára az Áfor-ku- taknál nem változik. Legfeljebb a kutasok hangulata. Éjfélre kellene átállítani az óráikat, s nem biztos, hogy a szerelők időben hozzájuk érnek. Előfor­dulhat, hogy 0 óra 1 perckor zsebszámológéppel fognak rohangálni. Már előre berzen­kednek azért, mert... Egyelőre örüljünk az olcsóbb benzinnek, Vagy mégse? Tegnap délután megkérdeztük a három legna­gyobb kaposvári taxis céget, hogyha olcsóbb a benzin, akkor Az utcák elnéptelenedtek, de háromnegyed óra múltán lefúj­ták a riadót, nem hullottak bom­bák! ők is olcsóbbak lesznek-e? Vis- nyei Sándorné a Tempó köz­pontjából visszakérdezett. — És a kötelező biztosítás is olcsóbb lesz? A taxisok már- már díjemelésben gondolkod­tak. Aki nem hiszi, járjon utána: Kaposváron vannak az ország legolcsóbb taxitarifái. (Meg­jegyzem a nagyatádiakkal ke­zet foghatnak.) A Karaván sem csökkent mától árat. Már csak azért sem, mert akár a többi taxinál, náluk is emelkedtek a költségek. N. J. Torgyán Józsefet választotta elnökéül a Független Kisgazda- párt szombati nagyválasztmá­nyi ülésén Budapesten. Az FKgP korábbi társelnöke egye­düli jelölt volt a tisztségre, mi­után az eddigi országos elnök, Nagy Ferenc József a zárt ülés első felszólalójaként éles han­Igazi tűzoltófesztivál volt szombaton Kaposváron, a ver­seny utolsó napján a sportcsar­noknál. A gróf Széchenyi Ödön Kupa rendezői nemcsak a leg­látványosabb versenyszámok­ra —a 800-as kismotorfecsken­dő szerelésére és a 4x100-as váltófutásra — invitálták az ér­gon bírálta riválisát, majd Tor­gyán József válasza után el­hagyta a tanácskozást. Vele együtt távozott a Testnevelési Egyetemről, a nagyválaszt­mány helyszínéről a párt több parlamenti képviselője is. (Beszámolónk a 2. oldalon) deklődőket, hanem gyermek­rajzversenyt tartottak, tűzoltó gépezeteket mutattak be, ame­lyeket ki is lehetett próbálni, és természetesen igazi showt csi­nált a somogyi tűzoltók hagyo­mányőrző csoportja. (Folytatás a 4. oldalon) (Folytatás a 2. oldalon) Csend volt a töltőállomásoknál Olcsóbb a benzin Gróf Széchenyi Ödön Kupa Taroltak a fővárosiak, de a kupa Borsodba került

Next

/
Oldalképek
Tartalom